Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006

Yhteenveto

- Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-
30.9.2005 66,5 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot nousivat 25,9 prosenttia 60,6 miljoonaan euroon (48,2 milj.
euroa), vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,7 prosenttia.

- Voitto ennen veroja oli 131,9 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa), sisältäen
97,0 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
nousua. Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostamisesta käypään arvoon olivat
kolmannella neljänneksellä 21,6 miljoonaa euroa.

- Tulos/osake oli 0,64 euroa (0,20 euroa), tulos/osake ilman käyvän arvon
muutosta, myyntivoittoa, muita kertaluontoisia eriä ja niistä aiheutuvia
verovaikutuksia oli 0,15 euroa (0,14 euroa).

- Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi vertailukaudella 57,1 prosenttia ja
oli 1 404,5 miljoonaa euroa (894,2 milj. euroa).

- Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsastuskauden lopussa oli 690,9 milj. euroa
(435,6 milj. euroa).

- Citycon myi 75 ydinliiketoimintaansa kuulumatonta liikekiinteistöä Suomessa.
Myynnistä kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä 5,8 miljoonaa euroa
myyntivoittoa ennen veroja.

- Suomessa ja Ruotsissa on toteutettu kauden aikana useita
kauppakeskushankintoja. Toiminta laajeni keväällä Liettuaan.

- Citycon laajensi pääomapohjaansa laskemalla liikkeeseen 110 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan ja uudelleenjärjesteli rahoitustaan sopimalla
kansainvälisen pankkiryhmän kanssa 600 miljoonan euron syndikoidusta luotosta.

Avainluvut
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 86,4 66,5 92,2
Liikevoitto, Me 154,0 58,8 105,2
% liikevaihdosta 178,4 88,5 114,1
Voitto ennen veroja, Me 131,9 33,3 74,2

Katsauskauden voitto, Me 100,0 25,0 59,8

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me 1 404,5 894,2 956,6

Tulos/osake, euroa 0,64 0,20 0,47
Tulos/osake laimennettu,
euroa (EPRA tulos/osake) 0,62 0,20 0,46
Tulos/osake, ilman käyvän arvon
muutoksen, myyntivoiton ja muiden
kertaluontoisten erien vaikutusta,
euroa 0,15 0,14 0,23
Liiketoiminnan nettorahavirta/osake,
euroa 0,14 0,18 0,19
Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 3,21 2,12 2,45
Oikaistu nettovarallisuus (EPRA NNNAV) 3,15 2,12 2,45
P/E -luku (hinta/voitto -suhde) 5 13 7
P/E -luku, ilman käyvän arvon muutoksen,
myyntivoiton ja muiden kertaluontoisten
erien vaikutusta, euroa 21 19 13
Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,4 13,9 22,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,9 10,6 13,5
Omavaraisuusaste, % 36,2 31,3 36,7
Nettovelkaantumisaste, % 156,9 198,9 156,8
Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 7,5 8,7 8,5
Vuokrausaste, % 96,7 96,9 97,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa 70 52 57

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora kommentoi katsauskautta:

"Cityconin vahva kasvu jatkui. Liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti ja
toiminta laajeni sekä Suomessa että erityisesti Ruotsissa.

Katsauskaudella toteutunut ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen
myynti terävöittää entisestään strategiaamme keskittyä kauppakeskuksiin ja muihin
kaupan suuryksiköihin. Kaupan jälkeen pystymme suuntaamaan enemmän voimavaroja
kauppakeskustemme parantamiseen ja kehittämiseen ja kauppakeskus-portfoliomme
kasvattamiseen. Myynnistä saaduilla tuloilla rahoitetaan kasvua.

Haemme jatkossakin kasvumahdollisuuksia hankkimalla ja uudistamalla kohteita
Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Citycon myös panostaa kohteidensa
kehittämiseen."

EPRA:n suositukset (Best Practices Policy Recommendations)

Eurooppalaisia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä edustava The European Public
Real Estate Association (EPRA) julkaisi tammikuussa 2006 suosituksensa
listatuille kiinteistösijoitusyhtiöille taloudellisen informaation esittämisestä.
Citycon on noudattanut näitä suosituksia raportoinnissaan edellisestä
osavuosikatsauksesta lähtien. Suositukset täydentävät, eivät korvaa IAS/IFRS
-standardeja. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan EPRA:n kotisivuilta
osoitteesta www.epra.com.

EPRA:n suositusten noudattamisen myötä Citycon-konsernin tuloslaskelmamuoto on
muutettu kululajikohtaisesta tuloslaskelmamuodosta toimintokohtaiseksi. Täten
tuloslaskelma esittää myös brutto- ja nettovuokratuoton. Citycon uskoo, että
suositusten noudattaminen auttaa sijoittajia arvioimaan paremmin konsernin
tuloksentekokykyä ja lisää sijoitusinformaation avoimuutta.

Koska Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin
mukaista käyvän arvon mallia, vastaa IFRS:n mukainen Cityconin tulos EPRA:n
suositusten mukaista tulosta. IFRS:n mukainen laimennettu tulos/osake on sama
kuin EPRA tulos/osake. EPRA NAV vastaa myös Cityconin julkaisemaa IFRS:n mukaista
emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa.

EPRA:n suositusten mukaiset avainluvut
Me 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
EPRA NAV 534,9 280,9 356,6
(i) Rahoitusinstrumenteista
tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - -
(ii) Velkojen käyvän arvon ja
tasearvon erotus -11,0 -0,6 0,5
(iii) Laskennalliset verot - - -
EPRA NNNAV 523,9 280,3 357,1

/ osake laimennettu, euroa 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
(i) Rahoitusinstrumenteista 3,21 2,12 2,45
tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - -
(ii) Velkojen käyvän arvon ja
tasearvon erotus -0,07 0,00 0,00
(iii) Laskennalliset verot - - -
EPRA NNNAV 3,15 2,12 2,45

Cityconin NNNAV eli oikaistu nettovarallisuus nousi 46,7 prosenttia 523,9
miljoonaan euroon katsauskauden aikana. NNNAV/osake oli 3,15 euroa.

Toimintaympäristön kehitys

Liiketilojen kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä ja tilojen käyttöasteet
pysyivät korkealla tasolla. Hyvän markkinakehityksen myötävaikuttajana oli
vähittäiskaupan edelleen jatkunut kasvu. Kuluttajien luottamusindikaattorit
olivat edelleen hyvällä tasolla Suomessa, myöskään korkotason ja inflaation
muutokset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet markkinatilanteeseen.

Kansainvälisten kiinteistösijoittajien kiinnostus suomalaisia liiketiloja kohtaan
jatkui vilkkaana, mikä kiristää kilpailua liikepaikkojen hankinnoista.

Kiinteistöomaisuuden yhteenveto

Cityconin liiketoiminta käsittää koko liikekiinteistön omistamisen ketjun, eli
kohteiden kehittämisen, omistamisen, vuokrauksen sekä kiinteistöjen johtamisen.
Cityconilla on kolme liiketoimintaryhmää: Kauppakeskukset, Marketit ja myymälät
sekä Kiinteistökehitys.

Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 33 (18) kauppa- ja liikekeskusta ja 52 (127)
markettia ja myymälää.

Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden käypä arvo 30.9.2006 oli 1 404,5 miljoonaa euroa
(31.12.2005 956,6 milj. euroa), josta kauppa- ja liikekeskusten osuus oli 79,6
prosenttia (66,9 %) ja market- ja myymäläkiinteistöjen osuus 20,4 prosenttia
(33,1 %). Kiinteistöistä 70,3 prosenttia sijaitsee Suomessa, 23,9 prosenttia
Ruotsissa, 4,7 prosenttia Virossa ja 1,1 prosenttia Liettuassa. Osuudet on
laskettu käyvästä arvosta.

Citycon myi katsauskaudella 75 ydinliiketoimintaansa kuulumatonta kiinteistöä.
Myytyjen kiinteistöjen velaton kauppahinta oli 73,8 miljoonaa euroa. Kaupan
tavoitteena on parantaa yhtiön mahdollisuuksia ydinliiketoimintansa kehittämiseen
Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.

Myytyjen kiinteistöjen käypä arvo Cityconin taseessa 30.6.2006 oli 67,9 miljoonaa
euroa. Kauppa toteutui lopullisesti 2.10.2006, mutta kauppa kirjattiin jo
kolmannelle vuosineljännekselle, koska kohteiden omistukseen liittyvät
merkittävät riskit ja edut siirtyivät ostajalle jo kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Citycon kirjasi kaupasta myyntivoittoa ennen veroja 5,8 miljoonaa euroa.
Kaupan arvioidaan nostavan yhtiön vuoden 2006 osakekohtaista tulosta noin 0,01
eurolla ja tulosta noin 2,1 miljoonalla eurolla ottaen huomioon myyntivoiton,
kaupan kulut, menetetyt nettovuokratuotot neljänneltä kvartaalilta ja verot.

Kaikki myydyt kiinteistöt sijaitsevat Suomessa ja niiden vuokrattava
kokonaispinta-ala on noin 77 000 neliömetriä. Luettelo myydyistä kohteista on
saatavilla yhtiön kotisivuilta. Kaupan jälkeen Cityconin Marketit ja myymälät
-liiketoimintaryhmään kuuluu 52 market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset katsauskaudella

Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista
käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti. Aberdeen Property Investors Finland Oy on määritellyt
Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon katsauskauden lopussa. 10.10.2006
päivätty arviolausunto on saatavilla yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi.
Arviointimenetelmä on kuvattu Cityconin vuoden 2005 vuosikertomuksessa sivulla
14.

Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutos oli 97,0
miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 104,5 miljoonaa euroa ja
arvonalennuksia yhteensä 7,5 miljoonaa euroa.

Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Aberdeen Property Investors
Finland Oy:n määrittämä nettotuottovaatimus laski 6,9 prosenttiin (31.12.2005
keskimääräinen nettotuottovaatimus oli 7,6 prosenttia). Tuottovaatimuksen lasku
oli pääosin seurausta erittäin aktiivisista kiinteistömarkkinoista.

Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 3 060 vuokrasopimusta 2 059
vuokralaisen kanssa. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli
katsauskauden lopussa 96,7 prosenttia (96,9 %) ja nettotuotto 7,5 prosenttia (8,7
%).

Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,9 prosenttia 60,6
miljoonaan euroon. Bruttovuokratuotot kasvoivat 29,4 prosenttia 83,4 miljoonaan
euroon. Vuokratuottojen kasvu oli pääosin seurausta kiinteistöhankinnoista
katsauskauden aikana.
Vertailukelpoisten (like-for-like) kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,7
prosenttia. Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat
olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk). Vertailukelpoisiin kohteisiin
eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit.

Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten kohteiden (like-for-like)
valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden instituutin ja Investment Property
Databankin ohjeiden mukaista laskentamenetelmää.

Vuokrasopimuskannan yhteenveto
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 267 187 298
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 58 478 32 661 51 476
Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,7 % 96,9 % 97,2 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,8 3,4 3,2

Kauppakeskukset

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Cityconin
kauppakeskusten nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 43,3 prosenttia 41,4
miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 7,5
prosenttia. Kauppakeskusten nettovuokratuotot olivat 68,3 prosenttia Cityconin
kaikista vuokratuotoista.

Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmän avainluvut
Vuokrasopimuskannan yhteenveto
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 212 147 233
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 30 852 14 564 29 160
Vuokrausaste kauden lopussa, % 97,0 % 97,5 % 98,0 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,4 2,7 2,6

Taloudellinen kehitys
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 59,8 40,7 57,4
Kiinteistökannan markkina-arvon
muutos, Me 75,4 14,3 22,1
Liikevoitto, Me 114,4 42,1 61,2
Bruttovuokratuotot, Me 57,1 38,9 54,5
Nettovuokratuotot, Me 41,4 28,9 41,3
Nettotuotto-% 7,2 8,4 8,2
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 7,9 8,3 8,3
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 1 117,9 598,1 636,7
Bruttoinvestoinnit, Me 386,6 125,7 174,9

Investoinnit

Kauden aikana Citycon teki useita merkittäviä investointeja Suomessa, Ruotsissa
ja Baltiassa.

Suomessa Citycon hankki katsauskaudella omistukseensa Helsingin Vuosaaressa
sijaitsevan kauppakeskus Columbuksen 80,1 miljoonalla eurolla. Columbuksen
laajennushanke valmistui lokakuun alussa, minkä jälkeen kauppakeskuksen
vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 20 000 neliömetriä.

Muista Suomessa toteutetuista investoinneista suurimmat olivat Vantaan Myyrmannin
kauppakeskuksen hankinta kokonaan Cityconin omistukseen, Tampereella sijaitsevan
kauppakeskus Tullintorin osto sekä kauppakeskus Valtarin osto Kouvolassa.
Yhteensä näiden hankintojen arvo oli noin 45,7 miljoonaa euroa.

Ruotsissa toteutettiin kauden aikana Suur-Göteborgin alueella sijaitsevien
Lindomen, Backan, Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskusten hankinta.
Näiden investointien arvo oli yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa. Kauden aikana
Citycon osti lisäksi Stenungs Torg Fastighets AB -nimisen yhtiön kaikki osakkeet
noin 41,9 miljoonalla eurolla. Yhtiö omistaa pääosan StenungsTorg -nimisestä
kauppakeskuksesta, joka sijaitsee Stenungsundin kunnassa Göteborgin
pohjoispuolella.

Ruotsista ostettiin kauden aikana myös BHM Centrumfastigheter AB:n kaikki
osakkeet noin 104,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omistaa Jakobsbergs Centrum
-nimisen kauppakeskuksen Suur-Tukholman luoteisosassa sijaitsevassa Järfällan
kunnassa. Elokuussa Citycon ilmoitti ostaneensa Liljeholmsplan Fastighets AB:n,
Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB:n ja Liljeholmstorget Development Services
AB:n kaikki osakkeet noin 61,9 miljoonalla eurolla. Yhtiöt omistavat noin 20 000
neliömetrin toimisto- ja liikerakennuksen sekä huomattavan määrän
rakennusoikeutta uuden kauppakeskuksen rakentamista varten Tukholman
Liljeholmenissa.

Baltiassa Cityconin toiminta laajeni Liettuaan Vilnassa sijaitsevan Mandarinas-
kauppakeskuksen oston myötä. Mandarinaksen velaton kauppahinta oli noin 14,6
miljoonaa euroa.

Kauden aikana toteutettujen investointien jälkeen Citycon omistaa yhteensä 19
kauppakeskusta Suomessa, 12 kauppa- ja liikekiinteistöä Ruotsissa ja kaksi
kauppakeskusta Baltiassa.

Marketit ja myymälät

Cityconin Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmä on erikoistunut marketti- ja
myymäläkiinteistöjen kehittämiseen, vuokraamiseen ja hallinnointiin.
Katsauskaudella Citycon myi 75 marketit- ja myymälät -liiketoimintaryhmään
kuulunutta liikekiinteistöä. Myynnin jälkeen ryhmään kuuluu edelleen 52
kiinteistöä. Tämä kiinteistökanta vastaa paremmin Cityconin asettamia strategisia
tavoitteita. Kohteiden myynnin myötä yhtiö pystyy myös keskittämään
henkilöstöresurssinsa entistä tehokkaammin olemassa olevien kiinteistöjen
kaupalliseen kehittämiseen.

Cityconin marketti- ja myymäläkiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 19,2 milj.
euroa ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 0,4
prosenttia.

Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmän avainluvut
Vuokrasopimuskannan yhteenveto
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Kauden aikana alkaneet
vuokrasopimukset, kpl 55 40 65
Alkaneiden vuokrasopimusten
pinta-ala, m² 27 626 18 097 22 316
Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,5 % 95,8 % 95,8 %
Vuokrasopimusten keskimääräinen
voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 4,2 4,6 4,2

Taloudellinen kehitys, marketit ja myymälät
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005
Liikevaihto, Me 26,6 25,8 34,8
Kiinteistökannan markkina-arvon
muutos, Me 21,5 1,8 23,8
Liikevoitto, Me 46,4 21,2 49,6
Bruttovuokratuotot, Me 26,3 25,6 34,5
Nettovuokratuotot, Me 19,2 19,3 25,6
Nettotuotto-% 8,3 9,3 9,1
Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,5 9,5 9,2
Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 286,6 296,1 320,0
Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 3,3 3,6

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-ryhmän tehtävänä on kehittää ja laajentaa Cityconin nykyisiä ja
uusia kauppapaikkoja yhdessä yhtiön muiden liiketoimintaryhmien kanssa.
Liiketoimintaryhmä vastaa myös uusien kauppapaikkojen rakennuttamisesta. Ryhmän
tunnuslukuja ei raportoida erikseen, koska sillä ei ole kiinteistökantaa eikä
vuokratuottoja.

Kehityshankkeet

Strategiansa mukaisesti Citycon pyrkii kohdistamaan hankintansa sellaisiin
kohteisiin, joita laajentamalla ja kehittämällä on mahdollista tuottaa lisäarvoa
asiakkaille, vuokralaisille ja omistajille.

Suomessa suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat Tampereen Hervannan
kauppakeskus Duon ja Espoon Lippulaivan uudistus- ja laajennushankkeet.
Kauppakeskus Duon uudistus- ja laajennushanke etenee suunnitellussa aikataulussa,
samoin kauppakeskus Lippulaivan uudistushanke. Lippulaivan laajennushanketta
viivästyttää kaavavalitus.

Lisäksi yhtiö rakentaa Kaarinaan uutta liikekeskusta noin viiden kilometrin
päähän Turun keskustasta. Hankkeen arvo on noin 8,2 miljoonaa euroa. Seinäjoella
käynnistetyn Torikeskuksen uudistushankkeen arvo on puolestaan noin 4 miljoonaa
euroa.

Ruotsissa Citycon kehittää ja uudistaa Åkersbergan kauppakeskusta Suur-Tukholman
alueella. Käynnistetty hanke on arvoltaan yhteensä noin 247 miljoonaa Ruotsin
kruunua (noin 27 milj. euroa) ja siihen kuuluu kauppakeskuksen modernisointi ja 9
000 neliömetrin laajennus. Kehityshanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä
vaiheessa toteutetaan muutoksia olemassa olevaan osaan kauppakeskusta,
laajennusosan rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana.
Uudistunut kauppakeskus on kokonaisuudessaan valmis kevään 2009 aikana.

Kehitys- ja laajennushankkeen jälkeen Åkersberga Centrumin vuokrattava pinta-ala
on noin 26 000 neliömetriä. Åkersberga Centrum AB omistaa lisäksi asuntoja
yhteensä noin 12 000 neliömetriä. Kauppakeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa
myöhemmin lisää asuntoja, joiden kokonaispinta-ala on noin 5 800 neliömetriä.

Henkilöstö ja hallinnon kulut

Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 70 (52)
henkilöä, joista 55 oli Suomessa, yhdeksän Ruotsissa, viisi Virossa ja yksi
Liettuassa. Hallinnon kulut kasvoivat 9,7 miljoonaan euroon (5,9 milj. euroa)
sisältäen 0,6 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) henkilöstöoptioihin liittyviä
laskennallisia kuluja ja 0,6 miljoonaa euroa ydinliiketoimintaan kuulumattomien
kohteiden myynnistä aiheutuneita kuluja. Kulujen kasvuun vaikutti myös yhtiön
toiminnan laajeneminen.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 86,4 miljoonaa euroa (66,5 milj. euroa).
Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 96,6 prosenttia (97,0 %).

Liikevoitto kasvoi 154,0 miljoonaan euroon (58,8 milj. euroa). Voitto ennen
veroja oli 131,9 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa) ja voitto verojen jälkeen oli
100,0 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa).

Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoiton ja muiden
kertaluontoisten erien vaikutus tulokseen verovaikutuksineen oli katsauskaudella
75,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on
katsauskauden tulos verojen jälkeen 7,0 miljoonaa euroa yli vertailukauden tason.
Tuloksen kasvu oli pääasiassa seurausta nettovuokratuottojen kasvusta.
Katsauskauden nettorahoituskulut sisälsivät kertaluontoisia kuluja 0,6 miljoonaa
euroa (5.7 milj. euroa). Tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta, myyntivoittoa
ja muita kertaluontoisia eriä oli 0,15 euroa (0,14 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,14 euroa (0,18 euroa). Heikkeneminen
johtuu osaksi siitä, että vuonna 2005 korkojen maksut painottuivat viimeiselle
vuosineljännekselle, kun taas katsauskaudella ja vuonna 2006 ne jakautuvat
tasaisemmin.
Lisäksi katsauskaudella toteutettujen rahoitusjärjestelyjen järjestelypalkkiot
vaikuttivat kassavirtaan.

Investoinnit

Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 387,5 miljoonaa euroa
(129,1 milj. euroa). Investoinneista 364,1 miljoonaa euroa (127,5 milj. euroa)
kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan, 23,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa)
kiinteistökehitykseen ja 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) muihin
investointeihin.

Investoinnit rahoitettiin pääasiassa katsauskauden aikana toteutetulla 75
miljoonan euron merkintäoikeusannilla, 110 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan
liikkeeseen laskulla sekä nostamalla uutta korollista lainaa noin 200 miljoonaa
euroa.

Tase ja rahoitus

Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 1 513,9 miljoonaa euroa (911,0 milj.
euroa), josta likvidit kassavarat olivat 24,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa).
Konsernin rahoitustilanne säilyi edelleen hyvänä.

Kauden päättyessä konsernitaseen velat olivat yhteensä 966,5 miljoonaa euroa
(627,2 milj. euroa), joista lyhytaikaista velkaa oli 141,9 miljoonaa euroa (56,5
milj. euroa).

Korolliset velat kasvoivat vertailukaudella 310,9 miljoonaa euroa ja olivat 883,9
miljoonaa euroa (573,1 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko oli 4,3
prosenttia (4,8 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,6
vuotta (2,9 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,4 vuotta (2,7
vuotta).

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,2 prosenttia (31,3 %). Velanhoitokykyä kuvaava
velanhoitokate, eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja,
poistoja, käyvän arvon muutoksia ja kertaluontoisia eriä suhteessa
nettorahoituskuluihin, oli 2,5. Nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 156,9
prosenttia (198,9 %). Nettovelkaantumisasteen laskuun vaikuttivat vahva
katsauskauden tulos sekä katsauskaudella toteutetut oman pääoman ehtoiset
rahoitusjärjestelyt.

Kauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 79,8 prosenttia (87,4 %)
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 63,4 prosenttia (69,9 %) oli muutettu
kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimukset huomioituna
yhtiön kauden lopun korollisesta velasta 70,8 prosenttia oli kiinteään korkoon
sidottua. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli kauden lopussa 457,3 miljoonaa
euroa (337,9 milj. euroa). Johdannaissopimusten käypä arvo 30.9.2006 oli -8,1
miljoonaa euroa (-21,5 milj. euroa). Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka
perusteella koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan
pääomaan.

Nettorahoituskulut olivat 22,2 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa). Katsauskauden
rahoituskuluihin sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa (5,7
miljoonaa euroa). Vertailukelpoisten nettorahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa
lisääntyneestä korollisen velan määrästä.

Pääomamarkkinajärjestelyt

Citycon toteutti katsauskauden aikana onnistuneesti kaksi
pääomamarkkinajärjestelyä, suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ja
merkintäetuoikeusannin. Toteutetut järjestelyt vahvistavat yhtiön tasetta ja
tukevat yhtiön kasvustrategian toteuttamista.

Cityconin hallitus päätti heinäkuussa laskea liikkeeseen kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 110 miljoonan euron suuruisen,
pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjat on noteerattu Helsingin
Pörssissä 22.8.2006 alkaen. Lainan laina-aika on 7 vuotta ja lainalle maksetaan
4,5 prosentin kiinteää vuotuista korkoa. Lainan alkuperäinen vaihtohinta on
4,3432 euroa ja vaihtoaika 12.9.2006-27.7.2013. Lainan eräpäivä on 2.8.2013.

Lainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on rahoittaa konsernin kasvustrategian
mukaisia investointeja sekä parantaa yhtiön likviditeettiä. Lainan liikkeeseen
laskeminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen perustui Cityconin
varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antamaan valtuutukseen. Vaihtovelkakirjoja
vaihdettaessa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
34 191 378,45 eurolla ja yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään
25 326 947 uudella osakkeella.

Citycon järjesti maalis-huhtikuussa merkintäoikeusannin, jolla yhtiö hankki
varoja yhteensä 75 miljoonaa euroa. Osakkeenomistajille tarjottiin oikeutta
merkitä jokaista omistamaansa viittä osaketta kohti yksi uusi osake. Osakeannissa
merkittiin 27 274 949 osaketta 2,75 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, mikä
vastasi noin 99,4 prosenttia tarjotuista osakkeista.

Vaihtovelkakirjalainan ja merkintäetuoikeusannin yksityiskohdat käyvät ilmi
Cityconin katsauskaudella julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa
mm. yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Velkarahoitusjärjestelyt

Yhtiö paransi katsauskauden aikana velkarahoituksensa ehtoja, pidentänyt
keskimääräistä laina-aikaa ja lisännyt käytettävissä olevan velkapääoman määrää.
Yhtiön uudet velkajärjestelyt mahdollistavat strategian mukaisten investointien
joustavan toteuttamisen.

Helmikuussa 2006 Citycon allekirjoitti uuden 100 miljoonan euron
yritystodistusohjelman ja korvasi tällä aikaisemmat yhteensä 60 miljoonan euron
erilliset yritystodistusohjelmat.

Elokuussa Citycon allekirjoitti 600 miljoonan euron suuruisen luottosopimuksen
kansainvälisen pankkiryhmän kanssa. Laina käytettiin Cityconin vuonna 2004
nostaman ja vuonna 2009 erääntyvän, alkuperäiseltä määrältään 450 miljoonan euron
suuruisen pankkilainan jälleenrahoitukseen sekä yhtiön kiinteistöhankintojen
rahoittamiseen. Lainajärjestely alentaa yhtiön rahoituskustannuksia
jälleenrahoitettuun lainaan verrattuna vuositasolla noin 0,7 miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja osakkeet

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 100 miljoonaa euroa
ja enimmäispääoma 500 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan
alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja,
ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakepääoma vuoden 2006 alussa oli 184 115 724,30 euroa ja osakkeita oli
yhteensä 136 382 018 kpl. Katsauskauden aikana yhtiön osakepääomaa on korotettu
merkintäetuoikeusannin ja optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena
yhteensä 40 648 830,75 eurolla. Osakepääoman muutokset käyvät tarkemmin ilmi
oheisesta taulukosta. Kauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 224 764
555,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 166 492 263 kpl. Osakkeen nimellisarvo on
1,35 euroa.

Osakepääoman muutokset 1.1.-30.9.2006

Pvm
2006 Peruste Muutos, Muutos, Osakepääoma, Osakkeet,
Eur osakkeet, Eur kpl
kpl
1.1. 184 115 724,30 136 382 018
16.2. Korotus 1 012 945,50 750 330 185 128 669,80 137 132 348
(optio-oikeudet)
28.3. Korotus 20 250,00 15 000 185 148 919,80 137 147 348
(optio-oikeudet)
18.4. Korotus 737 572,50 546 350 185 886 492,30 137 693 698
(optio-oikeudet)
28.4. Korotus 36 821 181,15 27 274 949 222 707 673,45 164 968 647
(merkintäetuoikeusanti)
4.5. Korotus 51 629,40 38 244 222 759 302,85 165 006 891
(optio-oikeudet)
20.6. Korotus 22 126,50 16 390 222 781 429,35 165 023 281
(optio-oikeudet)
27.7. Korotus 363 734,55 269 433 223 145 163,90 165 292 714
(optio-oikeudet)
21.9. Korotus 1 619 391,15 1 199 549 224 764 555,05 166 492 263
(optio-oikeudet)
30.9. 224 764 555,05 166 492 263

Tammi-syyskuun aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 40,2
(32,0) miljoonaa osaketta ja 149,8 (90,9) miljoonaa euroa. Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 4,23 (3,50) euroa ja alin 3,02 (2,36) euroa. Jakson
painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 3,73 (2,84) euroa ja päätöskurssi 4,15
(3,49) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 690,9
(435,6) miljoonaa euroa.

Arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet

Citycon Oyj myi elokuun lopussa 6 250 arvo-osuuksiksi vaihtamatta jäänyttä yhtiön
osaketta niiden omistajien lukuun. Myynnistä saadut varat, joista on vähennetty
yhtiölle ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, on talletettu Etelä-
Suomen lääninhallitukseen 1.9.2006. Myytyjen osakkeiden omistaja tai muu
oikeudenhaltija on oikeutettu osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden
myyntitulosta. Osakekohtainen osuus myyntitulosta on 3,52 euroa.

Saadakseen osuutensa myyntituloista osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan
on esitettävä vaatimus varoista ja luovutettava osakekirjat ja mahdolliset
saantoselvitykset Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoriin viimeistään 31.8.2016.
Osuus maksetaan Etelä-Suomen lääninhallitukseen talletetuista varoista edellä
mainittujen asiakirjojen esittämistä vastaan.

Hallituksen valtuutukset

Maaliskuussa pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 67 500 000 eurolla antamalla
yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta
nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Hallitus käytti tätä valtuutusta
päättäessään maaliskuussa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta
osakeannista. Osakeannin jälkeen yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen
perusteella korottaa vielä enintään 30 678 818,85 eurolla laskemalla liikkeeseen
enintään 22 725 051 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 14.3.2007 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus käytti tätä valtuutusta päättäessään
heinäkuussa laskea liikkeeseen institutionaalisille sijoittajille suunnatun
pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka perusteella yhtiön osakepääoma voi
nousta enintään 34 191 378,45 eurolla ja osakkeen lukumäärä 25 326 947
osakkeella.

Yhtiökokouksen muita päätöksiä on käsitelty yhtiön 14.3.2006 julkaisemassa
pörssitiedotteessa ja 27.4.2006 julkistetussa osavuosikatsauksessa.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 1999 A/B/C ja 2004 A/B/C. Optio-ohjelmat ovat
osa konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön optio-ohjelmien ehtoja muutettiin kauden aikana toteutetun
merkintäetuoikeusannin johdosta. Muutetut ehdot tulivat voimaan 24.3.2006, ja
ehtoihin tehdyt muutokset käyvät ilmi samana päivänä julkaistusta
pörssitiedotteesta.

Yhtiön hallitus päätti huhtikuussa jakaa yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelmaan
liittyviä C-optio-oikeuksia konsernin henkilöstölle. C-optioiden yhtiön osakkeen
huhtikuun vaihdon perusteella määräytynyt merkintähinta on 4,62 euroa.
Merkintähintaa alennetaan puolella vuosittain jaettavien osinkojen määrästä.

Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa vuoden 2004 optioiden siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään. Samalla hallitus päätti hakea vuoden 2004 A-optioiden
listaamista Helsingin Pörssiin, koska osakkeiden merkintäaika A-optioilla alkoi
1.9.2006. A-optiot listattiin Helsingin Pörssiin 1.9.2006. Myös vuoden 1999 optio-
oikeudet on listattu Helsingin Pörssissä.

Yhtiön optio-oikeuksien keskeiset ehdot ja optio-oikeuksien lukumäärät käyvät
ilmi alla olevista taulukoista.

1999 optiot
kpl Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden Osakkeiden
optio/osake per osake, merkintäaika merkintäaika
euroa alkaa päättyy
A-optiot
1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2000 30.9.2007
B-optiot
1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2002 30.9.2007
C-optiot
1 727 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007
Vapaana
172 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007
Yhteensä
5 500 000

Vuoden 1999 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti merkitä
enintään 5 820 418 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään
7 857 564,30 eurolla. Vuoden 1999 optioilla oli katsauskauden loppuun mennessä
merkitty yhteensä 4 113 456 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli noussut yhteensä
5 553 165,60 eurolla.

2004 optiot
kpl Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden Osakkeiden
optio/osake per osake, merkintäaika merkintäaika
euroa alkaa päättyy
A-optiot
1 040 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009
B-optiot
1 120 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010
C-optiot
1 175 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011
A-optioita vapaana
260 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009
B-optioita vapaana
180 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010
C-optioita vapaana
125 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011
Yhteensä
3 900 000

Vuoden 2004 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti merkitä
enintään 4 138 290 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 5 586
691,50 eurolla. Vuoden 2004 optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset käyvät ilmi
yhtiön Internet-sivuilta www.citycon.fi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin lokakuussa 74
766 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Osakemerkintöjä
vastaava osakepääoman korotus, 100 934,10 euroa, merkitään kaupparekisteriin
arviolta 25.10.2006 ja uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
arviolta 26.10.2006.

Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet
astuvat voimaan osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä. Kullakin
osakkeella on yksi ääni.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 1 632 196 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 2 203 464,60 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 224 865 489,15 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 166 567 029.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon totesi tulevaisuuden näkymistään 27.4.2006 julkaistussa
osavuosikatsauksessa, että se arvioi liiketilojensa kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen pysyvän edelleen vakaina pääkaupunkiseudulla, Suomen suurimmissa
kaupungeissa, Ruotsissa ja Virossa. Näkymät eivät ole muuttuneet kuluneella
kaudella.

Kiristyvässä kilpailuympäristössä yhtiö hakee edelleen mahdollisuuksia laajentaa
liiketoimintaa Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa.

Cityconin liiketoiminta sisältää mm. vuokralaisiin, asiakkaisiin,
kiinteistöomaisuuteen, hintojen kehitykseen, laajentumiseen ja korkotasoon
liittyviä riskejä. Kuitenkin myönteisten markkinanäkymien ja vuosien 2005 ja 2006
aikana toteutettujen hankintojen ja laajennushankkeiden ansiosta Citycon arvioi
liiketoimintansa ja operatiivisen tuloksensa kasvavan vuonna 2006.

Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS
Me 7-9 7-9 1-9 % 1-9 % 1-12
2006 2005 2006 2005 2005
Bruttovuokratuotto 30,6 23,2 83,4 96,6 64,5 97,0 89,1
Käyttökorvaukset ja
palvelutuotot 0,7 0,7 2,9 3,4 2,0 3,0 3,1
Liikevaihto 31,3 23,9 86,4 100,0 66,5 100,0 92,2
Hoitokulut 9,5 6,8 25,4 29,4 18,0 26,4 24,7
Vuokraustoiminnan
muut kulut 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5
Nettovuokratuotto 21,6 17,0 60,6 70,2 48,2 73,1 67,0
Hallinnon kulut 3,7 2,0 9,7 11,2 5,9 9,5 8,3
Liiketoiminnan muut
tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Nettovoitot sijoitus-
kiinteistöjen arvos-
tuksesta käypään
arvoon 21,6 8,3 97,0 112,3 16,1 24,2 45,9
Nettovoitot
sijoituskiinteistöjen
myynneistä 5,8 - 5,8 0,0 0,3 0,0 0,3

Liikevoitto 45,4 23,3 154,0 178,4 58,8 88,5 105,2

Rahoituskulut
(netto) 9,3 7,2 22,2 25,7 25,5 38,4 31,1
Voitto ennen veroja 36,1 16,1 131,9 152,7 33,3 50,2 74,2
Tilikauden tulokseen
perustuvat verot -3,4 -2,1 -6,4 -7,4 -2,2 -3,3 -3,5
Laskennalliset verot -5,4 -2,4 -25,5 -29,6 -6,2 -9,3 -10,8

Katsauskauden voitto 27,3 11,7 100,0 115,8 25,0 37,6 59,8

Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 27,5 11,6 99,9 24,9 59,2
Vähemmistölle -0,2 0,1 0,0 0,1 0,6

Tulos/osake, euroa 0,17 0,09 0,64 0,20 0,47
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 0,15 0,09 0,55 0,20 0,46

Lyhennetty konsernitase, IFRS
Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Varat

Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 1 404,5 894,2 956,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,8 0,5 0,7
Laskennalliset verosaamiset 1,4 0,8 -
Muut pitkäaikaiset varat 0,3 0,3 0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 407,0 895,9 957,6

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 82,0 6,3 9,9
Rahavarat ja pankkisaamiset 24,9 8,8 15,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 106,9 15,1 25,5

Varat yhteensä 1 513,9 911,0 983,1

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 224,8 168,5 184,1
Osakeanti - - 1,1
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 131,1 66,3 85,4
Arvonmuutosrahasto -5,4 -15,9 -10,5
Kertyneet voittovarat 184,4 62,0 96,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä 534,9 280,9 356,6
Vähemmistön osuus 12,5 2,9 3,6
Oma pääoma yhteensä 547,4 283,7 360,2

Velat

Pitkäaikaiset velat 791,9 570,7 542,7
Laskennalliset verovelat 32,7 0,0 5,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 824,6 570,8 548,4

Lyhytaikaiset velat 141,9 56,5 74,4

Velat yhteensä 966,5 627,2 622,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 513,9 911,0 983,1

Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS]
Me
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Osake-Ylikurssi- Arvon- Omat Kertyneet
pääoma anti rahasto muutos- osakkeet voitto-
ja muut rahasto varat
rahastot

Oma pääoma 1.1.2005 156,8 - 41,5 -13,3 -4,7 57,4
Rahavirran suojaus -2,6
Katsauskauden tulos 24,9
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä -2,6 24,9
Osakepääoman muutos -5,2 5,2 4,7 -4,7
Osingonjako -15,7
Osakeanti 16,2 19,5
Osakemerkinnät
osakeoptioilla 0,7 0,0 0,0
Muut muutokset 0,1
Oma pääoma 30.9.2005 168,5 - 66,3 -15,9 - 62,0

Oma pääoma 1.1.2006 184,1 1,1 85,4 -10,5 - 96,5
Rahavirran suojaus 5,1
Katsauskauden tulos 99,9
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,1 99,9
Osakepääoman muutos 38,7 -1,1 37,2
Osingonjako -6,6 -12,6
Osakemerkinnät
osakeoptioilla 2,0
Vaihtovelkakirjalainan
oman pääoman ehtoisen
komponentin osuus 15,1
Muut muutokset 0,6
Oma pääoma 30.9.2006 224,8 - 131,1 -5,4 - 184,4

Emoyhtiön Vähemmistön Oma
omistajille osuus pääoma
kuuluva yhteensä
oma pääoma

Oma pääoma 1.1.2005 237,7 - 237,7
Rahavirran suojaus -2,6 -2,6
Katsauskauden tulos 24,9 0,1 25,0

Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä 22,3 0,1 22,4
Osakepääoman muutos 0,0 0,0
Osingonjako -15,7 -15,7
Osakeanti 35,7 35,7
Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,8 0,8
Muut muutokset 0,1 2,8 2,9
Oma pääoma 30.9.2005 280,9 2,9 283,7

Oma pääoma 1.1.2006 356,6 3,6 360,2
Rahavirran suojaus 5,1 5,1
Katsauskauden tulos 99,9 0,0 100,0
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä 105,1 0,0 105,1
Osakepääoman muutos 74,8 74,8
Osingonjako -19,2 -19,2
Osakemerkinnät osakeoptioilla 2,0 2,0
Vaihtovelkakirjalainan
oman pääoman ehtoisen
komponentin osuus 15,1 15,1
Muut muutokset 0,6 8,8 9,4
Oma pääoma 30.9.2006 534,9 12,4 547,4

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS
Me 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 131,9 33,3 74,2
Oikaisut voittoon ennen veroja -79,8 10,6 -14,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 52,1 43,9 60,1
Käyttöpääoman muutos -1,1 2,4 1,9

Liiketoiminnan rahavirta 50,9 46,3 62,0

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -26,6 -21,6 -32,3
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,7 0,3 0,4
Maksetut välittömät verot -3,6 -3,1 -5,2

Liiketoiminnan nettorahavirta 21,4 21,8 24,8

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla -327,9 -82,7 -92,6
Sijoituskiinteistöjen hankinnat -32,3 - -
Investoinnit sijoituskiinteistöihin
sekä aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -23,5 -7,3 -7,2

Sijoituskiinteistöjen myynti 0,6 2,8 2,8
Luovutustuotot muista sijoituksista - 1,0 1,0
Investointien rahavirta -383,1 -86,2 -96,1

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 73,6 38,4 74,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot 344,0 99,6 134,6
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -241,0 -78,5 -108,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 675,3 199,7 199,7
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -461,8 -178,3 -205,6
Maksetut osingot -19,2 -15,7 -15,7
Rahoituksen rahavirta 370,9 65,2 78,9

Rahavarojen muutos 9,3 0,8 7,7
Rahavarat katsauskauden alussa 15,6 7,9 7,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus - - -
Rahavarat katsauskauden lopussa 24,9 8,8 15,6

Segmenttikohtaiset tiedot
Me 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
2006 2005 2006 2005 2005
Liikevaihto
Kauppakeskukset 22,5 15,4 59,8 40,7 57,4
Marketit ja myymälät 8,8 8,6 26,6 25,8 34,8
Kohdistamattomat - - - - -
Yhteensä 31,3 23,9 86,4 66,5 92,2

Liikevoitto
Kauppakeskukset 27,6 20,1 114,4 42,1 61,2
Marketit ja myymälät 20,2 5,0 46,4 21,2 49,6
Kohdistamattomat -2,5 -1,9 -6,7 -4,5 -5,5
Yhteensä 45,4 23,3 154,0 58,8 105,2

Tunnuslukuja
1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005

Tulos/osake, euroa 0,64 0,20 0,47
Tulos/osake, laimennettu, euroa
(EPRA tulos/osake) 0,62 0,20 0,46
Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 3,21 2,12 2,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,4 13,9 22,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,9 10,6 13,5
Omavaraisuusaste, % 36,2 31,3 36,7

Sijoituskiinteistöt
30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005

Tilikauden alussa 956,6 738,7 738,7
Lisäykset 417,1 142,9 175,4
Myynnit -67,9 -3,4 -3,4
Nettovoitot arvostuksesta
käypään arvoon 97,0 16,1 45,9
Valuuttakurssiero 1,8 - -
Tilikauden lopussa 1 404,5 894,2 956,6

Konsernin vastuusitoumukset
Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 7,8 7,8 7,8
Pankkitakaukset 16,4 - -

Konsernin johdannaissopimukset
Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
arvot arvot arvot arvot arvot arvot
Korko- ja valuuttajohdannaissopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
2007 erääntyvät 50,0 0,4 78,2 -1,0 78,2 -0,1
2008 erääntyvät 40,0 -0,4 50,0 -2,6 50,0 -1,5
2009 erääntyvät 86,0 -3,5 126,7 -9,4 125,3 -6,3
2010 erääntyvät 83,0 -3,8 83,0 -8,5 83,0 -6,8
2011 erääntyvät 40,0 -0,3 - - - -
2012 erääntyvät - - - - - -
2013 erääntyvät 158,3 -0,4 - - - -
Yhteensä 457,3 -8,1 337,9 -21,5 336,5 -14,7

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten arvoa, mikäli kaikki
sopimukset olisi suljettu tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun suojaamistarkoituksessa.

Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät katsauskauden kertyneet korot 0,8 milj.
euroa (1,7 milj. euroa) on kirjattu korkokuluihin.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyy 0,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa)
positiivisia arvoja ja 8,7 milj. euroa (21,5 milj. euroa) negatiivisia arvoja.

Uusien hankintojen yhdistäminen

Elo-syyskuussa 2006 hankittiin Stenungs Torg Fastighets AB, BHM
Centrumfastigheter AB, Liljeholmsplan Fastighets AB, Liljeholmsplan
Bostadsfastigheter AB sekä Liljeholmstorget Development Services AB. Cityconin
osuudet hankintojen varoista ja veloista on arvostettu alustaviin käypiin
arvoihin yhtiön taseessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätösliitteessä 31.12.2005 esiteltyjä IFRS tilinpäätöksen
laadintaperiaatteita on noudatettu tässä osavuosikatsauksessa.

Tilinpäätöksessä 31.12.2005 on siirrytty laskemaan kokonaan omistettujen
kotimaisten kiinteistöyhtiöiden laskennallinen verovelka yhtiöiden osakkeiden
velattoman hankintamenon ja käyvän arvon väliaikaisen eron perusteella.

Vertailukauden luvut 1.1.-30.9.2005 on muutettu vastaamaan uutta
laskentakäytäntöä.

Taloudellinen informaatio vuonna 2006

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 julkaistaan 8.2.2007 klo 12.00.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi

Helsinki 19.10.2006

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2006 yleisluonteisesta
tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen kaudelta
1.1.-30.9.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen lausunnon
osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan
kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja
toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei
tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja
analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman
tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna
tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka
antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta olennaisilta osin ole
laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että
se ei anna arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää
kuvaa Citycon Oyj:n taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 19. lokakuuta 2006

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Tuija Korpelainen
KHT