Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä verrattuna ensimmäiseen
vuosineljännekseen

- Nettovuokratuotot kasvoivat toisella neljänneksellä 25,8 miljoonaan
euroon (23,2 milj. euroa).
- Cityconin tulos/osake toisella vuosineljänneksellä oli 0,70 euroa
(ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,18 euroa). Tulos/osake ilman
käyvän arvon muutoksia oli 0,04 euroa (0,04 euroa).
- Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi merkittävästi, 160,1
miljoonaa euroa, lähinnä tuottovaatimusten laskun takia.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 799,2 miljoonaa euroa (1 546,9
milj. euroa).
- Tampereen Hervannassa avattiin kauppakeskus Duo ja Turun
talousalueella liikekeskus Kaarinassa.
- Uumajasta hankittiin 75 prosenttia Strömpilen-kauppakeskuksesta ja
Länken-liikekiinteistöstä. Tallinnassa sovittiin kauppakeskus
Magistralin hankinnasta. Kauppa toteutui 16.7.2007.
- Heinäkuun alussa Citycon nousi toukokuun osakekannan markkina-arvon
perusteella Pohjoismaisen Pörssin keskisuurista yhtiöistä suuriin
yhtiöihin.

Avainluvut

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos- 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % (1 2006
Liikevaihto, Me 35,9 27,8 34,2 70,2 55,0 27,5 % 119,4
Nettovuokra-
tuotto, Me 25,8 19,6 23,2 49,0 39,0 25,6 % 82,8
Liikevoitto, Me 181,6 76,8 50,4 231,9 108,7 113,4 % 196,5
% liikevaihdosta 505,3 276,5 147,1 330,5 197,5 - 164,6
Voitto ennen
veroja, Me 171,6 70,9 40,9 212,5 95,8 121,9 % 165,6
Tilikauden voitto
emoyhtiön
omistajille, Me 134,6 54,3 33,0 167,6 72,4 131,4 % 124,9
Tulos/osake,
euroa 0,70 0,34 0,18 0,90 0,47 90,5 % 0,78
Tulos/osake
laimennettu,
euroa, (EPRA
tulos/osake) 0,62 0,33 0,17 0,80 0,47 70,0 % 0,74
Tulos/osake,
ilman käyvän
arvon muutok-
sen, myyntivoi-
ton ja muiden
kertaluontoisten
erien vaikutusta,
euroa 0,04 0,05 0,04 0,08 0,10 -21,6 % 0,20
Liiketoiminnan
nettorahavirta/
osake, euroa 0,06 0,00 0,05 0,11 0,10 10,0 % 0,20
Sijoitus-
kiinteistöjen
käypä arvo, Me 1 546,9 1 799,2 1 143,2 57,4 % 1 447,9
Oma pääoma/
osake, euroa
(EPRA NAV) 4,42 2,98 48,5 % 3,38
Oikaistu
nettovarallisuus
(EPRA NNNAV) 4,27 3,00 42,7 % 3,22
Omavaraisuus-
aste, % 46,9 42,3 - 39,1
Nettovelkaan-
tumisaste, % 96,2 122,9 - 136,6
Korollinen
nettovelka
(käypä arvo), Me 863,3 608,5 41,9 % 811,2
Nettotuotto-% (2 6,4 8,0 - 7,1
Vuokrausaste, % 95,8 96,7 - 97,1
Henkilöstö
katsauskauden
lopussa 94 61 54,1 % 73

1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa Q1-2/2006 ja
Q1-2/2007 väliseen muutokseen.
2) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Yhteenveto katsauskaudesta 1.1.-30.6.2007

- Liikevaihto kasvoi 27,5 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon (kaudella
1.1.-30.6.2006: 55,0 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa
toteutetuista kiinteistöhankinnoista.
- Voitto ennen veroja nousi 212,5 miljoonaan euroon (95,8 milj.
euroa). Luku sisältää 191,6 miljoonaa euroa (75,3 milj. euroa)
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousua.
- Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,6
prosenttia 49,0 miljoonaan euroon (39,0 milj. euroa).
Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 8,8
prosenttia.
- Tulos/osake oli 0,90 euroa (0,47 euroa).
- Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksen vaikutusta oli 0,08 euroa
(0,10 euroa). Lasku johtui vertailukauden sisältämästä
kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä lisääntyneestä
kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan liittyvistä
kuluista.
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake parani korkotason noususta
huolimatta ja oli 0,11 euroa (0,10 euroa).
- Osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA NAV) kasvoi 4,42 euroon (2,98
euroa).
- Sijoituskiinteistöjen keskimääräinen nettotuottovaatimus oli
katsauskauden lopussa ulkopuolisen arvioitsijan mukaan 5,8
prosenttia.
- Vuokrausaste pysyi hyvänä 95,8 prosentissa (96,7 %), mutta laski
kehityshankkeiden vuoksi tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän
kasvun takia.
- Edellä mainittujen Strömpilenin, Länkenin ja Magistralin
hankintojen lisäksi kauden aikana hankittiin Tumba Centrum Tukholman
lähistöltä sekä kauppakeskus Trion yhteydessä oleva Hansa-kiinteistö
Lahdesta.
- Kauden aikana päätettiin käynnistää kokonaisarvoltaan yhteensä noin
178 miljoonan euron kehityshankkeet Virossa ja Ruotsissa.
- Omavaraisuusaste nousi 46,9 prosenttiin (42,3 %).
- Helmikuussa yhtiö toteutti 133,8 miljoonan euron suunnatun
osakeannin, jolla laskettiin liikkeelle 25 000 000 uutta osaketta.

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora:"Citycon jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ja kiinteistöjensä
kehittämistä sekä proaktiivista johtamista, minkä tuloksena yhtiön
vertailukelpoiset nettovuokrat kasvoivat. Lisäksi yhtiön
nettorahavirta säilyi vahvana ja kauden osakekohtainen tulos kasvoi
käyvän arvon nousun myötä merkittävästi. Viime aikoina erittäin
aktiivisina säilyneet kiinteistömarkkinat johtivat
tuottovaatimustason laskuun ja kiinteistöjen käypien arvojen
merkittävään kasvuun kuten ulkopuolinen arvioija on määritellyt.
Kauden aikana yhtiö on kasvanut menestyksekkäästi myös uushankintojen
kautta. Ruotsissa Cityconin liiketoiminta laajeni Uumajaan, josta
yhtiö osti enemmistöosuuden alueen johtavasta kauppakeskuksesta
Strömpilenistä ja liikekiinteistö Länkenistä.

Olen iloinen kehitystoiminnan aktiivisuudesta, joka on strategiamme
suoraa toteuttamista ja johtaa vahvaan sisäiseen kasvuun ja
kiinteistökantamme laadun parantumiseen. Yhtiö hakee
kehityshankkeiden kautta pitkällä aikavälillä parempaa tuottoa
uushankintoihin verrattuna. Citycon on jo osoittanut osaamisensa
kiinteistöjensä tuloksellisessa kehittämisessä avaamalla kauppakeskus
Duon katsauskaudella. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä kuusi
merkittävää kehityshanketta ja niihin liittyvien investointien
kokonaisarvo on noin 340 miljoonaa euroa."

Toimintaympäristön kehitys

Liiketilojen kysyntä Cityconin toiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa
ja Baltian maissa jatkui vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden
aikana hyvänä ja liiketilojen käyttöasteet pysyivät korkealla
tasolla.

Talous on edelleen jatkanut kasvuaan ja vähittäiskauppa on ollut
vilkasta kaikissa Cityconin toimintamaissa. Myös kaikilla yhtiön
toiminta-alueilla sijoittajien kiinnostus vähittäiskaupan
kiinteistöjä kohtaan on säilynyt vahvana. Myytäväksi tarjotuista
sijoituskohteista käydään edelleen tiukkaa kilpailua, minkä
seurauksena tuottovaatimustasot ovat laskeneet ja hinnat nousseet,
tämän lisäksi myös yleinen korkotaso on noussut. Erityisen nopeaa
korkotason nousu on ollut Baltian maissa. Markkinoiden likviditeetti
on säilynyt hyvällä tasolla, ja yhtiön toiminta-alueilla on edelleen
runsaasti sijoituskohteita myynnissä tai tulossa myyntiin
lähiaikoina.

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuuden yhteenveto

Citycon on kauppakeskuksiin ja muihin vähittäiskaupan suuryksiköihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa
ja Baltian maissa. Suomessa Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja ja Ruotsin kauppakeskusmarkkinoilla yhtiö on
saavuttanut merkittävän aseman. Baltiassa yhtiön jalansija on hyvä.
Cityconin ydinosaamista on kauppakeskusten kehittäminen kaupallisesti
houkuttelevammiksi kiinteistökehityksen ja kauppapaikkajohtamisen
kautta, sekä uusiin kauppapaikkahankintoihin liittyvä osaaminen.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 30 (23) kauppakeskusta ja 53 (133)
muuta kauppapaikkaa. Kauppakeskuksista Suomessa sijaitsi 20 (18),
Ruotsissa kahdeksan (3) ja Baltiassa kaksi (2). Yhtiön koko
kiinteistöomaisuuden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 799,2
miljoonaa euroa, josta suomalaisten kiinteistöjen osuus oli 66,0
prosenttia (83,2 %), ruotsalaisten kiinteistöjen osuus 29,0
prosenttia (10,0 %) ja Baltiassa sijaitsevien kiinteistöjen osuus 5,0
prosenttia (6,8 %). Vuokrattavien tilojen kokonaismäärä katsauskauden
lopussa oli yhteensä 824 300 neliömetriä.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset

Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40
-standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin
sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Sijoituskiinteistöjen arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija
kansainvälisten IVS-standardien (International Valuation Standards)
mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Vuonna 2007 ulkopuolinen
arviointi tehdään vuosineljänneksittäin aktiivisen markkinatilanteen
vuoksi.

Citycon on vaihtanut ulkopuolista sijoituskiinteistöjen arvioijaa ja
ensimmäistä kertaa tähän osavuosikatsaukseen Cityconin kiinteistöt on
arvioinut Realia Group -ryhmään kuuluva Realia Management Oy. Realia
Management Oy toimii yhteistyössä kansainvälisen, maailman johtavan
kiinteistöpalveluiden tarjoajan, CB Richard Ellisin kanssa. Realia
Management Oy:n tekemä arviolausunto kesäkuun lopun tilanteesta on
saatavilla osoitteessa www.citycon.fi.

Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käypä arvo kohosi
markkinatilanteen ja vuokraustoiminnan muutosten seurauksena 191,6
miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 197,6 miljoonaa
euroa ja arvonalennuksia yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Realia Management Oy:n
määrittämä nettotuottovaatimus laski 5,8 prosenttiin.
Tuottovaatimuksen muutos oli pääosin seurausta edelleen erittäin
aktiivisina säilyneistä kiinteistömarkkinoista.

Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 3 415 (2 373)
vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika oli 2,9
(2,9) vuotta. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 95,8 prosenttia (96,7 %) ja nettovuokratuotto
6,4 prosenttia (8,0 %). Vuokrausaste laski kehityshankkeiden vuoksi
tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän kasvun takia.

Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,6 prosenttia
49,0 miljoonaan euroon. Vuokrattavien tilojen määrä kasvoi 25,3
prosenttia 824 300 neliömetriin. Vertailukelpoisten (like-for-like)
kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 8,8 prosenttia.
Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat
olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk). Vertailukelpoisiin
kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit.
Katsauskaudella kaikki Cityconin vertailukelpoiset kohteet
sijaitsivat Suomessa, koska ensimmäiset Suomen ulkopuoliset hankinnat
toteutettiin heinäkuussa 2005.

Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten kohteiden
(like-for-like) valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden instituutin
ja Investment Property Databankin ohjeiden mukaista
laskentamenetelmää.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos- 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % 2006
Kauden aikana
alkaneet vuokra-
sopimukset,
kpl 122 79 114 236 201 17,4% 369
Alkaneiden
vuokra-
sopimusten
pinta-ala, m2 28 745 9 521 17 960 46 705 48 986 -4,7% 73 300
Vuokrausaste
kauden lopussa,
% 96,7 95,8 96,7 -0,9% 97,1
Vuokra-
sopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa,
vuotta 2,9 2,9 2,9 0,0% 2,9

Kehityshankkeet

Cityconin liiketoiminnassa tärkeintä on pitää omistamansa kohteet
houkuttelevina ja elinvoimaisina kaupan keskuksina niin asiakkaiden
kuin vuokralaistenkin kannalta. Kehityshankkeiden avulla Citycon
pyrkii kasvattamaan pitkällä tähtäimellä kauppapaikkojensa
kassavirtaa ja tuottoa. Lyhyellä tähtäimellä kehityshankkeet
saattavat kuitenkin heikentää joidenkin kohteiden tuottoa, sillä
uudistusten vuoksi osa liiketiloista on hetkellisesti tyhjennettävä.
Tämä puolestaan vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä kyseisten
kehityskohteiden vuokratuottoihin.

Cityconin hallituksen päättämät, meneillään olevat merkittävimmät
kehityshankkeet on lueteltu oheisessa taulukossa. Päätettyjen
hankkeiden lisäksi Citycon suunnittelee ja valmistelee parhaillaan
lukuisia muita kehityshankkeita. Lisätietoja suunnitteilla olevista
hankkeista löytyy Cityconin verkkosivuilla saatavissa olevista johdon
presentaatioista sekä vuosikertomuksesta. Cityconin verkkosivut ovat
osoitteessa www.citycon.fi.

Meneillään olevat kehityshankkeet

Arvioitu Toteutuneet
kokonais- bruttoin- Arvioitu
kustannus vestoinnit lopullinen
(milj. 30.6.2007 valmistumis-
Kohde Sijainti euroa) (milj. euroa) aika
Lippulaiva Espoo, Suomi 60-70 1) 8,4 2008
Trio Lahti, Suomi 50,5 4,2 2009
Kangasala,
Lentola Suomi 16,6 - 2007
Seinäjoki,
Torikeskus Suomi 4,0 1,9 2008
Österåker,
Åkersberga Ruotsi 27 2) 4,1 2009
Tukholma,
Liljeholmen Ruotsi 110 6,6 2009
Rocca al Mare Tallinna, Viro 68 3) 4,2 2010

1) Arviossa mukana molemmat suunnitellut vaiheet.
2) Citycon omistaa Åkersbergan kauppakeskuksesta 75 %.
Kehitysinvestoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.
3) Arviossa mukana kaikki kolme suunniteltua vaihetta.

Valmistuneet ja osittain valmistuneet kehityskohteet

Toteutuneet
Arvioitu bruttoin- Arvioitu
kokonais- vestoinnit lopullinen
kustannus 30.6.2007 valmistumis-
Kohde Sijainti (milj. euroa) (milj. euroa) aika
Tampere,
Duo Suomi 27,3 22,5 2007
Kaarina,
Lillinkulma 1) Suomi 8,2 10,9 2) Valmis

1) Lillinkulmaan viitattiin aiemmin nimellä Piispanristi.
2) Sisältää vaiheet I ja II, joista vaihe II toteutui ennakoitua
aikaisemmin.

Yhtiön kauden aikana aloittama merkittävin kehityshanke on uuden
kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin. Hankkeen arvo
on noin 110 miljoonaa euroa kiinteistöstä maksetun 60,6 miljoonan
euron lisäksi ja se on Cityconin historian suurin yksittäinen
kehityshanke. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 91
000 neliömetriä kallioon louhittavat parkkitilat mukaan lukien. Uusi
kauppakeskus avataan arviolta loka-marraskuussa 2009.

Citycon ilmoitti helmikuun alussa aloittavansa kesällä 2005
Tallinnasta ostetun kauppakeskus Rocca al Maren laajennuksen.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvo on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa
ja sen myötä keskuksen vuokrattava pinta-ala laajenee noin 16 000
neliömetrillä. Useassa vaiheessa toteutettavan hankkeen
kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 68 miljoonaa euroa.

Suomen suurimmassa lähiössä Tampereen Hervannassa sijaitsevan
kauppakeskus Duon laajennusosa valmistui huhtikuussa. Kauppakeskuksen
vuokrattava pinta-ala on 15 500 neliömetriä ja se muodostuu vanhasta
Hervannan liikekeskuksesta (5 200 m2) ja huhtikuussa avatusta
uudisrakennusosasta (10 300 m2). Avajaisten jälkeisen ensimmäisen
viikon kävijämäärä, 80 000 kävijää, ylitti odotukset. Hanke toteutui
budjetin mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa. Vanhan osan
saneeraus valmistuu jouluksi 2007.

Myös Tampereen Koskikeskusta uudistettiin kaupallisesti ja
palvelutarjontaa laajennettiin katsauskauden aikana. Vuoden 2007
aikana Vantaan Myyrmanniin avataan ravintolamaailma, joka
kaksinkertaistaa kauppakeskuksen aikaisemman ravintolapalveluiden
tarjonnan. Uudistuksen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Salon
keskustassa Cityconin omistama liikerakennus uudistetaan
kauppakeskukseksi. Investointi kohteeseen on noin 1,8 miljoonaa euroa
ja uusi kauppakeskus avataan jouluksi 2007.

Liiketoimintayksiköt

Cityconin liiketoiminta on jaettu vuoden 2006 lopusta lukien kolmeen
liiketoimintayksikköön Suomi, Ruotsi ja Baltia, ja nämä edelleen
liiketoiminta-alueisiin Kauppapaikat ja Kiinteistökehitys.

Suomi

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa.
Suomen liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella
4,8 prosenttia 35,7 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten kohteiden
nettovuokratuotot kasvoivat 8,8 prosenttia. Liiketoiminta-alueen
nettovuokratuotot olivat 72,9 prosenttia Cityconin kaikista
nettovuokratuotoista.

Vuokran osuus vuokralaisten liikevaihdosta vertailukelpoisissa
kohteissa oli 8,6 prosenttia (8,5 %) edellisten 12 kuukauden aikana.
Vuokran osuus vuokralaisen liikevaihdosta on laskettu vuokralaisen
Cityconille maksaman nettovuokran ja mahdollisten erilliskorvausten
osuutena arvonlisäverottomasta myynnistä. Arvonlisäveron suuruus on
arvio.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Suomi

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muu- 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 tos, % 2006
Kauden aikana
alkaneet vuokra-
sopimukset, kpl 101 76 106 207 189 9,5% 321
Alkaneiden
vuokra-
sopimusten
pinta-ala, m2 24 350 8 419 16 900 41 250 45 885 -10,1% 66 500
Vuokrausaste
kauden
lopussa, % 96,4 95,9 96,5 -0,6% 97,2
Vuokra-
sopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa,
vuotta 3,2 3,4 2,9 17,2% 3,1

Taloudellinen kehitys,
Suomi

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muu- 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 tos, % 2006

Liikevaihto, Me 24,7 23,7 23,9 48,6 47,1 3,3% 95,8
Kiinteistö-
kannan
markkina-arvon
muutos, Me 120,3 56,2 14,0 134,3 71,1 88,7% 104,8
Liikevoitto, Me 137,1 72,5 30,2 167,3 103,2 62,0% 176,1
Bruttovuokra-
tuotot, Me 23,7 22,9 23,3 47,0 45,7 3,0% 93,1
Nettovuokra-
tuotot, Me 18,2 17,2 17,5 35,7 34,1 4,8% 68,8
Brutto-
investoinnit, Me 20,5 8,6 22,9 43,3 59,9 -27,6% 152,8
Sijoitus-
kiinteistöjen 1 1
käypä arvo, Me 1 046,6 187,4 950,9 24,9% 009,7
Nettotuotto-% (1 7,3 7,0 8,3 - 7,6
Nettotuotto-%,
vertailukelpoi-
set kohteet 7,9 7,7 8,4 - 7,9

1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Suomessa Citycon hankki katsauskaudella omistukseensa kauppakeskus
Trion yhteydessä sijaitsevan Kiinteistö Oy Lahden Hansan koko
osakekannan. Velaton kauppahinta oli 17,0 miljoonaa euroa. Kiinteistö
on olennainen osa kauppakeskus Trioa, jota Citycon parhaillaan
uudistaa. Hansan vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 11 000
neliömetriä. Kaupan myötä Cityconin omistama vuokrattavissa oleva
pinta-ala nousi 46 000 neliömetriin ja se omistaa siten lähes koko
kauppakeskus Trion.

Citycon osti toukokuussa Lillinkulma Oy:n koko osakekannan noin 0,8
miljoonalla eurolla. Osakekauppa liittyy Cityconin Kaarinaan
rakennuttamaan ja toukokuussa avattuun liikekeskukseen. Investoinnin
kokonaisarvo oli 10,9 miljoonaa euroa.
Katsauskauden aikana yhtiö teki lisäksi useita pienempiä hankintoja
ostamalla lisää osakkeita kauppakeskusten vähemmistöosakkailta, kuten
esimerkiksi Vantaan Isomyyristä ja Espoon Tapiolan Heikintorista.

Suomessa käynnissä olevat suurimmat kehityshankkeet on lueteltu
taulukossa kohdassa Kehityshankkeet.

Katsauskauden aikana Suomessa toteutettujen uushankintojen
kokonaismäärä oli 29,8 miljoonaa euroa (48,7 milj. euroa) ja
kehitysinvestointien 13,6 miljoonaa euroa (11,1 milj. euroa). Kauden
lopussa yhtiö omisti Suomessa 20 (18) kauppakeskusta ja 46 (127)
muuta kauppapaikkaa.

Ruotsi

Citycon on saavuttanut merkittävän aseman kauppakeskusmarkkinoilla
Ruotsissa, jossa sillä on 15 (9) kauppapaikkaa, jotka sijaitsevat
Suur-Tukholman, Suur-Göteborgin ja Uumajan alueilla. Ruotsin
liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 275,2
prosenttia 10,4 miljoonaan euroon ja liiketoiminta-alueen
nettovuokratuotot olivat 21,3 prosenttia Cityconin kaikista
nettovuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Ruotsi

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % 2006
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 15 2 3 18 3 500,0% 32
Alkaneiden vuokra-
sopimusten pinta-ala, m2 4 138 492 270 4 408 599 635,9% 3 900
Vuokrausaste
kauden lopussa, % 97,2 95,0 97,2 -2,3% 96,3
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa, vuotta 1,9 1,8 2,4 -25,0% 2,2

Taloudellinen kehitys, Ruotsi

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % 2006

Liikevaihto, Me 9,3 2,7 8,6 17,8 5,3 235,0% 17,3
Kiinteistökannan
markkina-arvon
muutos, Me 35,5 1,2 15,1 50,6 1,1 4 515,4% 8,7
Liikevoitto, Me 40,6 2,4 18,8 59,4 3,4 1 627,7% 16,8
Bruttovuokratuotot, Me 8,4 2,5 7,9 16,3 4,9 235,4% 15,9
Nettovuokratuotot, Me 6,0 1,3 4,4 10,4 2,8 275,2% 9,3
Bruttoinvestoinnit, Me 72,2 4,8 61,7 133,9 38,1 251,0% 267,2
Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me 414,8 521,9 114,3 356,6% 354,8
Nettotuotto-%(1 4,6 4,6 6,2 - 5,1

1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Citycon osti 5.6.2007 ruotsalaiselta Balticgruppen AB:ltä 75
prosentin osuuden kiinteistöyhtiö Balticgruppen Handel AB:stä noin
490 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 53,3 miljoonalla eurolla).
Kaupassa Cityconin omistukseen siirtyi 75 prosenttia kauppakeskus
Strömpilenistä ja liikekiinteistö Länkenistä. Strömpilen on Uumajan
johtava kauppakeskus ja sen vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 25
000 neliömetriä, josta liiketiloja on noin 22 300 neliömetriä. Länken
puolestaan on uudenaikainen liikekiinteistö, joka muodostuu kahdesta
rakennuksesta, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 7 200
neliömetriä. Molempia kohteita on mahdollista kehittää ja laajentaa
merkittävästi.

Tammikuun lopussa toteutui joulukuussa 2006 solmitun sopimuksen
mukaisesti Tumba Centrumfastigheter AB:n osakkeiden osto. Yhtiö
omistaa Tumba Centrum -nimisen kauppakeskuksen Tukholman
eteläpuolella Botkyrkan kunnassa. Kohteen velaton kauppahinta oli
547,7 miljoonaa kruunua (n. 60,5 milj. euroa). Vuokrattava pinta-ala
on kokonaisuudessaan noin 31 000 neliömetriä, josta liiketiloja on
noin 18 600 neliömetriä.

Ruotsissa meneillään olevat kehityshankkeet on esitetty taulukossa
kohdassa Kehityshankkeet. Merkittävin kauden aikana aloitettu hanke
on uuden kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin.

Ruotsin investointien arvo katsauskaudella oli yhteensä noin 133,9
miljoonaa euroa, josta uushankintojen osuus oli 128,9 miljoonaa euroa
(36,2 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 5,0 miljoonaa euroa (2,0
milj. euroa). Kauden lopussa yhtiö omisti Ruotsissa kahdeksan (3)
kauppakeskusta ja seitsemän (6) muuta kauppapaikkaa.

Baltia

Katsauskauden lopussa Citycon omisti Baltian maissa kaksi
kauppakeskusta, Rocca al Maren Tallinnassa Virossa sekä Mandarinaksen
Vilnassa Liettuassa. Lisäksi Citycon sopi kesäkuussa ostavansa
Tallinnassa sijaitsevan kauppakeskus Magistralin noin 16,5
miljoonalla eurolla. Kauppa toteutui 16.7.2007.

Baltian markkinoiden rajallisen koon, kilpailun ja sopivien
kiinteistöjen rajallisen saatavuuden vuoksi Citycon on edennyt alueen
investoinneissa maltillisesti. Yhtiö etsii kuitenkin jatkuvasti
potentiaalisia sijoituskohteita alueella. Baltian nettovuokratuotot
kasvoivat katsauskaudella 31,9 prosenttia 2,8 miljoonaan euroon.
Liiketoiminta-alueen nettovuokratuotot olivat 5,6 prosenttia
Cityconin kaikista nettovuokratuotoista.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Baltia

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % 2006
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 6 1 5 11 9 22,2% 16
Alkaneiden vuokra-
sopimusten pinta-ala, m2 257 610 790 1 047 2 502 -58,2% 2 900
Vuokrausaste kauden
lopussa, % 100,0 99,9 100,0 -0,1% 100,0
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika
kauden lopussa, vuotta 3,2 3,0 3,8 -21,1% 3,3

Taloudellinen kehitys, Baltia

Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/
2007 2006 2007 2007 2006 % 2006
Liikevaihto, Me 1,9 1,4 1,8 3,7 2,7 39,3% 6,2
Kiinteistökannan
markkina-arvon
muutos, Me 4,3 2,4 2,4 6,7 3,1 118,2% 6,6
Liikevoitto, Me 5,6 3,4 3,5 9,1 5,0 81,9% 10,9
Bruttovuokratuotot, Me 1,9 1,2 1,6 3,5 2,3 54,8% 6,1
Nettovuokratuotot, Me 1,4 1,1 1,3 2,8 2,1 31,9% 4,8
Bruttoinvestoinnit, Me 3,6 16,2 0,3 3,9 16,2 -76,0% 16,2
Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo, Me 85,6 89,9 77,9 15,3% 83,3
Nettotuotto-% (1 6,6 6,6 7,0 - 6,7

1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit.

Edellä mainittu kauppakeskus Magistral sijaitsee Tallinnassa, noin 64
000 asukkaan Mustamäen kaupunginosassa. Magistral on rakennettu
vuonna 2000 ja sen vuokrattava pinta-ala on 9 450 neliömetriä. Keskus
tarjoaa merkittäviä kehitys- ja laajennusmahdollisuuksia, ja
kiinteistökaupan yhteydessä Citycon on sopinut ostavansa myös noin 8
500 neliömetriä rakennusoikeutta kahdella miljoonalla eurolla, mikäli
vireillä oleva kaavamuutos saa lainvoiman. Hankinta on Cityconin
kolmas kauppakeskushankinta Baltiassa ja toinen Virossa.

Baltiassa on käynnissä kauppakeskus Rocca al Maren merkittävä
uudistus- ja laajennushanke. Hanketta on käsitelty tarkemmin kohdassa
Kehityshankkeet.

Baltian investointien arvo katsauskaudella oli yhteensä noin 3,9
miljoonaa euroa, josta uushankintojen osuus oli 0,0 miljoonaa euroa
(16,2 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 3,9 miljoonaa euroa (0,0
milj. euroa).

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 70,2 miljoonaa euroa (55,0 milj.
euroa). Cityconin liikevaihto muodostuu pääosin vähittäiskaupan
liiketilojen vuokratuotoista. Bruttovuokratuottojen osuus
liikevaihdosta oli 95,3 prosenttia (96,0 %).

Liikevoitto kasvoi 231,9 miljoonaan euroon (108,7 milj. euroa).
Voitto ennen veroja oli 212,5 miljoonaa euroa (95,8 milj. euroa) ja
voitto verojen jälkeen oli 170,4 miljoonaa euroa (72,7 milj. euroa).
Liikevoiton kasvu johtui lähinnä kiinteistöomaisuuden käyvän arvon
muutoksesta sekä hankittujen keskusten tuomasta liikevoitosta.

Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoiton ja muiden
kertaluontoisten erien vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan
tulokseen verovaikutuksineen oli 152,7 miljoonaa euroa (56,8 milj.
euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on emoyhtiön omistajien tilikauden
tulos verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa alle vertailukauden tason.
Tuloksen lasku oli pääasiassa seurausta vertailukauden sisältämästä
kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä lisääntyneestä
kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan liittyvistä
kuluista.

Tulos/osake oli 0,90 euroa (0,47 euroa). Tulos/osake ilman käyvän
arvon muutosta, myyntivoittoa, muita kertaluontoisia eriä ja niistä
aiheutuvia verovaikutuksia oli 0,08 euroa (0,10 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,11 euroa (0,10 euroa).

Henkilöstö ja hallinnon kulut

Citycon-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 94 (61)
henkilöä, joista 70 oli Suomessa, 18 Ruotsissa, viisi Virossa ja yksi
Liettuassa. Hallinnon kulut kasvoivat 8,6 miljoonaan euroon (5,9
milj. euroa) sisältäen 0,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa)
henkilöstöoptioihin ja huhtikuussa päätettyyn
osakepalkkiojärjestelmään liittyviä laskennallisia kuluja. Kulujen
kasvuun vaikutti yhtiön toiminnan laajentuminen sekä uuden
alueorganisaation rakentaminen ja siihen liittyvät kustannukset.

Investoinnit

Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 181,3
miljoonaa euroa (114,2 milj. euroa). Investoinneista 158,7 miljoonaa
euroa (101,0 milj. euroa) kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan,
22,5 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa) kiinteistökehitykseen ja 0,2
milj. euroa (0,1 milj. euroa) muihin investointeihin.

Investoinnit rahoitettiin pääasiassa katsauskauden aikana
toteutetulla 133,8 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 1 878,1 miljoonaa euroa
(1 170,6 milj. euroa). Kauden päättyessä taseen velat olivat yhteensä
998,5 miljoonaa euroa (675,4 milj. euroa), joista lyhytaikaista
velkaa oli 131,8 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa). Konsernin
rahoitustilanne säilyi hyvänä katsauskaudella.

Korolliset velat kasvoivat vertailukaudella 259,8 miljoonaa euroa ja
olivat 886,0 miljoonaa euroa (626,2 milj. euroa). Konsernin
korollisten velkojen käypä arvo oli 903,5 miljoonaa euroa (626,2
milj. euroa) ja likvidit kassavarat olivat 40,1 miljoonaa euroa (17,7
milj. euroa), joten konsernin korollisen nettovelan käypä arvo oli
863,3 miljoonaa euroa (608,5 milj. euroa).

Korollisten velkojen keskikorko katsauskaudella oli 4,60 prosenttia
(4,33 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika kasvoi
4,5 vuoteen (2,5 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,4
vuoteen (2,4 vuotta). Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2007
koronvaihtosopimukset huomioituna oli 4,65 prosenttia.

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 prosenttia (42,3 %).
Nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 96,2 prosenttia (122,9 %).
Katsauskaudella nettovelkaantumisastetta laskivat ja
omavaraisuusastetta nostivat toteutettu suunnattu osakeanti ja
katsauskauden hyvä tulos.

Kauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 79,4
prosenttia (88,5 %) vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 68,1 prosenttia
(71,3 %) oli muutettu kiinteäkorkoisiksi koronvaihtosopimuksilla.
Koronvaihtosopimukset huomioituna yhtiön kauden lopun korollisesta
velasta 74,7 prosenttia oli kiinteään korkoon sidottua. Konsernin
johdannaissopimusten nimellisarvo 30.6.2007 oli 627,6 miljoonaa euroa
(395,1 milj. euroa) ja käypä arvo 11,1 miljoonaa euroa (-5,6 milj.
euroa).

Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka perusteella
suojauslaskennan alaisten koronvaihtosopimusten käyvän arvon
muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Koronvaihtosopimusten
nimellisarvo oli kauden lopussa 539,1 miljoonaa euroa (395,1 milj.
euroa), josta suojauslaskentaa sovellettiin koronvaihtosopimuksille,
joiden nimellisarvo oli 489,1 miljoonaa euroa (395,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa 19,4 miljoonaan
euroon (12,9 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui
pääasiassa lisääntyneestä korollisen velan määrästä,
vaihtovelkakirjalainan optiosta aiheutuvasta kulukirjauksesta ja
vertailukaudella kirjatusta kertaluonteisesta 1,0 miljoonan euron
valuuttakurssivoitosta. Tuloslaskelman nettorahoituskulut sisältävät
0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) vaihtovelkakirjalainan
optio-osuuteen liittyvää laskennallista kulukirjausta.

Osakepääoma ja osakkeet

Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2007 alussa oli 225,7
miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 167,2 miljoonaa. Tammi-kesäkuun
aikana yhtiön osakepääomaa on korotettu suunnatun osakeannin ja
optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena yhteensä 33,9
miljoonalla eurolla ja 25,3 miljoonalla osakkeella. Osakepääoman
muutokset käyvät tarkemmin ilmi oheisesta taulukosta. Kauden lopussa
yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 259,6 miljoonaa euroa ja
osakkeiden lukumäärä 192,5 miljoonaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja
kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei
ole nimellisarvoa.

Osakepääoman muutokset 1.1.-30.6.2007

Pvm Peruste Muutos, Muutos, Osakepääoma, Osakkeet,
2007 euroa osakkeet, euroa kpl
kpl
1.1. 225 697 293,00 167 183 180
9.2. Korotus 123 217,20 91 272 225 820 510,20 167 274 452
(optio-
oikeudet)
15.2. Korotus 33 750 000,00 25 000 000 259 570 510,20 192 274 452
(suunnattu
osakeanti)
27.4. Korotus - 206 441 - 192 480 893
(optio-
oikeudet)
14.6. Korotus - 21 854 - 192 502 747
(optio-
oikeudet)
30.6. 259 570 510,20 192 502 747

Koska yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja koska
optio-oikeuksien ehtoja muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksellä siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
yhtiön osakepääoma ei enää nouse optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen seurauksena.

Tammi-kesäkuun aikana Cityconin osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä
oli 357,6 miljoonaa euroa (108,4 milj. euroa) ja 66,4 miljoonaa (29,1
milj.) osaketta. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 6,09 (4,23) euroa ja
alin 4,61 (3,02) euroa. Kauden painotettu osakekohtainen keskikurssi
oli 5,39 (3,73) euroa ja päätöskurssi 4,77 (3,61) euroa. Yhtiön
osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 918,2 miljoonaa euroa
(595,7 milj. euroa).

Suunnattu osakeanti

Citycon vahvisti tasettaan järjestämällä helmikuussa suunnatun
osakeannin. Anti perustui Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen
26.1.2007 antamaan valtuutukseen. Osakeanti suunnattiin suomalaisille
ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja toteutettiin
nopeutetussa tarjousmenettelyssä 12.2.2007 ja 13.2.2007 välisenä
aikana. Osakeannissa merkittiin 25 miljoonaa uutta osaketta 5,35
euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet osakkeet oikeuttavat
osinkoon 1.1.2007 alkaneelta tilikaudelta.

Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin helmikuussa
julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa mm. yhtiön
kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiön 13. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella
tai maksuttomalla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus valtuutettiin
antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien
uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100
miljoonaa. Valtuutukset ovat voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi edellisestä
osavuosikatsauksesta sekä yhtiön 13.3.2007 julkaisemasta
pörssitiedotteesta, joka on saatavissa mm. yhtiön kotisivuilta
www.citycon.fi.

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Fidelity International Limited ilmoitti helmikuussa, että sen ja sen
suorien ja epäsuorien tytäryhtiöiden osakeomistus Citycon Oyj:ssä oli
laskenut alle kymmenen (10) prosentin rajan. Ilmoituksensa mukaan
Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt
omistivat 14.2.2007 yhteensä 17 297 574 Cityconin osaketta, mikä
tuolloin vastasi yhdeksää prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänistä.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 1999 A/B/C ja 2004 A/B/C.
Optio-ohjelmat ovat osa konsernin henkilöstön kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet 1999 ja 2004 A on listattu
Helsingin Pörssissä.
Optio-ohjelmien perustiedot käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

Optiot-oikeudet

Optio-oikeudet 1999 A 1999 B 1999 C
Myönnetyt optio-oikeudet, kpl 1 800 000 1 800 000 1 727 500
Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹ 172 500
Merkintäsuhde, optio/osake 1:1,0927 1:1,0927 1:1,0927
Merkintähinta/osake, e 1,35 1,35 1,35
Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.9.2000 1.9.2002 1.9.2004
Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007 30.9.2007 30.9.2007

Optio-oikeudet 2004 A 2004 B 2004 C
Myönnetyt optio-oikeudet, kpl 1 040 000 1 090 000 1 250 000
Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹ 260 000 210 000 50 000
Merkintäsuhde, optio/osake 1:1,0611 1:1,0611 1:1,0611
Merkintähinta/osake, e 2,1636 (² 2,6066 (² 4,55 (²
Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.9.2006 1.9.2007 1.9.2008Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011

(¹ Veniamo-Invest Oy:llä ei ole oikeutta merkitä emoyhtiönsä
osakkeita.
(² Tilikaudelta 2006 jaetun osingon jälkeen. Osakkeen merkintähinta
alenee puolella vuosittain jaettavien osinkojen määrästä. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 1,35 euroa.

Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä optio-oikeuksilla
merkittiin tammi-kesäkuussa yhteensä 228 295 uutta Cityconin
osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 98 343 osaketta 1,35
euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 129 952
osaketta 2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Katsauskauden jälkeen Cityconin optio-ohjelmiin liittyvillä
optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 307 524 uutta Cityconin
osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 303 068 osaketta
1,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 4 456
osaketta 2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 24.7.2007 ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 25.7.2007.
Vuonna 2007 merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 613 077 uutta osaketta ja optio-ohjelmaan 2004
liittyvillä A-optio-oikeuksilla 1 155 307 uutta osaketta. Osakkeiden
merkintäaika vuoden 1999 optioilla päättyy tämän vuoden syyskuun
lopussa. Yhtiön optio-ohjelmia on käsitelty tarkemmin yhtiön vuoden
2006 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteen sivuilla 34-36.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön arvion mukaan keskeisimmät lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden talouksien
kehitykseen sekä sijoituskiinteistöjen tuleviin käyvän arvon ja
korkotason muutoksiin. Yhtiön siirtäessä kasvustrategiansa
painopistettä kiinteistöjen hankinnasta omaan kiinteistökehittämiseen
ja rakennuttamiseen myös projektihallintaan ja rakennuskustannusten
nousuun liittyvät riskit kasvavat. Toteutuessaan merkittävällä
korkotason nousulla, sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskulla,
projektiriskeillä, rakennuskustannusten merkittävällä nousulla tai
talouskasvun merkittävällä hidastumisella Suomessa, Ruotsissa tai
Baltiassa voisi olla haitallinen vaikutus Cityconin liiketoimintaan
ja tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen tehdyillä osakekaupoilla Citycon Oyj hankki
enemmistön Itä-Helsingissä sijaitsevasta Myllypuron ostoskeskuksesta.
Osakekaupat liittyvät Myllypuron ostoskeskuksen ja sen lähiympäristön
laajempaan uudistamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon jatkaa aktiivisesti omistamiensa kauppakeskusten kehittämistä
sekä laajentumisstrategiansa toteuttamista myös uushankinnoilla
kiristyvässä kilpailuympäristössä. Yhtiö arvioi kehityshankkeiden
merkityksen yhtiön liiketoiminnassa edelleen kasvavan ja liikevoiton
ilman käyvän arvon muutoksia ja myyntivoittoja nousevan vuonna 2007.
Arvio perustuu vuokrattavissa olevien tilojen kasvuun, mikä on
seurausta toteutetuista merkittävistä hankinnoista ja suunnitelluista
ja käynnissä olevista kehitys- ja uudistushankkeista.

Helsingissä 20.7.2007

Citycon Oyj

Hallitus

TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LYHENNETTY VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2007

Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS

Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/
Me 2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006
Bruttovuokra-
tuotto 34,1 26,7 27,8 % 66,9 52,8 26,6 % 115,1
Käyttökorvauk-
set ja palvelu-
tuotot 1,8 1,1 66,3 % 3,3 2,2 49,2 % 4,2
Liikevaihto
(Liite 3) 35,9 27,8 29,4 % 70,2 55,0 27,5 % 119,4
Hoitokulut 10,0 8,0 24,7 % 21,1 15,9 33,0 % 36,0
Vuokraus-
toiminnan
muut kulut 0,1 0,1 -12,4 % 0,1 0,2 -42,3 % 0,6
Nettovuokra-
tuotto 25,8 19,6 31,5 % 49,0 39,0 25,6 % 82,8
Hallinnon kulut 4,3 2,7 58,4 % 8,6 5,9 44,9 % 12,9
Liiketoiminnan
muut tuotot ja
kulut -0,1 0,0 - -0,1 0,3 - 0,6
Nettovoitot
sijoituskiinteis-
töjen arvostuk-
sesta käypään
arvoon 160,1 59,8 167,7 % 191,6 75,3 154,4 % 120,1
Nettovoitot
sijoitus-
kiinteistöjen
myynneistä - - - - - - 5,9

Liikevoitto 181,6 76,8 136,4 % 231,9 108,7 113,4 % 196,5

Rahoituskulut
(netto) 10,0 5,9 69,5 % 19,4 12,9 50,5 % 30,9
Voitto ennen
veroja 171,6 70,9 142,0 % 212,5 95,8 121,9 % 165,6
Tilikauden
tulokseen
perustuvat
verot -2,8 -1,6 76,7 % -4,2 -3,0 40,1 % -7,4
Laskennalliset
verot -33,1 -15,6 112,4 % -37,9 -20,1 88,4 % -31,8
Katsauskauden
voitto 135,8 53,8 152,4 % 170,4 72,7 134,5 % 126,4

Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille 134,6 54,3 147,7 % 167,6 72,4 131,4 % 124,9
1 269,0
Vähemmistölle 1,2 -0,6 - 2,8 0,2 % 1,5

Tulos/osake,
euroa 0,70 0,34 106,7 % 0,90 0,47 90,5 % 0,78
Tulos/osake,
laimennettu,
euroa 0,62 0,33 85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74

Lyhennetty konsernitase, IFRS

Me Liite 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 4 1 799,2 1 143,2 1 447,9
Rakenteilla olevat
kiinteistöt 5 13,6 - -
Muut aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 0,7 0,7 0,6
Johdannaissopimukset
ja muut pitkäaikaiset varat 7 14,2 0,4 4,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 827,7 1 144,3 1 453,3

Lyhytaikaiset varat
Johdannaissopimukset 7 0,3 - 0,4
Myyntisaamiset
ja muut saamiset 10,0 8,6 11,3
Rahavarat ja pankkisaamiset 6 40,1 17,7 21,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 50,3 26,3 33,1

Varat yhteensä 1 878,1 1 170,6 1 486,4

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 259,6 222,8 225,7
Osakeanti - - 0,1
Ylikurssirahasto ja
muut sidotut rahastot 131,1 116,0 131,1
Arvonmuutosrahasto 7 6,9 -4,2 -1,3
Sijoitetun vapaan
pääoman rahasto 99,2 - -
Kertyneet voittovarat 354,1 156,7 209,7
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 850,9 491,4 565,3
Vähemmistön osuus 28,6 3,8 15,0
Oma pääoma yhteensä 879,5 495,2 580,3

Velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 783,9 536,9 726,3
Johdannaissopimukset ja
muut korottomat velat 7 2,0 5,8 4,9
Laskennalliset verovelat 80,7 27,7 40,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 866,7 570,5 771,7

Lyhytaikaiset korolliset velat 102,1 89,3 87,6
Ostovelat ja muut velat 29,7 15,7 46,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 131,8 104,9 134,4
Velat yhteensä 998,5 675,4 906,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 878,1 1 170,6 1 486,4

Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Yli- Sijoi-
kurssi- tetun Kerty-
rahasto Arvon- vapaan neet
Osake- Osake- ja muut muutos- pääoman voitto-
Me pääoma anti rahastot rahasto rahasto varat
Oma pääoma
1.1.2006 184,1 1,1 85,4 -10,5 - 96,5
Rahavirran
suojaus 6,3
Katsauskauden
tulos 72,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä 6,3 72,4
Osakemerkinnät
osakeoptioilla 38,7 -1,1 37,2
Osingonjako
(Liite 8) -6,6 -12,6
Osakeperusteiset
maksut 0,4
Oma pääoma
30.6.2006 222,8 - 116,0 -4,2 0,0 156,7
Oma pääoma
1.1.2007 225,7 0,1 131,1 -1,3 - 209,7
Rahavirran
suojaus 8,2
Katsauskauden
tulos 167,6
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä 8,2 167,6
Osakepääoman
muutos 33,8 98,8
Osakemerkinnät
osakeoptioilla 0,1 -0,1 0,0 0,4
Osingonjako
(Liite 8) -23,4
Muuntoerot -0,3
Osakeperusteiset
maksut 0,5
Muut muutokset 0,0
Oma pääoma
30.6.2007 259,6 0,0 131,1 6,9 99,2 354,1


Emoyhtiön
omistajille Vähem- Oma
kuuluva mistön pääoma
Me oma pääoma osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2006 356,6 3,6 360,2
Rahavirran suojaus 6,3 6,3
Katsauskauden tulos 72,4 0,2 72,7
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut
yhteensä 78,8 0,2 79,0
Osakemerkinnät osakeoptioilla 74,8 74,8
Osingonjako (Liite 8) -19,2 -19,2
Osakeperusteiset maksut 0,4 0,4
Oma pääoma 30.6.2006 491,4 3,8 495,2
Oma pääoma 1.1.2007 565,3 15,0 580,3
Rahavirran suojaus 8,2 8,2
Katsauskauden tulos 167,6 2,8 170,4
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut
yhteensä 175,8 2,8 178,6
Osakepääoman muutos 132,5 132,5
Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,4 0,4

Osingonjako (Liite 8) -23,4 -23,4
Muuntoerot -0,3 -0,3 -0,6
Osakeperusteiset maksut 0,5 0,5
Muut muutokset 0,0 11,2 11,2
Oma pääoma 30.6.2007 850,9 28,6 879,5

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS

1-12/
Me Liite Q1-2/2007 Q1-2/2006 2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 212,5 95,8 165,6
Oikaisut voittoon ennen veroja -171,5 -62,2 -94,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta 41,0 33,5 71,6
Käyttöpääoman muutos -2,7 0,0 -0,5

Liiketoiminnan rahavirta 38,3 33,5 71,1

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -15,2 -17,0 -34,1
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 1,0 0,2 0,9
Maksetut välittömät verot -3,7 -2,1 -5,9

Liiketoiminnan nettorahavirta 20,5 14,7 32,0

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinnat
vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla -165,3 -66,7 -331,8
Sijoituskiinteistöjen hankinnat 4 - -32,3 -33,6
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 4 -15,4 -13,2 -35,6
Investoinnit rakenteilla oleviin
kiinteistöihin sekä muihin
aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin 5 -7,3 - -
Sijoituskiinteistöjen myynti - - 73,9
Investointien rahavirta -188,0 -112,1 -327,1

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 132,5 73,6 77,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot 130,0 180,0 421,2
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -115,5 -132,0 -392,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 209,3 30,0 675,3
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -146,4 -32,8 -461,8
Maksetut osingot 8 -23,4 -19,2 -19,2
Rahoituksen rahavirta 186,6 99,6 300,8

Rahavarojen muutos 19,0 2,1 5,7
Rahavarat katsauskauden alussa 6 21,3 15,6 15,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,0 -
Rahavarat katsauskauden lopussa 6 40,1 17,7 21,3

KONSERNIN LYHENNETYN VÄLITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Yrityksen perustiedot

Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Suomeen,
Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhtiö on suomalainen, Suomen lakien
mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki.
Hallitus on hyväksynyt välitilinpäätöksen 20.7.2007.

2. Tilinpäätöksen laatimisperusta ja laskentaperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Citycon konsernin välitilinpäätös 30.6.2007 on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Välitilinpäätös ei sisällä kaikkia vuositilinpäätöksessä
esitettäväksi vaadittavia tietoja, joten sitä tulee lukea yhdessä
Cityconin vuoden 2006 vuositilinpäätöksen kanssa.

Laskentaperiaatteet

Citycon muutti 1.1.2007 alkaen laskentaperiaatettaan IAS 23 Vieraan
pääoman menot -standardiin liittyen. Citycon siirtyi noudattamaan IAS
23 -standardin sallimaa vaihtoehtoista menettelytapaa, jolloin
vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot
aktivoidaan rakenteilla olevien kiinteistöjen hankintamenoon.
Muilta osin Cityconin välitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2006.

Uusien hankintojen yhdistäminen

Cityconin osuus kesäkuussa 2007 hankitun kiinteistöyhtiö
Balticgruppen Handel AB:n varoista ja veloista on arvostettu
alustaviin käypiin arvoihin taseessa.

Raportointi Gazit-Globe Ltd.:lle

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Gazit-Globe Ltd., jonka omistusosuus
yhtiöstä on n. 38,9 prosenttia, on ilmoittanut yhtiölle ryhtyvänsä
soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS)
raportoinnissaan vuonna 2007. IFRS-standardien mukaan yhtiöllä voi
olla toisessa yhtiössä määräysvalta, vaikka sen omistusosuus yhtiössä
ei ylittäisi 50 prosenttia. Gazit-Globe Ltd. on katsonut, että sillä
on IFRS-standardien tarkoittama määräysvalta Citycon Oyj:ssä, koska
se on pystynyt osakeomistuksensa perusteella käyttämään määräysvaltaa
Citycon Oyj:n yhtiökokouksissa. Citycon Oyj luovuttaa yhtiöiden
välillä tehdyn sopimuksen perusteella Gazit-Globe Ltd.:lle
yksityiskohtaisempia, kirjanpitoon liittyviä tietoja väli- ja
vuositilinpäätöksissä julkistettujen tietojen lisäksi, jotta
Gazit-Globe Ltd. pystyy yhdistelemään Citycon-konsernin luvut omaan
IFRS:n mukaiseen tilinpäätökseensä.

3. Segmentti-informaatio

Cityconin liiketoiminta on jaettu liiketoimintayksiköihin Suomi,
Ruotsi ja Baltia.

Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/
Me 2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006

Liikevaihto

Suomi 24,7 23,7 4,2 % 48,6 47,1 3,3 % 95,8
Ruotsi 9,3 2,7 245,8 % 17,8 5,3 235,0 % 17,3
Baltia 1,9 1,4 38,3 % 3,7 2,7 39,3 % 6,2
Yhteensä 35,9 27,8 29,4 % 70,2 55,0 27,5 % 119,4

Liikevoitto

Suomi 137,1 72,5 89,1 % 167,3 103,2 62,0 % 176,1
Ruotsi 40,6 2,4 1 599,6 % 59,4 3,4 1 627,7 % 16,8
Baltia 5,6 3,4 65,1 % 9,1 5,0 81,9 % 10,9
Muut -1,8 -1,5 17,7 % -3,8 -3,0 28,0 % -7,2
Yhteensä 181,6 76,8 136,4 % 231,9 108,7 113,4 % 196,5

Me 30.6.2007 31.12.2006 Muutos

Varat

Suomi 1 190,5 1 016,6 17,1 %
Ruotsi 535,8 358,0 49,6 %
Baltia 94,7 83,6 13,2 %
Muut 57,2 28,2 103,0 %
Yhteensä 1 878,1 1 486,4 26,3 %

Merkittävä kasvu Ruotsin varoissa johtuu Tumba Centrum
-kauppakeskuksen sekä kauppakeskus Strömpilenin ja liikekiinteistö
Länkenin
hankinnoista.

4. Sijoituskiinteistöt

Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Tilikauden alussa 1 447,9 956,6 956,6
Lisäykset 181,1 109,9 436,2
Myynnit - - -67,9
Siirto rakenteilla oleviin
kiinteistöihin -13,6 - -
Nettovoitot arvostuksesta
käypään arvoon 191,9 75,3 120,1
Valuuttakurssiero -8,1 1,3 2,9
Tilikauden lopussa 1 799,2 1 143,2 1 447,9

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen
arvioija nettotuottoon perustuvan kassavirta-analyysin avulla, jonka
keskeisimpiä muuttujia ovat markkinavuokrat, vuokrausaste, hoitokulut
ja tuottovaatimus. Ulkopuolisen arvioijan kassavirta-analyysissä
käyttämät tuottovaatimukset olivat segmenteittäin seuraavanlaiset
30.6.2007 ja 31.12.2006:

Tuottovaatimus (%) 30.6.2007 31.12.2006
Suomi 5,9 6,6
Ruotsi 5,5 6,4
Baltia 6,3 7,1
Keskimäärin 5,8 6,6

5. Rakenteilla olevat kiinteistöt

Cityconin kehittäessä investointihankkeen avulla olemassa olevia
sijoituskiinteistöjään käsitellään tällainen kiinteistö taseessa
edelleen sijoituskiinteistönä, johon sovelletaan IAS 40:n mukaista
käyvän arvon mallia. Poikkeuksia ovat suuret kehityshankkeet, joissa
rakennetaan esim. uutta rakennusta tai merkittävää laajennusosaa.
Tällaiset hankkeet käsitellään IAS 16 Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti valmistumiseensa
asti. Tällaiset kehityshankkeet esitetään taseessa erillään muista
aineellisista hyödykkeistä rakenteilla olevat kiinteistöt -ryhmässä
the European Public Real Estate Association (EPRA) suositusten
mukaisesti. Rakenteilla olevat kiinteistöt muodostuivat 30.6.2007
Rocca al Mare, Åkerbserga ja Liljeholmen -kauppakeskusten
laajennushankkeisiin kertyneistä investoinneista. Investoinnit
rakenteilla oleviin kiinteistöihin olivat 7,1 miljoonaa euroa (0,0
milj. euroa) ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ja rakenteilla
olevat kiinteistöt olivat taseessa 13,6 miljoonaa euroa 30.6.2007.

6. Rahavarat

Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006
Käteinen raha ja pankkitilit 24,9 14,2 19,4
Käyttörajoitetut rahat ja pankkitilit - 1,0 -
Lyhytaikaiset pankkitalletukset 15,2 2,5 1,9
Yhteensä 40,1 17,7 21,3

7. Johdannaissopimukset

Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
arvot arvot arvot arvot arvot arvot
Korkojohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Erääntyminen:
alle vuosi 50,0 0,3 78,2 0,6 50,0 0,4
1-2 vuotta 60,0 0,4 50,0 -0,4 40,0 0,0
2-3 vuotta 149,0 -2,0 143,9 -2,6 86,0 -2,6
3-4 vuotta 40,0 1,1 83,0 -3,4 83,0 -2,6
4-5 vuotta 0,0 0,0 40,0 0,1 40,0 -0,8
yli 5 vuotta 240,1 11,8 0,0 0,0 242,7 3,8
Yhteensä 539,1 11,5 395,1 -5,6 541,7 -1,8

Valuuttajohdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Erääntyminen:
alle vuosi 88,5 -0,4 0,0 0,0 14,8 0,0
Yhteensä 88,5 -0,4 0,0 0,0 14,8 0,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten markkina-arvoa
tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty
korollisen velan korkoriskin ja valuuttakurssiriskin
suojaamistarkoituksessa.

Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvä valuuttakurssitappio 0,9 milj.
euroa (0,0 milj. euroa) on kirjattu tuloslaskelman
nettorahoituskuluihin.

Koronvaihtosopimuksista suojauslaskentaa sovelletaan sopimuksille,
joiden nimellisarvo on 489,1 milj. euroa (395,1 milj. euroa).
Sopimuksista on kirjattu 6,9 milj. euroa (-4,2 milj. euroa) oman
pääoman arvonkorotusrahastoon verovaikutus huomioituna.

8. Osingonjako

Cityconin hallituksen ehdotuksen ja 13.3.2007 yhtiökokouksen
hyväksymän mukaisesti tilikauden 2006 osinko oli 0,14 euroa
osakkeelta (0,14 euroa tilikautena 2005).

Maksetut osingot olivat 23,4 milj. euroa (19,2 milj. euroa)
katsauskaudella.

9. Vastuusitoumukset

Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 47,6 7,8 21,1
Pankkitakaukset 20,1 5,4 37,1
Pääomasitoumukset 84,7 - 40,7

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 84,7 milj. euroa
pääomasitoumuksia liittyen pääasiassa useisiin kehityshankkeisiin.

10. Tunnuslukuja

Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/
2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006
Tulos/osake,
euroa 0,70 0,34 106,7 % 0,90 0,47 90,5 % 0,78
Tulos/osake
laimennettu,
euroa (EPRA
tulos/osake) 0,62 0,33 85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74
Oma pääoma/
osake, euroa
(EPRA NAV) 4,42 2,98 48,5 % 3,38
Omavaraisuus-
aste, % 46,9 42,3 - 39,1

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2006 tilinpäätöksestä.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen raportointi vuonna 2007

Citycon julkistaa seuraavan osavuosikatsauksen kaudelta 1-9/2007
torstaina 18.10.2007 noin klo 12.
Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2007
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n
osavuosikatsauksen kaudelta 1.1. - 30.6.2007. Hallitus ja
toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä
tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n 7 momentin mukaisen lausunnon
osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta
koskevan kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen
tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden
saavuttamiseksi siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä
tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti
yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin
tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman
tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä
siten anna tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta
olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti siten, että se ei anna arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää kuvaa Citycon Oyj:n
taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 20. heinäkuuta 2007

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen
KHT