Citycon Oyj   Pörssitiedote   14.7.2016 kello 09.00

HUHTIKUU–KESÄKUU 2016
- Bruttovuokratuotot nousivat 62,2 miljoonaan euroon (Q2/2015: 46,6) johtuen lähinnä norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n (Sektor) hankinnasta heinäkuussa 2015. Cityconin Norjan liiketoimintojen bruttovuokratuotot olivat 20,9 miljoonaa euroa. Yrityskauppa kasvatti myös nettovuokratuottoja 18,1 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 8,4 miljoonaa euroa eli 27,9 % 38,7 miljoonaan euroon erityisesti johtuen Norjan liiketoimintojen hankinnasta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,043 euroa (0,047 euroa).
- Tulos/osake oli 0,04 euroa (0,06 euroa). Lasku oli seurausta lähinnä korkeammista nettorahoituskuluista, laskennallisista veroista sekä korkeammasta osakemäärästä.
- Yhtiö täsmentää ohjeistustaan koskien operatiivista liikevoittoa, operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta.

TAMMIKUU-KESÄKUU 2016
- Bruttovuokratuotot nousivat 125,4 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2015: 92,6) johtuen lähinnä Sektorin hankinnasta. Cityconin Norjan liiketoimintojen bruttovuokratuotot olivat 41,6 miljoonaa euroa. Yrityskauppa kasvatti myös nettovuokratuottoja 36,4 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 17,2 miljoonaa euroa eli 29,9 % 74,6 miljoonaan euroon erityisesti  Norjan liiketoimintojen hankinnan seurauksena. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) laski hieman 0,084 euroon (0,090) johtuen merkittävästi suuremmasta osakemäärästä.
- Tulos/osake nousi 0,11 euroon (0,10). Tulos/osake nousu johtui lähinnä suuremmista käyvän arvon nettovoitoista.

AVAINLUVUT

Q2/2016 Q2/2015 %2)  Q1–Q2/2016 Q1–Q2/2015 %2)  2015
Nettovuokratuotto Me 57,0 42,6 33,9 112,2 82,3 36,3 199,6
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit)3) Me  50,5 37,6 34,3 98,4 72,5 35,8 175,4
Tulos/osake1)  EUR 0,04 0,06 -24,1 0,11 0,10 9,0 0,14
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 110,0 2 819,6 45,8 4 110,0 2 819,6 45,8 4 091,6
Luototusaste (LTV)3) % 45,4 41,5 9,5 45,4 41,5 9,5 45,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut3)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 38,7 30,2 27,9 74,6 57,5 29,9 130,8
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic)1)  EUR 0,043 0,047 -8,5 0,084 0,090 -7,0 0,173
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,80 2,99 -6,3 2,80 2,99 -6,3 2,74

1) Laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä heinäkuussa 2015 toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena.
2) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
3) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten EPRA tunnusluvut ja luototusaste, kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.


TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:
Vuoden 2016 alkupuoliskon tulos oli vakaa, mikä oli erityisesti Ruotsin ja Norjan hyvän tuloksen ansiota. Suomen heikommasta taloustilanteesta huolimatta laatukiinteistöjen vuokrauskysyntä on edelleen hyvällä tasolla. Cityconin vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu oli 0,9 %, sisältäen Norjan ja Kista Gallerian.  

Hyvä osoitus parhaisiin kohteisiin kohdistuvasta vakaasta kysynnästä on Espoon ensimmäisen ja ainoan Zaran tulo kauppakeskus Isoon Omenaan. Olemme onnistuneet houkuttelemaan Isoon Omenaan vetovoimaisia muoti- ja design-brändejä sekä ravintola-alan toimijoita, joilla on aiemmin ollut liikkeitä vain Helsingin keskustassa. Ison Omenan ensimmäinen vaihe, joka avataan elokuun puolivälissä, on jo 95-prosenttisesti esivuokrattu.   

Norjan toimintojen integrointi on edennyt hyvin ja on saatu päätökseen. Integraatio on tuottanut huomattavasti ennakoitua enemmän säästöjä. Kuluneen vuosineljänneksen aikana toteutimme  viiden miljoonan euron säästöohjelman, johon kuului organisaatiouudistuksia ja synergioiden hyödyntämistä. Vuonna 2017 saavutettavat säästöt tulevat Norjassa jo toteutuneiden noin 1,5 miljoonan euron hallinnonkulujen säästöjen lisäksi.

Jatkoimme onnistuneesti myös pääomien kierrättämistä strategiamme mukaisesti keskittyen urbaaneihin päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin. Vuonna 2016 olemme myyneet kauppakeskuksen Tallinnassa sekä viiden kohteen kiinteistöportfolion Suomessa yhteisarvoltaan noin sata miljoonaa euroa ja molempien myyntihinnan ollessa niiden IFRS:n käypää arvoa korkeampi. Cityconin aikomus on jatkaa ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntiä, erityisesti Suomessa, edelleen noin 200–250 miljoonalla eurolla seuraavien 1–2 vuoden aikana.  

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Makrotaloudellinen ympäristö Cityconin toimintamaissa pysytteli muuttumattomana vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana. Cityconin toimintamaissa on yhä melko eriävät makrotaloudelliset olosuhteet: liiketoimintaympäristö Norjassa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyttelee vahvana tai melko vahvana, kun taas Suomen talouden kasvu on heikompaa.

Vuonna 2016 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,6 %. Kasvu yltää Ruotsissa ja Virossa alueen keskiarvon yläpuolelle, kun taas Norjassa ja Tanskassa hiukan keskiarvon alapuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan pysyttelevän edelleen vaatimattomalla tasolla, mutta BKT:n kehityssuunta on kuitenkin positiivinen. Suomessa BKT:n kasvu riippuu kotimaisen kysynnän kasvusta, rakenneuudistuksista sekä maan seisahtuneiden vientimarkkinoiden elpymisestä. 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN AVAINLUVUT

% Suomi Norja Ruotsi Viro Tanska Euroalue
BKT:n kasvuennuste 2016 0,7 1,2 3,4 1,9 1,2 1,6
Työttömyys, toukokuu 2016 9,0 4,6 7,2 6,4 6,1 10,1
Vähittäismyynnin kasvu,
tammi-toukokuu 2016
0,4 3,0 4,5 6,0 -1,0 1,6

Lähteet: Euroopan komissio, Eurostat, Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/ Estonia/ Denmark

Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (10,1 %) matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana pysynyt vakaana Cityconin toimintamaissa, mutta erityisesti Suomessa trendi on positiivinen. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Norjassa, Virossa ja keskimäärin koko euroalueella kuluttajien luottamus jäi yhä niukasti negatiiviseksi. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahinnat ovat pysytelleet lähes muuttumattomina edellisvuoteen nähden kaikissa muissa Cityconin toimintamaissa, paitsi Norjassa, jossa hinnat ovat nousseet. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-toukokuun aikana vahvaa Virossa, Ruotsissa ja Norjassa, lievästi positiivista Suomessa, mutta negatiivista Tanskassa. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Suomessa ja Norjassa prime-kohteiden vuokrien ennustetaan pysyvän muuttumattomana vuonna 2016. Ruotsissa prime-kohteiden vuokrien ennustetaan kasvavan vuoden aikana, kun taas Virossa kiristynyt kilpailu on asettanut vuokrille laskupaineita.  (Lähde: JLL)

Suomessa prime-kohteiden kysyntä on vahvaa ja sijoituskysyntä on laajentunut myös näiden kohteiden ulkopuolelle. Norjassa investointimarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena ja kauppakeskusten tuottovaatimusten muuttumattomana lyhyellä aikavälillä. Ruotsissa sijoittajien riskinottohalukkuus on siirtynyt opportunistisempaan suuntaan ja prime-kauppakeskusten ohella myös kakkosluokan kauppakeskusten tuottovaateet ovat laskeneet.  Myös Virossa prime-kohteiden tuottovaateiden laskun odotetaan jatkuvan. (Lähde: JLL)

RISKIT
Yhtiön keskeiset riskit ja epävarmuustekijät sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet ja -periaatteet käsitellään laajemmin tilinpäätöksessä 2015 ja vuosikertomus- ja vastuullisuusraportissa 2015.

Cityconin hallitus arvioi, että yhtiön keskeisimmät riskit ovat säilyneet pääosin muuttumattomina. Keskeiset riskit liittyvät sijoituskiinteistöjen käypien arvojen laskuun, vuokraustoimintaan, kiinteistökehitysprojekteihin, operatiiviseen toimintaan, ympäristöön ja ihmisiin, sekä rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen.

OSINKO JA PÄÄOMAN PALAUTUS
Cityconin vuonna 2016 maksamat osingot tilikaudelta 2015 sekä pääoman palautukset vuonna 2016:

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 30.6.2016 
Osinko 
(täsmäytyspäivä 18.3.2016, maksupäivä 29.3.2016) 1  euroa / osake  0,01 
Pääoman palautus 
(täsmäytyspäivä 18.3.2016, maksupäivä 29.3.2016) 1  euroa / osake  0,0275 
Pääoman palautus Q2
(täsmäytyspäivä 22.6.2016, maksupäivä 30.6.2016) 2  euroa / osake  0,0375 
Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääoman palautuksiin 3 
Pääoman palautukset Q3 ja Q4 yhteensä enintään  euroa / osake 0,0750 
    - pääoman palautus Q3 (mahdollinen maksupäivä 30.9.2016)
    - pääoman palautus Q4 (mahdollinen maksupäivä 30.12.2016)

1) Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätös.
2) Varsinainen yhtiökokous 2016 valtuutti hallituksen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettava määrä on enintään 0,1125 euroa osakkeelta.
3) Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, varsinaisen yhtiökokouksen 2016 antaman valtuutuksen perusteella voidaan pääoman palautusta jakaa kolme kertaa. 30.6.2016 maksetun pääoman palautuksen jälkeen vielä vuonna 2016 mahdollisesti maksettavien pääoman palautusten maksupäivät ovat 30.9.2016 ja 30.12.2016. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen pääoman palautusta koskevan päätöksen yhteydessä. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö täsmentää tulevaisuuden näkymistä antamaansa ohjeistustaan. Citycon odottaa vuoden 2016 operatiivisen liikevoittonsa (Direct Operating profit) muuttuvan 17–26 miljoonalla eurolla (aiemmin 16–30) ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 11–20 miljoonalla eurolla (aiemmin 9–23) edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,1575–0,1725 euroa (aiemmin 0,155–0,175).

Täsmennetyssä ohjeistuksessa on huomioitu toteutettu ydinliiketoimintaan kuulumattoman kiinteistöportfolion myynti Suomessa, Norjan kruunun heikentyminen ja metron viivästymisen vaikutus Isossa Omenassa. Lisäksi arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016     20.lokakuuta noin klo 9.


Helsinki, 13. heinäkuuta 2016
Citycon Oyj
Hallitus


Lisätiedot: 

Eero Sihvonen, Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Henrica Ginström, Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 050 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com


Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on lähes 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fiDownload images