Citycon laskee liikkeeseen 204 020 uutta osaketta osana yhtiön osakepohjaista
kannustinjärjestelmää

Citycon Oyj laskee liikkeeseen yhteensä 204 020 uutta osaketta osana yhtiön
pitkäaikaista osakepohjaista kannustinjärjestelmää. 124 020 osaketta suunnataan
26:lle Citycon-konsernin avainhenkilölle ja 80 000 osaketta yhtiölle itselleen
suunnattuina maksuttomina osakeanteina. Yhtiön itselleen suuntaamat osakkeet
lasketaan liikkeeseen myöhemmin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Citycon Oyj:n hallitus perusti 26.4.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
konsernin avainhenkilöille ja päätti 10.2.2010 jatkaa kyseistä
kannustinjärjestelmää yhdellä vuodella tilikaudelle 2010. Cityconin hallitus on
tänään vahvistanut kannustinjärjestelmän kolmannelta ansaintakaudelta
1.1.2009-31.12.2009 maksettavat osakepalkkiot. Järjestelmän ehtojen mukaisesti
ansaintakauden 2009 osakepalkkioista maksetaan vuonna 2010 yksi kolmasosa, ja
loput yhtä suurina osina vuosina 2011 ja 2012. Lisäksi vuonna 2010 maksetaan
myös viimeinen osa ansaintakauden 2007 palkkioista ja toinen osa ansaintakauden
2008 palkkioista.

Kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vuodelta 2009
määräytyivät Citycon-konsernin oikaistun osakekohtaisen liiketoiminnan
nettorahavirran ja nettovuokratuottojen perusteella. Kannustinjärjestelmä
kokonaisuudessaan on voimassa vuosina 2007-2010 ja mahdolliset palkkiot
luovutetaan avainhenkilöille vuosina 2008-2013. Hallitus tekee vuosittain
päätökset kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvista avainhenkilöistä sekä
asetettavista tavoitteista. Palkkiot voidaan maksaa kunkin ansaintajakson
päätyttyä yhtiön osakkeina ja rahana.

Citycon Oyj:n yhtiökokous on 13.3.2007 valtuuttanut hallituksen antamaan uusia
osakkeita joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla, joka voi olla myös
suunnattu anti. Hallitus valtuutettiin myös antamaan osakkeita yhtiölle
itselleen.

Yhtiön hallitus on tänään myöntänyt kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville
henkilöille kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan määräytyvät osakepalkkiot
suunnatulla maksuttomalla osakeannilla, joka käsittää yhteensä 124 020 yhtiön
uutta osaketta. Hallitus on tänään antanut myös yhtiölle itselleen 80 000 uutta
osaketta maksuttomalla osakeannilla.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin 31.5.2010 ja otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.2010. Rekisteröinnin
seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 222 564 972 osakkeeseen.
Finanssivalvonnan 24.5.2010 antaman poikkeusluvan perusteella yhtiön ei tarvitse
laatia listalleottoesitettä annettujen osakkeiden osalta. Suunnattu maksuton
osakeanti ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen toteutuvat täysimääräisinä,
koska niihin ei liity vastasuorituksia.

Yhtiön hallitus on myös päättänyt yhtiölle maksuttomassa osakeannissa tulleiden
80 000 osakkeen edelleenluovuttamisesta maksullisella osakeannilla
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeet luovutetaan
osakkeiden myyntihetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä 1.6.-5.6.2010. Osakkeet luovutetaan ja maksetaan
NASDAQ OMX Helsingin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakeannin
tarkoitus on kattaa yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään osallistuville
palkkioiden maksusta aiheutuva veronmaksuvelvollisuus ja hallita osakkeisiin
liittyvää kurssiriskiä. Osakkeiden luovuttamiseen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeanneissa annetut osakkeet ovat samanlajisia kuin yhtiön muut osakkeet.
Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet tuottavat osakasoikeudet, kun osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin (suunnattu ilmaisanti) tai kun osakkeenomistaja
on saanut osakkeet haltuunsa (omien osakkeiden antaminen maksullisessa
osakeannissa). Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota
osakkeenomistajan oikeuksia. Osakeannit eivät vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Helsinki 25.5.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: Citycon Oyj:n osakeanti 1/2010

Osakeannin ehdot

Perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antamaan valtuutukseen Citycon
Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 25.5.2010 päättänyt luovuttaa yhtiön omia osakkeita
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin.

1. OSAKEMERKINTÄ
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 80 000 yhtiön omaa osaketta ("Osakkeet",
tai "Osake"). Osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

2. MERKINTÄHINTA, SEN MÄÄRITTÄMISEN PERUSTA JA KIRJAAMINEN TASEESEEN
Yhden Osakkeen merkintähinta on hinta, joka on muodostunut Osakkeelle julkisessa
kaupankäynnissä merkintäpäivänä ("Merkintähinta"). Hallituksen käsityksen mukaan
Merkintähinta vastaa Osakkeiden käypää arvoa.

Osakkeiden Merkintähinta kirjataan korotukseksi Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA
Osakkeet merkitään 1.6.-5.6.2010 välisenä aikana NASDAQ OMX Helsingin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää merkintäajan jatkamisesta.

4. MAKSUEHDOT
Merkintähinta maksetaan NASDAQ OMX Helsingin kaupankäyntisääntöjen mukaisesti.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET
Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE
Osakeannin tarkoitus on kattaa Yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään
osallistuville palkkioiden maksusta aiheutuva veronmaksuvelvollisuus ja hallita
osakkeisiin liittyvää kurssiriskiä. Osakkeiden luovuttamiseen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.

7. MUUTA
Hallitus on valtuutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä asioista ja
käytännön kysymyksistä.

[HUG#1418575]