Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut AXA Investment Managers
Paris:lta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen,
jossa AXA S.A. ilmoittaa seuraavaa:

Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Citycon Oyj

Ilmoituksen peruste: osakkeiden tai äänioikeuksien hankkiminen tai
luovuttaminen

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: AXA S.A.

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin,
alitettiin tai saavutettiin: 7.8.2009

Liputusraja, joka on ylitetty, alitettu tai saavutettu: 5 % rajan
ylitys

Ilmoitettavat tiedot osakkeista ja niihin liittyvistä
äänioikeuksista:

+---------------------------------------------------------------------------+
|Osakelaji |Osakkeiden|% osakkeista|Äänioikeuksien |% äänioikeuksista|
| |lukumäärä | |lukumäärä | |
| |välillinen|välillinen |välillinen |välillinen |
|------------+----------+------------+--------------------+-----------------|
|ISIN-koodi |11 105 522|5,02 % |11 105 522 |5,02 % |
|FI0009002471| | | | |
|------------+----------+------------+--------------------+-----------------|
|Yhteensä |11 105 522|5,02 % |11 105 522 |5,02 % |
+---------------------------------------------------------------------------+

Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta
osakkeita tai äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan tai joiden kautta
ilmoitusvelvollinen on osapuolena sopimuksessa tai muussa
järjestelyssä.:
AllianceBernstein L.P. (USA) on AXA Financial Inc:n (USA) tytäryhtiö,
joka puolestaan on AXA S.A.:n tytäryhtiö.
AXA Rosenberg Group LLC (USA) on AXA IM Rose Inc:n tytäryhtiö (USA),
joka on AXA Investment Managers S.A.:n (France) tytäryhtiö, joka
puolestaan on AXA S.A.:n tytäryhtiö.
AXA Investment Mangers S.A. (France) on AXA S.A.:n (France)
tytäryhtiö.

Pariisissa elokuun 10. päivänä 2009

AXA Investment Managers Paris
Claire Juillard
+33 (0)1 44 45 99 90

Helsinki 11.8.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi