Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen valitsemaan yhtiölle uusi hallituksen jäsen
hallituksesta eronneen Amir Bernsteinin tilalle. Kokous pidetään
tiistaina 1.12.2009 kello 15.00 alkaen Kansallissalissa Helsingissä,
osoitteessa Aleksanterinkatu 44.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan Ronen Ashkenazi (s. 1962) toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Rakennusinsinööri (M.Sc., Civil Engineering) Ronen Ashkenazi on
Israelin kansalainen ja Gazit Globe Israel (Development) Ltd:n
toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja, ja hänellä on 25 vuoden
kokemus kiinteistöalalta. Gazit Globe Israel (Development) Ltd. on
pääasiassa kauppakeskusten kehittämiseen keskittynyt yhtiö ja
Gazit-Globe Ltd:n, Tel Avivin pörssissä noteeratun
kiinteistösijoitusyhtiön ja Cityconin suurimman osakkeenomistajan
tytäryhtiö.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan liitetty
tähän tiedotteeseen ja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/ylimyk2009 ja julkaistaan Helsingin Sanomissa
maanantaina 9.11.2009.

Helsinki 6.11.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: KUTSU CITYCON OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.12.2009 kello 15.00 alkaen
Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan Ronen Ashkenazi (s. 1962) toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Rakennusinsinööri (M.Sc., Civil Engineering) Ronen Ashkenazi on
Israelin kansalainen ja Gazit Globe Israel (Development) Ltd:n
toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja ja hänellä on 25 vuoden kokemus
kiinteistöalalta. Nimitysvaliokunta ehdottaa Ronen Ashkenazin
valintaa, koska Amir Bernstein on ilmoittanut eroavansa
hallituksesta. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Gideon Bolotowsky,
Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki (varapj.), Claes Ottosson, Dor J.
Segal, Thomas W. Wernink (pj.), Per-Håkan Westin ja Ariella
Zochovitzky.
Ronen Ashkenazi on antanut suostumuksensa valintaan. Ehdokkaan
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/hallitus.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen nimitysvaliokunnan
ehdotuksen yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.citycon.fi/ylimyk2009.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla
internet-sivulla viimeistään 15.12.2009.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
torstaina 19.11.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen
viimeistään torstaina 26.11.2009 kello 16.00. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko
- täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/ilmoittautuminen,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400
- faksilla numeroon 020 766 4499 tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi
35 AB, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään torstaina 26.11.2009
klo 16.00.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu
useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on
oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden
osalta. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava lisäksi osakkeet, joita kukin asiamies
edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 26.11.2009
klo 16.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
26.11.2009 klo 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että
osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus
tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.11.2009. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa
koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon
katsotaan samalla ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien merkitsemistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla www.citycon.fi/ylimyk2009.

4. Muut ohjeet/tiedot
Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan
oikeuksista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun päivänä 6.11.2009 Citycon Oyj:llä on 221 059 735
osaketta ja 221 059 735 ääntä.
Helsingissä marraskuun 6. päivänä 2009

CITYCON OYJ
Hallitus