Yhteenveto vuoden 2009 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna
edelliseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia 45,9 miljoonaan euroon (Q4/2008:
45,2 milj. euroa).
- Nettovuokratuotot nousivat 0,5 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon
(30,2 milj. euroa) pääasiassa johtuen vuosittaisista vuokrien
elinkustannusindeksikorotuksista. Ilman Ruotsin kruunun heikentymistä
nettovuokratuotot olisivat nousseet 1,4 prosenttia.
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,10 euroa (0,07 euroa).
Alentuneet korkokustannukset ja vakaa nettovuokratuotto tukivat
kassavirtaa, joskin pääosa kasvusta johtui kertaluonteisista eristä,
ajoituseroista ja valuuttakurssimuutoksista.
- Tulos/osake oli -0,08 euroa (-0,14 euroa).
- Operatiivinen tulos/osake (laimennettu) oli 0,05 euroa (0,05
euroa).
- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -31,6 miljoonaa euroa
(-59,3 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo laski 2 097,3
miljoonaan euroon (2 111,6 milj. euroa).
- Sijoituskiinteistöjen keskimääräinen nettotuottovaatimus nousi ja
oli kauden lopussa ulkopuolisen arvioitsijan mukaan 6,5 prosenttia
(6,4 %). Nettotuottovaatimuksen nousu aiheutui yleisestä
markkinatilanteesta.
- Yhtiön rahoituskulut laskivat 12,2 miljoonaan euroon (13,0 milj.
euroa) alentuneiden korkojen, valuuttakurssimuutosten ja
vaihtovelkakirjalainan takaisinostojen myötä.
- Cityconin korkokatekovenantti oli 2,0 (2,0) ja lainasopimusten
mukainen omavaraisuusaste 43,2 prosenttia (45,1 %).
- Kauden aikana yhtiö allekirjoitti kolmivuotisen sitovan sopimuksen
75 miljoonan euron vakuudettomasta luottolimiitistä pohjoismaisen
pankkiryhmittymän kanssa. Sopimus vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta ja
tukee strategian mukaisten investointien toteuttamista.

Yhteenveto vuoden 2009 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna
viime vuoden vastaavaan neljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 45,9 miljoonaan euroon (2008:
44,3 milj. euroa). Kasvu johtui vuokrattavien tilojen määrän kasvusta
ja kauppapaikkojen aktiivisesta kehittämisestä. Liikevaihdon kasvuun
vaikutti myös hieman korkeampi tilojen vajaakäyttö.
- Voitto/tappio ennen veroja oli -18,1 miljoonaa euroa (11,3 milj.
euroa). Luku sisältää -31,6 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa)
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta.
- Nettovuokratuotot kasvoivat 2,2 prosenttia ja olivat 30,3 miljoonaa
euroa (29,7 milj. euroa). Ilman Ruotsin kruunun heikentymistä
nettovuokratuotot olisivat nousseet 5,1 prosenttia.
- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 0,9
prosenttia. Kauden edellisvuotta suuremmat lämmitys-, sähkö- ja
ylläpitokustannukset vähensivät vertailukelpoisten
nettovuokratuottojen kasvua.
- Yhtiön operatiivinen tulos nousi 11,6 miljoonaan euroon (10,4 milj.
euroa).
- Operatiivinen tulos/osake (laimennettu) oli 0,05 euroa (0,05
euroa).
- Tulos/osake oli -0,08 euroa (0,04 euroa). Lasku johtui lähinnä
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista.
- Vuokrausaste oli 95,3 prosenttia (96,0 %). Lasku johtui koko
kiinteistökannan vajaakäytön lievästä kasvusta yhtiön kaikissa
toimintamaissa.
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake kasvoi myös verrattuna vuoden
2008 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 0,10 euroa (0,06 euroa).
- Omavaraisuusaste oli 36,4 prosenttia (43,0 %). Lasku johtui lähinnä
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista ja osingonmaksusta.
- Yhtiön rahoitustilanne säilyi kauden aikana hyvänä. Yhtiön
käytettävissä oleva likviditeetti kauden lopussa oli 290,4 miljoonaa
euroa, josta 276,7 miljoonaa euroa oli käyttämättömiä, sitovia
luottolimiittejä ja 13,7 miljoonaa euroa rahavaroja. Käytettävissä
oleva likviditeetti riittää kattamaan päätetyt investoinnit ja
lainanhoitokustannukset vähintään vuoden 2010 loppuun asti ilman
uusien rahoituslähteiden tarvetta.

Avainluvut

Muutos-%
Q1/2009 Q1/2008 1) Q4/2008 2008
Liikevaihto, Me 45,9 44,3 3,6 % 45,2 178,3
Nettovuokratuotto, Me 30,3 29,7 2,2 % 30,2 121,8
Liiketappio/-voitto, Me -5,8 26,4 - -27,9 -105,0
% liikevaihdosta - 59,7 % - - -
Tappio/voitto ennen veroja,
Me -18,1 11,3 - -40,9 -162,3
Katsauskauden tappio/voitto
emoyhtiön omistajille, Me -16,8 9,1 - -30,7 -124,1

Operatiivinen liikevoitto,
Me 25,7 25,9 -0,7 % 25,6 105,3
% liikevaihdosta 56,1 % 58,5 % - 56,7 % 59,1 %
Operatiivinen tulos, Me 11,6 10,4 11,3 % 11,8 43,8
Ei-operatiivinen tulos, Me -28,4 -1,3 - -42,5 -167,9

Tulos/osake, euroa -0,08 0,04 - -0,14 -0,56
Tulos/osake, laimennettu,
euroa -0,08 0,04 - -0,14 -0,56
Operatiivinen tulos/osake,
laimennettu,
(laimennettu EPRA EPS),
euroa 0,05 0,05 10,2 % 0,05 0,20
Liiketoiminnan
nettorahavirta/osake, euroa 0,10 0,06 70,3 % 0,07 0,21

Sijoituskiinteistöjen käypä
arvo, Me 2) 2 097,3 2 282,1 -8,1 % 2 111,6

Oma pääoma/osake, euroa 3,37 4,33 -22,1 % 3,62
Nettovarallisuus (EPRA
NAV)/osake, euroa 3,62 4,70 -23,1 % 3,88
Oikaistu nettovarallisuus
(EPRA NNNAV)/osake, euroa 3,55 4,31 -17,5 % 3,80
Omavaraisuusaste, % 36,4 43,0 - 38,5
Nettovelkaantumisaste, % 151,2 111,8 - 141,3
Korollinen nettovelka (käypä
arvo), Me 1 191,3 1 149,4 3,6 % 1 194,6
Nettotuotto-% 5,9 5,5 - 5,8
Nettotuotto-%,
vertailukelpoiset kohteet 6,4 6,0 - 6,2
Vuokrausaste, % 95,3 96,0 - 96,0
Henkilöstö katsauskauden
lopussa 113 104 8,7 % 113

1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2009 ja
2008 väliseen muutokseen.
2) IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä
sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää myös rakenteilla olevat
kiinteistöt.

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora kommentoi ensimmäistä
vuosineljännestä:

Citycon jatkoi vakaata tuloskehitystä vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana. Operatiivinen tulos parani, nettovuokratuotto ja
vertailukelpoisten kohteiden nettovuokrat kasvoivat. Tilojen
vuokrauskysyntä oli edelleen hyvä Suomessa ja Ruotsissa, mutta
heikentyi Baltiassa.

Myynti Cityconin kauppakeskuksissa kasvoi haastavana jatkuneessa
vähittäiskaupan suhdanteessa.

Cityconin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja sitä vahvisti edelleen
kolmesta pohjoismaisesta pankista muodostuvan pankkiryhmän kanssa
maaliskuun lopussa allekirjoitettu 75 miljoonan euron luottolimiitti.

Lisäksi Citycon jatkoi kauden aikana vuoden 2006
vaihtovelkakirjalainan takaisinostoja. Yhtiö on ostanut velkakirjoja
takaisin nimellisarvoltaan yhteensä 33,5 miljoonan euron edestä,
joista 6,4 miljoonaa ostettiin takaisin ensimmäisen neljänneksen
aikana. Korkojen lasku ja vaihtovelkakirjojen onnistunut takaisinosto
pienensivät rahoituskulujamme vuosineljänneksen aikana."

Toimintaympäristön kehitys

Taloudellinen ympäristö heikkeni katsauskaudella edelleen.
Taloudellinen kehitys alkoi vaikuttaa myös vähittäiskaupan myyntiin.
Nopeimmin reagoivat kodintekniikka, rauta- ja autokauppa, joiden
myynti on yhtiön toimintamaissa kääntynyt laskuun. Sen sijaan
päivittäistavarakauppa pysyi suhteellisen vakaana. Suomessa
vähittäiskaupan myynti laski 5,8 prosenttia helmikuussa, tosin yksi
syistä on vertailukautta lyhempi helmikuu karkausvuoden 2008 vuoksi
(lähde: Tilastokeskus). Ruotsissa vastaava luku oli -4,0 prosenttia
ja Virossa -18,0 prosenttia (Statistiska Centralbyrån, Statistics
Estonia).

Suomessa Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten
päivittäistavaroiden vähittäismyynti helmikuussa kasvoi 1,0
prosenttia edellisvuodesta, ja hypermarkettien ja tavaratalojen
päivittäistavaroiden myynti kasvoi 2,3 prosenttia.
Päivittäistavarakaupan kumulatiivinen kasvu tammi-helmikuussa oli 5,6
prosenttia, vaikka kauppapäiviä oli yksi vähemmän kuin karkausvuonna
2008. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat ovat kallistuneet noin
seitsemän prosenttia vuoden takaisesta, joka vaikuttaa osaltaan
myynnin arvon kasvuun (Päivittäistavarakauppa ry). Ruotsissa
vastaavasti päivittäistavaroiden kumulatiivinen myynti
tammi-helmikuussa laski 1,0 prosenttia (Statistiska Centralbyrån).

Kuluttajien ja yritysten luottamus talouden kehitykseen on selvästi
heikentynyt Cityconin toimintamaissa. Myös inflaatio ja markkinakorot
laskivat edelleen (Nordea).

Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus on tiukentanut
rahoituksen saatavuutta ja nostanut uusien lainojen korkomarginaalia
selvästi. Samalla pitkä yhteistyö pankkien kanssa on noussut
tärkeäksi tekijäksi rahoituspäätöksiä tehtäessä.

Kiinteistökauppa oli vuoden alussa edelleen lähes pysähdyksissä, mikä
näkyi myös kauppakeskusmarkkinassa kauppojen puuttumisena.
Rakennuskustannukset laskivat edelleen alkuvuoden aikana. (Catella)

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuuden yhteenveto

Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen
kehittäjä. Yhtiö luo puitteet menestyvälle kaupankäynnille ja pyrkii
lisäämään kauppakeskuksistaan saatavaa nettotuottoa pitkällä
aikavälillä aktiivisen kauppapaikkajohtamisen ja kehitystoiminnan
avulla. Cityconin kauppapaikat palvelevat sekä kuluttajia että
vähittäiskauppaa.

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa, ja
sillä on vahva asema Ruotsissa ja vakaa jalansija Baltiassa. Yhtiö
kantaa kohteistaan hallinnointi- ja liiketoimintavastuun.

Citycon osallistuu omistamiensa kauppakeskusten päivittäiseen
toimintaan pyrkien yhteistyössä vuokralaistensa kanssa jatkuvasti
lisäämään kauppakeskustensa kiinnostavuutta, asiakasmääriä, myyntiä
ja tuottoja. Citycon on uranuurtaja pohjoismaisilla
kauppakeskusmarkkinoilla pyrkiessään vihreiden arvojen huomioon
ottamiseen kauppakeskusjohtamisessa ja kehityshankkeissaan. Yhtiöllä
on kolme vastuullisen rakentamisen pilottihanketta, joista
ensimmäisenä valmistui kauppakeskus Trion kehityshanke vuoden 2008
lopulla.

Cityconin markkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Baltian maat.
Aktiivisen markkinaseurannan ja hyvän paikallistuntemuksen ansiosta
Citycon on pystynyt hankkimaan kauppakeskuksia tärkeimmistä
kasvukeskuksista toimintamaissaan. Cityconin investoinnit kohdistuvat
alueille, joissa asukasmäärien ja kuluttajien ostovoiman odotetaan
kasvavan.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 33 (33) kauppakeskusta ja 51 (52)
muuta kohdetta. Kauppakeskuksista sijaitsi Suomessa 22 (22),
Ruotsissa kahdeksan (8) ja Baltiassa kolme (3).

Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli
2 097,3 miljoonaa euroa (2 282,1 milj. euroa), josta suomalaisten
kiinteistöjen osuus oli 70,0 prosenttia (70,1 %), ruotsalaisten
kiinteistöjen osuus 22,8 prosenttia (24,1 %) ja Baltiassa
sijaitsevien kiinteistöjen osuus 7,2 prosenttia (5,7 %).
Vuokrattavien tilojen kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli yhteensä
932 750 neliömetriä.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset

Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamiseen IAS 40
-standardin mukaista käyvän arvon mallia, jonka mukaan
sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
IAS 40 -standardin muutoksen johdosta (voimaan 1.1.2009), Citycon
arvostaa myös rakenteilla olevat kiinteistönsä käypään arvoon
hankintamenon sijaan eikä enää esitä taseessaan rakenteilla olevia
kiinteistöjä erillään sijoituskiinteistöistä. Cityconin
kiinteistöomaisuuden markkina-arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija
kiinteistökohtaisesti kansainvälisten IAS- (International Accounting
Standards) ja IVS- (International Valuation Standards) standardien
mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Vuonna 2009 ulkopuolinen
arviointi teetetään kuitenkin vuosineljänneksittäin lisääntyneen
markkinavolatiliteetin vuoksi.

Cityconin kiinteistöt arvioi Realia Group -ryhmään kuuluva Realia
Management Oy. Realia Management Oy toimii yhteistyössä
kansainvälisen, johtavan kiinteistöpalveluiden tarjoajan, CB Richard
Ellisin kanssa. Yhteenveto Realia Management Oy:n tekemästä
arviolausunnosta maaliskuun 2009 lopun tilanteesta on saatavilla
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.citycon.fi/arviolausunto.
Arviolausunnosta ilmenee arviointiprosessi, arvioon vaikuttavat
tekijät sekä arvioinnin tulokset ja herkkyysanalyysi.

Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käypä arvo laski.
Lasku johtui kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä
suhdannemuutoksesta ja yleisen talouden taantuman aiheuttamista
nousseista tuottovaatimuksista. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 8,2
miljoonaa euroa ja arvonalennuksia yhteensä 39,8 miljoonaa euroa.
Muutosten nettovaikutus tulokseen oli - 31,6 miljoonaa euroa (0,5
milj. euroa).

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Realia Management Oy:n
määrittämä nettotuottovaatimus 31.3.2009 oli 6,5 prosenttia (Q1/2008:
5,7 % ja 31.12.2008: 6,4 %).

Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli yhteensä 4 080 (3 665)
vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva
kestoaika oli 3,1 vuotta (3,0). Cityconin kiinteistöomaisuuden
nettovuokratuottoaste oli 5,9 prosenttia (5,5 %) ja vuokrausaste 95,3
prosenttia (96,0 %). Vuokrausasteen lasku johtui koko
kiinteistökannan vajaakäytön lievästä kasvusta yhtiön kaikissa
toimintamaissa vaikeutuneen markkinatilanteen vuoksi.

Cityconin nettovuokratuotot nousivat katsauskaudella 2,2 prosenttia
30,3 miljoonaan euroon. Vuokrattavien tilojen määrä kasvoi 1,0
prosenttia 932 750 neliömetriin. Vertailukelpoisten kohteiden
nettovuokratuotto kasvoi 0,9 prosenttia ilman Ruotsin kruunun
heikentymisen vaikutusta.

Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat
olleet yhtiön omistuksessa koko vertailukauden (24 kk).
Vertailukelpoisiin kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja
laajennuskohteet eivätkä tontit. 74,3 prosenttia vertailukelpoisista
kohteista sijaitsee Suomessa. Nettotuottoprosentin laskennassa ja
vertailukelpoisten kohteiden valinnassa sovelletaan
Kiinteistötalouden instituutin ja Investment Property Databankin
ohjeiden mukaista laskentamenetelmää.

Vuokran osuus vuokralaisten liikevaihdosta vertailukelpoisissa
kohteissa oli 8,7 prosenttia (8,7 %) edellisten 12 kuukauden aikana.
Vuokran osuus vuokralaisen liikevaihdosta on laskettu vuokralaisen
Cityconille maksaman nettovuokran ja mahdollisten erilliskorvausten
osuutena arvonlisäverottomasta myynnistä. Arvonlisäveron suuruus on
arvio.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 128 124 3,2 255 572
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 16 066 24 240 -33,7 69 730 124 960
Vuokrausaste kauden lopussa,
% 95,3 96,0 -0,7 96,0
Vuokrasopimusten
keskimääräinen jäljellä
oleva
voimassaoloaika kauden
lopussa, vuotta 3,1 3,0 3,3 3,11)

1) Vuokrasopimuksen jäljellä olevan voimassaoloajan tulkintaa on
muutettu.

Hankinnat ja myynnit

Citycon keskittyy jatkossakin yhtiön omistamien kauppakeskusten
kaupalliseen kehittämiseen ja seuraa kauppakeskusmarkkinoiden
kehittymistä koko toiminta-alueellaan. Katsauskaudella ei toteutettu
uusia kauppakeskushankintoja.

Tammikuun lopulla Citycon myi tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Keijutie
15:n kaikki osakkeet. Tämän Lahdessa sijaitsevan, yhtiön
ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen velaton myyntihinta oli
noin kolme miljoonaa euroa, ja yhtiö kirjasi myynnistä 0,1 miljoonan
euron myyntivoiton. Strategiana on jatkaa ydinliiketoimintaan
kuulumattomien kohteiden myyntiä.

Kehityshankkeet

Cityconilla on meneillään kaksi merkittävää kehityshanketta, Rocca al
Mare Tallinnassa ja Liljeholmstorget Tukholmassa. Kehitystoiminnan
tarkoituksena on pitää kaikki kauppakeskukset kilpailukykyisinä niin
asiakkaiden kuin vuokralaistenkin kannalta. Citycon tavoittelee
pitkän aikavälin kasvua kauppapaikkojen asiakasmäärissä ja
kassavirrassa sekä tehokkuudessa ja tuotoissa.

Kehityshankkeet saattavat tilapäisesti heikentää joidenkin kohteiden
tuottoa, sillä uudistusten vuoksi osa liiketiloista on hetkellisesti
tyhjennettävä, mikä puolestaan vaikuttaa kyseisten kehityskohteiden
vuokratuottoihin. Citycon pyrkii toteuttamaan rakennushankkeet
vaiheittain siten, että koko kauppakeskusta ei tarvitse sulkea töiden
ajaksi. Näin pyritään varmistamaan kassavirran jatkuvuus.

Vastuullinen rakentaminen ja johtaminen

Citycon kiinnittää kehityshankkeissaan yhä enemmän huomiota
ympäristöä säästäviin menetelmiin ja ratkaisuihin. Yhtiöllä on kolme
vastuullisen rakentamisen ja johtamisen pilottihanketta, joissa
selvitetään kauppakeskushankkeiden parhaita käytäntöjä
vastuullisuuden näkökulmasta. Pilottihankkeet ovat uuden
kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin, kauppakeskus
Rocca al Maren uudistus ja laajennus Tallinnassa sekä jo valmistunut
kauppakeskus Trion uudistushanke Lahdessa.

Pilottihankkeissa käytettävä arviointi sisältää yhteensä yli 60
kohtaa, joissa tarkastellaan muun muassa kohteen
energiataloudellisuutta, sisäilman laatua, materiaalivalintoja,
julkisten kulkuyhteyksien hyödyntämistä ja rakennustyön aiheuttamien
ympäristövaikutusten minimointia. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan
konkreettiset kehitystoimenpiteet, joiden tarkoituksena on luoda
systemaattinen vastuullisen rakentamisen käytäntö.

Kauppakeskus Triolle on myös haettu ensimmäisenä kauppakeskuksena
Suomessa kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta. Tavoitteena on
saada luokitus myös muille pilottihankkeille. Yhtiö on vakuuttunut,
että pitkällä aikavälillä vastuullinen toiminta lisää Cityconin
kiinnostavuutta sekä kauppakeskusmarkkinoiden vastuullisena toimijana
että houkuttelevana kansainvälisenä sijoituskohteena.

Meneillään olevat kehityshankkeet

Cityconin hallituksen päättämät, meneillään olevat merkittävimmät
kehityshankkeet on lueteltu oheisessa taulukossa. Lisätietoja
suunnitteilla olevista hankkeista löytyy Cityconin verkkosivuilta
www.citycon.fi, johdon presentaatioista ja helmikuussa julkaistusta
vuosikertomuksesta 2008.

Katsauskauden aikana kehityshankkeisiin investoitiin Suomessa 3,1
miljoonaa euroa, Ruotsissa 14,4 miljoonaa euroa ja Baltiassa 5,3
miljoonaa euroa.

Meneillään olevat kehityshankkeet

Arvioitu Toteutuneet
kokonais- bruttoinvestoinnit
kustannus 31.3.2009 Arvioitu
(milj. mennessä lopullinen
Sijainti euroa) (milj. euroa) valmistumisvuosi
Tukholma,
Liljeholmstorget Ruotsi 130 84,3 2009
Tallinna,
Rocca al Mare Viro 64,3 41,9 2009
Lahti,
Trio Suomi 60 58,31) Valmistunut
Seinäjoki,
Torikeskus Suomi 4 2,6 2009

1) Tämän hetkiset kustannukset ennen loppuselvitystä.

Yhtiön merkittävin kehityshanke ja vastuullisen rakentamisen
kärkihanke on uuden kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman
Liljeholmeniin. Hanke on edennyt suunnitellussa budjetissa ja
aikataulussa. Kauppakeskuksen ankkurivuokralaisiin kuuluu muun
muuassa ICA-Kvantum-päivittäistavaraliike, Hennes&Mauritz,
MQ-muotiliike ja Systembolaget. Uusi kauppakeskus avataan arviolta
lokakuussa 2009, ja sen tilojen vuokraus on edennyt odotetusti.

Tallinnassa sijaitsevan kauppakeskus Rocca al Maren uudistus- ja
laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen uudet tilat otettiin käyttöön
jo lokakuussa 2008. Kehityshankkeen seuraava vaihe, toukokuussa
avattava muodin maailma, käsittää yli 60 muotialan liikettä. Rocca al
Maressa aloittaa muun muassa kaksi suurta eurooppalaista muodin
brändiä, New Yorker ja Marks & Spencer. New Yorker -liike on ketjun
suurin virolainen myymälä, ja Marks & Spencer on puolestaan ketjun
ensimmäinen liike Virossa. Avattavista uusista tiloista kaikki on
vuokrattu. Suunnitelmien mukaan täysin uudistettu kauppakeskus Rocca
al Mare avataan syksyllä 2009.

Lahden ydinkeskustassa sijaitseva täysin uudistettu Trio valmistui
marraskuussa 2008 joulumyyntiin. Uudistuksen myötä Trio otti takaisin
paikkansa Lahden ja koko Päijät-Hämeen johtavana kauppakeskuksena.

Cityconin hallitus on päättänyt myös Seinäjoen Torikeskuksen
uudistamisesta. Muista hankkeista ei yhtiön hallitus ole päättänyt,
ja uusia kehityshankkeita käynnistetään vasta vuokrasopimusten ja
kohteiden rahoituksen varmistuttua.

Liiketoimintayksiköt

Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön
Suomi, Ruotsi ja Baltia, ja nämä edelleen liiketoiminta-alueisiin
Kauppapaikat ja Kiinteistökehitys. Suomen liiketoimintayksikössä on
lisäksi Kaupallinen kehitys -toiminto, joka vastaa Suomen
kauppakeskusten kaupallisesta kehittämisestä ja uusien kaupallisten
konseptien kehittämisestä.

Suomi

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa.
Yhtiöllä oli 24 prosentin markkinaosuus Suomen
kauppakeskusmarkkinoista viime vuonna (lähde: Entrecon). Suomen
liiketoimintojen nettovuokratuotot olivat katsauskaudella 23,1
miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa). Liiketoimintayksikönnettovuokratuotot olivat 76,1 prosenttia Cityconin kaikista
nettovuokratuotoista.

Suomessa sijaitsevan kiinteistökannan tunnuslukuja esitellään alla
olevissa taulukoissa. Käynnissä olevia kehityshankkeita on käsitelty
edellä.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Suomi

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 66 100 -34,0 193 452
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 9 190 21 800 -57,8 31 930 79 130
Vuokrausaste kauden lopussa,
% 94,9 95,7 -0,8 95,7
Vuokrasopimusten
keskimääräinen jäljellä oleva
voimassaoloaika kauden
lopussa, vuotta 3,0 3,2 -5,0 3,1

Taloudellinen kehitys, Suomi

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Bruttovuokratuotot, Me 32,3 30,4 6,2 30,8 122,5
Liikevaihto, Me 33,5 31,4 6,6 32,0 126,8
Nettovuokratuotot, Me 23,1 22,3 3,3 22,6 90,9
Nettotappiot/-voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta
käypään arvoon, Me -25,5 -2,1 - -48,6 -154,3
Liiketappio/-voitto, Me -4,0 19,0 - -21,7 -62,9
Bruttoinvestoinnit, Me 3,2 22,8 -86,0 10,6 69,2

Sijoituskiinteistöjen käypä
arvo, Me (1 1 468,9 1 600,5 -8,2 1 494,0
Nettotuotto-% (2 6,2 5,8 6,0
Nettotuotto-%,
vertailukelpoiset kohteet 6,7 6,3 6,5

1) IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä
sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää myös rakenteilla olevat
kiinteistöt.
2) Sisältää laajennushankkeiden tontit.

Ruotsi

Citycon on saavuttanut merkittävän aseman kauppakeskusmarkkinoilla
Ruotsissa, jossa sillä on kahdeksan kauppakeskusta ja seitsemän muuta
kauppapaikkaa, jotka sijaitsevat Suur-Tukholman ja Suur-Göteborgin
alueilla sekä Uumajassa. Ruotsin liiketoimintojen nettovuokratuotot
laskivat 9,9 prosenttia ja olivat 5,2 miljoonaa euroa (5,8 milj.
euroa). Ilman Ruotsin kruunun heikkenemistä Ruotsin liiketoimintojen
nettovuokratuotto olisi noussut 4,9 prosenttia viime vuodesta.
Liiketoimintayksikön nettovuokratuotot olivat 17,1 prosenttia
Cityconin kaikista nettovuokratuotoista.

Ruotsin kiinteistökannan tunnuslukuja esitellään alla olevissa
taulukoissa. Käynnissä olevia kehityshankkeita on käsitelty edellä.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Ruotsi

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 61 8 - 19 58
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 6 873 840 - 9 060 15 340
Vuokrausaste kauden lopussa,
% 95,5 96,1 -0,7 96,0
Vuokrasopimusten
keskimääräinen jäljellä oleva
voimassaoloaika kauden
lopussa, vuotta 2,3 2,3 1,7 2,4

Taloudellinen kehitys, Ruotsi

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Bruttovuokratuotot, Me 9,0 9,2 -1,6 9,9 41,1
Liikevaihto, Me 9,3 10,7 -12,9 10,1 41,9
Nettovuokratuotot, Me 5,2 5,8 -9,9 5,3 24,1
Nettovoitot/-tappiot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta
käypään arvoon, Me 3,4 1,7 103,7 -21,4 -70,1
Liikevoitto/-tappio, Me 7,8 6,7 16,3 -16,9 -49,1
Bruttoinvestoinnit, Me 14,4 8,2 75,9 23,0 65,6

Sijoituskiinteistöjen käypä
arvo, Me (1 477,2 550,4 -13,3 462,4
Nettotuotto-% (2 5,1 4,6 5,0
Nettotuotto-%,
vertailukelpoiset kohteet 5,7 5,1 5,4

1) IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä
sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää myös rakenteilla olevat
kiinteistöt.
2) Sisältää laajennushankkeiden tontit.

Baltia

Katsauskauden lopussa Citycon omisti Baltian maissa kolme
kauppakeskusta, Rocca al Maren ja Magistralin Tallinnassa Virossa
sekä Mandarinaksen Vilnassa Liettuassa. Baltian maiden vaikeutunut
taloustilanne on vaikuttanut Cityconin kauppakeskusten myynteihin ja
kävijämääriin, tosin vajaakäyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt.
Baltian nettovuokratuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,6 milj.
euroa). Liiketoimintayksikön nettovuokratuotot olivat 6,8 prosenttia
Cityconin kaikista nettovuokratuotoista.

Baltian kiinteistökannan tunnuslukuja esitellään alla olevissa
taulukoissa. Käynnissä olevia kehityshankkeita on käsitelty edellä.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Baltia

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 1 16 -93,8 43 62
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 3 1 600 -99,8 28 740 30 490
Vuokrausaste kauden lopussa,
% 99,5 100 -0,5 99,8
Vuokrasopimusten
keskimääräinen jäljellä oleva
voimassaoloaika kauden
lopussa, vuotta 5,4 2,6 107,7 5,4 1)

1) Vuokrasopimuksen jäljellä olevan voimassaoloajan tulkintaa on
muutettu.

Taloudellinen kehitys, Baltia

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% Q4/2008 2008
Bruttovuokratuotot, Me 3,0 2,2 38,1 3,0 9,3
Liikevaihto, Me 3,1 2,2 39,2 3,1 9,6
Nettovuokratuotot, Me 2,1 1,6 31,7 2,2 6,8
Nettotappiot/-voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta
käypään arvoon, Me -9,6 0,9 - 10,6 8,3
Liiketappio/-voitto, Me -7,7 2,3 - 12,6 14,4
Bruttoinvestoinnit, Me 5,3 5,7 -7,2 6,7 22,7

Sijoituskiinteistöjen käypä
arvo, Me (1 151,1 131,2 15,2 155,3
Nettotuotto-% (2 6,1 6,0 6,2
Nettotuotto-%,
vertailukelpoiset kohteet 7,2 6,9 7,2

1) IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä
sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää myös rakenteilla olevat
kiinteistöt.
2) Sisältää laajennushankkeiden tontit.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 45,9 miljoonaa
euroa (44,3 milj. euroa). Cityconin liikevaihto muodostuu pääosin
vähittäiskaupan liiketilojen vuokratuotoista. Bruttovuokratuottojen
osuus liikevaihdosta oli 96,6 prosenttia (94,2 %).

Liikevoitto oli -5,8 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa). Voitto ennen
veroja oli -18,1 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa) ja emoyhtiön
omistajille kuuluva voitto verojen jälkeen oli -16,8 miljoonaa euroa
(9,1 milj. euroa). Liikevoiton lasku johtui lähinnä
kiinteistöomaisuuden käyvän arvon laskusta. Toisaalta liikevoitto
kasvoi valmistuneiden kehityshankkeiden myötä lisääntyneiden ja
uudistettujen tilojen tuomien nettovuokratuottojen takia.

Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoittojen ja
muiden ei-operatiivisten erien vaikutus emoyhtiön omistajille
kuuluvaan tulokseen verovaikutuksineen oli -28,4 miljoonaa euroa
(-1,3 milj. euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on operatiivinen tulos
verojen jälkeen 1,2 miljoonaa euroa yli vertailukauden tason (ks.
liite "Operatiivisen ja ei-operatiivisen tuloksen
täsmäytyslaskelma"). Operatiivisen tuloksen kasvu on seurausta
lähinnä nettovuokratuottojen kasvusta sekä alemmista
rahoituskuluista, jotka johtuivat korkojen laskusta ja
valuuttakurssimuutoksista. Operatiiviseen tulokseen kirjattiin
verovaikutuksineen 0,4 miljoonan euron voitto vaihtovelkakirjalainan
takaisinostoista.

Operatiivisen tuloksen verot olivat katsauskaudella yli
vertailukauden tulokseen perustuvien verojen johtuen operatiivisen
tuloksen kasvusta sekä vaihtovelkakirjalainan takaisinostoista.

Tulos/osake oli -0,08 euroa (0,04 euroa). Operatiivinen tulos/osake,
laimennettu, (laimennettu EPRA EPS) oli 0,05 euroa (0,05 euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,10 euroa (0,06 euroa).

Henkilöstö ja hallinnon kulut

Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä
113 (104) henkilöä, joista 75 oli Suomessa, 30 Ruotsissa ja kahdeksan
Baltiassa. Hallinnon kulut kasvoivat 4,6 miljoonaan euroon (3,9 milj.
euroa) sisältäen 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa)
henkilöstöoptioihin ja yhtiön osakepalkkiojärjestelmään liittyviä
laskennallisia kuluja. Kulujen nousu vertailukauteen verrattuna
johtui organisaation kasvusta.

Investoinnit ja divestoinnit

Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 23,1
miljoonaa euroa (37,9 milj. euroa). Investoinneista 0,0 miljoonaa
euroa (7,3 milj. euroa) kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan,
22,9 miljoonaa euroa (30,3 milj. euroa) kiinteistökehitykseen ja 0,2
miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) muihin investointeihin.
Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla ja olemassa
olevilla rahoitusjärjestelyillä.

Tammikuun lopulla Citycon myi tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Keijutie
15:n kaikki osakkeet. Tämän Lahdessa sijaitsevan, yhtiön
ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen velaton myyntihinta oli
noin kolme miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 2 147,8 miljoonaa euroa
(2 357,0 milj. euroa). Taseen velat olivat yhteensä 1 366,8 miljoonaa
euroa (1 343,9 milj. euroa), josta lyhytaikaista velkaa oli 105,7
miljoonaa euroa (159,2 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi
hyvänä. Kauden päättyessä Cityconin käytettävissä olevan
likviditeetin määrä oli 290,4 miljoonaa euroa, joista 276,7 miljoonaa
euroa oli nostamattomia sitovia luottolimiittejä ja 13,7 miljoonaa
euroa rahavaroja ja pankkisaamisia. Cityconin käytettävissä oleva
likviditeetti pois lukien lyhytaikaiset luottolimiitit ja
yritystodistukset oli katsauskauden päättyessä 270,4 miljoonaa euroa
(Q4/2008: 158,7 milj. euroa).

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan yhtiö käyttää sadan miljoonan
euron ei-sitovaa kotimaista yritystodistusohjelmaa ja miljardin
Ruotsin kruunun ei-sitovaa ruotsalaista yritystodistusohjelmaa.
Katsauskauden lopussa Citycon oli laskenut liikkeeseen
yritystodistuksia 5,0 miljoonalla eurolla. Cityconin rahoitus on
pääasiassa järjestetty pitkäaikaisesti ja lyhytaikaiset korolliset
velat katsauskauden lopussa olivat noin kaksi prosenttia konsernin
korollisesta velasta.

Korolliset velat kasvoivat vertailukaudesta 11,2 miljoonaa euroa ja
olivat 1 194,4 miljoonaa euroa (1 183,2 milj. euroa). Konsernin
korollisten velkojen käypä arvo oli 1 204,9 miljoonaa euroa (1 200,1
milj. euroa).

Konsernin likvidit kassavarat olivat 13,7 miljoonaa euroa (50,7 milj.
euroa), joten konsernin korollisen nettovelan käypä arvo oli 1 191,3
miljoonaa euroa (1 149,4 milj. euroa).

Vuoden alusta laskettu korollisten velkojen painotettu keskikorko
laski edellisvuoteen verrattuna ja oli 4,46 prosenttia (4,93 %
vertailukaudella). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 4,5 vuotta (5,1 vuotta). Keskimääräinen
korkosidonnaisuusaika oli 3,2 vuotta (3,1 vuotta).

Cityconin korkokatekovenantti parantui hieman alentuneiden
korkokulujen ansiosta ja oli 2,0 (Q4/2008: 2,0). Yhtiön
lainasopimusten mukainen omavaraisuusaste laski osingonmaksun,
pääomanpalautuksen ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen
takia ja oli 43,2 prosenttia (Q4/2008: 45,1 %).

Korollisten velkojen painotettu keskikorko 31.3.2009
koronvaihtosopimukset huomioon ottaen oli 4,36 prosenttia.

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 36,4 prosenttia
(43,0 %). Nettovelkaantumisaste oli 151,2 prosenttia (111,8 %).

Katsauskauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 76,3
prosenttia (73,2 %) vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 66,2 prosenttia
(71,2 %) oli muutettu kiinteäkorkoisiksi koronvaihtosopimuksilla.
Koronvaihtosopimukset huomioon ottaen yhtiön kauden lopun
korollisesta velasta 74,2 prosenttia oli kiinteään korkoon sidottua
(78,8 %). Lainasalkun suojausaste on konsernin rahoituspolitiikan
mukainen.

Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka perusteella
suojauslaskennan alaisten koronvaihtosopimusten käyvän arvon
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli kauden lopussa 638,6 miljoonaa
euroa (675,2 milj. euroa), josta suojauslaskentaa sovellettiin
koronvaihtosopimuksille, joiden nimellisarvo oli 615,8 miljoonaa
euroa (598,6 milj. euroa).

Konsernin kaikkien johdannaissopimusten nimellisarvo 31.3.2009 oli
655,7 miljoonaa euroa (783,0 milj. euroa) ja käypä arvo -19,3
miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Markkinakorkojen lasku vuoden
alussa alensi Cityconin korkojohdannaissopimusten käypää arvoa.
Valtaosalle korkojohdannaissopimuksia noudatetaan suojauslaskentaa,
jolloin johdannaissopimusten käyvän arvon muutos kirjataan muihin
laajan tuloksen eriin. Tällöin näiden sopimusten käyvän arvon
alentuminen ei vaikuta katsauskauden tulokseen eikä osakekohtaiseen
tulokseen, vaan katsauskauden laajaan tulokseen. Sopimuksista on
31.3.2009 kirjattu -7,9 miljoonaa euroa muihin laajan tuloksen eriin
verovaikutus huomioituna (31.12.2008: -4,4 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 12,2 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa).
Rahoituskulut laskivat alkuvuonna korkotason alentumisen ja
vaihtovelkakirjalainan takaisinostojen ansiosta.

Laajan tuloslaskelman nettorahoituskulut sisältävät -0,3 miljoonaa
euroa johdannaisten arvostukseen liittyvää laskennallista kulua, kun
taas vaihtovelkakirjalainan takaisinostoista on nettorahoituskuluihin
kirjattu 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen voitto. Lisäksi laajan
tuloslaskelman nettorahoituskulut sisältävät 0,4 miljoonaa euroa (0,5
milj. euroa) vaihtovelkakirjalainan optio-osuuteen liittyvää
laskennallista kulukirjausta.

Lainamarkkinatransaktiot

Citycon allekirjoitti kauden lopulla 75 miljoonan euron vakuudettoman
luottolimiittisopimuksen kolmesta pohjoismaisesta pankista koostuvan
pankkiryhmän kanssa. Sopimuksen kesto on kolme vuotta.

Kyseessä on syndikoitu luotto, joka vahvistaa Cityconin
maksuvalmiutta ja mahdollistaa yhtiön kasvun sitovan rahoituksen
turvin. Luottolimiittiä käytetään Cityconin strategian mukaisten
investointien, kuten kauppakeskusten kehityshankkeiden,
rahoittamiseen. Lainan korkomarginaalit määräytyvät Cityconin
korkokatekovenantin mukaan yhtiön aikaisempien lainasopimusten
tapaan.

Pääomaehtoiseen vaihtovelkakirjalainaan 2006 liittyvien velkakirjojen
takaisinostot

Cityconin hallitus päätti heinäkuussa 2006 laskea liikkeeseen
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 110
miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan.
Lainan liikkeeseen laskeminen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen perustui Cityconin varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2006 antamaan valtuutukseen. Vaihtovelkakirjat on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 22.8.2006 alkaen. Lainan laina-aika
on 7 vuotta ja lainalle maksetaan 4,5 prosentin kiinteää vuotuista
korkoa. Lainan vaihtoaika on 12.9.2006 - 27.7.2013 ja eräpäivä
2.8.2013. Lainan nykyinen vaihtohinta on 4,20 euroa.

Citycon aloitti syksyllä 2008 vaihtovelkakirjalainaan liittyvien
velkakirjojen takaisinostot, koska markkinatilanne mahdollisti
yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa
alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö pystyi
vahvistamaan tasettaan ja alentamaan nettorahoituskulujaan.
Marras-joulukuussa Citycon osti nimellisarvoltaan 50 000 euron
velkakirjoja takaisin yhteensä 542 kappaletta, jotka yhtiön hallitus
päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti mitätöidä 9.12.2008
ja 11.2.2009.

Citycon jatkoi vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainan takaisinostoja
katsauskaudella ostamalla 27.2.2009 ja 10.3.2009 takaisin yhteensä
128 velkakirjaa 3,6 miljoonalla eurolla (mukaan lukien kertyneet
korot). Takaisinostetut velkakirjat mitätöitiin 18.3.2009.
Mitätöinnin jälkeen vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen
laskettujen velkakirjojen määrä on 1 530 kappaletta ja niillä
merkittävien osakkeiden enimmäismäärä 18 214 285 kappaletta.
Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä
vaihtovelkakirjalainan perusteella laski mitätöinnin seurauksena
26 646 428,25 eurosta 24 589 284,75 euroon. Muutokset Cityconin
vaihtovelkakirjalainaan rekisteröitiin 2.4.2009 kaupparekisteriin.

Maaliskuun loppuun mennessä Citycon oli ostanut vuoden 2006
vaihtovelkakirjalainaan liittyviä velkakirjoja takaisin yhteensä 33,5
miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 30,5
prosenttia vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Painotettu
keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 53,5 prosenttia
velkakirjojen nimellisarvosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Cityconissa on käytössä kokonaisvaltainen riskienhallintaohjelma ERM
(Enterprise Risk Management). Riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa Cityconin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.
ERM:n tehtävänä on tuottaa ajantasaista ja yhdenmukaista tietoa
strategisia ja vuosisuunnitelman tavoitteita uhkaavista riskeistä
ylimmän johdon ja hallituksen käyttöön.

Yhtiön hallituksen arvion mukaan keskeisimmät lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden taloudelliseen
kehitykseen, rahoituksen saatavuuteen sekä sijoituskiinteistöjen
käyvän arvon ja korkotason muutoksiin. Omien kiinteistöjen
kehittäminen ja rakennuttaminen lisää myös projektihallintaan ja
uusien tilojen vuokraukseen liittyviä riskejä yhtiön
liiketoiminnassa.

Liikekiinteistöjen arvoon vaikuttavat monet seikat, kuten yleinen ja
paikallinen talouskehitys, sijoituskysyntä ja korkotaso. Nykyisin
sijoituskiinteistöjen arvon kehitykseen liittyy tavallista suurempaa
epävarmuutta, johtuen maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä ja
voimakkaasti heikentyneistä talouden näkymistä yhtiön
liiketoiminta-alueilla.

Luottokriisin seurauksena kiinteistöjen hinnat ovat laskeneet ja myös
Citycon on kirjannut katsauskaudella käyvän arvon tappioita
sijoituskiinteistöjen arvon alentumisesta. Katsauskaudella myös
kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiaktiivisuus on ollut heikkoa ja
lisäksi heikentyvä taloustilanne luo epävarmuutta kiinteistöjen
tulevaan käyvän arvon kehitykseen. Kiinteistöjen käyvän arvon
muutokset vaikuttavat yhtiön katsauskauden tulokseen, mutta niillä ei
ole välitöntä kassavirtavaikutusta.

Vuokrattavien tilojen kysyntään ja vuokratasoon vaikuttavat
olennaisesti talouden suhdannevaihtelut ja taloudellinen kehitys.
Nämä ovat yksi yhtiön keskeisimmistä lähiajan riskeistä. Talouskasvu
on hidastunut kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla selvästi
vertailujaksoon nähden. Loppuvuodelle useat ekonomistit ennustavat
talouskasvun jäävän selvästi negatiiviseksi kaikissa yhtiön
toimintamaissa. Tällainen taloudellinen ympäristö saattaa
toteutuessaan vähentää liiketilojen kysyntää, heikentää vuokralaisten
vuokranmaksukykyä ja lisätä yhtiön kiinteistöjen vajaakäyttöastetta,
millä saattaa olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja
tulokseen.

Kauppapaikkojen uudistaminen ja kehittäminen ovat Cityconin kasvun
ydin. Tämän strategian toteutus vaatii sekä oman että vieraan pääoman
ehtoisen rahoituksen hankkimista. Pankkisektorin vaikeudet ovat
vähentäneet pankkien halukkuutta lainata rahaa yrityksille.
Pörssikurssien lasku ja sijoittajien haluttomuus sijoittaa
osakkeisiin ovat heikentäneet pörssiyhtiöiden mahdollisuuksia oman
pääoman hankkimiseen uusien osakeantien avulla. Cityconin
rahoitustilanne on kuitenkin vahva. Citycon pystyy rahoittamaan
suunnitellusti käynnissä olevat hankkeet kokonaisuudessaan. Tulevien
uusien investointien ja kasvun rahoittamisessa yhtiö tulee
tarvitsemaan uutta rahoitusta, jonka ehtoihin sen hetkinen
rahoitusmarkkinatilanne luonnollisesti vaikuttaa.

Rahoituksen saatavuuden lisäksi Cityconin keskeisin rahoitusriski on
lainasalkun korkoriski. Katsauskauden aikana euroalueen kuuden
kuukauden korko laski 1,3 prosenttiyksikköä ja vastaava korkotaso
Ruotsissa laski 1,3 prosenttiyksikköä. Samana aikana Cityconin
keskikorko laski 0,39 prosenttiyksikköä markkinakorkojen selvän
laskun ansiosta.

Kehitysprojektien lyhyen aikavälin riskit liittyvät uusien tilojen
vuokraukseen ja rakennushankkeiden toteuttamiseen.
Projektivuokrauksen riskejä minimoidaan turvaamalla riittävät
resurssit uusien kohteiden vuokraustoimintaan, panostamalla uuden
keskuksen markkinointiin ja tekemällä ankkurivuokralaisten kanssa
sopimukset ennen projektin aloittamista tai sen alkuvaiheessa.
Projektin toteutusriskiä hallitaan riittävällä resursoinnilla.
Hankkeista vastaavat yhtiön omaan henkilöstöön kuuluvat kokeneet
hankekehityspäälliköt.

Yhtiön riskienhallintaa käsitellään laajemmin yhtiön
internet-sivuilla www.citycon.fi/riskienhallinta sekä vuoden 2008
tilinpäätöksen sivuilla 32-34.

Ympäristövastuu

Citycon haluaa olla vastuullisen kauppakeskustoiminnan edelläkävijä
ja edistää kestävää kehitystä kauppakeskusliiketoiminnassa. Yhtiön
kauppakeskusten sijainti kaupunkien keskustoissa,
paikalliskeskuksissa ja yleisesti liikennevirtojen äärellä sekä
niiden monipuoliset julkiset liikenneyhteydet antavat hyvän
lähtökohdan kestävän kehityksen edistämiselle.

Toimintansa kehittämiseksi Citycon tutki vuonna 2008 vuokralaistensa
näkemyksiä kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä ja kokosi
konkreettisia kehitysehdotuksia. Kyselytutkimukseen vastasi 350
vuokralaista ja myymälävastaavaa Suomessa ja Ruotsissa, lisäksi
haastateltiin merkittävissä vähittäiskaupan yhtiöissä 13
ympäristöasioista vastaavaa henkilöä.

Tutkimuksen mukaan ympäristötyö kauppakeskuksissa ei ole toistaiseksi
ollut myymälätoiminnan kannalta tärkein prioriteetti, mutta
vähittäiskauppa saattaa asettaa paineita kauppakeskustoimijoille
tulevaisuudessa. Edelläkävijät vähittäiskaupassa asettavat
vaatimuksia kumppaneilleen, kuten kauppakeskuksille, jo nyt.

Citycon on käynnistänyt Green Shopping Centre Management -ohjelman,
joka on yhteinen kestävää kehitystä edistävä toimintamalli yhtiön
kaikissa kauppakeskuksissa. Vuonna 2009 käyttöönotettavan ohjelman
tavoitteena on energiatehokkuuden, kierrätyksen ja muiden kestävää
kehitystä tukevien toimintojen edistäminen.

Cityconilla on kolme vastuullisen rakentamisen pilottihanketta,
joihin haetaan kansainvälistä LEED (Leadership in Energy and Design)
-sertifiointia. Nämä ovat olennainen osa Cityconin kestävän
kehityksen toimintaa. LEED-hankkeet ovat jo valmistunut kauppakeskus
Trion uudistaminen Lahdessa, kauppakeskus Rocca al Maren
laajentaminen ja uudistaminen Tallinnassa ja kauppakeskus
Liljeholmstorgetin rakentaminen Tukholmassa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden 2008
osingoksi yhtiökokous päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi
yhtiökokous päätti 0,10 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman
palautuksen täsmäytyspäivä oli 23.3.2009 ja osinko ja pääoman
palautus maksettiin 3.4.2009.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nousi kahdeksasta yhdeksään ja
hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Amir
Bernstein, Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes
Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink ja Per-Håkan Westin. Uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin B.A., MBA ja CPA Ariella Zochovitzky
(s. 1957), joka on Israelin kansalainen. Thom Wernink valittiin
Cityconin hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Lähdesmäki
varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka
pidettiin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät
ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000
euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron
vuosipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 40 000 euron
vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille
500 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi päätettiin, että
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille
korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja
majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan myös
hallituksen valiokuntien jäsenistä. Valiokuntien jäsenet käyvät ilmi
oheisesta taulukosta.

Tarkastus- Palkitsemis- Investointi- Nimitys-
valiokunta valiokunta valiokunta valiokunta
Raimo Korpinen Tuomo Lähdesmäki Thom Wernink Tuomo
(pj.) (pj.) (pj.) Lähdesmäki
(pj.)
Gideon Bolotowsky Gideon Bolotowsky Amir Bernstein Claes Ottosson
Per-Håkan Westin Thom Wernink Raimo Korpinen Thom Wernink
Thom Wernink Dor J. Segal
Ariella Per-Håkan Westin
Zochovitzky

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo
Lähdesmäki, Thom Wernink ja Per-Håkan Westin riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija
Korpelainen.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 §:ää hallituksen jäsenten enimmäismäärän osalta
siten, että hallitukseen voi kuulua enintään kymmenen jäsentä ja 11
§:ää yhtiökokouskutsun julkaisemisen osalta siten, että kutsu
julkaistaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta myös yhtiön
internet-sivuilla. Yhtiöjärjestyksen muutokset merkittiin
kaupparekisteriin 2.4.2009.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 miljoonan
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus
valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistajat, osakepääoma ja osakkeet

Cityconin osake on noteerattu Helsingin pörssissä marraskuusta 1988
lähtien. Yhtiö kuuluu pörssin keskisuuriin yhtiöihin,
toimialaluokkaan Financials ja toimialaan Real Estate Operating
Companies. Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on CTY1S ja
kaupankäynti tapahtuu euroissa. Osakesarjan kansainvälisessä
arvopaperiselvityksessä käytettävä ISIN-koodi on FI0009002471.

Vaihto ja kurssi

Tammi-maaliskuun aikana Cityconin osakkeen vaihto NASDAQ OMX
Helsingissä oli 82,0 miljoonaa euroa (153,7 milj. euroa) ja 54,8
miljoonaa (41,6 milj.) osaketta. Kauden ylin kurssinoteeraus oli 2,02
euroa (4,28 euroa) ja alin 1,30 euroa (3,13 euroa). Kauden vaihdolla
painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,50 euroa (3,69 euroa) ja
päätöskurssi 1,46 euroa (3,88 euroa). Yhtiön osakekannan
markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 322,7 miljoonaa euroa (857,4
milj. euroa).

Omistus

Cityconilla oli maaliskuun lopussa 2 869 (1 984)rekisteröityä
osakkeenomistajaa, joista kymmenen oli hallintarekisterin hoitajia.
Hallintarekisteröidyt ja muut ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat
202,8 miljoonaa (211,8 milj.) yhtiön osaketta eli niiden hallussa oli
91,8 prosenttia (95,8 %) yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Liputusilmoitukset

Citycon Oyj vastaanotti tammi-maaliskuun aikana yhden ilmoituksen
omistusosuuden muuttumisesta:

Perennial Investment Partners Limited ilmoitti maaliskuussa, että sen
osakeomistus Citycon Oyj:ssä oli laskenut alle viiden prosentin
rajan. Ilmoituksensa mukaan Perennial Investment Partners Limited
omisti 12.3.2009 yhteensä 7 770 418 Cityconin osaketta eli 3,52
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakepääomasta.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma maaliskuun 2009 lopussa oli
259 570 510,20 euroa ja osakkeita oli yhteensä 220 998 989. Yhtiön
osakepääomassa ja osakkeiden lukumäärässä ei kauden aikana tapahtunut
muutoksia. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa
yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla
osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla
osakeannilla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus
valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään
100 miljoonaa. Maaliskuun lopussa valtuutuksen perusteella voitiin
antaa tai luovuttaa vielä enintään 72 398 178 osaketta. Valtuutus on
voimassa 13.3.2012 asti.

Varsinainen yhtiökokous 2009 valtuutti hallituksen päättämään 20
miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksella ei katsauskauden päättyessä ollut muita valtuutuksia.

Optio-oikeudet 2004

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2004 päätti enintään 3 900 000
optio-oikeuden antamisesta Citycon-konsernin henkilöstölle.
Optio-oikeudet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä.

Osakkeiden merkintäaika Cityconin optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä
A-optio-oikeuksilla päättyi maaliskuun lopussa. 2004 A-optioista jäi
käyttämättä osakemerkintään 694 925 optio-oikeutta (lukuun ottamatta
Veniamo-Invest Oy:n hallussa olevia optio-oikeuksia), joilla olisi
voinut merkitä enintään 842 735 osaketta. Nämä optio-oikeudet on
poistettu haltijoidensa arvo-osuustileiltä arvottomina.

Vuoden 2004 optio-oikeuksien määrät, merkintäsuhteet ja
merkintähinnat on eritelty oheisessa taulukossa. Optioehdot
kokonaisuudessaan ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/optiot.

Optio-ohjelman 2004 perustiedot 1.4.2009

2004 A 2004 B 2004 C
Myönnetyt optio-oikeudet, kpl 1 040 000 1 090 000 1 050 000
Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl ¹) 260 000 210 000 250 000
Merkintäsuhde, optio/osake - 1:1,2127 1:1,2127
Merkintähinta/osake, euroa ²) - 2,5908 4,2913
Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.9.2006 1.9.2007 1.9.2008
Osakkeiden merkintäaika päättyi/päättyy 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011
Osakemerkintään käytetyt optiot 345 075 - -
Optioilla merkityt osakkeet 386 448 - -
Käytettävissä olevat optio-oikeudet - 1 090 000 1 050 000
Merkittävissä olevat osakkeet - 1 321 843 1 273 335

¹) Veniamo-Invest Oy, Cityconin täysin omistama tytäryhtiö, ei voi
merkitä emoyhtiönsä osakkeita.
²) Vuoden 2009 osingonjaon ja pääoman palautuksen jälkeen. Osakkeen
merkintähinnat alenevat puolella jaettavien osakekohtaisten osinkojen
ja pääoman palautusten määrästä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään 1,35 euroa.

Vuoden 2004 optio-oikeuksilla ei kauden aikana merkitty osakkeita.
Ulkona olevilla vuoden 2004 B/C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä enintään 2 595 178 uutta osaketta.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon keskittyy edelleen kassavirran ja liikevoiton (ilman käyvän
arvon muutoksia) kasvattamiseen. Toteuttaakseen strategiaansa yhtiö
keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin seuraten samalla
markkinoita mahdollisten hankintojen varalta.

Markkinoiden muutoksen sekä vaikeutuneen rahoitustilanteen vuoksi
kaikkien suunniteltujen hankkeiden käynnistäminen arvioidaan
uudelleen. Yhtiö pyrkii jatkamaan ydinliiketoimintaansa
kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistökannan parantamiseksi ja
taseen vahvistamiseksi. Yhtiö harkitsee myös muita
kiinteistörahoituslähteitä.

Päivittäistavarakaupan suuri osuus yhtiön vuokrasopimuskannasta
vaimentaa vaikutusta nettovuokratuottoihin. Yhtiö arvioi
nettovuokratuottojen nousevan maltillisesti vuonna 2009 edellisvuoden
tasolta. Arvio perustuu valmistuviin laajennus- ja
uudistushankkeisiin ja aktiiviseen kauppakeskusjohtamiseen.

Helsingissä 22.4.2009

Citycon Oyj
Hallitus

TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LYHENNETTY VÄLITILINPÄÄTÖS
1.1 - 31.3.2009

Lyhennetty laaja konsernituloslaskelma, IFRS

Me Liite Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% 2008

Bruttovuokratuotto 44,3 41,7 6,1 % 173,0
Käyttökorvaukset ja
palvelutuotot 1,6 2,6 -38,4 % 5,3
Liikevaihto 3 45,9 44,3 3,6 % 178,3
Hoitokulut 15,3 14,6 5,4 % 56,3
Vuokraustoiminnan muut kulut 0,2 0,1 249,0 % 0,2
Nettovuokratuotto 30,3 29,7 2,2 % 121,8
Hallinnon kulut 4,6 3,9 15,7 % 16,9
Liiketoiminnan muut tuotot ja
kulut 0,0 0,2 -103,5 % 6,1
Nettotappiot/-voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta käypään arvoon -31,6 0,5 - -216,1
Nettovoitot/-tappiot
sijoituskiinteistöjen
myynneistä 0,1 0,1 -46,5 % 0,1

Liiketappio/-voitto -5,8 26,4 - -105,0

Rahoituskulut (netto) 12,2 15,1 -19,1 % 57,3
Tappio/voitto ennen veroja -18,1 11,3 - -162,3
Tilikauden tulokseen perustuvat
verot -1,7 -2,3 -22,8 % -6,6
Laskennalliset verot 1,5 2,3 -33,9 % 30,0
Katsauskauden tappio/voitto -18,3 11,3 - -138,9

Muut laajan tuloksen erät
Nettotappiot/-voitot rahavirran
suojauksista -10,7 -5,9 82,2 % -30,5
Tuloverot liittyen rahavirran
suojauksiin 2,8 1,5 82,2 % 7,9
Ulkomaan toimintojen
tilinpäätöksen
muuntamisesta johtuvat
tappiot/voitot -0,2 0,4 - -13,0
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen -8,2 -4,0 106,2 % -35,6
Katsauskauden laaja
tappio/voitto -26,5 7,3 - -174,6

Katsauskauden tappion/voiton
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -16,8 9,1 - -124,1
Vähemmistölle -1,5 2,2 - -14,8

Katsauskauden laajan
tappion/voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -24,9 5,0 - -156,8
Vähemmistölle -1,6 2,3 - -17,8

Tulos/osake, euroa 5 -0,08 0,04 - -0,56
Tulos/osake, laimennettu, euroa 5 -0,08 0,04 - -0,56

Operatiivinen tulos 4 11,6 10,4 11,3 % 43,8
Ei-operatiivinen tulos 4 -28,4 -1,3 - -167,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva
katsauskauden tappio/voitto -16,8 9,1 - -124,1

Lyhennetty konsernitase, IFRS

Me Liite 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 6 2 097,3 2 282,1 2 111,6
Aineettomat ja aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 1,6 1,6 1,7
Laskennalliset verosaamiset 9,6 - 6,8
Johdannaissopimukset ja muut
pitkäaikaiset varat 8 0,0 5,4 6,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 108,6 2 289,1 2 126,1

Lyhytaikaiset varat
Johdannaissopimukset 8 9,4 1,4 13,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,1 15,8 21,7
Rahavarat ja pankkisaamiset 7 13,7 50,7 16,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 39,2 67,9 52,4

Varat yhteensä 2 147,8 2 357,0 2 178,5

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 259,6 259,6 259,6
Ylikurssirahasto ja muut sidotut
rahastot 131,1 131,1 131,1
Arvonmuutosrahasto 8 -25,6 0,6 -17,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 9 155,2 177,2 177,3
Kertyneet voittovarat 9 224,2 387,6 248,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä 744,4 956,1 799,1
Vähemmistön osuus 36,6 57,0 38,2
Oma pääoma yhteensä 781,0 1 013,1 837,3

Velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 10 1 169,1 1 094,9 1 149,2
Johdannaissopimukset ja muut
korottomat velat 8 36,4 5,5 25,5
Laskennalliset verovelat 55,6 84,3 57,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 261,1 1 184,7 1 231,7

Lyhytaikaiset korolliset velat 10 25,3 88,4 50,3
Johdannaissopimukset 8 1,4 - 4,9
Ostovelat ja muut velat 79,0 70,8 54,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 105,7 159,2 109,5

Velat yhteensä 1 366,8 1 343,9 1 341,2

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 147,8 2 357,0 2 178,5

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS

Me Liite Q1/2009 Q1/2008 2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tappio/voitto ennen veroja -18,1 11,3 -162,3
Oikaisut tappioon/voittoon ennen veroja 44,0 14,8 268,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25,9 26,1 105,8
Käyttöpääoman muutos -0,5 -3,7 -2,1

Liiketoiminnan rahavirta 25,4 22,4 103,7

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -16,0 -14,0 -63,1
Saadut korot, kurssivoitot ja muut
rahoitustuotot 13,1 0,8 6,3
Maksetut/saadut välittömät verot -0,5 3,8 0,2

Liiketoiminnan nettorahavirta 22,1 13,0 47,2

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla 6 - -14,4 -24,0
Sijoituskiinteistöjen hankinnat 6 - -
Investoinnit sijoituskiinteistöihin sekä
aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin 6 -25,4 -32,0 -127,0
Sijoituskiinteistöjen myynnit 6 3,1 7,7 7,0
Investointien nettorahavirta -22,4 -38,7 -144,1

Rahoituksen rahavirta
Vähemmistön rahastosuoritukset - 25,7 25,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 10 11,5 165,1 72,1
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 10 -36,6 -181,5 -125,8
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 84,0 229,0 623,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 10 -60,8 -186,0 -473,6
Maksetut osingot 9 - - -30,9
Rahoituksen nettorahavirta -1,8 52,2 90,9

Rahavarojen muutos -2,1 26,5 -6,1
Rahavarat tilikauden alussa 7 16,7 24,2 24,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,9 0,1 -1,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 7 13,7 50,7 16,7

Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun
Ylikurssi- vapaan
rahasto ja Arvon- oman
Osake- muut muutos- pääoman Muunto- Kertyneet
Me pääoma rahastot rahasto rahasto erot voittovarat

Oma pääoma 1.1.2008 259,6 131,1 4,9 199,3 -0,3 387,3
Katsauskauden laaja
tappio/voitto -4,4 0,3 9,1
Osingonjako ja pääoman
palautus sijoitetun
vapaan oman pääoman
rahastosta (Liite 9) -22,1 -8,8
Osakeperusteiset
maksut 0,1
Vähemmistöosuuksien
hankinnat
Oma pääoma 31.3.2008 259,6 131,1 0,6 177,2 0,0 387,6

Oma pääoma 1.1.2009 259,6 131,1 -17,7 177,3 -10,3 259,1
Katsauskauden laaja
tappio/voitto -7,9 -0,1 -16,8
Vaihtovelkakirjalainan
takaisinostosta
syntyvä
omaan pääomaan
kirjattava voitto 1,1
Osingonjako ja pääoman
palautus sijoitetun
vapaan oman pääoman
rahastosta (Liite 9) -22,1 -8,8
Osakeperusteiset
maksut 0,0
Oma pääoma 31.3.2009 259,6 131,1 -25,6 155,2 -10,4 234,6


Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma Vähemmistön Oma pääoma
pääoma osuus yhteensä

Oma pääoma 1.1.2008 982,0 28,9 1 010,9
Katsauskauden laaja tappio/voitto 5,0 2,3 7,3
Osingonjako ja pääoman palautus
sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta
(Liite 9) -30,9 -30,9
Osakeperusteiset maksut 0,1 0,1
Vähemmistöosuuksien hankinnat - 25,7 25,7
Oma pääoma 31.3.2008 956,1 57,0 1 013,1

Oma pääoma 1.1.2009 799,1 38,2 837,3
Katsauskauden laaja tappio/voitto -24,9 -1,6 -26,5
Vaihtovelkakirjalainan
takaisinostosta syntyvä
omaan pääomaan kirjattava voitto 1,1 1,1
Osingonjako ja pääoman palautus
sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta
(Liite 9) -30,9 -30,9
Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0
Vähemmistöosuuksien hankinnat 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2009 744,4 36,6 781,0

KONSERNIN LYHENNETYN VÄLITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. Yrityksen perustiedot
Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Suomeen,
Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhtiö on suomalainen, Suomen lakien
mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki.
Hallitus on hyväksynyt välitilinpäätöksen 22.4.2009.

2. Tilinpäätöksen laatimisperusta ja laskentaperiaatteet
Citycon laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS) mukaisesti ja Cityconin välitilinpäätös 1.1.-31.3.2009 on
laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Välitilinpäätöksessä on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit ja
nykyisiin standardeihin tehdyt muutokset ja tulkinnat: IFRS 8 (uusi
standardi) Toimintasegmentit, IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen
esittäminen sekä IAS 40 (muutos) Sijoituskiinteistöt ja tästä
aiheutuneet muutokset IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
-standardiin. IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen -standardien käyttöönotot muuttivat tilinpäätöksen
esittämistä ja IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyttöönotto
muutti rakenteilla olevien kiinteistöjen arvostamista. IFRS 8
Toimintasegmentit -standardin käyttöönotto ei vaikuttanut Cityconin
esittämien segmenttien lukumäärään tai sisältöön. Cityconin johto
seuraa segmenttien operatiivista liikevoittoa, joten operatiivisen
liikevoiton esittäminen segmenteittäin lisättiin IFRS 8:n
käyttöönoton myötä. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin
käyttöönotto muutti Cityconin tuloslaskelman ja oman pääoman
laskelman esittämistä. IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin
muutoksen myötä Citycon arvostaa katsauskaudella rakenteilla olevat
kiinteistönsä käypään arvoon hankintamenon sijaan. Koska rakenteilla
olevat kiinteistöt arvostetaan käypään arvoon samoin kuin
operatiivisessa toiminnassa olevat sijoituskiinteistöt, Citycon ei
enää esitä taseessaan rakenteilla olevia kiinteistöjä erillään
sijoituskiinteistöistä. Liitetiedoissa Citycon jakaa
sijoituskiinteistönsä kahteen ryhmään: operatiivisessa toiminnassa
oleviin kiinteistöihin sekä rakenteilla oleviin/peruskorjattaviin
kiinteistöihin. Rakenteilla olevista kiinteistöistä syntyvä tulokseen
kirjattu käyvän arvon muutos oli 11,4 miljoonaa euroa
katsauskaudella. Lisätietoa uusista standardeista ja muutoksista
nykyisiin standardeihin löytyy Cityconin tilinpäätöksen 2008
Konsernitilinpäätöksen liitetiedoista kappaleesta 3 "Muutokset
IFRS-standardeissa ja laskentaperiaatteissa" (ks. tilinpäätöksen
sivut 18-19).
Muutoin välitilinpäätöksessä noudatetaan samoja laatimisperiaatteita
sekä laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 vuositilinpäätöksessä.
Välitilinpäätös ei sisällä kaikkia vuositilinpäätöksessä
esitettäväksi vaadittavia tietoja, joten sitä tulee lukea yhdessä
Cityconin vuoden 2008 vuositilinpäätöksen kanssa.

3. Segmentti-informaatio
Cityconin liiketoiminta on jaettu alueellisiin
liiketoimintayksiköihin Suomi, Ruotsi ja Baltia.

Me Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% 2008
Liikevaihto
Suomi 33,5 31,4 6,6 % 126,8
Ruotsi 9,3 10,7 -12,9 % 41,9
Baltia 3,1 2,2 39,2 % 9,6
Yhteensä 45,9 44,3 3,6 % 178,3

Nettovuokratuotto
Suomi 23,1 22,3 3,3 % 90,9
Ruotsi 5,2 5,8 -9,9 % 24,1
Baltia 2,1 1,6 31,7 % 6,8
Muut 0,0 0,0 - 0,0
Yhteensä 30,3 29,7 2,2 % 121,8

Operatiivinen
liikevoitto/-tappio
Suomi 21,5 21,1 1,9 % 85,4
Ruotsi 4,4 5,0 -13,0 % 21,0
Baltia 1,9 1,5 32,4 % 6,2
Muut -2,0 -1,6 24,5 % -7,2
Yhteensä 25,7 25,9 -0,7 % 105,3

Liiketappio/-voitto
Suomi -4,0 19,0 - -62,9
Ruotsi 7,8 6,7 16,3 % -49,1
Baltia -7,7 2,3 - 14,4
Muut -2,0 -1,6 23,4 % -7,4
Yhteensä -5,8 26,4 - -105,0

Me
Varat 31.3.2009 31.3.2008 Muutos-% 31.12.2008
Suomi 1 479,5 1 605,2 -7,8 % 1 504,2
Ruotsi 480,8 556,4 -13,6 % 466,9
Baltia 152,3 132,4 15,1 % 156,3
Muut 35,2 63,0 -44,1 % 51,1
Yhteensä 2 147,8 2 357,0 -8,9 % 2 178,5

Segmenttien varojen muutos johtui sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
laskusta, heikommasta Ruotsin kruunusta ja investoinneista.

4. Operatiivisen ja ei-operatiivisen tuloksen välinen
täsmäytyslaskelma
Cityconin liiketoiminnan luonteesta sekä
IFRS-raportointivelvoitteesta johtuen laajaan konsernituloslaskelmaan
sisältyy runsaasti operatiivisen toiminnan ulkopuolisia eriä.
Parantaakseen toimintansa läpinäkyvyyttä sekä helpottaakseen
katsauskausien vertailtavuutta Citycon esittää IFRS:n mukaisen laajan
konsernituloslaskelman lisäksi katsauskauden emoyhtiön omistajille
kuuluvan voiton/tappion jaettuna operatiiviseen tulokseen sekä
ei-operatiiviseen tulokseen. Operatiivinen tulos kuvaa konsernin
toiminnan kannattavuutta katsauskaudella ilman käyvän arvon
muutosten, myyntivoittojen ja -tappioiden, muiden kertaluonteisten
erien sekä muiden laajan tuloksen erien vaikutusta. Operatiivisesta
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos vastaa EPRA:n suositusten
mukaista osakekohtaista tulosta.
Operatiivisesta tuloksesta on eliminoitu laajan tuloslaskelman
rahoituskuluihin kirjattu rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos.
Suojautuakseen korkoriskiltä Citycon on solminut
korkoriskipolitiikkansa mukaisesti korko- ja inflaatiojohdannaisia,
joiden osalta IFRS:n mukaisen suojauslaskennan edellytykset eivät
täyty. Tällaisten johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan
tulosvaikutteisesti rahoituskuluihin. Kyseiset johdannaiset suojaavat
konsernin korkoriskiä ja näiden johdannaisten ehtojen mukaisesti
Citycon vastaanottaa vaihtuvaa rahamarkkinakorkoa, jonka
määräytyminen vastaa konsernin vaihtuvakorkoisten lainojen koron
määräytymistä. Cityconin maksama korko puolestaan ei riipu
markkinakoroista, jolloin johdannaiset suojaavat yhtiötä
markkinakorkojen nousulta. Suojausten tehokkuus pyritään varmistamaan
yhtenevällä korkojen määräytymisellä tulosvaikutteisesti
rahoituskuluihin kirjattavien johdannaisten ja vaihtuvakorkoisten
lainojen välillä.

Me Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% 2008

Operatiivinen tulos
Nettovuokratuotto 30,3 29,7 2,2 % 121,8
Operatiiviset hallinnon kulut -4,6 -3,8 21,1 % -16,5
Operatiiviset liiketoiminnan muut
tuotot ja kulut 0,0 0,0 -120,8 % 0,1
Operatiivinen liikevoitto 25,7 25,9 -0,7 % 105,3
Operatiiviset rahoituskulut (netto) -12,0 -13,8 -12,9 % -54,2
Operatiiviset tilikauden tulokseen
perustuvat verot -1,4 -1,2 21,7% -4,8
Operatiiviset laskennalliset verot 0,0 -0,1 - 0,2
Operatiivinen vähemmistön osuus -0,7 -0,4 59,3 % -2,8
Operatiivinen tulos yhteensä 11,6 10,4 11,3 % 43,8

Operatiivinen tulos/osake,
laimennettu,
(laimennettu EPRA EPS), euroa 1) 0,05 0,05 10,2 % 0,20

Ei-operatiivinen tulos
Nettotappiot/-voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta käypään arvoon -31,6 0,5 - -216,1
Voitot/tappiot sijoituskiinteistöjen
myynneistä 0,1 0,1 -46,5 % 0,1
Ei-operatiiviset hallinnon kulut - -0,2 - -0,4
Ei-operatiiviset liiketoiminnan muut
tuotot ja kulut - 0,1 - 6,0
Rahoituserien käyvän arvon muutokset -0,3 -1,4 -81,3 % -3,1
Tilikauden tulokseen perustuvat
ei-operatiiviset verot -0,3 -1,1 -72,6 % -1,8
Ei-operatiiviset laskennalliset verot 1,5 2,4 -36,6 % 29,7
Ei-operatiivinen vähemmistön osuus 2,2 -1,8 - 17,6
Ei-operatiivinen tulos yhteensä -28,4 -1,3 - -167,9

Ei-operatiivinen tulos/osake,
laimennettu -0,13 -0,01 - -0,76

Emoyhtiön omistajille kuuluva
katsauskauden tappio/voitto -16,8 9,1 - -124,1

¹) Operatiivinen osakekohtaisen tuloksen laskeminen on esitetty
liitetiedossa 5 "Osakekohtainen tulos".

5. Osakekohtainen tulos

Q1/2009 Q1/2008 2008

A) Katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos

Tulos/osake
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden
tappio/voitto, Me -16,8 9,1 -124,1
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä,
milj. kpl 221,0 221,0 221,0
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 0,04 -0,56

Osakekohtainen tulos, laimennettu
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden
tappio/voitto, Me -16,8 9,1 -124,1
VVK:n kulut vähennettynä verovaikutuksella, Me - 1,4 -
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen
laskennassa
käytetty katsauskauden tappio/voitto, Me -16,8 10,5 -124,1
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä,
milj. kpl 221,0 221,0 221,0
VVK:n osakeantioikaistu laimennusvaikutus,
milj. kpl - 26,2 -
Optioiden osakeantioikaistu laimennusvaikutus,
milj. kpl - 1,0 -
Keskimääräinen osakeantioikaistu laimennettu
osakemäärä, milj. kpl 221,0 248,1 221,0
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,08 0,04 -0,56

Oletetuista vaihdoista johtuvia uusia osakkeita eikä laimentavien
potentiaalisten osakkeiden kuluja ja tuottoja oteta huomioon Q1/2009
ja 2008 laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta
laskettaessa, koska emoyrityksen omistajille kuuluva tulos on
negatiivinen.

B) Operatiivisesta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Q1/2009 Q1/2008 2008
Operatiivinen tulos/osake, laimennettu, (laimennettu EPRA EPS)
Operatiivinen tulos, Me (Liite 4) 11,6 10,4 43,8
VVK:n kulut vähennettynä verovaikutuksella, Me 1,1 1,4 5,6
Operatiivisen osakekohtaisen tuloksen
laskennassa käytetty
katsauskauden voitto, Me 12,7 11,9 49,4
Keskimääräinen osakeantioikaistu laimennettu
osakemäärä, milj. kpl 240,3 248,1 247,2
Operatiivinen tulos/osake, laimennettu,
(laimennettu EPRA EPS), euroa 0,05 0,05 0,20

6. Sijoituskiinteistöt

Citycon jakaa sijoituskiinteistönsä kahteen kategoriaan:
peruskorjattavat kiinteistöt ja operatiivisessa toiminnassa olevat
kiinteistöt. IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä
Citycon esittää rakenteilla olevat kiinteistönsä osana
sijoituskiinteistöjään, minkä takia aiemmin esitetty peruskorjattavat
kiinteistöt -kategoria sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt
ja kategorian nimi on rakenteilla olevat/peruskorjattavat
kiinteistöt. Katsauskaudella rakenteilla oleviin/peruskorjattaviin
kiinteistöihin sisältyivät rakennushankkeet seuraavissa
kauppakeskuksissa: Liljeholmstorget, Rocca al Mare, Lippulaiva,
Åkersberga Centrum, Jakobsbergs Centrum, Stenungs Torg ja Porin
Isolinnankatu 18.

Me 31.3.2009
Rakenteilla Operatiivisessa
olevat/ toiminnassa
peruskorjattavat olevat Sijoituskiinteistöt
kiinteistöt kiinteistöt yhteensä
Katsauskauden alussa 271,8 1 839,9 2 111,6
Hankinnat - - -
Investoinnit 19,0 1,8 20,8
Myynnit - -2,7 -2,7
Aktivoidut korot 1,8 0,3 2,1
Voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta 7,4 0,8 8,2
Tappiot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta -10,0 -29,8 -39,8
Valuuttakurssiero -1,5 -1,4 -3,0
Siirrot erien välillä 226,4 -226,4 0,0
Katsauskauden lopussa 514,9 1 582,4 2 097,3

Me 31.3.2008
Rakenteilla Operatiivisessa
olevat/ toiminnassa
peruskorjattavat olevat Sijoituskiinteistöt
kiinteistöt kiinteistöt yhteensä
Katsauskauden alussa 544,5 1 704,4 2 248,9
Hankinnat 7,1 0,2 7,3
Investoinnit 25,2 3,3 28,5
Myynnit - -7,6 -7,6
Aktivoidut korot 1,0 0,9 2,0
Voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta 2,2 16,2 18,4
Tappiot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta -8,3 -9,7 -17,9
Valuuttakurssiero 1,0 1,5 2,5
Siirrot erien välillä -69,9 69,9 0,0
Katsauskauden lopussa 502,9 1 779,2 2 282,1

Me 31.12.2008
Rakenteilla Operatiivisessa
olevat/ toiminnassa peruskorjattavat olevat Sijoituskiinteistöt
kiinteistöt kiinteistöt yhteensä
Katsauskauden alussa 544,5 1 704,4 2 248,9
Hankinnat 6,8 10,6 17,4
Investoinnit 120,9 12,0 132,9
Myynnit 0,0 -7,6 -7,6
Aktivoidut korot 6,8 0,0 6,8
Voitot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta 4,8 10,5 15,3
Tappiot
sijoituskiinteistöjen
arvostuksesta -44,5 -186,9 -231,4
Valuuttakurssiero -28,8 -41,6 -70,4
Siirrot erien välillä -338,7 338,5 -0,2
Katsauskauden lopussa 271,8 1 839,9 2 111,6

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen
arvioija nettotuottoon perustuvan kassavirta-analyysin avulla, jonka
keskeisimpiä muuttujia ovat markkinavuokrat, vuokrausaste, hoitokulut
ja tuottovaatimus. Ulkopuolisen arvioijan kassavirta-analyysissä
käyttämät tuottovaatimukset sekä markkinavuokrat olivat
segmenteittäin seuraavanlaiset:

Tuottovaatimus (%) Markkinavuokrat (€/m²)
31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Suomi 6,5 5,7 6,4 22,1 21,1 21,9
Ruotsi 1) 6,5 5,4 6,4 18,0 13,5 12,3
Baltia 7,6 6,6 7,4 20,1 19,5 20,2
Keskimäärin 6,5 5,7 6,4 21,0 19,2 19,9

1) Ruotsin 31.3.2009 luvut sisältävät
Liljeholmstorget-kauppakeskuksen rakennushankkeen.

7. Rahavarat ja pankkisaamiset

Me 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008

Käteinen raha ja pankkitilit 9,9 13,9 16,7
Lyhytaikaiset pankkitalletukset 3,8 36,8 -
Yhteensä 13,7 50,7 16,7

8. Johdannaissopimukset

Me 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
arvot arvot arvot arvot arvot arvot
Korkojohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Erääntyminen:
alle vuosi 86,0 1,5 40,0 0,1 86,0 1,4
1-2 vuotta 45,7 -1,9 112,6 -1,2 46,0 -1,5
2-3 vuotta 110,0 0,7 83,0 -1,7 70,0 3,5
3-4 vuotta 50,0 -1,7 110,0 1,2 41,8 -1,9
4-5 vuotta 228,4 -15,7 20,0 -0,2 228,8 -10,1
yli 5 vuotta 118,6 -11,0 309,6 3,0 119,0 -8,9
Yhteensä 638,6 -28,1 675,2 1,2 591,7 -17,5

Valuuttajohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Erääntyminen:
alle vuosi 17,1 8,8 107,7 0,8 23,1 7,6
Kaikki yhteensä 655,7 -19,3 783,0 2,0 614,8 -9,8

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten markkina-arvoa
katsauskauden päätöspäivän markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on
käytetty korollisen velan korkoriskin ja valuuttakurssiriskin
suojaamistarkoituksessa.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvä valuuttakurssivoitto 9,4
miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa) on kirjattu laajan tuloslaskelman
rahoituskuluihin.
Koronvaihtosopimuksista suojauslaskentaa sovelletaan sopimuksille,
joiden nimellisarvo on 615,8 miljoonaa euroa (598,6 milj. euroa).
Sopimuksista on kirjattu -7,9 miljoonaa euroa (-4,4 milj. euroa)
muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna.
9. Osingonjako ja pääoman palautus
Cityconin hallituksen ehdotuksen ja 18.3.2009 kokoontuneen
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikauden 2008 osinko oli 0,04
euroa osakkeelta (0,04 euroa tilikaudelta 2007) ja pääoman palautus
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta (0,10
euroa tilikaudelta 2007). Osinko ja pääoman palautus tilikaudelta
2008 oli 30,9 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa tilikaudelta 2007) ja
se maksettiin 3.4.2009.

10. Korolliset velat
Katsauskauden aikana Citycon on sopinut 75 miljoonan euron
luottolimiitistä, jolla rahoitetaan yhtiön tulevia strategian
mukaisia investointeja. Laina on vaihtuvakorkoinen ja laina-aika on 3
vuotta. Katsauskauden aikana konsernin lainoja on maksettu takaisin
0,8 miljoonaa euroa aiemmin ilmoitettujen takaisinmaksuehtojen
mukaisesti.
Muut pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
rahavirtalaskelmassa liittyvät luottolimiittisopimusten nostoihin ja
takaisinmaksuihin.
11. Vastuusitoumukset

Me 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 40,3 46,7 40,6
Pankkitakaukset 45,6 49,0 45,6
Pääomasitoumukset 12,8 34,8 13,0

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 12,8 miljoonaa euroa (34,8
milj. euroa) pääomasitoumuksia liittyen pääasiassa
kehityshankkeisiin.

12. Lähipiiritapahtumat
Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin
kuuluvien tahojen kanssa.

13. Tunnuslukuja

Q1/2009 Q1/2008 Muutos-% 2008
Tulos/osake, euroa -0,08 0,04 - -0,56
Tulos/osake laimennettu, euroa -0,08 0,04 - -0,56
Oma pääoma/osake, euroa 3,37 4,33 -22,1 % 3,62
Nettovarallisuus (EPRA NAV)/osake,
euroa 3,62 4,70 -23,1 % 3,88
Omavaraisuusaste, % 36,4 43,0 - 38,5

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2008 tilinpäätöksestä.

Taloudellinen raportointi vuonna 2009

Citycon julkistaa vielä kaksi osavuosikatsausta tilikaudella 2009.
Osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

1-6/2009 perjantaina 17.7.2009 noin klo 9.00 ja
1-9/2009 torstaina 15.10.2009 noin klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2009
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Citycon Oyj:n hallitukselle

Johdanto

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun
Citycon Oyj:n konsernin taseen 31.3.2009, laajan tuloslaskelman, oman
pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman kyseisenä
päivänä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä liitetiedot.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa arvopaperimarkkinalain 2
luvun 5 a §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen laatimisesta.
Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön
hallituksen pyynnöstä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5a §:n 7
momentin mukaisen lausunnon osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta
koskevan standardin 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittama
osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti.
Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä
pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista
vastaaville henkilöille sekä analyyttisiä toimenpiteitä ja muita
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus
on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin
tilintarkastusstandardien ja -suositusten mukaisesti suoritettava
tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistumaan
siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat,
jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna
tilintarkastuskertomusta.

Lausunto

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus, joka
on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, anna
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää
kuvaa yhteisön taloudellisesta asemasta 31.3.2009 ja sen toiminnan
tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä päivänä päättyneeltä kolmen
kuukauden jaksolta.

Helsingissä, 22. huhtikuuta 2009

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen, KHT