Citycon Oyj   Sisäpiiritieto    9.1.2023 klo 10:25

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (“YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” ALLA”).

Citycon Oyj (“Yhtiö”) kutsuu tänään sen ulkona olevien seuraavien arvopaperien haltijat tarjoamaan arvopaperinsa Yhtiölle sen ostettavaksi käteistä vastaan: (i) Citycon Treasury B.V.:n vuonna 2024 erääntyvä 494.000.000 euron Yhtiön takaama joukkovelkakirjalaina, jonka korko on 2,5 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen kahdessa erässä, 1.10.2014 ja 10.6.2020 (ISIN: XS1114434167), (ii) Yhtiön 22.11.2019 liikkeeseen laskema 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan (ISIN: XS2079413527) (”2019 Hybridilaina”), ja (iii) Yhtiön 4.6.2021 liikkeeseen laskema 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan (ISIN: XS2347397437) (”2021 Hybridilaina”) (jokainen yksin ”Sarja” ja yhdessä ”Arvopaperit”) (kutsut yhdessä ”Ostotarjoukset” ja erikseen ”Ostotarjous”). Ostotarjoukset tehdään Yhtiön valmisteleman 9.1.2023 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytyksien mukaisesti, ja hinnalla, joka määritetään kunkin Sarjan osalta erikseen niin sanotussa muokkaamattoman hollantilaisen huutokauppatavan (engl. unmodified Dutch auction) mukaisessa menettelyssä. Ostotarjouksiin sovelletaan jäljempänä esitettyjä tarjous- ja jakelurajoituksia, joita on kuvattu tarkemmin Ostotarjousmuistiossa.

Kopioita Ostotarjousmuistiosta on saatavilla (soveltuvat tarjous- ja jakelurajoitukset huomioon ottaen) Tarjousagentilta alla esitetyllä tavalla. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Tiivistelmä Ostotarjouksista

Tiivistelmä Ostotarjousten tietyistä ehdoista löytyy alta:

Arvopaperit ISIN / Common Code -tunnus Kuponkikorko Pääomaa
jäljellä
Ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä
Erääntyminen / Ensimmäinen Tarkistuspäivä
Vähimmäis-ostohinta Enimmäishyväksyntämäärä
 494.000.000 euron 2,50 % taattu joukkovelkakirjalaina, erääntyen 2024 XS1114434167 / 111443416 2,50 % 494.000.000 euroa 1.7.2024
1.10.2024 (erääntymis-päivä)
94,250 % Yhtiö ehdottaa aikovansa hyväksyä Ostotarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti Arvopapereita ostettavaksi korkeintaan pääoman enimmäismäärään asti  (“Enimmäishyväksyntä-määrä”), siten että pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien kokonaisostovastike (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut) (määritelty jäljempänä)) on enintään 75,000,000 euroa. Yhtiö varaa yksinomaisen oikeuden oman harkintansa perusteella ostaa Enimmäishyväksyntämäärää suuremman tai pienemmän määrän.Yhtiö määrittää yksinomaan oman harkintansa perusteella eri Sarjojen Arvopaperien yhteenlasketun pääoman määrän, jotka Yhtiö päättää ostaa kyseessä olevan Ostotarjouksen mukaisesti (kukin “Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä”), edellyttäen, että 2019 Hybridilainan ja 2021 Hybridilainan jäljellä olevat pääomat eivät pienene yhteensä yli 10 prosenttia.
22.11.2019 liikkeeseen laskettu 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan XS2079413527 / 207941352 4,496 % 350.000.000 euroa 25.11.2024

22.2.2025 (ensimmäinen tarkistuspäivä)
60,000 %
4.6.2021 liikkeeseen laskettu 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan XS2347397437 / 234739743 3,625 % 350.000.000
euroa
10.6.2026 10.9.2026 (ensimmäinen tarkistuspäivä) 51,000 %

Ostotarjousten tarkoitus

Ostotarjousten tarkoituksena on muun muassa vähentää Yhtiön taseessa olevan velan määrää ja hallita velkojen maturiteettiprofiilia.

Ostotarjousten yksityiskohdat

Ostohinnat

Yhtiö maksaa kyseessä olevan Ostotarjouksen perusteella pätevästi ostettavaksi tarjotuista ja Yhtiön hyväksymistä kunkin Sarjan Arvopapereista hinnan, joka määritetään Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla niin sanotun muokkaamattoman hollantilaisen huutokauppatavan mukaisesti (”Muokkaamaton Hollantilainen Huutokauppatapa”).

Muokkaamattoman Hollantilaisen Huutokauppatavan mukaisesti ostohinta (joka on yksilöllinen kyseessä olevan Sarjan jokaiselle Arvopaperien Haltijalle) jokaisen tietyn Sarjan Arvopaperien, jotka Haltija on pätevästi tarjonnut ja jotka Yhtiön kunkin Ostotarjouksen perusteella ostaa (kukin kyseinen hinta, ”Ostohinta”, ilmaistuna prosentteina Yhtiön kyseiseltä Haltijalta ostamien kunkin Sarjan Arvopaperien yhteenlasketusta pääomasta) osalta on yhtä suuri kuin kyseisen Haltijan Ostotarjousvastauksessa määrittelemä (tai määritellyksi katsottu) ostohinta, Vähimmäisostohinta huomioiden (kuten Ostotarjousmuistiossa on tarkemmin kuvattu).


Koska kunkin Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksytyn Sarjan Arvopaperien kullekin Haltijalle maksettava Ostohinta on Haltijan Ostotarjousvastauksessa määrittelemä (tai määritellyksi katsottu) Tarjoushinta, kukin Arvopapereita koskeva Ostohinta ei välttämättä ole sama jokaiselle saman Sarjan Arvopaperien Haltijalle.

Enimmäishyväksyntämäärä and Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä

Yhtiö ehdottaa aikovansa hyväksyä Ostotarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti Arvopapereita ostettavaksi korkeintaan pääoman enimmäismäärään asti (”Enimmäishyväksyntämäärä”) siten, että pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien kokonaisostovastike (mukaan lukien Kertyneet Koromaksut) ei ylitä 75.000.000 euroa. Yhtiö varaa yksinomaisen oikeuden oman harkintansa perusteella ostaa Enimmäishyväksyntämäärää pienemmän tai suuremman määrän. Yhtiö määrittää yksinomaan oman harkintansa perusteella eri Sarjojen Arvopaperien yhteenlasketun pääoman määrän, jotka Yhtiö päättää ostaa kyseessä olevan Ostotarjouksen mukaisesti (kukin “Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä”), edellyttäen, että 2019 Hybridilainan ja 2021 Hybridilainan jäljellä olevat pääomat eivät pienene yhteensä yli 10 prosenttia.

Pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien kokonaisostovastike (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut) rahoitetaan Yhtiön taseessa olevilla käteisvaroilla. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta hyväksyä ostettavaksi Ostotarjousten perusteella pätevästi tarjottuja Arvopapereita. Ostotarjouksen perusteella tarjottujen Arvopaperien hyväksyminen ostettavaksi on yksinomaan Yhtiön oman harkinnan varassa, ja Yhtiö voi, soveltuva lainsäädäntö huomioiden, hylätä tarjoukset mistä tahansa syystä.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa luopua jostakin tai kaikista Ostotarjousmuistion mukaisista Ostotarjouksen ehdoista.


Kertyneet Korkomaksut

Yhtiö maksaa Selvityspäivänä myös Kertyneen Korkomaksun Arvopapereille, jotka on hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksien perusteella.

Ostotarjousohjeet

Tarjotakseen Arvopapereita ostettavaksi, ja ollakseen oikeutettu saamaan kunkin Ostohinnan ja Kertyneen Korkomaksun asianomaisen Ostotarjouksen mukaisesti, Arvopaperien Haltijoiden tulee toimittaa tai järjestää puolestaan toimitettavaksi pätevä Ostotarjousvastaus, joka saapuu Tarjousagentille viimeistään klo. 16.00 (Lontoon aikaa) 13.1.2023 (“Raukeamisajankohta”).

Ostotarjousvastaukset ovat peruuttamattomia lukuun ottamatta tiettyjä rajallisia tilanteita, jotka on kuvattu Ostotarjousmuistiossa. Jokaisen tosiasiallisen edunsaajan puolesta ja kunkin Sarjan osalta on täytettävä ja toimitettava erillinen Ostotarjousvastaus.

Ostotarjousvastaukset voidaan antaa “ei-kilpailullisina” tai “kilpailullisina” seuraavasti:


Ei-Kilpailullinen Ostotarjousvastaus

Minkä tahansa Sarjan osalta Arvopaperien Haltijat voivat ennen Raukeamisajankohtaa toimittaa yhden tai useamman kyseisiä Arvopapereita koskevan Ei-Kilpailullisen Ostotarjousvastauksen. Ei-Kilpailullisessa Ostotarjousvastauksessa ei tarvitse määritellä Tarjoushintaa, mutta niissä on täsmennettävä kyseisen Sarjan Arvopaperien yhteenlaskettu nimellisarvo vähintään 100.000 euron nimellisarvolla, joka on kunkin Sarjan vähimmäisnimellisarvo (”Vähimmäisnimellisarvo”), ja sen ylittävinä 1.000 euron kokonaisina erinä, joita asianomainen Arvopaperien Haltija tarjoaa ostettavaksi tällaisen Ei-Kilpailullisen Ostotarjousvastauksen mukaisesti.

Yhtiö hyväksyy kaikkien Sarjojen osalta ostettavaksi kaikki Ei-Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti pätevästi tarjotut Arvopaperit, jos se hyväksyy ostettavaksi Kilpailullisten Ostotarjousvastauksien mukaisesti pätevästi tarjotut Arvopaperit. Mikäli Yhtiö hyväksyy Ei-Kilpailullisen Ostotarjousvastauksen, asianomainen Arvopaperien Haltija saa Vähimmäisostohinnan kyseisen Sarjan Arvopapereista.

Tilanteessa, jossa toimitetut Ei-Kilpailulliset Ostotarjousvastaukset johtavat siihen, että kyseisen Sarjan Arvopapereita tarjotaan soveltuvaa Sarjan Lopullista Hyväksymismäärää enemmän, tällaiset Ei-kilpailulliset Ostotarjousvastaukset hyväksytään pro rata -perusteisesti (jäljempänä kohdassa "
Suhteuttaminen" kuvatulla tavalla) siten, että kyseisen Sarjan ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien yhteenlaskettu pääomamäärä ei ole suurempi kuin Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä. Tällaisissa tilanteissa asiaankuuluva Enimmäisostohinta on kyseisen Sarjan Vähimmäisostohinta, eikä Yhtiö hyväksy ostettavaksi mitään tällaisen Sarjan Arvopapereita, jotka on tarjottu Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti (kuten Ostotarjousmuistiossa on kuvattu).

Ostotarjousvastauksia, joissa ei määritellä Tarjoushintaa tai joissa määritetään Tarjoushinta, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin
 Vähimmäisostohinta, käsitellään Ei-Kilpailullisina Ostotarjousvastauksina. Sovellettava Ostohinta Ei- Kilpailullisille Ostotarjousvastauksille ei ole missään olosuhteissa alhaisempi kuin Vähimmäisostohinta.


Kilpailullinen Ostotarjousvastaus

Haltija voi vaihtoehtoisesti toimittaa minkä tahansa Sarjan osalta yhden tai useamman Arvopapereita koskevan Kilpailullisen Ostotarjousvastauksen ennen Raukeamisajankohtaa edellyttäen, että kyseisten Kilpailullisten Ostotarjousvastausten kohteena olevan Sarjan Arvopaperien jäljellä oleva kokonaispääoma ei ylitä kunkin tällaisen Arvopaperin Haltijan kyseisen Sarjan Arvopaperien yhteenlaskettua pääomamäärää. Kilpailullisissa Ostotarjousvastauksissa on täsmennettävä:

  • Tarjoushinta (ilmaistuna prosentteina, ja vähintään 0,05 prosentin korotuksena Vähimmäisostohintaan nähden), jonka kyseinen Arvopaperin Haltija olisi valmis hyväksymään Ostohinnaksi kyseisen Ostotarjousvastauksen kohteena olevien Sarjan Arvopaperien osalta. Siinä tapauksessa, että Arvopapereita koskeva Ostotarjousvastaus määrittää Tarjoushinnan, joka ei ole Vähimmäisostohinta tai kokonainen 0,05 prosentin korotus Vähimmäisostohintaan nähden, Tarjoushinta pyöristetään ylöspäin 0,05 prosenttia kyseessä olevasta Vähimmäisostohinnasta, ja kyseisen hinnan katsotaan olevan Ostotarjousvastauksessa määritelty Tarjoushinta; ja
  • kyseisen Sarjan Arvopaperien yhteenlaskettu pääoma, jonka vähimmäispääoma on 100.000 euroa, joka on Vähimmäisnimellisarvo, ja sen ylittävinä 1.000 euron kokonaisina erinä, joita asianomainen Arvopaperien Haltija tarjoaa ostettavaksi kyseisellä Tarjoushinnalla.

Yhtiö ei hyväksy minkään Sarjan osalta Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti pätevästi ostettavaksi tarjottuja Arvopapereita, ellei se ole myös hyväksynyt ostettavaksi kaikkia Ei-Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti pätevästi tarjottuja Arvopapereita. Mikäli Yhtiö hyväksyy Kilpailullisen Ostotarjousvastauksen (tai Kilpailullisia Ostotarjousvastauksia), asianomainen Arvopaperien Haltija saa Tarjoushinnan, jonka Haltija on määritellyt kyseisen Sarjan Arvopapereille.

Jos (muutoin kuin edellä kohdassa "Ei-Kilpailulliset Ostotarjousvastaukset" kuvatulla tavalla) pätevästi tarjotun Sarjan Arvopaperien yhteenlaskettu pääoma (i) Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti ja (ii) sellaisten Kilpailullisten Ostotarjousvastausten mukaisesti, joissa määritetään Tarjoushinta, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin soveltuva Enimmäisostohinta (kuten määritelty jäljempänä), on suurempi kuin kyseessä oleva Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä, Yhtiö aikoo hyväksyä ostettavaksi (A) ensin kaikki alle kyseisen Enimmäisostohinnan olevalla Tarjoushinnalla tarjotut Arvopaperit (mukaan lukien tällaisen Sarjan Arvopaperit, jotka on tarjottu Ei-Kilpailullisten  Ostotarjousvastausten mukaisesti) kokonaisuudessaan, ja (B) toiseksi  pro rata -perusteisesti kaikki Arvopaperit, jotka on tarjottu Enimmäisostohinnalla siten, että ostettavaksi hyväksyttyjen tällaisten Sarjojen Arvopaperien yhteenlaskettu pääoma ei ole suurempi kuin tällaisen Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä.

Enimmäisostohinta” tarkoittaa kunkin Sarjan osalta korkeinta hintaa, jolla Yhtiö hyväksyy kyseisen Sarjan Arvopaperit ostettavaksi.


Suhteuttaminen

Ostotarjousmuistiossa kuvatuissa tilanteissa, joissa Ostotarjousten perusteella pätevästi tarjotut Sarjojen Arvopaperit hyväksytään pro rata -perusteisesti, kukin kyseinen myyntitarjous suhteutetaan kertoimella, jonka suuruus on (i) asianomaisen Sarjan Lopullinen Hyväksyntämäärä vähennettynä tällaisten Sarjojen pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien, joita ei hyväksytä soveltuvin osin pro rata -perusteisesti, jäljellä olevalla yhteenlasketulla pääoman määrällä, jaettuna (ii) kyseisten Sarjojen pätevästi tarjottujen ja pro rata -perusteisesti hyväksyttyjen Arvopaperien jäljellä olevalla yhteenlasketulla pääoman määrällä (edellyttäen, että niitä oikaistaan ostettavaksi hyväksyttyjen kyseisen Sarjan Arvopaperien yhteenlasketun jäljellä olevan pääoman huomioon ottamiseksi, jota seuraa Ostotarjousvastausten pyöristäminen jäljempänä esitetyllä tavalla, jotta ne vastaavat täsmälleen kyseisen Sarjan Lopullisista Hyväksyntämäärää). Kukin tällä tavoin suhteutettu Arvopapereita koskeva tarjous pyöristetään alaspäin lähimpään 1.000 euron nimellisarvoon Ostotarjousmuistiossa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Indikatiivinen aikataulu Ostotarjouksille

Tapahtumat Päivämäärät ja Ajat
(Kaikki ajat ovat Lontoon aikaa)
Ostotarjousten käynnistäminen 9.1.2023
Tieto Ostotarjouksista julkistetaan. Ostotarjousmuistio on saatavilla Tarjousagentin kautta.
RaukeamisajankohtaViimeinen määräaika pätevien Ostotarjousvastausten toimittamiseksi Tarjousagentille, jotta Haltijat voivat osallistua Ostotarjouksiin. 13.1.2023 klo. 16.00
Tulosten julkistaminenYhtiö julkistaa, hyväksyykö se pätevästi Ostotarjouksissa tarjotut kunkin Sarjan Arvopaperit, ja jos hyväksyy, (i) tiedot jokaisen Sarjan Lopullisesta Hyväksyntämäärästä, (ii) tiedot mahdollisesta pro rata -perusteisesta suhteuttamisesta, ja (iii) tiedon pätevästi tarjotuista ja hyväksytyistä Arvopapereista maksettavasta kokonaisostovastikkeesta (sisältäen Kertyneet Korkomaksut). Kohtuullisessa ajassa Raukeamisajankohdan jälkeen (arvioitu aika 16.1.2023).
SelvityspäiväArvioitu Ostotarjousten Selvityspäivä. 18.1.2023


Edellä mainituista ajoista ja päivämääristä huolimatta Yhtiö varaa soveltuvien lakien ja Ostotarjousmuistion puitteissa oikeuden pidentää, avata uudelleen tai muuttaa Ostotarjouksia millä tavalla tahansa, luopua mistä tahansa Ostotarjousten ehdosta ja/tai lopettaa mikä tahansa Ostotarjous. Arvopaperien Haltijoita ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta tai muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, milloin Arvopaperien Haltijan tulee toimittaa kyseiselle välittäjälle ohjeistus, jotta Arvopaperien Haltija voi osallistua tai  peruuttaa (niissä rajoitetutuissa tilanteissa, joissa peruuttaminen on sallittu) ohjeistuksensa osallistua Ostotarjouksiin ennen edellä sekä Ostotarjousmuistiossa määriteltyjä määräaikoja. Jokaisen välittäjän ja Selvitysjärjestelmien asettamat määräajat Ostotarjousvastausten jättämiselle ovat aiemmin kuin edellä mainitut soveltuvat määräajat. Katso Ostotarjousmuistion kohta “Procedures for Participating in the Offers”.

Ellei toisin mainita, Ostotarjouksiin liittyvät tiedotteet julkaistaan (i) Irish Stock Exchange plc:n, joka toimii kaupankäyntinimellä Euronext Dublin (”Euronext Dublin”), internetsivujen RIS -julkaisuosiossa (https://direct.euronext.com/#/rispublication), ja (ii) toimittamalla  ilmoitukset  Selvitysjärjestelmille, jotka toimittavat ne edelleen Suorille Osallistujille. Kyseisiä tiedotteita voidaan julkaista myös asiaankuuluvalla Reuters Insider Screenillä ja julkaisemalla lehdistötiedote tiedottavalle uutispalvelulle (eng: Notifying News Service). Kyseiset julkaisut, lehdistötiedotteet ja ilmoitukset ovat saatavilla myös pyynnöstä Tarjousagentilta, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä. Tiedotteiden julkaisuun Selvitysjärjestelmien välityksellä saattaa liittyä olennaisia viivästyksiä, ja Arvopaperien Haltijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Tarjousagenttiin asiaankuuluvien tiedotteiden osalta Ostotarjousten aikana. Lisäksi Arvopaperien Haltijat voivat olla yhteydessä Järjestäjiin käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Arvopapereiden Haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousmuistio huolellisesti saadakseen täydelliset tiedot Ostotarjouksista ja niihin osallistumisesta.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group), OP Yrityspankki Oyj (Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi; Osoitetaan: Thomas Ulfstedt) ja Swedbank AB (publ) (Puhelinnumero: +46 700 92 22; sähköposti: liabilitymanagement@swedbank.se; Osoitetaan: Liability Management) toimivat Ostotarjouksien Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Thomas Choquet ja Jacek Kusion; sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjousten Tarjousagenttina.

Kysymykset ja muut tiedustelut voidaan osoittaa (i) Ostotarjousten osalta Järjestäjille; ja (ii) Ostotarjousvastausten toimittamisen osalta Tarjousagentille. Sekä Järjestäjien, että Tarjousagentit yhteystiedot on annettu yllä.

HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä ilmoitus ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjouksiin liittyen tehdään. Jos Arvopaperien Haltija on epävarma kuinka hänen tulisi toimia, on suositeltavaa, että hän hankkii henkilökohtaisia taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja, mukaan lukien veroseuraamuksista, pörssivälittäjältään, pankiltaan, lakimieheltään, kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta taloudelliselta tai oikeudelliselta neuvonantajalta. Arvopaperien Haltijat, joiden Arvopaperit on rekisteröity välittäjän, liikepankin, sijoitusyhtiön, arvopaperisäilyttäjän tai muun tahon nimiin, on oltava yhteydessä ja annettava asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle, liikepankille, sijoitusyhtiölle, arvopaperisäilyttäjälle tai muulle taholle, mikäli kyseessä oleva Arvopaperien Haltija haluaa tarjota Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksessa. Yhtiö, Järjestäjät, Tarjousagentti tai mikään heidän tytäryhtiöistään eivät tee mitään suosituksia Arvopaperien Haltijoille Arvopaperien myymiseksi tai myynnistä pidättäytymiseksi Ostotarjouksissa.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella käsittäen yllä kuvattuihin Ostotarjouksiin liittyvät tiedot. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtaja Bret McLeodin toimesta.

Tarjous ja Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain mukaan rajoitettu. Yhtiö, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tämä tiedote tai Ostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Arvopapereita (eikä Arvopaperien Haltijoiden Ostotarjousten yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopapereita ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien mukaan Ostotarjouksen tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko Järjestäjät tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa, katsotaan kyseisen Järjestäjän tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Yhtiön puolesta sellaisessa valtiossa, jossa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Yhdysvallat: Ostotarjouksia ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S-säännöksessä, ”Yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Siten Ostotarjousmuistion tai muiden Ostotarjouksiin liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin toimittaa, jaella tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvaltalaiselle henkilölle. Arvopapereita ei saa tarjota ostettavaksi Ostotarjousten yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi Yhdysvaltalaiset henkilöt. Mikä tahansa Ostotarjousten yhteydessä tehtävä Arvopapereita koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Arvopapereita koskeva tarjous, jonka on tehnyt Yhdysvaltalainen henkilö, tai mikä tahansa sellainen asiamies, varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Arvopaperien Haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen, vakuuttaa, että hän ei ole Yhdysvaltalainen henkilö eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista, eikä toimi ilman omaa harkintavaltaa Yhdysvaltojen ulkopuolella olevan päämiehen lukuun, eikä anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista. Tässä ja edellisessä kappaleessa ”Yhdysvalloilla” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia (mukaan lukien Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wake Island ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Italia: Tätä tiedotetta, Ostotarjouksia tai Ostotarjousmuistiota, tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan (”CONSOB”) vahvistusmenettelyä varten soveltuvan italialaisen lainsäädännön mukaisesti. Ostotarjoukset tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) 101-bis artiklan, 3-bis momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB:n määräyksen No. 11971, muutoksineen, 35-bis artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Italiassa sijaitsevat Arvopaperien Haltijat tai tosiasialliset omistajat voivat tarjota Arvopapereitaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten, pankkien tai rahoituksenvälittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB:n määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa, Arvopapereihin tai Ostotarjouksiin liittyen.

Yhdistynyt Kuningaskunta: Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai mitään Ostotarjouksiin liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen, ”FSMA”) 21(1) pykälän mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia siten ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Asiakirjojen ja/tai materiaalien jakelu noudattamalla FSMA 21(1) pykälän poikkeusta rahoituksen markkinointia koskevasta kiellosta, sillä perusteella, että se on suunnattu ainoastaan ja asiakirjoja ja/tai materiaalia saa välittää ainoastaan henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta ja jotka ovat sijoitusalan ammattilaisia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, ”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai henkilöille, jotka ovat Määräyksen 43(2) artiklan mukaisia henkilöitä tai muita henkilöitä, joille nämä asiakirjat ja/tai materiaalit voidaan Määräyksen mukaisesti laillisesti osoittaa.

Ranska: Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa (”Ranska”), eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, pois lukien asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan (muutoksineen) mukaisille kokeneille sijoittajille. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers'ille vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Suomi: Tämän tiedotteen, Ostotarjousten tai Ostotarjousmuistion ei katsota olevan Suomen arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) määriteltyä arvopapereiden tarjoamista. Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle Suomen tasavallassa (”Suomi”) tai sen ulkopuolella. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Finanssivalvonnalle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com