Citycon Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen; hallituksen
nimitysvaliokunta ehdottaa Chaim Katzmania Cityconin hallitukseen; hallitus
ehdottaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista

Citycon Oyj:n hallitus kutsuu yhtiön osakkeenomistajat ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.5.2010 kello 14.00 alkaen
Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

Citycon Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
kymmenen aiemman yhdeksän sijaan ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan
Chaim Katzman (s. 1949) toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Chaim Katzman on Gazit Inc.:n perustaja,
määräävässä asemassa oleva osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä
Gazit Inc.:n tytäryhtiön ja Cityconin pääomistajan Gazit-Globe Ltd.:n
hallituksen päätoiminen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii useiden muiden
Gazit-konserniin kuuluvien pörssinoteerattujen yhtiöiden hallitusten
puheenjohtajana. Chaim Katzman on Israelin ja Yhdysvaltain kansalainen ja
hänellä on yliopistotutkinto oikeustieteessä. Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta
ei merkittävistä osakkeenomistajista. Chaim Katzmanin henkilötiedot ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/hallitus.

Citycon Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n toista kappaletta
siten, että yhden varapuheenjohtajan sijaan hallitus valitsee keskuudestaan
yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Edellä esitetyn yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen johdosta hallituksen
nimitysvaliokunta ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa
varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2010 tekemää hallituksen jäsenten
palkkiopäätöstä varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion osalta siten,
että hallituksen yhdelle tai useammalle varapuheenjohtajalle maksetaan kullekin
60 000 euron vuosipalkkio.

Kokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä ja se sekä siihen liittyvät
hallituksen ja sen nimitysvaliokunnan ehdotukset on julkaistu myös yhtiön
internetsivuilla www.citycon.fi/ylimyk2010.

Helsinki 23.4.2010

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 17.5.2010 kello 14.00 alkaen Kansallissalissa,
Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään kymmenen aiemman yhdeksän sijaan.

7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valitaan Chaim Katzman (s. 1949) toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Chaim Katzman on Gazit Inc.:n perustaja, määräävässä asemassa oleva
osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä Gazit Inc.:n tytäryhtiön ja
Cityconin pääomistajan Gazit-Globe Ltd.:n hallituksen päätoiminen puheenjohtaja.
Lisäksi hän toimii useiden muiden Gazit-konserniin kuuluvien pörssinoteerattujen
yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Chaim Katzman on Israelin ja Yhdysvaltain
kansalainen ja hänellä on yliopistotutkinto oikeustieteessä. Hän on riippumaton
yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista. Chaim Katzman on antanut
suostumuksensa valintaan. Ehdokkaan henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.citycon.fi/hallitus.
Hallituksen muina jäseninä jatkavat Thomas W. Wernink (pj.), Ronen Ashkenazi
(varapj.), Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson,
Dor J. Segal, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky.

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 4 §:n toista kappaletta siten, että yhden varapuheenjohtajan
sijaan hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Edellä kohdassa 8 esitetyn yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen johdosta
hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi
muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2010 tekemää hallituksen jäsenten
palkkiopäätöstä varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion osalta siten,
että hallituksen yhdelle tai useammalle varapuheenjohtajalle maksetaan kullekin
60 000 euron vuosipalkkio.

10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä tämä kokouskutsu, joka
sisältää hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
kokonaisuudessaan, ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/ylimyk2010. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouspaikalla ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla
internetsivulla viimeistään 31.5.2010.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
4.5.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 11.5.2010 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko
- täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/ilmoittautuminen,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 klo 9-16,
- telefaksilla numeroon 020 766 4499 tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB,
00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.5.2010 kello 10.00 mennessä.
Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/ylimyk2010.

4. Muut ohjeet/tiedot
Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan oikeuksista
on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 23. huhtikuuta 2010 Citycon Oyj:llä on
222 360 952 osaketta ja ääntä.

Helsingissä huhtikuun 22. päivänä 2010

CITYCON OYJ
Hallitus

[HUG#1407266]