Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006

CITYCON OYJ Pörssitiedote 19.10.2006 klo 12.00 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.- 30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot nousivat 25,9 prosenttia 60,6 miljoonaan euroon (48,2 milj. euroa), vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,7 prosenttia. - Voitto ennen veroja oli 131,9 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa), sisältäen 97,0 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousua. Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostamisesta käypään arvoon olivat kolmannella neljänneksellä 21,6 miljoonaa euroa. - Tulos/osake oli 0,64 euroa (0,20 euroa), tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta, myyntivoittoa, muita kertaluontoisia eriä ja niistä aiheutuvia verovaikutuksia oli 0,15 euroa (0,14 euroa). - Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi vertailukaudella 57,1 prosenttia ja oli 1 404,5 miljoonaa euroa (894,2 milj. euroa). - Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsastuskauden lopussa oli 690,9 milj. euroa (435,6 milj. euroa). - Citycon myi 75 ydinliiketoimintaansa kuulumatonta liikekiinteistöä Suomessa. Myynnistä kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä 5,8 miljoonaa euroa myyntivoittoa ennen veroja. - Suomessa ja Ruotsissa on toteutettu kauden aikana useita kauppakeskushankintoja. Toiminta laajeni keväällä Liettuaan. - Citycon laajensi pääomapohjaansa laskemalla liikkeeseen 110 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan ja uudelleenjärjesteli rahoitustaan sopimalla kansainvälisen pankkiryhmän kanssa 600 miljoonan euron syndikoidusta luotosta. Avainluvut 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Liikevaihto, Me 86,4 66,5 92,2 Liikevoitto, Me 154,0 58,8 105,2 % liikevaihdosta 178,4 88,5 114,1 Voitto ennen veroja, Me 131,9 33,3 74,2 Katsauskauden voitto, Me 100,0 25,0 59,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me 1 404,5 894,2 956,6 Tulos/osake, euroa 0,64 0,20 0,47 Tulos/osake laimennettu, euroa (EPRA tulos/osake) 0,62 0,20 0,46 Tulos/osake, ilman käyvän arvon muutoksen, myyntivoiton ja muiden kertaluontoisten erien vaikutusta, euroa 0,15 0,14 0,23 Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa 0,14 0,18 0,19 Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 3,21 2,12 2,45 Oikaistu nettovarallisuus (EPRA NNNAV) 3,15 2,12 2,45 P/E -luku (hinta/voitto -suhde) 5 13 7 P/E -luku, ilman käyvän arvon muutoksen, myyntivoiton ja muiden kertaluontoisten erien vaikutusta, euroa 21 19 13 Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,4 13,9 22,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,9 10,6 13,5 Omavaraisuusaste, % 36,2 31,3 36,7 Nettovelkaantumisaste, % 156,9 198,9 156,8 Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 7,5 8,7 8,5 Vuokrausaste, % 96,7 96,9 97,2 Henkilöstö katsauskauden lopussa 70 52 57 Toimitusjohtaja Petri Olkinuora kommentoi katsauskautta: "Cityconin vahva kasvu jatkui. Liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti ja toiminta laajeni sekä Suomessa että erityisesti Ruotsissa. Katsauskaudella toteutunut ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynti terävöittää entisestään strategiaamme keskittyä kauppakeskuksiin ja muihin kaupan suuryksiköihin. Kaupan jälkeen pystymme suuntaamaan enemmän voimavaroja kauppakeskustemme parantamiseen ja kehittämiseen ja kauppakeskus-portfoliomme kasvattamiseen. Myynnistä saaduilla tuloilla rahoitetaan kasvua. Haemme jatkossakin kasvumahdollisuuksia hankkimalla ja uudistamalla kohteita Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Citycon myös panostaa kohteidensa kehittämiseen." EPRA:n suositukset (Best Practices Policy Recommendations) Eurooppalaisia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä edustava The European Public Real Estate Association (EPRA) julkaisi tammikuussa 2006 suosituksensa listatuille kiinteistösijoitusyhtiöille taloudellisen informaation esittämisestä. Citycon on noudattanut näitä suosituksia raportoinnissaan edellisestä osavuosikatsauksesta lähtien. Suositukset täydentävät, eivät korvaa IAS/IFRS -standardeja. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan EPRA:n kotisivuilta osoitteesta www.epra.com. EPRA:n suositusten noudattamisen myötä Citycon-konsernin tuloslaskelmamuoto on muutettu kululajikohtaisesta tuloslaskelmamuodosta toimintokohtaiseksi. Täten tuloslaskelma esittää myös brutto- ja nettovuokratuoton. Citycon uskoo, että suositusten noudattaminen auttaa sijoittajia arvioimaan paremmin konsernin tuloksentekokykyä ja lisää sijoitusinformaation avoimuutta. Koska Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia, vastaa IFRS:n mukainen Cityconin tulos EPRA:n suositusten mukaista tulosta. IFRS:n mukainen laimennettu tulos/osake on sama kuin EPRA tulos/osake. EPRA NAV vastaa myös Cityconin julkaisemaa IFRS:n mukaista emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa. EPRA:n suositusten mukaiset avainluvut Me 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 EPRA NAV 534,9 280,9 356,6 (i) Rahoitusinstrumenteista tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - - (ii) Velkojen käyvän arvon ja tasearvon erotus -11,0 -0,6 0,5 (iii) Laskennalliset verot - - - EPRA NNNAV 523,9 280,3 357,1 / osake laimennettu, euroa 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 (i) Rahoitusinstrumenteista 3,21 2,12 2,45 tulokseen kirjattu käyvän arvon muutos - - - (ii) Velkojen käyvän arvon ja tasearvon erotus -0,07 0,00 0,00 (iii) Laskennalliset verot - - - EPRA NNNAV 3,15 2,12 2,45 Cityconin NNNAV eli oikaistu nettovarallisuus nousi 46,7 prosenttia 523,9 miljoonaan euroon katsauskauden aikana. NNNAV/osake oli 3,15 euroa. Toimintaympäristön kehitys Liiketilojen kysyntä jatkui katsauskaudella hyvänä ja tilojen käyttöasteet pysyivät korkealla tasolla. Hyvän markkinakehityksen myötävaikuttajana oli vähittäiskaupan edelleen jatkunut kasvu. Kuluttajien luottamusindikaattorit olivat edelleen hyvällä tasolla Suomessa, myöskään korkotason ja inflaation muutokset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet markkinatilanteeseen. Kansainvälisten kiinteistösijoittajien kiinnostus suomalaisia liiketiloja kohtaan jatkui vilkkaana, mikä kiristää kilpailua liikepaikkojen hankinnoista. Kiinteistöomaisuuden yhteenveto Cityconin liiketoiminta käsittää koko liikekiinteistön omistamisen ketjun, eli kohteiden kehittämisen, omistamisen, vuokrauksen sekä kiinteistöjen johtamisen. Cityconilla on kolme liiketoimintaryhmää: Kauppakeskukset, Marketit ja myymälät sekä Kiinteistökehitys. Katsauskauden lopussa yhtiö omisti 33 (18) kauppa- ja liikekeskusta ja 52 (127) markettia ja myymälää. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden käypä arvo 30.9.2006 oli 1 404,5 miljoonaa euroa (31.12.2005 956,6 milj. euroa), josta kauppa- ja liikekeskusten osuus oli 79,6 prosenttia (66,9 %) ja market- ja myymäläkiinteistöjen osuus 20,4 prosenttia (33,1 %). Kiinteistöistä 70,3 prosenttia sijaitsee Suomessa, 23,9 prosenttia Ruotsissa, 4,7 prosenttia Virossa ja 1,1 prosenttia Liettuassa. Osuudet on laskettu käyvästä arvosta. Citycon myi katsauskaudella 75 ydinliiketoimintaansa kuulumatonta kiinteistöä. Myytyjen kiinteistöjen velaton kauppahinta oli 73,8 miljoonaa euroa. Kaupan tavoitteena on parantaa yhtiön mahdollisuuksia ydinliiketoimintansa kehittämiseen Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Myytyjen kiinteistöjen käypä arvo Cityconin taseessa 30.6.2006 oli 67,9 miljoonaa euroa. Kauppa toteutui lopullisesti 2.10.2006, mutta kauppa kirjattiin jo kolmannelle vuosineljännekselle, koska kohteiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut siirtyivät ostajalle jo kolmannen vuosineljänneksen aikana. Citycon kirjasi kaupasta myyntivoittoa ennen veroja 5,8 miljoonaa euroa. Kaupan arvioidaan nostavan yhtiön vuoden 2006 osakekohtaista tulosta noin 0,01 eurolla ja tulosta noin 2,1 miljoonalla eurolla ottaen huomioon myyntivoiton, kaupan kulut, menetetyt nettovuokratuotot neljänneltä kvartaalilta ja verot. Kaikki myydyt kiinteistöt sijaitsevat Suomessa ja niiden vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 77 000 neliömetriä. Luettelo myydyistä kohteista on saatavilla yhtiön kotisivuilta. Kaupan jälkeen Cityconin Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmään kuuluu 52 market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset katsauskaudella Citycon soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Aberdeen Property Investors Finland Oy on määritellyt Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon katsauskauden lopussa. 10.10.2006 päivätty arviolausunto on saatavilla yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi. Arviointimenetelmä on kuvattu Cityconin vuoden 2005 vuosikertomuksessa sivulla 14. Katsauskaudella Cityconin kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutos oli 97,0 miljoonaa euroa. Arvonnousua kirjattiin yhteensä 104,5 miljoonaa euroa ja arvonalennuksia yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Cityconin kiinteistöomaisuuden keskimääräinen, Aberdeen Property Investors Finland Oy:n määrittämä nettotuottovaatimus laski 6,9 prosenttiin (31.12.2005 keskimääräinen nettotuottovaatimus oli 7,6 prosenttia). Tuottovaatimuksen lasku oli pääosin seurausta erittäin aktiivisista kiinteistömarkkinoista. Vuokrasopimuskanta ja vuokrausaste Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 3 060 vuokrasopimusta 2 059 vuokralaisen kanssa. Cityconin kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 96,7 prosenttia (96,9 %) ja nettotuotto 7,5 prosenttia (8,7 %). Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 25,9 prosenttia 60,6 miljoonaan euroon. Bruttovuokratuotot kasvoivat 29,4 prosenttia 83,4 miljoonaan euroon. Vuokratuottojen kasvu oli pääosin seurausta kiinteistöhankinnoista katsauskauden aikana. Vertailukelpoisten (like-for-like) kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 3,7 prosenttia. Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat olleet omistuksessa koko vertailukauden (24 kk). Vertailukelpoisiin kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit. Nettotuottoprosentin laskennassa ja vertailukelpoisten kohteiden (like-for-like) valinnassa sovelletaan Kiinteistötalouden instituutin ja Investment Property Databankin ohjeiden mukaista laskentamenetelmää. Vuokrasopimuskannan yhteenveto 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl 267 187 298 Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 58 478 32 661 51 476 Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,7 % 96,9 % 97,2 % Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,8 3,4 3,2 Kauppakeskukset Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Cityconin kauppakeskusten nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 43,3 prosenttia 41,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot kasvoivat 7,5 prosenttia. Kauppakeskusten nettovuokratuotot olivat 68,3 prosenttia Cityconin kaikista vuokratuotoista. Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmän avainluvut Vuokrasopimuskannan yhteenveto 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl 212 147 233 Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 30 852 14 564 29 160 Vuokrausaste kauden lopussa, % 97,0 % 97,5 % 98,0 % Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 2,4 2,7 2,6 Taloudellinen kehitys 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Liikevaihto, Me 59,8 40,7 57,4 Kiinteistökannan markkina-arvon muutos, Me 75,4 14,3 22,1 Liikevoitto, Me 114,4 42,1 61,2 Bruttovuokratuotot, Me 57,1 38,9 54,5 Nettovuokratuotot, Me 41,4 28,9 41,3 Nettotuotto-% 7,2 8,4 8,2 Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 7,9 8,3 8,3 Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 1 117,9 598,1 636,7 Bruttoinvestoinnit, Me 386,6 125,7 174,9 Investoinnit Kauden aikana Citycon teki useita merkittäviä investointeja Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Suomessa Citycon hankki katsauskaudella omistukseensa Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan kauppakeskus Columbuksen 80,1 miljoonalla eurolla. Columbuksen laajennushanke valmistui lokakuun alussa, minkä jälkeen kauppakeskuksen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 20 000 neliömetriä. Muista Suomessa toteutetuista investoinneista suurimmat olivat Vantaan Myyrmannin kauppakeskuksen hankinta kokonaan Cityconin omistukseen, Tampereella sijaitsevan kauppakeskus Tullintorin osto sekä kauppakeskus Valtarin osto Kouvolassa. Yhteensä näiden hankintojen arvo oli noin 45,7 miljoonaa euroa. Ruotsissa toteutettiin kauden aikana Suur-Göteborgin alueella sijaitsevien Lindomen, Backan, Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskusten hankinta. Näiden investointien arvo oli yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa. Kauden aikana Citycon osti lisäksi Stenungs Torg Fastighets AB -nimisen yhtiön kaikki osakkeet noin 41,9 miljoonalla eurolla. Yhtiö omistaa pääosan StenungsTorg -nimisestä kauppakeskuksesta, joka sijaitsee Stenungsundin kunnassa Göteborgin pohjoispuolella. Ruotsista ostettiin kauden aikana myös BHM Centrumfastigheter AB:n kaikki osakkeet noin 104,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omistaa Jakobsbergs Centrum -nimisen kauppakeskuksen Suur-Tukholman luoteisosassa sijaitsevassa Järfällan kunnassa. Elokuussa Citycon ilmoitti ostaneensa Liljeholmsplan Fastighets AB:n, Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB:n ja Liljeholmstorget Development Services AB:n kaikki osakkeet noin 61,9 miljoonalla eurolla. Yhtiöt omistavat noin 20 000 neliömetrin toimisto- ja liikerakennuksen sekä huomattavan määrän rakennusoikeutta uuden kauppakeskuksen rakentamista varten Tukholman Liljeholmenissa. Baltiassa Cityconin toiminta laajeni Liettuaan Vilnassa sijaitsevan Mandarinas- kauppakeskuksen oston myötä. Mandarinaksen velaton kauppahinta oli noin 14,6 miljoonaa euroa. Kauden aikana toteutettujen investointien jälkeen Citycon omistaa yhteensä 19 kauppakeskusta Suomessa, 12 kauppa- ja liikekiinteistöä Ruotsissa ja kaksi kauppakeskusta Baltiassa. Marketit ja myymälät Cityconin Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmä on erikoistunut marketti- ja myymäläkiinteistöjen kehittämiseen, vuokraamiseen ja hallinnointiin. Katsauskaudella Citycon myi 75 marketit- ja myymälät -liiketoimintaryhmään kuulunutta liikekiinteistöä. Myynnin jälkeen ryhmään kuuluu edelleen 52 kiinteistöä. Tämä kiinteistökanta vastaa paremmin Cityconin asettamia strategisia tavoitteita. Kohteiden myynnin myötä yhtiö pystyy myös keskittämään henkilöstöresurssinsa entistä tehokkaammin olemassa olevien kiinteistöjen kaupalliseen kehittämiseen. Cityconin marketti- ja myymäläkiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 19,2 milj. euroa ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat katsauskaudella 0,4 prosenttia. Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmän avainluvut Vuokrasopimuskannan yhteenveto 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl 55 40 65 Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 27 626 18 097 22 316 Vuokrausaste kauden lopussa, % 96,5 % 95,8 % 95,8 % Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta 4,2 4,6 4,2 Taloudellinen kehitys, marketit ja myymälät 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Liikevaihto, Me 26,6 25,8 34,8 Kiinteistökannan markkina-arvon muutos, Me 21,5 1,8 23,8 Liikevoitto, Me 46,4 21,2 49,6 Bruttovuokratuotot, Me 26,3 25,6 34,5 Nettovuokratuotot, Me 19,2 19,3 25,6 Nettotuotto-% 8,3 9,3 9,1 Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet 8,5 9,5 9,2 Kiinteistökannan markkina-arvo, Me 286,6 296,1 320,0 Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 3,3 3,6 Kiinteistökehitys Kiinteistökehitys-ryhmän tehtävänä on kehittää ja laajentaa Cityconin nykyisiä ja uusia kauppapaikkoja yhdessä yhtiön muiden liiketoimintaryhmien kanssa. Liiketoimintaryhmä vastaa myös uusien kauppapaikkojen rakennuttamisesta. Ryhmän tunnuslukuja ei raportoida erikseen, koska sillä ei ole kiinteistökantaa eikä vuokratuottoja. Kehityshankkeet Strategiansa mukaisesti Citycon pyrkii kohdistamaan hankintansa sellaisiin kohteisiin, joita laajentamalla ja kehittämällä on mahdollista tuottaa lisäarvoa asiakkaille, vuokralaisille ja omistajille. Suomessa suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat Tampereen Hervannan kauppakeskus Duon ja Espoon Lippulaivan uudistus- ja laajennushankkeet. Kauppakeskus Duon uudistus- ja laajennushanke etenee suunnitellussa aikataulussa, samoin kauppakeskus Lippulaivan uudistushanke. Lippulaivan laajennushanketta viivästyttää kaavavalitus. Lisäksi yhtiö rakentaa Kaarinaan uutta liikekeskusta noin viiden kilometrin päähän Turun keskustasta. Hankkeen arvo on noin 8,2 miljoonaa euroa. Seinäjoella käynnistetyn Torikeskuksen uudistushankkeen arvo on puolestaan noin 4 miljoonaa euroa. Ruotsissa Citycon kehittää ja uudistaa Åkersbergan kauppakeskusta Suur-Tukholman alueella. Käynnistetty hanke on arvoltaan yhteensä noin 247 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 27 milj. euroa) ja siihen kuuluu kauppakeskuksen modernisointi ja 9 000 neliömetrin laajennus. Kehityshanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan muutoksia olemassa olevaan osaan kauppakeskusta, laajennusosan rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana. Uudistunut kauppakeskus on kokonaisuudessaan valmis kevään 2009 aikana. Kehitys- ja laajennushankkeen jälkeen Åkersberga Centrumin vuokrattava pinta-ala on noin 26 000 neliömetriä. Åkersberga Centrum AB omistaa lisäksi asuntoja yhteensä noin 12 000 neliömetriä. Kauppakeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa myöhemmin lisää asuntoja, joiden kokonaispinta-ala on noin 5 800 neliömetriä. Henkilöstö ja hallinnon kulut Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 70 (52) henkilöä, joista 55 oli Suomessa, yhdeksän Ruotsissa, viisi Virossa ja yksi Liettuassa. Hallinnon kulut kasvoivat 9,7 miljoonaan euroon (5,9 milj. euroa) sisältäen 0,6 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) henkilöstöoptioihin liittyviä laskennallisia kuluja ja 0,6 miljoonaa euroa ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynnistä aiheutuneita kuluja. Kulujen kasvuun vaikutti myös yhtiön toiminnan laajeneminen. Liikevaihto ja tulos Katsauskauden liikevaihto oli 86,4 miljoonaa euroa (66,5 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 96,6 prosenttia (97,0 %). Liikevoitto kasvoi 154,0 miljoonaan euroon (58,8 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 131,9 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 100,0 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa). Kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutosten, myyntivoiton ja muiden kertaluontoisten erien vaikutus tulokseen verovaikutuksineen oli katsauskaudella 75,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Kun tämä otetaan huomioon, on katsauskauden tulos verojen jälkeen 7,0 miljoonaa euroa yli vertailukauden tason. Tuloksen kasvu oli pääasiassa seurausta nettovuokratuottojen kasvusta. Katsauskauden nettorahoituskulut sisälsivät kertaluontoisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa (5.7 milj. euroa). Tulos/osake ilman käyvän arvon muutosta, myyntivoittoa ja muita kertaluontoisia eriä oli 0,15 euroa (0,14 euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,14 euroa (0,18 euroa). Heikkeneminen johtuu osaksi siitä, että vuonna 2005 korkojen maksut painottuivat viimeiselle vuosineljännekselle, kun taas katsauskaudella ja vuonna 2006 ne jakautuvat tasaisemmin. Lisäksi katsauskaudella toteutettujen rahoitusjärjestelyjen järjestelypalkkiot vaikuttivat kassavirtaan. Investoinnit Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 387,5 miljoonaa euroa (129,1 milj. euroa). Investoinneista 364,1 miljoonaa euroa (127,5 milj. euroa) kohdistui uusien kiinteistöjen hankintaan, 23,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa) kiinteistökehitykseen ja 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) muihin investointeihin. Investoinnit rahoitettiin pääasiassa katsauskauden aikana toteutetulla 75 miljoonan euron merkintäoikeusannilla, 110 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskulla sekä nostamalla uutta korollista lainaa noin 200 miljoonaa euroa. Tase ja rahoitus Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 1 513,9 miljoonaa euroa (911,0 milj. euroa), josta likvidit kassavarat olivat 24,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi edelleen hyvänä. Kauden päättyessä konsernitaseen velat olivat yhteensä 966,5 miljoonaa euroa (627,2 milj. euroa), joista lyhytaikaista velkaa oli 141,9 miljoonaa euroa (56,5 milj. euroa). Korolliset velat kasvoivat vertailukaudella 310,9 miljoonaa euroa ja olivat 883,9 miljoonaa euroa (573,1 milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko oli 4,3 prosenttia (4,8 %). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,6 vuotta (2,9 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,4 vuotta (2,7 vuotta). Konsernin omavaraisuusaste oli 36,2 prosenttia (31,3 %). Velanhoitokykyä kuvaava velanhoitokate, eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja, poistoja, käyvän arvon muutoksia ja kertaluontoisia eriä suhteessa nettorahoituskuluihin, oli 2,5. Nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 156,9 prosenttia (198,9 %). Nettovelkaantumisasteen laskuun vaikuttivat vahva katsauskauden tulos sekä katsauskaudella toteutetut oman pääoman ehtoiset rahoitusjärjestelyt. Kauden lopussa Cityconin korollisiin velkoihin sisältyi 79,8 prosenttia (87,4 %) vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 63,4 prosenttia (69,9 %) oli muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimukset huomioituna yhtiön kauden lopun korollisesta velasta 70,8 prosenttia oli kiinteään korkoon sidottua. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli kauden lopussa 457,3 miljoonaa euroa (337,9 milj. euroa). Johdannaissopimusten käypä arvo 30.9.2006 oli -8,1 miljoonaa euroa (-21,5 milj. euroa). Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jonka perusteella koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Nettorahoituskulut olivat 22,2 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa). Katsauskauden rahoituskuluihin sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisten nettorahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä korollisen velan määrästä. Pääomamarkkinajärjestelyt Citycon toteutti katsauskauden aikana onnistuneesti kaksi pääomamarkkinajärjestelyä, suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ja merkintäetuoikeusannin. Toteutetut järjestelyt vahvistavat yhtiön tasetta ja tukevat yhtiön kasvustrategian toteuttamista. Cityconin hallitus päätti heinäkuussa laskea liikkeeseen kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 110 miljoonan euron suuruisen, pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjat on noteerattu Helsingin Pörssissä 22.8.2006 alkaen. Lainan laina-aika on 7 vuotta ja lainalle maksetaan 4,5 prosentin kiinteää vuotuista korkoa. Lainan alkuperäinen vaihtohinta on 4,3432 euroa ja vaihtoaika 12.9.2006-27.7.2013. Lainan eräpäivä on 2.8.2013. Lainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on rahoittaa konsernin kasvustrategian mukaisia investointeja sekä parantaa yhtiön likviditeettiä. Lainan liikkeeseen laskeminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen perustui Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antamaan valtuutukseen. Vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 34 191 378,45 eurolla ja yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 25 326 947 uudella osakkeella. Citycon järjesti maalis-huhtikuussa merkintäoikeusannin, jolla yhtiö hankki varoja yhteensä 75 miljoonaa euroa. Osakkeenomistajille tarjottiin oikeutta merkitä jokaista omistamaansa viittä osaketta kohti yksi uusi osake. Osakeannissa merkittiin 27 274 949 osaketta 2,75 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, mikä vastasi noin 99,4 prosenttia tarjotuista osakkeista. Vaihtovelkakirjalainan ja merkintäetuoikeusannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin katsauskaudella julkaisemista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavissa mm. yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.citycon.fi. Velkarahoitusjärjestelyt Yhtiö paransi katsauskauden aikana velkarahoituksensa ehtoja, pidentänyt keskimääräistä laina-aikaa ja lisännyt käytettävissä olevan velkapääoman määrää. Yhtiön uudet velkajärjestelyt mahdollistavat strategian mukaisten investointien joustavan toteuttamisen. Helmikuussa 2006 Citycon allekirjoitti uuden 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman ja korvasi tällä aikaisemmat yhteensä 60 miljoonan euron erilliset yritystodistusohjelmat. Elokuussa Citycon allekirjoitti 600 miljoonan euron suuruisen luottosopimuksen kansainvälisen pankkiryhmän kanssa. Laina käytettiin Cityconin vuonna 2004 nostaman ja vuonna 2009 erääntyvän, alkuperäiseltä määrältään 450 miljoonan euron suuruisen pankkilainan jälleenrahoitukseen sekä yhtiön kiinteistöhankintojen rahoittamiseen. Lainajärjestely alentaa yhtiön rahoituskustannuksia jälleenrahoitettuun lainaan verrattuna vuositasolla noin 0,7 miljoonaa euroa. Osakepääoma ja osakkeet Citycon Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 100 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 500 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakepääoma vuoden 2006 alussa oli 184 115 724,30 euroa ja osakkeita oli yhteensä 136 382 018 kpl. Katsauskauden aikana yhtiön osakepääomaa on korotettu merkintäetuoikeusannin ja optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena yhteensä 40 648 830,75 eurolla. Osakepääoman muutokset käyvät tarkemmin ilmi oheisesta taulukosta. Kauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 224 764 555,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 166 492 263 kpl. Osakkeen nimellisarvo on 1,35 euroa. Osakepääoman muutokset 1.1.-30.9.2006 Pvm 2006 Peruste Muutos, Muutos, Osakepääoma, Osakkeet, Eur osakkeet, Eur kpl kpl 1.1. 184 115 724,30 136 382 018 16.2. Korotus 1 012 945,50 750 330 185 128 669,80 137 132 348 (optio-oikeudet) 28.3. Korotus 20 250,00 15 000 185 148 919,80 137 147 348 (optio-oikeudet) 18.4. Korotus 737 572,50 546 350 185 886 492,30 137 693 698 (optio-oikeudet) 28.4. Korotus 36 821 181,15 27 274 949 222 707 673,45 164 968 647 (merkintäetuoikeusanti) 4.5. Korotus 51 629,40 38 244 222 759 302,85 165 006 891 (optio-oikeudet) 20.6. Korotus 22 126,50 16 390 222 781 429,35 165 023 281 (optio-oikeudet) 27.7. Korotus 363 734,55 269 433 223 145 163,90 165 292 714 (optio-oikeudet) 21.9. Korotus 1 619 391,15 1 199 549 224 764 555,05 166 492 263 (optio-oikeudet) 30.9. 224 764 555,05 166 492 263 Tammi-syyskuun aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 40,2 (32,0) miljoonaa osaketta ja 149,8 (90,9) miljoonaa euroa. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 4,23 (3,50) euroa ja alin 3,02 (2,36) euroa. Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 3,73 (2,84) euroa ja päätöskurssi 4,15 (3,49) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 690,9 (435,6) miljoonaa euroa. Arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet Citycon Oyj myi elokuun lopussa 6 250 arvo-osuuksiksi vaihtamatta jäänyttä yhtiön osaketta niiden omistajien lukuun. Myynnistä saadut varat, joista on vähennetty yhtiölle ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, on talletettu Etelä- Suomen lääninhallitukseen 1.9.2006. Myytyjen osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Osakekohtainen osuus myyntitulosta on 3,52 euroa. Saadakseen osuutensa myyntituloista osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan on esitettävä vaatimus varoista ja luovutettava osakekirjat ja mahdolliset saantoselvitykset Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoriin viimeistään 31.8.2016. Osuus maksetaan Etelä-Suomen lääninhallitukseen talletetuista varoista edellä mainittujen asiakirjojen esittämistä vastaan. Hallituksen valtuutukset Maaliskuussa pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 67 500 000 eurolla antamalla yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Hallitus käytti tätä valtuutusta päättäessään maaliskuussa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista. Osakeannin jälkeen yhtiön osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa vielä enintään 30 678 818,85 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 22 725 051 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa 14.3.2007 saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus käytti tätä valtuutusta päättäessään heinäkuussa laskea liikkeeseen institutionaalisille sijoittajille suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 34 191 378,45 eurolla ja osakkeen lukumäärä 25 326 947 osakkeella. Yhtiökokouksen muita päätöksiä on käsitelty yhtiön 14.3.2006 julkaisemassa pörssitiedotteessa ja 27.4.2006 julkistetussa osavuosikatsauksessa. Optio-oikeudet Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 1999 A/B/C ja 2004 A/B/C. Optio-ohjelmat ovat osa konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiön optio-ohjelmien ehtoja muutettiin kauden aikana toteutetun merkintäetuoikeusannin johdosta. Muutetut ehdot tulivat voimaan 24.3.2006, ja ehtoihin tehdyt muutokset käyvät ilmi samana päivänä julkaistusta pörssitiedotteesta. Yhtiön hallitus päätti huhtikuussa jakaa yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelmaan liittyviä C-optio-oikeuksia konsernin henkilöstölle. C-optioiden yhtiön osakkeen huhtikuun vaihdon perusteella määräytynyt merkintähinta on 4,62 euroa. Merkintähintaa alennetaan puolella vuosittain jaettavien osinkojen määrästä. Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa vuoden 2004 optioiden siirtämisestä arvo- osuusjärjestelmään. Samalla hallitus päätti hakea vuoden 2004 A-optioiden listaamista Helsingin Pörssiin, koska osakkeiden merkintäaika A-optioilla alkoi 1.9.2006. A-optiot listattiin Helsingin Pörssiin 1.9.2006. Myös vuoden 1999 optio- oikeudet on listattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön optio-oikeuksien keskeiset ehdot ja optio-oikeuksien lukumäärät käyvät ilmi alla olevista taulukoista. 1999 optiot kpl Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden Osakkeiden optio/osake per osake, merkintäaika merkintäaika euroa alkaa päättyy A-optiot 1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2000 30.9.2007 B-optiot 1 800 000 1:1,0927 1,35 1.9.2002 30.9.2007 C-optiot 1 727 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007 Vapaana 172 500 1:1,0927 1,35 1.9.2004 30.9.2007 Yhteensä 5 500 000 Vuoden 1999 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti merkitä enintään 5 820 418 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 7 857 564,30 eurolla. Vuoden 1999 optioilla oli katsauskauden loppuun mennessä merkitty yhteensä 4 113 456 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli noussut yhteensä 5 553 165,60 eurolla. 2004 optiot kpl Merkintäsuhde Merkintähinta Osakkeiden Osakkeiden optio/osake per osake, merkintäaika merkintäaika euroa alkaa päättyy A-optiot 1 040 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009 B-optiot 1 120 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010 C-optiot 1 175 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011 A-optioita vapaana 260 000 1:1,0611 2,2336 1.9.2006 31.3.2009 B-optioita vapaana 180 000 1:1,0611 2,6766 1.9.2007 31.3.2010 C-optioita vapaana 125 000 1:1,0611 4,62 1.9.2008 31.3.2011 Yhteensä 3 900 000 Vuoden 2004 optio-oikeuksilla voidaan muutettujen ehtojen mukaisesti merkitä enintään 4 138 290 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 5 586 691,50 eurolla. Vuoden 2004 optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistukset käyvät ilmi yhtiön Internet-sivuilta www.citycon.fi. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin lokakuussa 74 766 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 100 934,10 euroa, merkitään kaupparekisteriin arviolta 25.10.2006 ja uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 26.10.2006. Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa. Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet astuvat voimaan osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 1 632 196 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta vielä 2 203 464,60 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007. Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 224 865 489,15 euroa ja osakkeiden lukumäärä 166 567 029. Tulevaisuuden näkymät Citycon totesi tulevaisuuden näkymistään 27.4.2006 julkaistussa osavuosikatsauksessa, että se arvioi liiketilojensa kysynnän, käyttöasteiden ja vuokratasojen pysyvän edelleen vakaina pääkaupunkiseudulla, Suomen suurimmissa kaupungeissa, Ruotsissa ja Virossa. Näkymät eivät ole muuttuneet kuluneella kaudella. Kiristyvässä kilpailuympäristössä yhtiö hakee edelleen mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa. Cityconin liiketoiminta sisältää mm. vuokralaisiin, asiakkaisiin, kiinteistöomaisuuteen, hintojen kehitykseen, laajentumiseen ja korkotasoon liittyviä riskejä. Kuitenkin myönteisten markkinanäkymien ja vuosien 2005 ja 2006 aikana toteutettujen hankintojen ja laajennushankkeiden ansiosta Citycon arvioi liiketoimintansa ja operatiivisen tuloksensa kasvavan vuonna 2006. Lyhennetty konsernituloslaskelma, IFRS Me 7-9 7-9 1-9 % 1-9 % 1-12 2006 2005 2006 2005 2005 Bruttovuokratuotto 30,6 23,2 83,4 96,6 64,5 97,0 89,1 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 0,7 0,7 2,9 3,4 2,0 3,0 3,1 Liikevaihto 31,3 23,9 86,4 100,0 66,5 100,0 92,2 Hoitokulut 9,5 6,8 25,4 29,4 18,0 26,4 24,7 Vuokraustoiminnan muut kulut 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 Nettovuokratuotto 21,6 17,0 60,6 70,2 48,2 73,1 67,0 Hallinnon kulut 3,7 2,0 9,7 11,2 5,9 9,5 8,3 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 Nettovoitot sijoitus- kiinteistöjen arvos- tuksesta käypään arvoon 21,6 8,3 97,0 112,3 16,1 24,2 45,9 Nettovoitot sijoituskiinteistöjen myynneistä 5,8 - 5,8 0,0 0,3 0,0 0,3 Liikevoitto 45,4 23,3 154,0 178,4 58,8 88,5 105,2 Rahoituskulut (netto) 9,3 7,2 22,2 25,7 25,5 38,4 31,1 Voitto ennen veroja 36,1 16,1 131,9 152,7 33,3 50,2 74,2 Tilikauden tulokseen perustuvat verot -3,4 -2,1 -6,4 -7,4 -2,2 -3,3 -3,5 Laskennalliset verot -5,4 -2,4 -25,5 -29,6 -6,2 -9,3 -10,8 Katsauskauden voitto 27,3 11,7 100,0 115,8 25,0 37,6 59,8 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 27,5 11,6 99,9 24,9 59,2 Vähemmistölle -0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 Tulos/osake, euroa 0,17 0,09 0,64 0,20 0,47 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,15 0,09 0,55 0,20 0,46 Lyhennetty konsernitase, IFRS Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Varat Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 404,5 894,2 956,6 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,8 0,5 0,7 Laskennalliset verosaamiset 1,4 0,8 - Muut pitkäaikaiset varat 0,3 0,3 0,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 407,0 895,9 957,6 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 82,0 6,3 9,9 Rahavarat ja pankkisaamiset 24,9 8,8 15,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 106,9 15,1 25,5 Varat yhteensä 1 513,9 911,0 983,1 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 224,8 168,5 184,1 Osakeanti - - 1,1 Ylikurssirahasto ja muut rahastot 131,1 66,3 85,4 Arvonmuutosrahasto -5,4 -15,9 -10,5 Kertyneet voittovarat 184,4 62,0 96,5 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 534,9 280,9 356,6 Vähemmistön osuus 12,5 2,9 3,6 Oma pääoma yhteensä 547,4 283,7 360,2 Velat Pitkäaikaiset velat 791,9 570,7 542,7 Laskennalliset verovelat 32,7 0,0 5,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 824,6 570,8 548,4 Lyhytaikaiset velat 141,9 56,5 74,4 Velat yhteensä 966,5 627,2 622,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 513,9 911,0 983,1 Konsernin lyhennetty oman pääoman laskelma, IFRS] Me Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Osake-Ylikurssi- Arvon- Omat Kertyneet pääoma anti rahasto muutos- osakkeet voitto- ja muut rahasto varat rahastot Oma pääoma 1.1.2005 156,8 - 41,5 -13,3 -4,7 57,4 Rahavirran suojaus -2,6 Katsauskauden tulos 24,9 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -2,6 24,9 Osakepääoman muutos -5,2 5,2 4,7 -4,7 Osingonjako -15,7 Osakeanti 16,2 19,5 Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,7 0,0 0,0 Muut muutokset 0,1 Oma pääoma 30.9.2005 168,5 - 66,3 -15,9 - 62,0 Oma pääoma 1.1.2006 184,1 1,1 85,4 -10,5 - 96,5 Rahavirran suojaus 5,1 Katsauskauden tulos 99,9 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,1 99,9 Osakepääoman muutos 38,7 -1,1 37,2 Osingonjako -6,6 -12,6 Osakemerkinnät osakeoptioilla 2,0 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman ehtoisen komponentin osuus 15,1 Muut muutokset 0,6 Oma pääoma 30.9.2006 224,8 - 131,1 -5,4 - 184,4 Emoyhtiön Vähemmistön Oma omistajille osuus pääoma kuuluva yhteensä oma pääoma Oma pääoma 1.1.2005 237,7 - 237,7 Rahavirran suojaus -2,6 -2,6 Katsauskauden tulos 24,9 0,1 25,0 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 22,3 0,1 22,4 Osakepääoman muutos 0,0 0,0 Osingonjako -15,7 -15,7 Osakeanti 35,7 35,7 Osakemerkinnät osakeoptioilla 0,8 0,8 Muut muutokset 0,1 2,8 2,9 Oma pääoma 30.9.2005 280,9 2,9 283,7 Oma pääoma 1.1.2006 356,6 3,6 360,2 Rahavirran suojaus 5,1 5,1 Katsauskauden tulos 99,9 0,0 100,0 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 105,1 0,0 105,1 Osakepääoman muutos 74,8 74,8 Osingonjako -19,2 -19,2 Osakemerkinnät osakeoptioilla 2,0 2,0 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman ehtoisen komponentin osuus 15,1 15,1 Muut muutokset 0,6 8,8 9,4 Oma pääoma 30.9.2006 534,9 12,4 547,4 Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS Me 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 131,9 33,3 74,2 Oikaisut voittoon ennen veroja -79,8 10,6 -14,1 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 52,1 43,9 60,1 Käyttöpääoman muutos -1,1 2,4 1,9 Liiketoiminnan rahavirta 50,9 46,3 62,0 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -26,6 -21,6 -32,3 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,7 0,3 0,4 Maksetut välittömät verot -3,6 -3,1 -5,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 21,4 21,8 24,8 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -327,9 -82,7 -92,6 Sijoituskiinteistöjen hankinnat -32,3 - - Investoinnit sijoituskiinteistöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -23,5 -7,3 -7,2 Sijoituskiinteistöjen myynti 0,6 2,8 2,8 Luovutustuotot muista sijoituksista - 1,0 1,0 Investointien rahavirta -383,1 -86,2 -96,1 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 73,6 38,4 74,4 Lyhytaikaisten lainojen nostot 344,0 99,6 134,6 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -241,0 -78,5 -108,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 675,3 199,7 199,7 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -461,8 -178,3 -205,6 Maksetut osingot -19,2 -15,7 -15,7 Rahoituksen rahavirta 370,9 65,2 78,9 Rahavarojen muutos 9,3 0,8 7,7 Rahavarat katsauskauden alussa 15,6 7,9 7,9 Valuuttakurssien muutosten vaikutus - - - Rahavarat katsauskauden lopussa 24,9 8,8 15,6 Segmenttikohtaiset tiedot Me 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2006 2005 2006 2005 2005 Liikevaihto Kauppakeskukset 22,5 15,4 59,8 40,7 57,4 Marketit ja myymälät 8,8 8,6 26,6 25,8 34,8 Kohdistamattomat - - - - - Yhteensä 31,3 23,9 86,4 66,5 92,2 Liikevoitto Kauppakeskukset 27,6 20,1 114,4 42,1 61,2 Marketit ja myymälät 20,2 5,0 46,4 21,2 49,6 Kohdistamattomat -2,5 -1,9 -6,7 -4,5 -5,5 Yhteensä 45,4 23,3 154,0 58,8 105,2 Tunnuslukuja 1-9 2006 1-9 2005 1-12 2005 Tulos/osake, euroa 0,64 0,20 0,47 Tulos/osake, laimennettu, euroa (EPRA tulos/osake) 0,62 0,20 0,46 Oma pääoma/osake, euroa (EPRA NAV) 3,21 2,12 2,45 Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,4 13,9 22,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,9 10,6 13,5 Omavaraisuusaste, % 36,2 31,3 36,7 Sijoituskiinteistöt 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Tilikauden alussa 956,6 738,7 738,7 Lisäykset 417,1 142,9 175,4 Myynnit -67,9 -3,4 -3,4 Nettovoitot arvostuksesta käypään arvoon 97,0 16,1 45,9 Valuuttakurssiero 1,8 - - Tilikauden lopussa 1 404,5 894,2 956,6 Konsernin vastuusitoumukset Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 7,8 7,8 7,8 Pankkitakaukset 16,4 - - Konsernin johdannaissopimukset Me 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät arvot arvot arvot arvot arvot arvot Korko- ja valuuttajohdannaissopimukset Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 2007 erääntyvät 50,0 0,4 78,2 -1,0 78,2 -0,1 2008 erääntyvät 40,0 -0,4 50,0 -2,6 50,0 -1,5 2009 erääntyvät 86,0 -3,5 126,7 -9,4 125,3 -6,3 2010 erääntyvät 83,0 -3,8 83,0 -8,5 83,0 -6,8 2011 erääntyvät 40,0 -0,3 - - - - 2012 erääntyvät - - - - - - 2013 erääntyvät 158,3 -0,4 - - - - Yhteensä 457,3 -8,1 337,9 -21,5 336,5 -14,7 Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten arvoa, mikäli kaikki sopimukset olisi suljettu tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun suojaamistarkoituksessa. Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät katsauskauden kertyneet korot 0,8 milj. euroa (1,7 milj. euroa) on kirjattu korkokuluihin. Sopimusten käypiin arvoihin sisältyy 0,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa) positiivisia arvoja ja 8,7 milj. euroa (21,5 milj. euroa) negatiivisia arvoja. Uusien hankintojen yhdistäminen Elo-syyskuussa 2006 hankittiin Stenungs Torg Fastighets AB, BHM Centrumfastigheter AB, Liljeholmsplan Fastighets AB, Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB sekä Liljeholmstorget Development Services AB. Cityconin osuudet hankintojen varoista ja veloista on arvostettu alustaviin käypiin arvoihin yhtiön taseessa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Tilinpäätösliitteessä 31.12.2005 esiteltyjä IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteita on noudatettu tässä osavuosikatsauksessa. Tilinpäätöksessä 31.12.2005 on siirrytty laskemaan kokonaan omistettujen kotimaisten kiinteistöyhtiöiden laskennallinen verovelka yhtiöiden osakkeiden velattoman hankintamenon ja käyvän arvon väliaikaisen eron perusteella. Vertailukauden luvut 1.1.-30.9.2005 on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä. Taloudellinen informaatio vuonna 2006 Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 julkaistaan 8.2.2007 klo 12.00. Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi Helsinki 19.10.2006 CITYCON OYJ Hallitus Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Talousjohtaja Eero Sihvonen Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi Kertomus Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2006 yleisluonteisesta tarkastuksesta Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.9.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen lausunnon osavuosikatsauksesta. Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan kansainvälisen suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että se ei anna arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää kuvaa Citycon Oyj:n taloudellisesta asemasta. Helsingissä 19. lokakuuta 2006 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tuija Korpelainen KHT

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme