Citycon Oyj   Pörssitiedote   20.10.2016 kello 09.00

HEINÄKUU–SYYSKUU 2016

- Bruttovuokratuotot laskivat 61,9 miljoonaan euroon (Q3/2015: 65,9) johtuen lähinnä vuosina 2015 ja 2016 Suomessa ja Ruotsissa toteutetuista ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynneistä, jotka laskivat bruttovuokratuottoja 4,4 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen myynnit vähensivät myös nettovuokratuottoja 3,9 miljoonaa euroa, kun taas Norjan liiketoiminnot (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) ja Ison Omenan laajennuksen ensimmäisen osan avaaminen kasvattivat nettovuokratuottoja 1,6 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 0,3 miljoonaa euroa eli 0,9 % 38,6 miljoonaan euroon erityisesti johtuen kiinteistöjen myynneistä. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,043 euroa (0,046 euroa).
-Tulos/osake nousi 0,04 euroon (0,03) johtuen pääasiassa korkeammista myyntivoitoista ja alhaisemmista rahoituskuluista.
- Yhtiö täsmentää tulevaisuuden näkymistään antamaansa ohjeistustaan koskien operatiivista liikevoittoa, operatiivista tulosta ja osakekohtaista operatiivista tulosta.

TAMMIKUU-SYYSKUU 2016

- Bruttovuokratuotot nousivat 187,3 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2015: 158,6) johtuen lähinnä Norjan liiketoimintojen hankinnasta. Cityconin Norjan liiketoimintojen bruttovuokratuotot olivat 63,0 miljoonaa euroa (21,2). Yrityskauppa kasvatti myös nettovuokratuottoja 36,6 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 16,8 miljoonaa euroa eli 17,5 % 113,2 miljoonaan euroon erityisesti  Norjan liiketoimintojen hankinnan seurauksena. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) laski hieman 0,127 euroon (0,136) johtuen suuremmasta osakemäärästä.
- Tulos/osake nousi 0,14 euroon (0,12). Tulos/osake nousu johtui lähinnä suuremmista käyvän arvon nettovoitoista ja kiinteistöjen myyntivoitoista.

AVAINLUVUT

Q3/2016 Q3/2015 %1)  Q1–Q3/2016 Q1–Q3/2015 %1)  2015
Nettovuokratuotto Me 56,8 59,7 -5,0 169,0 142,1 18,9 199,6
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me  50,2 54,7 -8,2 148,6 127,2 16,9 175,4
Tulos/osake EUR 0,04 0,03 14,5 0,14 0,12 19,7 0,14
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 354,8 4 036,1 7,9 4 354,8 4 036,1 7,9 4 091,6
Luototusaste (LTV) 2) % 46,2 45,2 2,3 46,2 45,2 2,3 45,7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 38,6 38,9 -0,9 113,2 96,4 17,5 130,8
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0,043 0,046 -4,9 0,127 0,136 -6,3 0,173
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) EUR 2,83 2,70 4,8 2,83 2,70 4,8 2,74

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.

TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tulos säilyi vakaana. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot, mukaan lukien pro forma –arvion Norjan liiketoiminnasta ja Kista Gallerian, kasvoivat 0,6 %. Vuokrausaste laski hieman 96,0 %:iin pääosin Suomen liiketoiminnannasta johtuen. Reilu vuosi sitten hankittu Norjan liiketoimintayksikkö on osoittautunut vahvaksi tuloksen tekijäksi: Norjan vertailukelpoiset nettovuokratuotot ovat kasvaneet tänä vuonna 3,4 %. Tämä on osoitus kiinteistökannan laadusta sekä Norjan liiketoimintayksikön onnistuneesta integroinnista. Sen sijaan Suomessa on edelleen joitain haasteita johtuen pääosin heikohkosta taloustilanteesta ja Anttila-tavarataloketjun konkurssista kolmannella vuosineljänneksellä.  Elpymisen merkkejä on kuitenkin näkyvissä, ja markkinoiden tunnelman odotetaan vähitellen parantuvan etenkin Helsingin seudulla.

Vuosineljänneksen selkeä kohokohta oli Ison Omenan laajennuksen ensimmäisen vaiheen avaaminen Espoossa. Avaamisen jälkeen kauppakeskuksen kävijämäärä on kasvanut 30 %:lla, vaikka Länsimetro ei vielä olekaan käytössä. Kun laajennuksen toinen vaihe valmistuu vuoden 2017 huhtikuussa, Iso Omena esittäytyy nykyaikaisen ostamisen edelläkävijänä: uudessa kauppakeskuksessa on neljä merkittävää päivittäistavaramyymälää, kansainvälisiä muotibrändejä, kunnallisia palveluita sekä suuri valikoima ravintola- ja kahvilapalveluita.

Iso Omena on Cityconin historian suurin kehityshanke ja käytännön esimerkki siitä, miten voimme hyödyntää kauppakeskustemme urbaaneja sijainteja parantaaksemme tulostamme. Citycon arvioi jatkuvasti nykyisen kiinteistökantansa kehitys- ja laajennusmahdollisuuksia ja tavoitteena on investoida vuosittain 150-200 miljoonaa euroa kehityshankkeisiin. Nämä investoinnit rahoitetaan pääosin pääomaa kierrättämällä.

Elokuussa Citycon laski liikkeelle 10-vuotisen euromääräisen joukkovelkakirjalainan ennätyksellisen alhaisella kiinteällä 1,25 %:n korolla. Joukkovelkakirjan menestyksekäs liikkeellelasku on osoitus siitä, että Citycon on myös hyvä velkasijoituskohde. Joukkovelkakirjalaina pienentää jatkossa Cityconin keskikorkoa ja nosti keskimääräisen laina-ajan lähes kuuteen vuoteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Cityconin makrotaloudellisessa toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2016 kolmannen neljänneksen aikana. Cityconin toimintamaiden taloudelliset olosuhteet ovat yhä melko eriävät: liiketoimintaympäristö Norjassa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyttelee vahvana tai melko vahvana, kun taas Suomen talouden kasvu on edelleen heikompaa. Pohjoismaiden talouksien kasvuvauhtien odotetaan kuitenkin hiljalleen lähentyvän toisiaan.

Vuonna 2016 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,6 %. Kasvu yltää Ruotsissa ja Virossa alueen keskiarvon yläpuolelle, kun taas Norjassa ja Tanskassa hiukan keskiarvon alapuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan pysyttelevän edelleen vaatimattomalla tasolla, mutta BKT:n kehityssuunta on kuitenkin positiivinen. Suomessa BKT:n kasvu riippuu kotimaisen kysynnän kasvusta, rakenneuudistuksista sekä maan seisahtuneiden vientimarkkinoiden elpymisestä.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN AVAINLUVUT

% Suomi Norja Ruotsi Viro Tanska Euro
alue
BKT:n kasvuennuste 2016 0,7 1,2 3,4 1,9 1,2 1,6
Työttömyys, elokuu 2016 8,8 5,0 7,2 6,8 6,2 10,1
Vähittäismyynnin kasvu, tammi-elokuu 2016 0,4 2,9 3,9 5,0 -0,3 0,6

Lähteet: Euroopan komissio, Eurostat, Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark

Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (10,1 %) matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on vuoden 2016 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana pysytellyt positiivisena Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, kun taas Norjassa, Virossa ja keskimäärin koko euroalueella kuluttajien luottamus jäi yhä niukasti negatiiviseksi. Erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Virossa kuluttajien luottamuksen trendi on positiivinen. (Lähde: Eurostat) Tammi-syyskuun aikana kuluttajahinnat ovat pysytelleet suhteellisen muuttumattomina edellisvuoteen nähden kaikissa muissa Cityconin toimintamaissa, paitsi Norjassa (3,6 %), jossa hinnat ovat nousseet. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-elokuun aikana vahvaa Virossa, Ruotsissa ja Norjassa, positiivista Suomessa, mutta lievästi negatiivista Tanskassa.
(Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Suomessa parhaiden kohteiden vuokrat ovat laskeneet vuodentakaiseen verrattuna ja vuokrien ennustetaan pysyttelevän vakaana vuonna 2017. Norjassa prime-kohteiden vuokrien ennustetaan pysyvän muuttumattomana. Ruotsissa prime-kohteiden vuokrien ennustetaan kasvavan vuoden aikana, kun taas Virossa vuokrat ovat laskeneet ja vuokrien laskupaineen odotetaan jatkuvan kiristyneen kilpailun myötä. 
(Lähde: JLL)

Suomessa prime-kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja sijoituskysyntä on laajentunut myös näiden kohteiden ulkopuolelle. Norjassa investointimarkkinan odotetaan pysyvän vahvana. Ruotsissa parhaiden kohteiden tuottovaateet ovat laskeneet ja tasoittuneet viimeisen vuoden aikana. Virossa prime-kohteiden tuottovaateiden laskun odotetaan jatkuvan.  (Lähde: JLL)

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Cityconin liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen Pohjoismaissa ja Virossa ja siihen, miten tämä vaikuttaa kauppakeskusten käypään arvoon, vuokrausasteeseen ja vuokratasoon ja sitä kautta Cityconin tulokseen. Erityisesti Suomen talouden hitaampi elpyminen voisi vaikeuttaa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Keskeiset riskit, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet on esitelty laajemmin vuosikertomus- ja vastuullisuusraportissa 2015 sivuilla 60-61, tilinpäätöksessä 2015 sekä Cityconin verkkosivuilla Hallinnointi-osiossa. Esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden aikana olennaista muutosta.

OSINKO JA PÄÄOMAN PALAUTUS

Cityconin vuonna 2016 maksamat osingot tilikaudelta 2015 sekä pääoman palautukset vuonna 2016:

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 30.9.2016 
Osinko  euroa / osake  0,01 
   (täsmäytyspäivä 18.3.2016, maksupäivä 29.3.2016)1) 
Pääoman palautus Q1  euroa / osake  0,0275 
   (täsmäytyspäivä 18.3.2016, maksupäivä 29.3.2016)1) 
Pääoman palautus Q2 euroa / osake  0,0375 
   (täsmäytyspäivä 22.6.2016, maksupäivä 30.6.2016)2)
Pääoman palautus Q3 euroa / osake  0,0375 
   (täsmäytyspäivä 23.9.2016, maksupäivä 30.9.2016)2)
Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääoman palautuksiin3) 
Pääoman palautus Q4 enintään  euroa / osake  0,0375 
    (mahdollinen maksupäivä 30.12.2016)

1) Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätös.
2) Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 antamaan valtuutukseen perustuva hallituksen päätös.
3) Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, varsinaisen yhtiökokouksen 2016 antaman valtuutuksen perusteella voidaan pääoman palautusta jakaa kolme kertaa. 30.6.2016 ja 30.9.2016 maksettujen pääoman palautusten jälkeen vielä vuonna 2016 mahdollisesti maksettavan pääoman palautuksen maksupäivä on 30.12.2016. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen pääoman palautusta koskevan päätöksen yhteydessä. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö täsmentää tulevaisuuden näkymistä antamaansa ohjeistustaan. Citycon odottaa vuoden 2016 operatiivisen liikevoittonsa (Direct Operating profit) muuttuvan 16–23 miljoonalla eurolla (aiemmin 17–26) ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 13–20 miljoonalla eurolla (aiemmin 11–20) edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,16–0,17 euroa (aiemmin 0,1575–0,1725).

Lisäksi arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Citycon julkistaa tilinpäätöstiedotteensa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 torstaina 9.2.2017 noin klo 9.

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 22.3.2017 kello 12.00 alkaen.

Citycon julkistaa kolme osavuosikatsausta tilikaudella 2017. Osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:
  1–3/2017 torstaina 20.4.2017 noin klo 9
  1–6/2017 torstaina 13.7.2017 noin klo 9
  1–9/2017 torstaina 19.10.2017 noin klo 9

Helsinki, 19. lokakuuta 2016

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen, Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Henrica Ginström, Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 050 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com


Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä lähes 5 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on yli 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi 

Download images