Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

Citycon Oyj Pörssitiedote 20.7.2007 klo 12.45 Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen - Nettovuokratuotot kasvoivat toisella neljänneksellä 25,8 miljoonaan euroon (23,2 milj. euroa). - Cityconin tulos/osake toisella vuosineljänneksellä oli 0,70 euroa (ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,18 euroa). Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,04 euroa (0,04 euroa). - Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi merkittävästi, 160,1 miljoonaa euroa, lähinnä tuottovaatimusten laskun takia. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 1 799,2 miljoonaa euroa (1 546,9 milj. euroa). - Tampereen Hervannassa avattiin kauppakeskus Duo ja Turun talousalueella liikekeskus Kaarinassa. - Uumajasta hankittiin 75 prosenttia Strömpilen-kauppakeskuksesta ja Länken-liikekiinteistöstä. Tallinnassa sovittiin kauppakeskus Magistralin hankinnasta. Kauppa toteutui 16.7.2007. - Heinäkuun alussa Citycon nousi toukokuun osakekannan markkina-arvon perusteella Pohjoismaisen Pörssin keskisuurista yhtiöistä suuriin yhtiöihin. Avainluvut Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos- 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % (1 2006 Liikevaihto, Me 35,9 27,8 34,2 70,2 55,0 27,5 % 119,4 Nettovuokra- tuotto, Me 25,8 19,6 23,2 49,0 39,0 25,6 % 82,8 Liikevoitto, Me 181,6 76,8 50,4 231,9 108,7 113,4 % 196,5 % liikevaihdosta 505,3 276,5 147,1 330,5 197,5 - 164,6 Voitto ennen veroja, Me 171,6 70,9 40,9 212,5 95,8 121,9 % 165,6 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille, Me 134,6 54,3 33,0 167,6 72,4 131,4 % 124,9 Tulos/osake, euroa 0,70 0,34 0,18 0,90 0,47 90,5 % 0,78 Tulos/osake laimennettu, euroa, (EPRA tulos/osake) 0,62 0,33 0,17 0,80 0,47 70,0 % 0,74 Tulos/osake, ilman käyvän arvon muutok- sen, myyntivoi- ton ja muiden kertaluontoisten erien vaikutusta, euroa 0,04 0,05 0,04 0,08 0,10 -21,6 % 0,20 Liiketoiminnan nettorahavirta/ osake, euroa 0,06 0,00 0,05 0,11 0,10 10,0 % 0,20 Sijoitus- kiinteistöjen käypä arvo, Me 1 546,9 1 799,2 1 143,2 57,4 % 1 447,9 Oma pääoma/ osake, euroa (EPRA NAV) 4,42 2,98 48,5 % 3,38 Oikaistu nettovarallisuus (EPRA NNNAV) 4,27 3,00 42,7 % 3,22 Omavaraisuus- aste, % 46,9 42,3 - 39,1 Nettovelkaan- tumisaste, % 96,2 122,9 - 136,6 Korollinen nettovelka (käypä arvo), Me 863,3 608,5 41,9 % 811,2 Nettotuotto-% (2 6,4 8,0 - 7,1 Vuokrausaste, % 95,8 96,7 - 97,1 Henkilöstö katsauskauden lopussa 94 61 54,1 % 73 1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa Q1-2/2006 ja Q1-2/2007 väliseen muutokseen. 2) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit. Yhteenveto katsauskaudesta 1.1.-30.6.2007 - Liikevaihto kasvoi 27,5 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.6.2006: 55,0 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa toteutetuista kiinteistöhankinnoista. - Voitto ennen veroja nousi 212,5 miljoonaan euroon (95,8 milj. euroa). Luku sisältää 191,6 miljoonaa euroa (75,3 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousua. - Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,6 prosenttia 49,0 miljoonaan euroon (39,0 milj. euroa). Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 8,8 prosenttia. - Tulos/osake oli 0,90 euroa (0,47 euroa). - Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksen vaikutusta oli 0,08 euroa (0,10 euroa). Lasku johtui vertailukauden sisältämästä kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä lisääntyneestä kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan liittyvistä kuluista. - Liiketoiminnan nettorahavirta/osake parani korkotason noususta huolimatta ja oli 0,11 euroa (0,10 euroa). - Osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA NAV) kasvoi 4,42 euroon (2,98 euroa). - Sijoituskiinteistöjen keskimääräinen nettotuottovaatimus oli katsauskauden lopussa ulkopuolisen arvioitsijan mukaan 5,8 prosenttia. - Vuokrausaste pysyi hyvänä 95,8 prosentissa (96,7 %), mutta laski kehityshankkeiden vuoksi tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän kasvun takia. - Edellä mainittujen Strömpilenin, Länkenin ja Magistralin hankintojen lisäksi kauden aikana hankittiin Tumba Centrum Tukholman lähistöltä sekä kauppakeskus Trion yhteydessä oleva Hansa-kiinteistö Lahdesta. - Kauden aikana päätettiin käynnistää kokonaisarvoltaan yhteensä noin 178 miljoonan euron kehityshankkeet Virossa ja Ruotsissa. - Omavaraisuusaste nousi 46,9 prosenttiin (42,3 %). - Helmikuussa yhtiö toteutti 133,8 miljoonan euron suunnatun osakeannin, jolla laskettiin liikkeelle 25 000 000 uutta osaketta. Toimitusjohtaja Petri Olkinuora:"Citycon jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ja kiinteistöjensä kehittämistä sekä proaktiivista johtamista, minkä tuloksena yhtiön vertailukelpoiset nettovuokrat kasvoivat. Lisäksi yhtiön nettorahavirta säilyi vahvana ja kauden osakekohtainen tulos kasvoi käyvän arvon nousun myötä merkittävästi. Viime aikoina erittäin aktiivisina säilyneet kiinteistömarkkinat johtivat tuottovaatimustason laskuun ja kiinteistöjen käypien arvojen merkittävään kasvuun kuten ulkopuolinen arvioija on määritellyt. Kauden aikana yhtiö on kasvanut menestyksekkäästi myös uushankintojen kautta. Ruotsissa Cityconin liiketoiminta laajeni Uumajaan, josta yhtiö osti enemmistöosuuden alueen johtavasta kauppakeskuksesta Strömpilenistä ja liikekiinteistö Länkenistä. Olen iloinen kehitystoiminnan aktiivisuudesta, joka on strategiamme suoraa toteuttamista ja johtaa vahvaan sisäiseen kasvuun ja kiinteistökantamme laadun parantumiseen. Yhtiö hakee kehityshankkeiden kautta pitkällä aikavälillä parempaa tuottoa uushankintoihin verrattuna. Citycon on jo osoittanut osaamisensa kiinteistöjensä tuloksellisessa kehittämisessä avaamalla kauppakeskus Duon katsauskaudella. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä kuusi merkittävää kehityshanketta ja niihin liittyvien investointien kokonaisarvo on noin 340 miljoonaa euroa." Toimintaympäristön kehitys Liiketilojen kysyntä Cityconin toiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa jatkui vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana hyvänä ja liiketilojen käyttöasteet pysyivät korkealla tasolla. Talous on edelleen jatkanut kasvuaan ja vähittäiskauppa on ollut vilkasta kaikissa Cityconin toimintamaissa. Myös kaikilla yhtiön toiminta-alueilla sijoittajien kiinnostus vähittäiskaupan kiinteistöjä kohtaan on säilynyt vahvana. Myytäväksi tarjotuista sijoituskohteista käydään edelleen tiukkaa kilpailua, minkä seurauksena tuottovaatimustasot ovat laskeneet ja hinnat nousseet, tämän lisäksi myös yleinen korkotaso on noussut. Erityisen nopeaa korkotason nousu on ollut Baltian maissa. Markkinoiden likviditeetti on säilynyt hyvällä tasolla, ja yhtiön toiminta-alueilla on edelleen runsaasti sijoituskohteita myynnissä tai tulossa myyntiin lähiaikoina. Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuuden yhteenveto Citycon on kauppakeskuksiin ja muihin vähittäiskaupan suuryksiköihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Suomessa Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja ja Ruotsin kauppakeskusmarkkinoilla yhtiö on saavuttanut merkittävän aseman. Baltiassa yhtiön jalansija on hyvä. Cityconin ydinosaamista on kauppakeskusten kehittäminen kaupallisesti houkuttelevammiksi kiinteistökehityksen ja kauppapaikkajohtamisen kautta, sekä uusiin kauppapaikkahankintoihin liittyvä osaaminen. Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 30 (23) kauppakeskusta ja 53 (133) muuta kauppapaikkaa. Kauppakeskuksista Suomessa sijaitsi 20 (18), Ruotsissa kahdeksan (3) ja Baltiassa kaksi (2). Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 799,2 miljoonaa euroa, josta suomalaisten kiinteistöjen osuus oli 66,0 prosenttia (83,2 %), ruotsalaisten kiinteistöjen osuus 29,0 prosenttia (10,0 %) ja Baltiassa sijaitsevien kiinteistöjen osuus 5,0 prosenttia (6,8 %). Vuokrattavien tilojen kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli yhteensä 824 300 neliömetriä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-standardien (International Valuation Standards) mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Vuonna 2007 ulkopuolinen arviointi tehdään vuosineljänneksittäin aktiivisen markkinatilanteen vuoksi. Citycon on vaihtanut ulkopuolista sijoituskiinteistöjen arvioijaa ja ensimmäistä kertaa tähän osavuosikatsaukseen Cityconin kiinteistöt on arvioinut Realia Group -ryhmään kuuluva Realia Management Oy. Realia Management Oy toimii yhteistyössä kansainvälisen, maailman johtavan kiinteistöpalveluiden tarjoajan, CB Richard Ellisin kanssa. Realia Management Oy:n tekemä arviolausunto kesäkuun lopun tilanteesta on saatavilla osoitteessa www.citycon.fi. Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käypä arvo kohosi markkinatilanteen ja vuokraustoiminnan muutosten seurauksena 191,6 miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 197,6 miljoonaa euroa ja arvonalennuksia yhteensä 6,0 miljoonaa euroa. Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Realia Management Oy:n määrittämä nettotuottovaatimus laski 5,8 prosenttiin. Tuottovaatimuksen muutos oli pääosin seurausta edelleen erittäin aktiivisina säilyneistä kiinteistömarkkinoista. Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 3 415 (2 373) vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika oli 2,9 (2,9) vuotta. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 95,8 prosenttia (96,7 %) ja nettovuokratuotto 6,4 prosenttia (8,0 %). Vuokrausaste laski kehityshankkeiden vuoksi tilapäisesti tyhjennettyjen tilojen määrän kasvun takia. Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,6 prosenttia 49,0 miljoonaan euroon. Vuokrattavien tilojen määrä kasvoi 25,3 prosenttia 824 300 neliömetriin. Vertailukelpoisten (like-for-like) kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 8,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk). Vertailukelpoisiin kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit. Katsauskaudella kaikki Cityconin vertailukelpoiset kohteet sijaitsivat Suomessa, koska ensimmäiset Suomen ulkopuoliset hankinnat toteutettiin heinäkuussa 2005. Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten kohteiden (like-for-like) valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden instituutin ja Investment Property Databankin ohjeiden mukaista laskentamenetelmää. Vuokrasopimuskannan yhteenveto Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos- 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % 2006 Kauden aikana alkaneet vuokra- sopimukset, kpl 122 79 114 236 201 17,4% 369 Alkaneiden vuokra- sopimusten pinta-ala, m2 28 745 9 521 17 960 46 705 48 986 -4,7% 73 300 Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,7 95,8 96,7 -0,9% 97,1 Vuokra- sopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,9 2,9 2,9 0,0% 2,9 Kehityshankkeet Cityconin liiketoiminnassa tärkeintä on pitää omistamansa kohteet houkuttelevina ja elinvoimaisina kaupan keskuksina niin asiakkaiden kuin vuokralaistenkin kannalta. Kehityshankkeiden avulla Citycon pyrkii kasvattamaan pitkällä tähtäimellä kauppapaikkojensa kassavirtaa ja tuottoa. Lyhyellä tähtäimellä kehityshankkeet saattavat kuitenkin heikentää joidenkin kohteiden tuottoa, sillä uudistusten vuoksi osa liiketiloista on hetkellisesti tyhjennettävä. Tämä puolestaan vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä kyseisten kehityskohteiden vuokratuottoihin. Cityconin hallituksen päättämät, meneillään olevat merkittävimmät kehityshankkeet on lueteltu oheisessa taulukossa. Päätettyjen hankkeiden lisäksi Citycon suunnittelee ja valmistelee parhaillaan lukuisia muita kehityshankkeita. Lisätietoja suunnitteilla olevista hankkeista löytyy Cityconin verkkosivuilla saatavissa olevista johdon presentaatioista sekä vuosikertomuksesta. Cityconin verkkosivut ovat osoitteessa www.citycon.fi. Meneillään olevat kehityshankkeet Arvioitu Toteutuneet kokonais- bruttoin- Arvioitu kustannus vestoinnit lopullinen (milj. 30.6.2007 valmistumis- Kohde Sijainti euroa) (milj. euroa) aika Lippulaiva Espoo, Suomi 60-70 1) 8,4 2008 Trio Lahti, Suomi 50,5 4,2 2009 Kangasala, Lentola Suomi 16,6 - 2007 Seinäjoki, Torikeskus Suomi 4,0 1,9 2008 Österåker, Åkersberga Ruotsi 27 2) 4,1 2009 Tukholma, Liljeholmen Ruotsi 110 6,6 2009 Rocca al Mare Tallinna, Viro 68 3) 4,2 2010 1) Arviossa mukana molemmat suunnitellut vaiheet. 2) Citycon omistaa Åkersbergan kauppakeskuksesta 75 %. Kehitysinvestoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. 3) Arviossa mukana kaikki kolme suunniteltua vaihetta. Valmistuneet ja osittain valmistuneet kehityskohteet Toteutuneet Arvioitu bruttoin- Arvioitu kokonais- vestoinnit lopullinen kustannus 30.6.2007 valmistumis- Kohde Sijainti (milj. euroa) (milj. euroa) aika Tampere, Duo Suomi 27,3 22,5 2007 Kaarina, Lillinkulma 1) Suomi 8,2 10,9 2) Valmis 1) Lillinkulmaan viitattiin aiemmin nimellä Piispanristi. 2) Sisältää vaiheet I ja II, joista vaihe II toteutui ennakoitua aikaisemmin. Yhtiön kauden aikana aloittama merkittävin kehityshanke on uuden kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin. Hankkeen arvo on noin 110 miljoonaa euroa kiinteistöstä maksetun 60,6 miljoonan euron lisäksi ja se on Cityconin historian suurin yksittäinen kehityshanke. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 91 000 neliömetriä kallioon louhittavat parkkitilat mukaan lukien. Uusi kauppakeskus avataan arviolta loka-marraskuussa 2009. Citycon ilmoitti helmikuun alussa aloittavansa kesällä 2005 Tallinnasta ostetun kauppakeskus Rocca al Maren laajennuksen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvo on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa ja sen myötä keskuksen vuokrattava pinta-ala laajenee noin 16 000 neliömetrillä. Useassa vaiheessa toteutettavan hankkeen kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 68 miljoonaa euroa. Suomen suurimmassa lähiössä Tampereen Hervannassa sijaitsevan kauppakeskus Duon laajennusosa valmistui huhtikuussa. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on 15 500 neliömetriä ja se muodostuu vanhasta Hervannan liikekeskuksesta (5 200 m2) ja huhtikuussa avatusta uudisrakennusosasta (10 300 m2). Avajaisten jälkeisen ensimmäisen viikon kävijämäärä, 80 000 kävijää, ylitti odotukset. Hanke toteutui budjetin mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa. Vanhan osan saneeraus valmistuu jouluksi 2007. Myös Tampereen Koskikeskusta uudistettiin kaupallisesti ja palvelutarjontaa laajennettiin katsauskauden aikana. Vuoden 2007 aikana Vantaan Myyrmanniin avataan ravintolamaailma, joka kaksinkertaistaa kauppakeskuksen aikaisemman ravintolapalveluiden tarjonnan. Uudistuksen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Salon keskustassa Cityconin omistama liikerakennus uudistetaan kauppakeskukseksi. Investointi kohteeseen on noin 1,8 miljoonaa euroa ja uusi kauppakeskus avataan jouluksi 2007. Liiketoimintayksiköt Cityconin liiketoiminta on jaettu vuoden 2006 lopusta lukien kolmeen liiketoimintayksikköön Suomi, Ruotsi ja Baltia, ja nämä edelleen liiketoiminta-alueisiin Kauppapaikat ja Kiinteistökehitys. Suomi Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Suomen liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 4,8 prosenttia 35,7 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 8,8 prosenttia. Liiketoiminta-alueen nettovuokratuotot olivat 72,9 prosenttia Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Vuokran osuus vuokralaisten liikevaihdosta vertailukelpoisissa kohteissa oli 8,6 prosenttia (8,5 %) edellisten 12 kuukauden aikana. Vuokran osuus vuokralaisen liikevaihdosta on laskettu vuokralaisen Cityconille maksaman nettovuokran ja mahdollisten erilliskorvausten osuutena arvonlisäverottomasta myynnistä. Arvonlisäveron suuruus on arvio. Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Suomi Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muu- 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 tos, % 2006 Kauden aikana alkaneet vuokra- sopimukset, kpl 101 76 106 207 189 9,5% 321 Alkaneiden vuokra- sopimusten pinta-ala, m2 24 350 8 419 16 900 41 250 45 885 -10,1% 66 500 Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,4 95,9 96,5 -0,6% 97,2 Vuokra- sopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 3,2 3,4 2,9 17,2% 3,1 Taloudellinen kehitys, Suomi Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muu- 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 tos, % 2006 Liikevaihto, Me 24,7 23,7 23,9 48,6 47,1 3,3% 95,8 Kiinteistö- kannan markkina-arvon muutos, Me 120,3 56,2 14,0 134,3 71,1 88,7% 104,8 Liikevoitto, Me 137,1 72,5 30,2 167,3 103,2 62,0% 176,1 Bruttovuokra- tuotot, Me 23,7 22,9 23,3 47,0 45,7 3,0% 93,1 Nettovuokra- tuotot, Me 18,2 17,2 17,5 35,7 34,1 4,8% 68,8 Brutto- investoinnit, Me 20,5 8,6 22,9 43,3 59,9 -27,6% 152,8 Sijoitus- kiinteistöjen 1 1 käypä arvo, Me 1 046,6 187,4 950,9 24,9% 009,7 Nettotuotto-% (1 7,3 7,0 8,3 - 7,6 Nettotuotto-%, vertailukelpoi- set kohteet 7,9 7,7 8,4 - 7,9 1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit. Suomessa Citycon hankki katsauskaudella omistukseensa kauppakeskus Trion yhteydessä sijaitsevan Kiinteistö Oy Lahden Hansan koko osakekannan. Velaton kauppahinta oli 17,0 miljoonaa euroa. Kiinteistö on olennainen osa kauppakeskus Trioa, jota Citycon parhaillaan uudistaa. Hansan vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 11 000 neliömetriä. Kaupan myötä Cityconin omistama vuokrattavissa oleva pinta-ala nousi 46 000 neliömetriin ja se omistaa siten lähes koko kauppakeskus Trion. Citycon osti toukokuussa Lillinkulma Oy:n koko osakekannan noin 0,8 miljoonalla eurolla. Osakekauppa liittyy Cityconin Kaarinaan rakennuttamaan ja toukokuussa avattuun liikekeskukseen. Investoinnin kokonaisarvo oli 10,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiö teki lisäksi useita pienempiä hankintoja ostamalla lisää osakkeita kauppakeskusten vähemmistöosakkailta, kuten esimerkiksi Vantaan Isomyyristä ja Espoon Tapiolan Heikintorista. Suomessa käynnissä olevat suurimmat kehityshankkeet on lueteltu taulukossa kohdassa Kehityshankkeet. Katsauskauden aikana Suomessa toteutettujen uushankintojen kokonaismäärä oli 29,8 miljoonaa euroa (48,7 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 13,6 miljoonaa euroa (11,1 milj. euroa). Kauden lopussa yhtiö omisti Suomessa 20 (18) kauppakeskusta ja 46 (127) muuta kauppapaikkaa. Ruotsi Citycon on saavuttanut merkittävän aseman kauppakeskusmarkkinoilla Ruotsissa, jossa sillä on 15 (9) kauppapaikkaa, jotka sijaitsevat Suur-Tukholman, Suur-Göteborgin ja Uumajan alueilla. Ruotsin liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 275,2 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon ja liiketoiminta-alueen nettovuokratuotot olivat 21,3 prosenttia Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Ruotsi Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % 2006 Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl 15 2 3 18 3 500,0% 32 Alkaneiden vuokra- sopimusten pinta-ala, m2 4 138 492 270 4 408 599 635,9% 3 900 Vuokrausaste kauden lopussa, % 97,2 95,0 97,2 -2,3% 96,3 Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 1,9 1,8 2,4 -25,0% 2,2 Taloudellinen kehitys, Ruotsi Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % 2006 Liikevaihto, Me 9,3 2,7 8,6 17,8 5,3 235,0% 17,3 Kiinteistökannan markkina-arvon muutos, Me 35,5 1,2 15,1 50,6 1,1 4 515,4% 8,7 Liikevoitto, Me 40,6 2,4 18,8 59,4 3,4 1 627,7% 16,8 Bruttovuokratuotot, Me 8,4 2,5 7,9 16,3 4,9 235,4% 15,9 Nettovuokratuotot, Me 6,0 1,3 4,4 10,4 2,8 275,2% 9,3 Bruttoinvestoinnit, Me 72,2 4,8 61,7 133,9 38,1 251,0% 267,2 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me 414,8 521,9 114,3 356,6% 354,8 Nettotuotto-%(1 4,6 4,6 6,2 - 5,1 1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit. Citycon osti 5.6.2007 ruotsalaiselta Balticgruppen AB:ltä 75 prosentin osuuden kiinteistöyhtiö Balticgruppen Handel AB:stä noin 490 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 53,3 miljoonalla eurolla). Kaupassa Cityconin omistukseen siirtyi 75 prosenttia kauppakeskus Strömpilenistä ja liikekiinteistö Länkenistä. Strömpilen on Uumajan johtava kauppakeskus ja sen vuokrattavissa oleva pinta-ala on noin 25 000 neliömetriä, josta liiketiloja on noin 22 300 neliömetriä. Länken puolestaan on uudenaikainen liikekiinteistö, joka muodostuu kahdesta rakennuksesta, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 7 200 neliömetriä. Molempia kohteita on mahdollista kehittää ja laajentaa merkittävästi. Tammikuun lopussa toteutui joulukuussa 2006 solmitun sopimuksen mukaisesti Tumba Centrumfastigheter AB:n osakkeiden osto. Yhtiö omistaa Tumba Centrum -nimisen kauppakeskuksen Tukholman eteläpuolella Botkyrkan kunnassa. Kohteen velaton kauppahinta oli 547,7 miljoonaa kruunua (n. 60,5 milj. euroa). Vuokrattava pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 31 000 neliömetriä, josta liiketiloja on noin 18 600 neliömetriä. Ruotsissa meneillään olevat kehityshankkeet on esitetty taulukossa kohdassa Kehityshankkeet. Merkittävin kauden aikana aloitettu hanke on uuden kauppakeskuksen rakentaminen Tukholman Liljeholmeniin. Ruotsin investointien arvo katsauskaudella oli yhteensä noin 133,9 miljoonaa euroa, josta uushankintojen osuus oli 128,9 miljoonaa euroa (36,2 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 5,0 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Kauden lopussa yhtiö omisti Ruotsissa kahdeksan (3) kauppakeskusta ja seitsemän (6) muuta kauppapaikkaa. Baltia Katsauskauden lopussa Citycon omisti Baltian maissa kaksi kauppakeskusta, Rocca al Maren Tallinnassa Virossa sekä Mandarinaksen Vilnassa Liettuassa. Lisäksi Citycon sopi kesäkuussa ostavansa Tallinnassa sijaitsevan kauppakeskus Magistralin noin 16,5 miljoonalla eurolla. Kauppa toteutui 16.7.2007. Baltian markkinoiden rajallisen koon, kilpailun ja sopivien kiinteistöjen rajallisen saatavuuden vuoksi Citycon on edennyt alueen investoinneissa maltillisesti. Yhtiö etsii kuitenkin jatkuvasti potentiaalisia sijoituskohteita alueella. Baltian nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 31,9 prosenttia 2,8 miljoonaan euroon. Liiketoiminta-alueen nettovuokratuotot olivat 5,6 prosenttia Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Vuokrasopimuskannan yhteenveto, Baltia Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % 2006 Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl 6 1 5 11 9 22,2% 16 Alkaneiden vuokra- sopimusten pinta-ala, m2 257 610 790 1 047 2 502 -58,2% 2 900 Vuokrausaste kauden lopussa, % 100,0 99,9 100,0 -0,1% 100,0 Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 3,2 3,0 3,8 -21,1% 3,3 Taloudellinen kehitys, Baltia Q2/ Q2/ Q1/ Q1-2/ Q1-2/ Muutos 1-12/ 2007 2006 2007 2007 2006 % 2006 Liikevaihto, Me 1,9 1,4 1,8 3,7 2,7 39,3% 6,2 Kiinteistökannan markkina-arvon muutos, Me 4,3 2,4 2,4 6,7 3,1 118,2% 6,6 Liikevoitto, Me 5,6 3,4 3,5 9,1 5,0 81,9% 10,9 Bruttovuokratuotot, Me 1,9 1,2 1,6 3,5 2,3 54,8% 6,1 Nettovuokratuotot, Me 1,4 1,1 1,3 2,8 2,1 31,9% 4,8 Bruttoinvestoinnit, Me 3,6 16,2 0,3 3,9 16,2 -76,0% 16,2 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me 85,6 89,9 77,9 15,3% 83,3 Nettotuotto-% (1 6,6 6,6 7,0 - 6,7 1) Sisältää kehityshankkeisiin liittyvät tontit. Edellä mainittu kauppakeskus Magistral sijaitsee Tallinnassa, noin 64 000 asukkaan Mustamäen kaupunginosassa. Magistral on rakennettu vuonna 2000 ja sen vuokrattava pinta-ala on 9 450 neliömetriä. Keskus tarjoaa merkittäviä kehitys- ja laajennusmahdollisuuksia, ja kiinteistökaupan yhteydessä Citycon on sopinut ostavansa myös noin 8 500 neliömetriä rakennusoikeutta kahdella miljoonalla eurolla, mikäli vireillä oleva kaavamuutos saa lainvoiman. Hankinta on Cityconin kolmas kauppakeskushankinta Baltiassa ja toinen Virossa. Baltiassa on käynnissä kauppakeskus Rocca al Maren merkittävä uudistus- ja laajennushanke. Hanketta on käsitelty tarkemmin kohdassa Kehityshankkeet. Baltian investointien arvo katsauskaudella oli yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, josta uushankintojen osuus oli 0,0 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) ja kehitysinvestointien 3,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Liikevaihto ja tulos Katsauskauden liikevaihto oli 70,2 miljoonaa euroa (55,0 milj. euroa). Cityconin liikevaihto muodostuu pääosin vähittäiskaupan liiketilojen vuokratuotoista. Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 95,3 prosenttia (96,0 %). Liikevoitto kasvoi 231,9 miljoonaan euroon (108,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 212,5 miljoonaa euroa (95,8 milj. euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 170,4 miljoonaa euroa (72,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lähinnä kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutoksesta sekä hankittujen keskusten tuomasta liikevoitosta. Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoiton ja muiden kertaluontoisten erien vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan tulokseen verovaikutuksineen oli 152,7 miljoonaa euroa (56,8 milj. euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on emoyhtiön omistajien tilikauden tulos verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa alle vertailukauden tason. Tuloksen lasku oli pääasiassa seurausta vertailukauden sisältämästä kertaluonteisesta kurssivoitosta, ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä, osakemäärän kasvusta sekä lisääntyneestä kehitystoiminnasta ja kasvaneeseen liiketoimintaan liittyvistä kuluista. Tulos/osake oli 0,90 euroa (0,47 euroa). Tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta, myyntivoittoa, muita kertaluontoisia eriä ja niistä aiheutuvia verovaikutuksia oli 0,08 euroa (0,10 euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,11 euroa (0,10 euroa). Henkilöstö ja hallinnon kulut Citycon-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 94 (61) henkilöä, joista 70 oli Suomessa, 18 Ruotsissa, viisi Virossa ja yksi Liettuassa. Hallinnon kulut kasvoivat 8,6 miljoonaan euroon (5,9 milj. euroa) sisältäen 0,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) henkilöstöoptioihin ja huhtikuussa päätettyyn osakepalkkiojärjestelmään liittyviä laskennallisia kuluja. Kulujen kasvuun vaikutti yhtiön toiminnan laajentuminen sekä uuden alueorganisaation rakentaminen ja siihen liittyvät kustannukset. Investoinnit Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 181,3 miljoonaa euroa (114,2 milj. euroa). Investoinneista 158,7 miljoonaa euroa (101,0 milj. euroa) kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan, 22,5 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa) kiinteistökehitykseen ja 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) muihin investointeihin. Investoinnit rahoitettiin pääasiassa katsauskauden aikana toteutetulla 133,8 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla. Tase ja rahoitus Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 1 878,1 miljoonaa euroa (1 170,6 milj. euroa). Kauden päättyessä taseen velat olivat yhteensä 998,5 miljoonaa euroa (675,4 milj. euroa), joista lyhytaikaista velkaa oli 131,8 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä katsauskaudella. Korolliset velat kasvoivat vertailukaudella 259,8 miljoonaa euroa ja olivat 886,0 miljoonaa euroa (626,2 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen käypä arvo oli 903,5 miljoonaa euroa (626,2 milj. euroa) ja likvidit kassavarat olivat 40,1 miljoonaa euroa (17,7 milj. euroa), joten konsernin korollisen nettovelan käypä arvo oli 863,3 miljoonaa euroa (608,5 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko katsauskaudella oli 4,60 prosenttia (4,33 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika kasvoi 4,5 vuoteen (2,5 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,4 vuoteen (2,4 vuotta). Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2007 koronvaihtosopimukset huomioituna oli 4,65 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 prosenttia (42,3 %). Nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 96,2 prosenttia (122,9 %). Katsauskaudella nettovelkaantumisastetta laskivat ja omavaraisuusastetta nostivat toteutettu suunnattu osakeanti ja katsauskauden hyvä tulos. Kauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 79,4 prosenttia (88,5 %) vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 68,1 prosenttia (71,3 %) oli muutettu kiinteäkorkoisiksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimukset huomioituna yhtiön kauden lopun korollisesta velasta 74,7 prosenttia oli kiinteään korkoon sidottua. Konsernin johdannaissopimusten nimellisarvo 30.6.2007 oli 627,6 miljoonaa euroa (395,1 milj. euroa) ja käypä arvo 11,1 miljoonaa euroa (-5,6 milj. euroa). Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka perusteella suojauslaskennan alaisten koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli kauden lopussa 539,1 miljoonaa euroa (395,1 milj. euroa), josta suojauslaskentaa sovellettiin koronvaihtosopimuksille, joiden nimellisarvo oli 489,1 miljoonaa euroa (395,1 milj. euroa). Nettorahoituskulut kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa 19,4 miljoonaan euroon (12,9 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä korollisen velan määrästä, vaihtovelkakirjalainan optiosta aiheutuvasta kulukirjauksesta ja vertailukaudella kirjatusta kertaluonteisesta 1,0 miljoonan euron valuuttakurssivoitosta. Tuloslaskelman nettorahoituskulut sisältävät 0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) vaihtovelkakirjalainan optio-osuuteen liittyvää laskennallista kulukirjausta. Osakepääoma ja osakkeet Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2007 alussa oli 225,7 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 167,2 miljoonaa. Tammi-kesäkuun aikana yhtiön osakepääomaa on korotettu suunnatun osakeannin ja optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena yhteensä 33,9 miljoonalla eurolla ja 25,3 miljoonalla osakkeella. Osakepääoman muutokset käyvät tarkemmin ilmi oheisesta taulukosta. Kauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 259,6 miljoonaa euroa ja osakkeiden lukumäärä 192,5 miljoonaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakepääoman muutokset 1.1.-30.6.2007 Pvm Peruste Muutos, Muutos, Osakepääoma, Osakkeet, 2007 euroa osakkeet, euroa kpl kpl 1.1. 225 697 293,00 167 183 180 9.2. Korotus 123 217,20 91 272 225 820 510,20 167 274 452 (optio- oikeudet) 15.2. Korotus 33 750 000,00 25 000 000 259 570 510,20 192 274 452 (suunnattu osakeanti) 27.4. Korotus - 206 441 - 192 480 893 (optio- oikeudet) 14.6. Korotus - 21 854 - 192 502 747 (optio- oikeudet) 30.6. 259 570 510,20 192 502 747 Koska yhtiön osakkeilla ei ole enää nimellisarvoa ja koska optio-oikeuksien ehtoja muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, yhtiön osakepääoma ei enää nouse optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena. Tammi-kesäkuun aikana Cityconin osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli 357,6 miljoonaa euroa (108,4 milj. euroa) ja 66,4 miljoonaa (29,1 milj.) osaketta. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 6,09 (4,23) euroa ja alin 4,61 (3,02) euroa. Kauden painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 5,39 (3,73) euroa ja päätöskurssi 4,77 (3,61) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 918,2 miljoonaa euroa (595,7 milj. euroa). Suunnattu osakeanti Citycon vahvisti tasettaan järjestämällä helmikuussa suunnatun osakeannin. Anti perustui Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen 26.1.2007 antamaan valtuutukseen. Osakeanti suunnattiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä 12.2.2007 ja 13.2.2007 välisenä aikana. Osakeannissa merkittiin 25 miljoonaa uutta osaketta 5,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 1.1.2007 alkaneelta tilikaudelta. Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin helmikuussa julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa mm. yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi. Hallituksen valtuutukset Yhtiön 13. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100 miljoonaa. Valtuutukset ovat voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi edellisestä osavuosikatsauksesta sekä yhtiön 13.3.2007 julkaisemasta pörssitiedotteesta, joka on saatavissa mm. yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi. Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Fidelity International Limited ilmoitti helmikuussa, että sen ja sen suorien ja epäsuorien tytäryhtiöiden osakeomistus Citycon Oyj:ssä oli laskenut alle kymmenen (10) prosentin rajan. Ilmoituksensa mukaan Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt omistivat 14.2.2007 yhteensä 17 297 574 Cityconin osaketta, mikä tuolloin vastasi yhdeksää prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Optio-oikeudet Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 1999 A/B/C ja 2004 A/B/C. Optio-ohjelmat ovat osa konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet 1999 ja 2004 A on listattu Helsingin Pörssissä. Optio-ohjelmien perustiedot käyvät ilmi oheisesta taulukosta. Optiot-oikeudet Optio-oikeudet 1999 A 1999 B 1999 C Myönnetyt optio-oikeudet, kpl 1 800 000 1 800 000 1 727 500 Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹ 172 500 Merkintäsuhde, optio/osake 1:1,0927 1:1,0927 1:1,0927 Merkintähinta/osake, e 1,35 1,35 1,35 Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.9.2000 1.9.2002 1.9.2004 Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007 30.9.2007 30.9.2007 Optio-oikeudet 2004 A 2004 B 2004 C Myönnetyt optio-oikeudet, kpl 1 040 000 1 090 000 1 250 000 Veniamo-Invest Oy:n hallussa, kpl (¹ 260 000 210 000 50 000 Merkintäsuhde, optio/osake 1:1,0611 1:1,0611 1:1,0611 Merkintähinta/osake, e 2,1636 (² 2,6066 (² 4,55 (² Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.9.2006 1.9.2007 1.9.2008Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 (¹ Veniamo-Invest Oy:llä ei ole oikeutta merkitä emoyhtiönsä osakkeita. (² Tilikaudelta 2006 jaetun osingon jälkeen. Osakkeen merkintähinta alenee puolella vuosittain jaettavien osinkojen määrästä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 1,35 euroa. Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin tammi-kesäkuussa yhteensä 228 295 uutta Cityconin osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 98 343 osaketta 1,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 129 952 osaketta 2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Katsauskauden jälkeen Cityconin optio-ohjelmiin liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 307 524 uutta Cityconin osaketta. Vuoden 1999 A/B/C-optioilla merkittiin 303 068 osaketta 1,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 4 456 osaketta 2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 24.7.2007 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 25.7.2007. Vuonna 2007 merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007. Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 613 077 uutta osaketta ja optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä A-optio-oikeuksilla 1 155 307 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika vuoden 1999 optioilla päättyy tämän vuoden syyskuun lopussa. Yhtiön optio-ohjelmia on käsitelty tarkemmin yhtiön vuoden 2006 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteen sivuilla 34-36. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön arvion mukaan keskeisimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden talouksien kehitykseen sekä sijoituskiinteistöjen tuleviin käyvän arvon ja korkotason muutoksiin. Yhtiön siirtäessä kasvustrategiansa painopistettä kiinteistöjen hankinnasta omaan kiinteistökehittämiseen ja rakennuttamiseen myös projektihallintaan ja rakennuskustannusten nousuun liittyvät riskit kasvavat. Toteutuessaan merkittävällä korkotason nousulla, sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskulla, projektiriskeillä, rakennuskustannusten merkittävällä nousulla tai talouskasvun merkittävällä hidastumisella Suomessa, Ruotsissa tai Baltiassa voisi olla haitallinen vaikutus Cityconin liiketoimintaan ja tulokseen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen tehdyillä osakekaupoilla Citycon Oyj hankki enemmistön Itä-Helsingissä sijaitsevasta Myllypuron ostoskeskuksesta. Osakekaupat liittyvät Myllypuron ostoskeskuksen ja sen lähiympäristön laajempaan uudistamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tulevaisuuden näkymät Citycon jatkaa aktiivisesti omistamiensa kauppakeskusten kehittämistä sekä laajentumisstrategiansa toteuttamista myös uushankinnoilla kiristyvässä kilpailuympäristössä. Yhtiö arvioi kehityshankkeiden merkityksen yhtiön liiketoiminnassa edelleen kasvavan ja liikevoiton ilman käyvän arvon muutoksia ja myyntivoittoja nousevan vuonna 2007. Arvio perustuu vuokrattavissa olevien tilojen kasvuun, mikä on seurausta toteutetuista merkittävistä hankinnoista ja suunnitelluista ja käynnissä olevista kehitys- ja uudistushankkeista. Helsingissä 20.7.2007 Citycon Oyj Hallitus TILINTARKASTAMATON KONSERNIN LYHENNETTY VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2007 Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/ Me 2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006 Bruttovuokra- tuotto 34,1 26,7 27,8 % 66,9 52,8 26,6 % 115,1 Käyttökorvauk- set ja palvelu- tuotot 1,8 1,1 66,3 % 3,3 2,2 49,2 % 4,2 Liikevaihto (Liite 3) 35,9 27,8 29,4 % 70,2 55,0 27,5 % 119,4 Hoitokulut 10,0 8,0 24,7 % 21,1 15,9 33,0 % 36,0 Vuokraus- toiminnan muut kulut 0,1 0,1 -12,4 % 0,1 0,2 -42,3 % 0,6 Nettovuokra- tuotto 25,8 19,6 31,5 % 49,0 39,0 25,6 % 82,8 Hallinnon kulut 4,3 2,7 58,4 % 8,6 5,9 44,9 % 12,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0,1 0,0 - -0,1 0,3 - 0,6 Nettovoitot sijoituskiinteis- töjen arvostuk- sesta käypään arvoon 160,1 59,8 167,7 % 191,6 75,3 154,4 % 120,1 Nettovoitot sijoitus- kiinteistöjen myynneistä - - - - - - 5,9 Liikevoitto 181,6 76,8 136,4 % 231,9 108,7 113,4 % 196,5 Rahoituskulut (netto) 10,0 5,9 69,5 % 19,4 12,9 50,5 % 30,9 Voitto ennen veroja 171,6 70,9 142,0 % 212,5 95,8 121,9 % 165,6 Tilikauden tulokseen perustuvat verot -2,8 -1,6 76,7 % -4,2 -3,0 40,1 % -7,4 Laskennalliset verot -33,1 -15,6 112,4 % -37,9 -20,1 88,4 % -31,8 Katsauskauden voitto 135,8 53,8 152,4 % 170,4 72,7 134,5 % 126,4 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 134,6 54,3 147,7 % 167,6 72,4 131,4 % 124,9 1 269,0 Vähemmistölle 1,2 -0,6 - 2,8 0,2 % 1,5 Tulos/osake, euroa 0,70 0,34 106,7 % 0,90 0,47 90,5 % 0,78 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,62 0,33 85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74 Lyhennetty konsernitase, IFRS Me Liite 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 Varat Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 4 1 799,2 1 143,2 1 447,9 Rakenteilla olevat kiinteistöt 5 13,6 - - Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,7 0,7 0,6 Johdannaissopimukset ja muut pitkäaikaiset varat 7 14,2 0,4 4,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 827,7 1 144,3 1 453,3 Lyhytaikaiset varat Johdannaissopimukset 7 0,3 - 0,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,0 8,6 11,3 Rahavarat ja pankkisaamiset 6 40,1 17,7 21,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 50,3 26,3 33,1 Varat yhteensä 1 878,1 1 170,6 1 486,4 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 259,6 222,8 225,7 Osakeanti - - 0,1 Ylikurssirahasto ja muut sidotut rahastot 131,1 116,0 131,1 Arvonmuutosrahasto 7 6,9 -4,2 -1,3 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 99,2 - - Kertyneet voittovarat 354,1 156,7 209,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 850,9 491,4 565,3 Vähemmistön osuus 28,6 3,8 15,0 Oma pääoma yhteensä 879,5 495,2 580,3 Velat Pitkäaikaiset korolliset velat 783,9 536,9 726,3 Johdannaissopimukset ja muut korottomat velat 7 2,0 5,8 4,9 Laskennalliset verovelat 80,7 27,7 40,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 866,7 570,5 771,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 102,1 89,3 87,6 Ostovelat ja muut velat 29,7 15,7 46,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 131,8 104,9 134,4 Velat yhteensä 998,5 675,4 906,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 878,1 1 170,6 1 486,4 Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Sijoi- kurssi- tetun Kerty- rahasto Arvon- vapaan neet Osake- Osake- ja muut muutos- pääoman voitto- Me pääoma anti rahastot rahasto rahasto varat Oma pääoma 1.1.2006 184,1 1,1 85,4 -10,5 - 96,5 Rahavirran suojaus 6,3 Katsauskauden tulos 72,4 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 6,3 72,4 Osakemerkinnät osakeoptioilla 38,7 -1,1 37,2 Osingonjako (Liite 8) -6,6 -12,6 Osakeperusteiset maksut 0,4 Oma pääoma 30.6.2006 222,8 - 116,0 -4,2 0,0 156,7 Oma pääoma 1.1.2007 225,7 0,1 131,1 -1,3 - 209,7 Rahavirran suojaus 8,2 Katsauskauden tulos 167,6 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 8,2 167,6 Osakepääoman muutos 33,8 98,8 Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,1 -0,1 0,0 0,4 Osingonjako (Liite 8) -23,4 Muuntoerot -0,3 Osakeperusteiset maksut 0,5 Muut muutokset 0,0 Oma pääoma 30.6.2007 259,6 0,0 131,1 6,9 99,2 354,1 Emoyhtiön omistajille Vähem- Oma kuuluva mistön pääoma Me oma pääoma osuus yhteensä Oma pääoma 1.1.2006 356,6 3,6 360,2 Rahavirran suojaus 6,3 6,3 Katsauskauden tulos 72,4 0,2 72,7 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 78,8 0,2 79,0 Osakemerkinnät osakeoptioilla 74,8 74,8 Osingonjako (Liite 8) -19,2 -19,2 Osakeperusteiset maksut 0,4 0,4 Oma pääoma 30.6.2006 491,4 3,8 495,2 Oma pääoma 1.1.2007 565,3 15,0 580,3 Rahavirran suojaus 8,2 8,2 Katsauskauden tulos 167,6 2,8 170,4 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 175,8 2,8 178,6 Osakepääoman muutos 132,5 132,5 Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,4 0,4 Osingonjako (Liite 8) -23,4 -23,4 Muuntoerot -0,3 -0,3 -0,6 Osakeperusteiset maksut 0,5 0,5 Muut muutokset 0,0 11,2 11,2 Oma pääoma 30.6.2007 850,9 28,6 879,5 Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS 1-12/ Me Liite Q1-2/2007 Q1-2/2006 2006 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 212,5 95,8 165,6 Oikaisut voittoon ennen veroja -171,5 -62,2 -94,0 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 41,0 33,5 71,6 Käyttöpääoman muutos -2,7 0,0 -0,5 Liiketoiminnan rahavirta 38,3 33,5 71,1 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -15,2 -17,0 -34,1 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 1,0 0,2 0,9 Maksetut välittömät verot -3,7 -2,1 -5,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 20,5 14,7 32,0 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -165,3 -66,7 -331,8 Sijoituskiinteistöjen hankinnat 4 - -32,3 -33,6 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 4 -15,4 -13,2 -35,6 Investoinnit rakenteilla oleviin kiinteistöihin sekä muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 5 -7,3 - - Sijoituskiinteistöjen myynti - - 73,9 Investointien rahavirta -188,0 -112,1 -327,1 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 132,5 73,6 77,4 Lyhytaikaisten lainojen nostot 130,0 180,0 421,2 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -115,5 -132,0 -392,2 Pitkäaikaisten lainojen nostot 209,3 30,0 675,3 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -146,4 -32,8 -461,8 Maksetut osingot 8 -23,4 -19,2 -19,2 Rahoituksen rahavirta 186,6 99,6 300,8 Rahavarojen muutos 19,0 2,1 5,7 Rahavarat katsauskauden alussa 6 21,3 15,6 15,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,0 - Rahavarat katsauskauden lopussa 6 40,1 17,7 21,3 KONSERNIN LYHENNETYN VÄLITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Yrityksen perustiedot Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Hallitus on hyväksynyt välitilinpäätöksen 20.7.2007. 2. Tilinpäätöksen laatimisperusta ja laskentaperiaatteet Tilinpäätöksen laatimisperusta Citycon konsernin välitilinpäätös 30.6.2007 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Välitilinpäätös ei sisällä kaikkia vuositilinpäätöksessä esitettäväksi vaadittavia tietoja, joten sitä tulee lukea yhdessä Cityconin vuoden 2006 vuositilinpäätöksen kanssa. Laskentaperiaatteet Citycon muutti 1.1.2007 alkaen laskentaperiaatettaan IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardiin liittyen. Citycon siirtyi noudattamaan IAS 23 -standardin sallimaa vaihtoehtoista menettelytapaa, jolloin vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot aktivoidaan rakenteilla olevien kiinteistöjen hankintamenoon. Muilta osin Cityconin välitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2006. Uusien hankintojen yhdistäminen Cityconin osuus kesäkuussa 2007 hankitun kiinteistöyhtiö Balticgruppen Handel AB:n varoista ja veloista on arvostettu alustaviin käypiin arvoihin taseessa. Raportointi Gazit-Globe Ltd.:lle Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Gazit-Globe Ltd., jonka omistusosuus yhtiöstä on n. 38,9 prosenttia, on ilmoittanut yhtiölle ryhtyvänsä soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) raportoinnissaan vuonna 2007. IFRS-standardien mukaan yhtiöllä voi olla toisessa yhtiössä määräysvalta, vaikka sen omistusosuus yhtiössä ei ylittäisi 50 prosenttia. Gazit-Globe Ltd. on katsonut, että sillä on IFRS-standardien tarkoittama määräysvalta Citycon Oyj:ssä, koska se on pystynyt osakeomistuksensa perusteella käyttämään määräysvaltaa Citycon Oyj:n yhtiökokouksissa. Citycon Oyj luovuttaa yhtiöiden välillä tehdyn sopimuksen perusteella Gazit-Globe Ltd.:lle yksityiskohtaisempia, kirjanpitoon liittyviä tietoja väli- ja vuositilinpäätöksissä julkistettujen tietojen lisäksi, jotta Gazit-Globe Ltd. pystyy yhdistelemään Citycon-konsernin luvut omaan IFRS:n mukaiseen tilinpäätökseensä. 3. Segmentti-informaatio Cityconin liiketoiminta on jaettu liiketoimintayksiköihin Suomi, Ruotsi ja Baltia. Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/ Me 2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006 Liikevaihto Suomi 24,7 23,7 4,2 % 48,6 47,1 3,3 % 95,8 Ruotsi 9,3 2,7 245,8 % 17,8 5,3 235,0 % 17,3 Baltia 1,9 1,4 38,3 % 3,7 2,7 39,3 % 6,2 Yhteensä 35,9 27,8 29,4 % 70,2 55,0 27,5 % 119,4 Liikevoitto Suomi 137,1 72,5 89,1 % 167,3 103,2 62,0 % 176,1 Ruotsi 40,6 2,4 1 599,6 % 59,4 3,4 1 627,7 % 16,8 Baltia 5,6 3,4 65,1 % 9,1 5,0 81,9 % 10,9 Muut -1,8 -1,5 17,7 % -3,8 -3,0 28,0 % -7,2 Yhteensä 181,6 76,8 136,4 % 231,9 108,7 113,4 % 196,5 Me 30.6.2007 31.12.2006 Muutos Varat Suomi 1 190,5 1 016,6 17,1 % Ruotsi 535,8 358,0 49,6 % Baltia 94,7 83,6 13,2 % Muut 57,2 28,2 103,0 % Yhteensä 1 878,1 1 486,4 26,3 % Merkittävä kasvu Ruotsin varoissa johtuu Tumba Centrum -kauppakeskuksen sekä kauppakeskus Strömpilenin ja liikekiinteistö Länkenin hankinnoista. 4. Sijoituskiinteistöt Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 Tilikauden alussa 1 447,9 956,6 956,6 Lisäykset 181,1 109,9 436,2 Myynnit - - -67,9 Siirto rakenteilla oleviin kiinteistöihin -13,6 - - Nettovoitot arvostuksesta käypään arvoon 191,9 75,3 120,1 Valuuttakurssiero -8,1 1,3 2,9 Tilikauden lopussa 1 799,2 1 143,2 1 447,9 Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen arvioija nettotuottoon perustuvan kassavirta-analyysin avulla, jonka keskeisimpiä muuttujia ovat markkinavuokrat, vuokrausaste, hoitokulut ja tuottovaatimus. Ulkopuolisen arvioijan kassavirta-analyysissä käyttämät tuottovaatimukset olivat segmenteittäin seuraavanlaiset 30.6.2007 ja 31.12.2006: Tuottovaatimus (%) 30.6.2007 31.12.2006 Suomi 5,9 6,6 Ruotsi 5,5 6,4 Baltia 6,3 7,1 Keskimäärin 5,8 6,6 5. Rakenteilla olevat kiinteistöt Cityconin kehittäessä investointihankkeen avulla olemassa olevia sijoituskiinteistöjään käsitellään tällainen kiinteistö taseessa edelleen sijoituskiinteistönä, johon sovelletaan IAS 40:n mukaista käyvän arvon mallia. Poikkeuksia ovat suuret kehityshankkeet, joissa rakennetaan esim. uutta rakennusta tai merkittävää laajennusosaa. Tällaiset hankkeet käsitellään IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti valmistumiseensa asti. Tällaiset kehityshankkeet esitetään taseessa erillään muista aineellisista hyödykkeistä rakenteilla olevat kiinteistöt -ryhmässä the European Public Real Estate Association (EPRA) suositusten mukaisesti. Rakenteilla olevat kiinteistöt muodostuivat 30.6.2007 Rocca al Mare, Åkerbserga ja Liljeholmen -kauppakeskusten laajennushankkeisiin kertyneistä investoinneista. Investoinnit rakenteilla oleviin kiinteistöihin olivat 7,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ja rakenteilla olevat kiinteistöt olivat taseessa 13,6 miljoonaa euroa 30.6.2007. 6. Rahavarat Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 Käteinen raha ja pankkitilit 24,9 14,2 19,4 Käyttörajoitetut rahat ja pankkitilit - 1,0 - Lyhytaikaiset pankkitalletukset 15,2 2,5 1,9 Yhteensä 40,1 17,7 21,3 7. Johdannaissopimukset Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät arvot arvot arvot arvot arvot arvot Korkojohdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Erääntyminen: alle vuosi 50,0 0,3 78,2 0,6 50,0 0,4 1-2 vuotta 60,0 0,4 50,0 -0,4 40,0 0,0 2-3 vuotta 149,0 -2,0 143,9 -2,6 86,0 -2,6 3-4 vuotta 40,0 1,1 83,0 -3,4 83,0 -2,6 4-5 vuotta 0,0 0,0 40,0 0,1 40,0 -0,8 yli 5 vuotta 240,1 11,8 0,0 0,0 242,7 3,8 Yhteensä 539,1 11,5 395,1 -5,6 541,7 -1,8 Valuuttajohdannaissopimukset Valuuttatermiinit Erääntyminen: alle vuosi 88,5 -0,4 0,0 0,0 14,8 0,0 Yhteensä 88,5 -0,4 0,0 0,0 14,8 0,0 Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten markkina-arvoa tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty korollisen velan korkoriskin ja valuuttakurssiriskin suojaamistarkoituksessa. Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvä valuuttakurssitappio 0,9 milj. euroa (0,0 milj. euroa) on kirjattu tuloslaskelman nettorahoituskuluihin. Koronvaihtosopimuksista suojauslaskentaa sovelletaan sopimuksille, joiden nimellisarvo on 489,1 milj. euroa (395,1 milj. euroa). Sopimuksista on kirjattu 6,9 milj. euroa (-4,2 milj. euroa) oman pääoman arvonkorotusrahastoon verovaikutus huomioituna. 8. Osingonjako Cityconin hallituksen ehdotuksen ja 13.3.2007 yhtiökokouksen hyväksymän mukaisesti tilikauden 2006 osinko oli 0,14 euroa osakkeelta (0,14 euroa tilikautena 2005). Maksetut osingot olivat 23,4 milj. euroa (19,2 milj. euroa) katsauskaudella. 9. Vastuusitoumukset Me 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 47,6 7,8 21,1 Pankkitakaukset 20,1 5,4 37,1 Pääomasitoumukset 84,7 - 40,7 Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 84,7 milj. euroa pääomasitoumuksia liittyen pääasiassa useisiin kehityshankkeisiin. 10. Tunnuslukuja Q2/ Q2/ Q1-2/ Q1-2/ 1-12/ 2007 2006 Muutos 2007 2006 Muutos 2006 Tulos/osake, euroa 0,70 0,34 106,7 % 0,90 0,47 90,5 % 0,78 Tulos/osake laimennettu, euroa (EPRA tulos/osake) 0,62 0,33 85,7 % 0,80 0,47 70,0 % 0,74 Oma pääoma/ osake, euroa (EPRA NAV) 4,42 2,98 48,5 % 3,38 Omavaraisuus- aste, % 46,9 42,3 - 39,1 Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2006 tilinpäätöksestä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Taloudellinen raportointi vuonna 2007 Citycon julkistaa seuraavan osavuosikatsauksen kaudelta 1-9/2007 torstaina 18.10.2007 noin klo 12. Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Talousjohtaja Eero Sihvonen Puhelin 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2007 yleisluonteisesta tarkastuksesta Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen kaudelta 1.1. - 30.6.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n 7 momentin mukaisen lausunnon osavuosikatsauksesta. Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että se ei anna arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää kuvaa Citycon Oyj:n taloudellisesta asemasta. Helsingissä 20. heinäkuuta 2007 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tuija Korpelainen KHT

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme