Cityconin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2003
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa
(15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden
myyntivoittoja 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
- Liikevaihto oli 57,9 milj. euroa (59,2 milj. euroa).
- Tulos/osake oli 0,11 euroa (0,11 euroa).
- Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät
katsauskaudella edelleen vahvoina.

AVAINLUVUT
1-9 2003 1-9 2002 1-12 2002
Liikevaihto, Me 57,9 59,2 79,0
Liikevoitto, Me 33,2 34,5 43,9
% liikevaihdosta 57,3 58,2 55,6
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me 15,4 15,8 19,2
% liikevaihdosta 26,6 26,7 24,2
Tilikauden tulos 11,3 11,4 13,8
Henkilöstön määrä 30.9.2003 35 33 33
Tulos/osake, euroa 0,11 0,11 0,14
Oma pääoma/osake, euroa 1,98 1,94 1,96
Oman pääoman tuotto, % 7,6 7,9 7,1
Oman pääoman tuotto, kun
vähemmistöosuus otetaan
huomioon, % 5,2 5,4 4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 6,3 6,0
Omavaraisuusaste, % 48,3 48,2 48,4
Omavaraisuusaste, kun
pääomalaina ei sisälly
omaan pääomaan, % 39,1 38,9 39,1
Kiinteistökannan
nettovuokratuotto, % 8,5 8,6 8,6
Liiketilojen taloudellinen
käyttöaste, % 97,6 98,0 97,8

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Cityconin vahva asema nykyisessä markkinatilanteessa
perustuu yhtiön liiketoiminnan keskittymiseen
vähittäiskaupan liiketiloihin. Liiketilojen osuus yhtiön
kiinteistöomaisuudesta on noin 98 prosenttia.
Kiinteistöomaisuudesta 53,2 prosenttia sijaitsee
pääkaupunkiseudulla ja 28,0 prosenttia Suomen muissa
suurimmissa kaupungeissa.

Katsauskaudella vähittäiskaupan vahva myynti ylläpiti
liiketilojen vuokrauskysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla
ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Liiketilojen
vajaakäyttöasteet pysyivät matalina. Pääkaupunkiseudulla
liiketilojen vajaakäyttöaste oli 1,4 prosenttia ja muissa
suurimmissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Oulussa,
Lahdessa ja Jyväskylässä vajaakäyttöasteet olivat 1,0–2,6
prosenttia. Tiedot perustuvat Catella
Kiinteistökonsultointi Oy:n syyskuussa julkaisemaan
markkinakatsaukseen.

Vähittäiskaupan myönteisen kehityksen taustalla on
yksityinen kulutuskysyntä, joka säilyi katsauskaudella
Suomessa edelleen muuta euroaluetta paremmalla tasolla.
Vaikka vähittäiskaupan myynnin kasvu on hidastunut
edellisvuodesta, kasvu oli edelleen vahvaa.
Tilastokeskuksen mukaan tammi-elokuussa tavaratalokauppa
kasvoi 5,7 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,7
prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN KEHITYS
Cityconin asiakasrakenteessa ja vuokrasopimuskannassa ei
tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. Yhtiö
teki katsauskauden aikana yhteensä 138 vuokrasopimusta,
joista 104 koski kauppakeskusten liiketiloja ja 34 market-
ja myymäläkiinteistöjä. Katsauskauden lopussa Cityconilla
oli kaikkiaan 1 143 vuokrasopimusta noin 700 vuokralaisen
kanssa. Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika on 3,7
vuotta.

SOPIMUSKANNAN KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
1-9 2003 1-12 2002
Kauppakeskukset
Katsauskaudella tehdyt vuokrasopimukset
yhteensä, kpl 104 155
Sopimukset uusien asiakkaiden kanssa, kpl 68 123
Korvaavat sopimukset vanhojen asiakkaiden
kanssa, kpl 36 32
Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala
yhteensä, m2 12 131 19 555
Taloudellinen käyttöaste katsauskauden
lopussa, % 98,3 98,0
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen voimassa-
oloaika katsauskauden lopussa, vuotta 2,9 3,4

Market- ja myymäläkiinteistöt
Katsauskaudella tehdyt vuokrasopimukset
yhteensä, kpl 34 83
Sopimukset uusien asiakkaiden kanssa, kpl 23 53
Korvaavat sopimukset vanhojen asiakkaiden
kanssa, kpl 11 30
Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala
yhteensä, m2 8 058 34 095
Taloudellinen käyttöaste katsauskauden
lopussa, % 96,9 97,7
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen
voimassaoloaika katsauskauden lopussa,
vuotta 4,4 4,8

VUOKRATUOTOT
Cityconin vuokratuotoista noin 70 prosenttia muodostuu 10
suurimman asiakkaan kanssa tehdyistä vuokrasopimuksista.
Merkittävimpänä asiakasryhmänä ovat Keskon eri ketjut.
Muita merkittäviä vuokralaisia ovat käyttötavarakaupan
kansainväliset ketjut sekä pankki- ja rahoitusalan
yritykset.

Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat
katsauskaudella yhteensä 40,9 miljoonaa euroa (42,1 milj.
euroa). Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 49,6
prosenttia (49,2 %) ja markettien ja myymälöiden osuus
50,4 prosenttia (50,8 %). Cityconin koko
kiinteistöomaisuuden taloudellinen vuokrausaste oli 97,6
prosenttia (98,0 %).

VUOKRATUOTTOJEN KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
1-9 2003 1-12 2002
Kauppakeskukset
Bruttovuokratuotot, Me 26,8 35,9
Nettovuokratuotot, Me 20,3 27,7
Nettotuottoaste, % 8,0 8,2

Market- ja myymäläkiinteistöt
Bruttovuokrtuotot, Me 27,4 37,8
Nettovuokrtuotot, Me 20,6 28,5
Nettotuottoaste, % 9,0 9,1

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO
Cityconin liikevaihto katsauskaudella oli 57,9 miljoonaa
euroa (59,2 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus
liikevaihdosta oli 93,6 prosenttia (92,3 %). Cityconin
liiketoiminnan tuotoista yli 75 prosenttia muodostuu yhtiön
omistamista 13 kauppakeskuksesta ja 15 suurimmasta
marketista.
Katsauskauden liikevoitto oli 33,2 miljoonaa euroa (34,5
milj. euroa). Liikevoitto pieneni myytyjen kiinteistöjen
vaikutuksesta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Myös vertailukauden myyntivoitot ja
kertaluonteiset muut tuotot olivat katsauskautta suuremmat.
Tilikauden tulos oli 11,3 miljoonaa euroa (11,4 milj.
euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,2
miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS
Cityconin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo katsauskauden
lopussa oli 643,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen lukumäärä
oli 146, joista 13 kohdetta oli kauppakeskuksia ja 133
market- tai myymäläkiinteistöä. Taseen loppusumma 30.9.2003
oli 752,2 miljoonaa euroa (743,8 milj. euroa), josta
likvidit varat olivat 23,5 miljoonaa euroa (5,5 milj.
euroa).

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä.
Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääoma
yhteensä 386,6 miljoonaa euroa (383,5 milj. euroa).
Korollista velkaa oli 440,3 miljoonaa euroa (438,6 milj.
euroa), josta pääomalainan osuus oli 68,5 miljoonaa euroa
(68,5 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3
prosenttia (48,2 %). Kun pääomalaina ei sisälly omaan
pääomaan, omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (38,9 %).

Nettorahoituskulut laskivat ja olivat 17,9 miljoonaa euroa
(18,7 milj. euroa). Korollisen vieraan pääoman keskikorko
oli katsauskaudella 5,5 prosenttia (5,6 %). Keskimääräinen
lainapääomilla painotettu laina-aika oli noin 4,8 vuotta
(5,2 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 4,1
vuotta (3,9 vuotta).

Cityconin korolliseen velkaan sisältyi 84,4 prosenttia
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 74,7 prosenttia oli
muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla ja 14,5
prosenttia oli suojattu korkokattosopimuksilla.
Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden
lopussa 277,2 miljoonaa euroa ja korkokattosopimusten 53,8
miljoonaa euroa. Velanhoitokate eli edellisen 12 kuukauden
tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja suhteessa
nettorahoituskuluihin oli 2,1.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET
Cityconin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat
yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa).
Investoinnit suunnattiin kiinteistöjen yleisiin
perusparannuksiin ja muutostöihin sekä kehityshankkeiden
suunnitteluun.

Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä käynnistyneen kauppakeskus IsoKarhun
laajennushankkeen toteutusta. Hankkeen rakennusvaihe eteni
katsauskaudella suunnitellusti. Laajennuksen arvioidaan
valmistuvan aikataulussaan elokuussa 2004. IsoKarhun uusien
vuokrattavien tilojen kysyntä jatkui katsauskaudella
hyvänä, ja tilojen vuokrausaste oli 88,5 prosenttia.

Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi myös Vantaan Myyrmannin ja
Espoon Lippulaivan kauppakeskusten laajennusten
suunnittelua. Lisäksi ryhmä panosti kauppakeskus
Jyväskeskuksen kaupallisen kehittämisen suunnitteluun.
Tavoitteena on lisätä Jyväskeskuksen kaupallista
houkuttelevuutta muun muassa uuden ankkurivuokralaisen, H&M
Hennes & Mauritz Oy:n avulla ja kehittämällä kohteen
ravintolapalveluita. Jyväskeskuksen kehitys- ja muutostyöt
toteutetaan vaiheittain vuonna 2004, ja Citycon investoi
kohteeseen noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että
investointien positiivinen tulosvaikutus näkyy aikaisintaan
vuonna 2005.

Marketit ja myymälät -ryhmässä valmistui asiakkaiden kanssa
yhteistyössä toteutetut Porin Citymarketin ja Espoossa
sijaitsevan Mankkaan K-Supermarketin kehityshankkeet.
Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa kohteiden markkina-
asemaa. Citycon investoi hankkeisiin noin miljoona euroa.
Yhtiö arvioi investointien vaikuttavan kohteiden
vuokratuottoihin positiivisesti kuluvan vuoden viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Katsauskaudella käynnistyi uusi, vastaavanlainen asiakkaan
kanssa yhteistyössä toteutettava kehityshanke Valkeakosken
K-Supermarketissa. Hankkeen arvioidaan valmistuvan jouluksi
2003. Citycon investoi hankkeeseen 0,8 miljoonaa euroa ja
arvioi investointien vaikuttavan kohteen vuokratuottoihin
positiivisesti vuoden 2004 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Retail Park -ryhmä jatkoi uusien liikekeskusten
kaupallisten edellytysten tutkimista pääkaupunkiseudulla
sekä Tampereen ja Turun markkina-alueilla. Citycon panosti
suunnitellusti maanhankinta- ja kaavoitusprosessien
etenemiseen katsauskaudella.

Citycon myi katsauskaudella strategiansa mukaisesti kuusi
kohdetta ja vähensi omistustaan kahdessa kohteessa.
Kohteista saatu myyntivoitto oli 0,2 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot sisältyvät muihin tuottoihin.
Citycon ei ostanut katsauskaudella kiinteistöjä.

HENKILÖSTÖ
Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa
yhteensä 35 (33) henkilöä, joista 28 (27) oli emoyhtiön
palveluksessa.

YHTIÖKOKOUS
Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 päätökset on
raportoitu 8.5.2003 julkaistussa osavuosikatsauksessa.
Katsauskauden lopussa kaikki yhtiökokouksen myöntämät
valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä.

CITYCONIN OSAKE JA OMISTUS
Cityconin osakepääoma oli katsauskauden lopussa 142 800
108,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen
nimellisarvo on 1,35 euroa.

Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 9,1 miljoonaa osaketta ja 10,7 miljoonaa
euroa. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,34 euroa ja alin
1,00 euroa. Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi
oli 1,18 euroa ja 30.9.2003 päätöskurssi oli 1,32 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli
134,5 miljoonaa euroa, kun omien osakkeiden osuus oli
vähennetty.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 146
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan
hallussa oli yhteensä 83,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä.
Suurimmat osakkeenomistajat olivat Nordea Pankki Suomi Oyj,
Kesko Oyj tytäryhtiöineen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo
sekä Etra Invest Oy Ab, joiden omistuksessa oli yhteensä
78,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa
olevien osakkeiden määrä oli noin 4,1 miljoonaa kappaletta
eli 3,9 prosenttia osake- ja äänimäärästä.

Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000
yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä
4,7 milj. euroa alimman osakekohtaisen hinnan ollessa 1,10
euroa ja ylimmän 1,35 euroa. Yhtiön hallussa olevat
osakkeet edustavat 3,7 prosenttia koko osake- ja
äänimäärästä. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2003
vastasi hankintahintaa, joka oli katsauspäivän markkina-
arvoa alhaisempi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Citycon osti 30.10.2003 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä
kauppakeskus Jyväskylän Forumin. Kauppahinta oli 28,3
miljoonaa euroa. Kohteen pinta-ala on noin 15 000 m2, josta
on vuokrattu yli 99 prosenttia. Kohde antaa ostohetkellä
kauppahinnalle 8,3 prosentin nettotuoton.

Kauppa rahoitetaan syndikoidulla rahoitusjärjestelyllä.

Osana kaupan rahoitusjärjestelyä Cityconin hallitus päätti
30.10.2003 varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 antaman
valtuutuksen perusteella luovuttaa myytäväksi 3 874 000
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon arvioi liiketilojen kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen säilyvän edelleen hyvinä pääkaupunkiseudulla
ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiö arvioi koko
vuoden tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

Helsinki 30.10.2003
Citycon Oyj
Hallitus

1-9 2003 1-9 2002 1-12 2002
KONSERNITULOSLASKELMA
Me
Liikevaihto 57,9 59,2 79,0
Muut tuotot 0,2 0,7 0,7
Liikevoitto 33,2 34,5 43,9
Rahoituskulut (netto) -17,9 -18,7 -24,7
Voitto ennen satunnaiseriä
ja veroja 15,4 15,8 19,2
Tilikauden voitto 11,3 11,4 13,8

KONSERNITASE
Me
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4,1 3,9 4,0
Aineelliset hyödykkeet 620,7 628,5 625,5
Sijoitukset 96,3 98,2 97,7
Omat osakkeet 4,7 4,0 4,3
Pysyvät vastaavat yhteensä 725,8 734,5 731,5
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 2,9 3,8 3,1
Rahat ja pankkisaamiset 23,5 5,5 11,7
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä 26,4 9,3 14,8
Vastaavaa yhteensä 752,2 743,8 746,3

Vastattavaa
Oma pääoma 206,6 201,4 204,0
Pääomalaina 68,5 68,5 68,5
Vähemmistöosuus 90,6 90,5 90,5

Vieras pääoma 386,6 383,5 383,3
Pitkäaikainen 366,1 355,7 371,8
Lyhytaikainen 20,5 27,8 11,5
Vastattavaa yhteensä 752,2 743,8 746,3

Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin 2,0 5,8 5,9
% liikevaihdosta 3,5 9,8 7,4
Suunnitelman mukaiset
poistot ja arvonalennukset 4,9 5,2 7,6
Henkilöstö keskimäärin 33 33 33

RAHAVIRTALASKELMA
Me 1-9 2003 1-12 2002
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen
satunnaisia eriä 15,4 19,2
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 4,9 7,6
Rahoitustuotot ja –kulut 17,9 24,7
Muut oikaisut 0,1 -0,2
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta 38,2 51,4

Käyttöpääoman muutos 0,5 0,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 38,7 51,4

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista -15,8 -23,8
Saadut osingot ja korot
liiketoiminnasta 0,3 0,2
Maksetut välittömät verot -3,2 -3,6
Liiketoiminnan rahavirta (A) 20 24,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -1,9
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,0 -5,8
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1,4 1,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,2 -1,3
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 1,6 5,2
Muut erät 0,1 0,1
Investointien rahavirta (B) 1,0 -2,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Vähemmistön rahastosuoritukset 0,0 0,1
Lyhytaikaiset lainojen nostot 0,0 0,0
Lyhytaikaiset lainojen takaisinmaksut 0,0 -7,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 3,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -4,3
Maksetut osingot ja muu voitonjako -9,2 -8,2
Rahoituksen rahavirta (C) -9,3 -15,5

Rahavarojen muutos (A+B+C)lisäys(+)/
vähennys(-) 11,7 6,0
Rahavarat tilikauden alussa 11,7 5,8
Rahavarat tilikauden lopussa 23,5 11,7

TUNNUSLUKUJA 1-9 2003 1-9 2002 1-12 2002

Tulos/osake, euro 0,11 0,11 0,14
Oma pääoma /osake, euro 1,98 1,94 1,96
Oman pääoman tuotto, % 7,6 7,9 7,1
Oman pääoman tuotto, kun
vähemmistöosuus otetaan
huomioon, % 5,2 5,4 4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 6,3 6,0
Omavaraisuusaste, % 48,3 48,2 48,4
Omavaraisuusaste, kun
pääomalaina ei sisälly
omaan pääomaan, % 39,1 38,9 39,1

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Me
Tytäryhtiöosakkeet 0,0 450,7 0,0
Muut pantatut osakkeet 96,2 96,6 96,5
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 337,2 12,0 323,4
Muut annetut vakuudet 3,2 0,0 0,6

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET

Korkojohdannais-
sopimukset, Me 30.9.2003 31.12.2002
Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
arvot arvot arvot arvot
Koronvaihtosopimukset
2004 erääntyvät 50,0 -1,7 50,0 -1,5
2007 erääntyvät 78,2 0,0
2009 erääntyvät 66,0 -7,0 66,0 -5,1
2010 erääntyvät 83,0 -7,4 83,0 -5,4
Yhteensä 277,2 -16,1 199,0 -12,0

Korko-optiosopimukset
Ostetut korkokattosopimukset
2004 erääntyvät 53,8 0,0 53,8 0,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten
arvoa, mikäli kaikki sopimukset olisi suljettu
katsauspäivän markkinahintoihin. Sopimusten käypiin
arvoihin sisältyvät katsauskauden kertyneet korot 1,4 Me
0,3 Me 31.12.2002) on kirjattu korkokuluihin.
Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun
suojaamistarkoituksessa.

OMAT OSAKKEET 1-9 2003 1-9 2002 1-12 2002

Hankittu 25.11.1999-30.9.2003
Lukumäärä, milj. kpl 3,9 3,9 3,9
Yhteenlaskettu nimellisarvo, Me 5,2 5,2 5,2
Osuus osakepääomasta, % 3,7 3,7 3,7
Osuus äänimäärästä, % 3,7 3,7 3,7
Suoritettu vastike, Me 4,7 4,7 4,7

Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2003 vastasi
hankintahintaa, joka oli katsauspäivän markkina-arvoa
alhaisempi. Omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu
tunnuslukuja laskettaessa.

Muut tuotot sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka
on aikaisemmin esitetty osana liikevaihtoa. Vertailuvuoden
luvut on korjattu vastaavasti.

Veroina on käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Citycon Oyj julkaisee vuoden 2003 tilinpäätöstiedotteen
12.2.2004. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 10.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Pirkko Salminen
Puhelin (09) 680 36 730 tai 050 3022 485
pirkko.salminen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi