Citycon Oyj laskee liikkeeseen yhteensä 60 746 uutta osaketta osana
yhtiön pitkäaikaista osakepohjaista kannustinjärjestelmää. 40 746
osaketta suunnataan 25 Citycon-konsernin avainhenkilölle ja 20 000
osaketta yhtiölle itselleen suunnattuina maksuttomina osakeanteina.
Yhtiön itselleen suuntaamat osakkeet lasketaan liikkeeseen myöhemmin
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Citycon Oyj:n hallitus perusti 26.4.2007 osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Cityconin hallitus
on tänään päättänyt kannustinjärjestelmän toiselta ansaintakaudelta
1.1.2008-31.12.2008 maksettavat osakepalkkiot. Järjestelmän ehtojen
mukaisesti osakepalkkioista maksetaan vuonna 2009 yksi kolmasosa, ja
loput yhtä suurina osina vuosina 2010 ja 2011. Lisäksi vuonna 2009
maksetaan myös toinen osa ansaintakauden 2007 palkkioista, ja kolmas
osa 2010.

Kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vuodelta 2008
määräytyivät Citycon-konsernin oikaistun osakekohtaisen
liiketoiminnan nettorahavirran ja nettovuokratuottojen perusteella.
Kannustinjärjestelmä kokonaisuudessaan on voimassa vuosina 2007-2009
ja mahdolliset palkkiot luovutetaan avainhenkilöille vuosina
2008-2012. Hallitus tekee vuosittain päätökset kannustinjärjestelmän
piiriin kuuluvista avainhenkilöistä sekä asetettavista tavoitteista.
Palkkiot voidaan maksaa kunkin ansaintajakson päätyttyä yhtiön
osakkeina ja rahana.

Citycon Oyj:n yhtiökokous on 13.3.2007 valtuuttanut hallituksen
antamaan uusia osakkeita joko maksullisella tai maksuttomalla
osakeannilla, joka voi olla myös suunnattu anti. Hallitus
valtuutettiin myös antamaan osakkeita yhtiölle itselleen.

Yhtiön hallitus on tänään myöntänyt kannustinjärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan
määräytyvät osakepalkkiot suunnatulla maksuttomalla osakeannilla,
joka käsittää yhteensä 40 746 yhtiön uutta osaketta. Hallitus on
tänään antanut myös yhtiölle itselleen 20 000 uutta osaketta
maksuttomalla osakeannilla.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin 29.5.2009 ja otetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 1.6.2009.
Rekisteröinnin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee
221 059 735 osakkeeseen. Finanssivalvonnan 22.5.2009 antaman
poikkeusluvan perusteella yhtiön ei tarvitse laatia
listalleottoesitettä annettujen osakkeiden osalta. Suunnattu maksuton
osakeanti ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen toteutuvat
täysimääräisinä, koska niihin ei liity vastasuorituksia.

Yhtiön hallitus on myös päättänyt yhtiölle maksuttomassa osakeannissa
tulleiden 20 000 osakkeen edelleenluovuttamisesta maksullisella
osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakkeet luovutetaan osakkeiden myyntihetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
1.6.-5.6.2009. Osakkeet luovutetaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsingin
ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakeannin tarkoitus
on kattaa yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään
osallistuville palkkioiden maksusta aiheutuva veronmaksuvelvollisuus
ja hallita osakkeisiin liittyvää kurssiriskiä. Osakkeiden
luovuttamiseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on
siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannin ehdot
ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeanneissa annetut osakkeet ovat samanlajisia kuin yhtiön muut
osakkeet. Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet tuottavat
osakasoikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
(suunnattu ilmaisanti) tai kun osakkeenomistaja on saanut osakkeet
haltuunsa (omien osakkeiden antaminen maksullisessa osakeannissa).
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota osakkeenomistajan
oikeuksia. Osakeannit eivät vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Helsinki 25.5.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: Citycon Oyj:n osakeanti 1/2009

Osakeannin ehdot

Perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antamaan valtuutukseen
Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 25.5.2009 päättänyt luovuttaa
yhtiön omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen seuraavin ehdoin.

1. OSAKEMERKINTÄ
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 20 000 yhtiön omaa osaketta
("Osakkeet", tai "Osake"). Osakkeet tarjotaan merkittäväksi
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

2. MERKINTÄHINTA, SEN MÄÄRITTÄMISEN PERUSTA JA KIRJAAMINEN TASEESEEN
Yhden Osakkeen merkintähinta on hinta, joka on muodostunut Osakkeelle
julkisessa kaupankäynnissä merkintäpäivänä ("Merkintähinta").
Hallituksen käsityksen mukaan Merkintähinta vastaa Osakkeiden käypää
arvoa.

Osakkeiden Merkintähinta kirjataan korotukseksi Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA
Osakkeet merkitään 1.6.-5.6.2009 välisenä aikana NASDAQ OMX Helsingin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää merkintäajan jatkamisesta.

4. MAKSUEHDOT
Merkintähinta maksetaan NASDAQ OMX Helsingin kaupankäyntisääntöjen
mukaisesti.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET
Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut oikeudet
Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeenomistaja on rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE
Osakeannin tarkoitus on kattaa yhtiön osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään osallistuville palkkioiden maksusta aiheutuva
veronmaksuvelvollisuus ja hallita osakkeisiin liittyvää kurssiriskiä.
Osakkeiden luovuttamiseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

7. MUUTA
Hallitus on valtuutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä
asioista ja käytännön kysymyksistä.