EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Citycon Oyj:n (“Citycon”) noin 90,7 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti päättyi eilen onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 70.594.000 osaketta, mikä vastaa noin 144,0 prosenttia tarjotuista 49.032.002 osakkeesta.

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 99,4 prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput osakkeista merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti merkitsijän ensisijaisen merkintäoikeuden yhteydessä käyttämien merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 5.10.2012.

”Olemme hyvin tyytyväisiä sijoittajien jatkuvaan kiinnostukseen yhtiötä kohtaan. Merkintäoikeusannin tulos on erittäin hyvä, ja haluaisin kiittää Cityconin osakkeenomistajia heidän yhtiötä kohtaan osoittamastaan uskosta ja luottamuksesta. Kuten olemme aikaisemmin ilmoittaneet, merkintäoikeusannin tuotot on tarkoitus käyttää strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Näihin kuuluvat tulevaisuuden kehityshankkeiden ja potentiaalisten hankintojen rahoittaminen, taseen vahvistaminen, lainojen takaisinmaksu ja muut yleisen yritystoiminnan tarkoitukset. Merkintäoikeusannin tulos on tärkeä merkkipaalu pyrkimyksessämme rakentaa vahvempaa Cityconia”, kommentoi Marcel Kokkeel, Cityconin toimitusjohtaja.

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 2.10.2012. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.10.2012, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Cityconin nykyiseen osakelajiin arviolta 9.10.2012. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä muiden Cityconin osakkeiden kanssa arviolta 9.10.2012 alkaen.

Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen 5.10.2012 yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.

Helsinki, 2.10.2012

CITYCON OYJ

Hallitus


Lisätietoja:


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi

 


 


HUOMAUTUS


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.