CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2004
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 5,7 milj. euroon
(4,8 milj. euroa)
- Liikevaihto kasvoi 21,9 milj. euroon (19,4 milj. euroa)
- Tulos/osake kasvoi 0,04 euroon (0,03 euroa)
- Seinäjoen Torikeskuksen osto kasvatti Cityconin kauppakeskusten
määrän 16:een
- Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät katsauskaudella
edelleen vahvoina

AVAINLUVUT
1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
Liikevaihto, Me 21,9 19,4 78,1
Liikevoitto, Me 12,2 10,8 43,3
% liikevaihdosta 55,7 55,5 55,5
Voitto ennen satunnaisia
eriä ja veroja, Me 5,7 4,8 19,1
Katsauskauden voitto, Me 4,1 3,5 14,3

Tulos/osake, euroa 0,04 0,03 0,14
Tulos/osake laimennettu,
euroa 0,04 0,03 0,14
Oma pääoma/osake, euroa 1,91 1,91 2,01
P/E-luku (hinta/voitto/suhde) 13 7 11
Oman pääoman tuotto, % 8,4 7,2 7,1
Oman pääoman tuotto kun
vähemmistöosuus otetaan
huomioon, % 5,6 4,9 4,9
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % 6,0 6,0 5,8
Omavaraisuusaste, % 43,8 47,6 44,9
Omavaraisuusaste kun
pääomalaina ei sisälly
omaan pääomaan, % 35,6 38,4 36,7
Kiinteistökannan
nettovuokratuotto, % 8,4 8,4 8,5
Vuokrausaste, % 97,1 97,3 97,3
Henkilöstö katsauskauden
lopussa 41 33 34

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2004 tammikuussa 6,8 prosenttia ja helmikuussa 5,6 prosenttia
suurempi kuin vastaavina ajankohtina vuonna 2003.
Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi tammikuussa 8,3 prosenttia ja
helmikuussa 6,2 prosenttia ja päivittäistavarakaupan tammikuussa
3,6 prosenttia ja helmikuussa 4,4 prosenttia edellisvuodesta.

Vähittäiskaupan vahvan myynnin ansiosta liiketilojen
vuokrauskysyntä jatkui hyvänä ja vajaakäyttöasteet pysyivät
matalina etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen suurimmissa
kaupungeissa.

KIINTEISTÖOMAISUUS
Cityconin omistamien kiinteistöjen kirjanpitoarvo oli
katsauskauden lopussa 730,7 miljoonaa euroa (646,6 milj. euroa).
Citycon omisti 16 kauppakeskusta, jotka muodostivat 58,6
prosenttia yhtiön kiinteistöomaisuudesta sekä 132 market- ja
myymäläkiinteistöä, jotka olivat 41,4 prosenttia yhtiön
kiinteistöomaisuudesta. Kiinteistöistä 46,8 prosenttia sijaitsi
katsauskauden päättyessä pääkaupunkiseudulla, 35,4 prosenttia
muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ja 17,8 prosenttia muualla
Suomessa.

ASIAKKAAT, SOPIMUSKANTA JA VUOKRAUSASTE
Cityconin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset erikois-
ja päivittäistavarakaupan ketjut, supermarketit ja tavaratalot
sekä itsenäiset, ketjuihin kuulumattomat yrittäjät.
Asiakasrakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä
muutoksia.

Yhtiö teki katsauskauden aikana yhteensä 98 vuokrasopimusta.
Seinäjoen Torikeskuksen oston myötä Citycon sai 79 uutta
sopimusta. Katsauskauden lopussa Cityconilla oli kaikkiaan 1 438
vuokrasopimusta noin 830 vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimusten
keskimääräinen kestoaika oli 3,7 vuotta. Cityconin koko
kiinteistöomaisuuden vuokrausaste oli 97,1 prosenttia (97,3 %).

SOPIMUSKANNAN KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
Kauppakeskukset
Katsauskaudella tehdyt vuokrasopimukset
yhteensä, kpl 73 36 151
Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala
yhteensä, m2 11 039 3 304 16 399
Vuokrausaste katsauskauden lopussa, % 97,5 97,7 97,6
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen voimassa-
oloaika katsauskauden lopussa, vuotta 2,9 3,3 3,0

Market- ja myymäläkiinteistöt
Katsauskaudella tehdyt vuokrasopimukset
yhteensä, kpl 25 9 51
Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala
yhteensä, m2 13 564 2 038 9 806
Vuokrausaste katsauskauden lopussa, % 96,6 96,9 96,8
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen
voimassaoloaika katsauskauden lopussa,
vuotta 4,6 4,8 4,4

VUOKRATUOTOT
Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat
katsauskaudella yhteensä 15,2 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa).
Yhtiön omistamien kiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste oli
8,4 prosenttia.

Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 55,1 prosenttia
(49,2 %) ja markettien ja myymälöiden osuus 44,9 prosenttia (50,8
%). Tuotoista noin 47,5 prosenttia muodostui pääkaupunkiseudun
kohteista ja 34,4 prosenttia muista Suomen suurimpien kaupunkien
kohteista sekä noin 18,1 prosenttia muun Suomen kohteista.

VUOKRATUOTTOJEN KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
Kauppakeskukset
Bruttovuokratuotot, Me 11,4 8,8 36,5
Nettovuokratuotot, Me 8,4 6,7 27,5
Nettotuottoaste, % 7,9* 7,9 8,1*
*sisältää keskeneräiset hankkeet

Market- ja myymäläkiinteistöt
Bruttovuokrtuotot, Me 9,2 9,2 36,5
Nettovuokrtuotot, Me 6,8 6,9 27,2
Nettotuottoaste, % 9,1 9,0 8,9


INVESTOINNIT JA KEHITYSHANKKEET
Cityconin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa
(0,2 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit sisälsivät uuden
kauppakeskuksen, Seinäjoen Torikeskuksen, oston 7,1 miljoonalla
eurolla ja liiketoiminnan kehityshankkeita 2,3 miljoonalla
eurolla.

Kauppakeskukset-ryhmän kiinteistökanta kasvoi katsauskauden aikana
Seinäjoen Torikeskuksella, joka on yksi Etelä-Pohjanmaan
merkittävimmistä kauppakeskuksista. Torikeskus siirtyi Cityconin
omistukseen 1.3.2004. Torikeskuksen nettotuotto kauppahinnalle oli
kaupantekohetkellä noin 8,6 prosenttia.

Kauppakeskukset -ryhmän suurimmat käynnissä olevat investoinnit
olivat kauppakeskus Porin IsoKarhun ja Jyväskylän Jyväskeskuksen
laajennus- ja muutostyöt. Investointien suuruus on yhteensä noin
12,0 miljoonaa euroa. Kohteet valmistuvat suunnitelmien mukaisesti
3. vuosineljänneksellä. Investointien positiivinen tulosvaikutus
näkyy alkaen 4. vuosineljänneksellä Kauppakeskukset –ryhmä jatkoi
Myyrmannin ja Lippulaivan kauppakeskusten laajennusten
suunnittelua.

Marketit ja myymälät -ryhmä ei tehnyt katsauskaudella merkittäviä
investointeja.

Kiinteistökehitys-ryhmä jatkoi Cityconin kauppapaikkojen
kehityshankkeiden suunnittelua yhdessä muiden
liiketoimintaryhmien kanssa sekä uusien liikekeskusten
kaupallisten edellytysten tutkimista pääkaupunkiseudulla sekä
Tampereen ja Turun markkina-alueilla. Ryhmä panosti
suunnitellusti maanhankinta- ja kaavoitusprosessien etenemiseen.

MYYNNIT
Citycon myi katsauskaudella strategiansa mukaisesti yhden
kiinteistön. Myynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cityconin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 21,9 miljoonaan
euroon (19.4 milj. euroa). Kasvu johtui pääosin yhtiön vuoden 2003
lopulla tekemistä kauppakeskushankinnoista. Bruttovuokratuottojen
osuus liikevaihdosta oli 94,1 prosenttia (93,3 %).

Liikevoitto kasvoi 12,2 miljoonaan euroon (10,8 milj. euroa), joka
johtui kauppakeskushankinnoista vuoden 2003 lopulla.

TASE JA RAHOITUS
Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä.

Taseen loppusumma oli 836,4 miljoonaa euroa (745,8 milj. euroa),
josta likvidit varat olivat 7,2 miljoonaa euroa (13,4 milj.
euroa).

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääomaa yhteensä
467,3 miljoonaa euroa (388,8 milj. euroa). Korollinen vieras
pääoma lisääntyi katsauskaudella 4,5 miljoonaa euroa ja oli 516,5
miljoonaa euroa (440,4 milj. euroa), kun pääomalaina 68,5
miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa) oli laskettu mukaan. Korollisen
vieraan pääoman keskikorko oli katsauskaudella 5,1 prosenttia (5,4
%). Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli noin
4,3 vuotta (5,3 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika
4,2 vuotta (3,8 vuotta).

Cityconin korolliseen velkaan sisältyi 86,7 prosenttia
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 76,8 prosenttia oli muutettu
kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla ja 12,1 prosenttia
suojattu korkokattosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten
nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 342,2 miljoonaa euroa ja
korkokattosopimusten 53,8 miljoonaa euroa. Velanhoitokate eli
edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja
suhteessa nettorahoituskuluihin, oli 2,2.
Konsernin omavaraisuusaste oli 43,8 prosenttia (47,6 %). Jos
pääomalainaa ei lasketa omaan pääomaan, omavaraisuusaste oli 35,6
prosenttia (38,4 %).

Nettorahoituskulut nousivat 6,5 miljoonaan euroon (5,9 milj.
euroa).

CITYCON JA IFRS
Citycon Oyj siirtyy raportoimaan IAS/IFRS-standardien
(International Financial Reporting Standards) mukaisesti vuoden
2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Yhtiö päätti
keskeisimmistä valinnaisista IFRS:n mukaisista tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista vuoden 2004 alussa ja selvitti IFRS:n
käyttöönoton vaikutusta tilinpäätösperiaatteisiinsa 12.2.2004
julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessa.

HENKILÖSTÖ
Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä
41 (33) henkilöä, joista 32 (27) oli emoyhtiön palveluksessa.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Citycon Oyj:n osakepääoma 31.3.2004 oli 142 800 108,30 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen nimellisarvo on 1,35
euroa.

VAIHTO JA KURSSI
Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 78,8 miljoonaa osaketta ja 146,7 miljoonaa euroa.
Jakson ylin kurssinoteeraus oli 2,05 euroa ja alin 1,52 euroa.
Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,86 euroa ja
päätöskurssi 2,05 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
katsauskauden lopussa oli 208,9 miljoonaa euroa (102,9 milj.
euroa) omien osakkeiden osuuden vähentämisen jälkeen.

OSAKKEENOMISTAJAT
Katsauskauden aikana Gazit-Globe (1982) Ltd:n ilmoitti 3.3.2004
kasvattaneensa osuuttaan yhtiön osake- ja äänimäärästä 25,43
prosenttiin.

Cityconilla oli katsauskauden lopussa kaikkiaan 1 351
rekisteröityä osakkeenomistajaa. Rekisteröidyt osakkeenomistajat
omistivat 56,0 miljoonaa osaketta eli niiden hallussa oli 53
prosenttia osake- ja äänimäärästä. Hallintarekisteröidyt
osakkeenomistajat omistivat 49,8 miljoonaa osaketta eli niiden
hallussa oli 47 prosenttia osake- ja äänimäärästä.

CITYCONIN OMAT OSAKKEET, HALLITUKSEN JA JOHDON OMISTAMAT OSAKKEET
Citycon Oyj:n hallussa olevien osakkeiden määrä säilyi
katsauskauden ajan entisellään eli 3 874 000 osakkeena, joka
vastaa 3,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimärästä. Osakkeiden
hankintahinta oli yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Omien osakkeiden
kirjanpitoarvo 31.3.2004 vastasi hankintahintaa, joka oli
katsauspäivän markkina-arvoa alhaisempi. Yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden vaikutus on vähennetty tunnuslukuja laskettaessa.

Citycon Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.3.2004 yhteensä 66
453 osaketta, mikä oli 0,06 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Cityconin toimitusjohtaja omisti 100 000 osaketta ja
muut johtoryhmän jäsenet yhteensä 3 000 osaketta 31.3.2004.

VARSAINAINEN YHTIÖKOKOUS
Cityconin varsinainen yhtiökokous 15.3.2004 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksen
hyväksymät hallituksen ehdotukset ilmenevät kokonaisuudessaan
Cityconin 12.2.2004 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

VALTUUTUKSET JA OPTIO-OIKEUDET
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 21 085 106
kappaletta yhtiön uusia nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä
osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 28 464 893,10 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään
osakemäärä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa jo olevien osakkeiden nimellisarvon kanssa vastaa

hankinnan jälkeen 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Omia osakkeita voidaan
hankkia esimerkiksi käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
kiinteistö- tai osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän
muun omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää kaikkien hallitukselle
annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai
osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden
hankinnoissa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-
oikeuksien antamisesta Citycon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden
henkilöstölle ja Citycon Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 3
900 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
yhden (1) Cityconin osakkeen. Citycon Oyj:n osakepääoma voi vuoden
2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
nousta enintään 5.265.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään
3.900.000 uudella osakkeella, joka on enintään 3,8 prosenttia
yhtiön koko osake- ja äänimäärästä, kun yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet on vähennetty.

Katsauskauden lopussa kaikki annetut valtuudet olivat
täysimääräisinä käyttämättä.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen
nykyisistä jäsenistä Stig-Erik Bergströmin, Carl G. Nordmanin sekä
uusiksi hallituksen jäseniksi Executive Vice President Amir Galin,
kiinteistösijoitusjohtaja Timo Kankurin, toimitusjohtaja VT Raimo
Korpisen, DI MBA Tuomo Lähdesmäen ja toimitusjohtaja Claes
Ottossonin. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Stig-Erik
Bergströmin ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen seuraavalle
toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

OSINKO
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa
tilikaudelta 1.1.–31.12.2003 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön omistamille omille osakkeille. Osingonjaon
täsmäytyspäivä oli 18.3.2004 ja osinko maksettiin 25.3.2004.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Gazit-Globe (1982) Ltd ilmoitti 6.4.2004 kasvattaneensa osuuttaan
yhtiön osake- ja äänimäärästä 33,4 prosenttiin.

Citycon valittiin 1.4.2004 alkaen kansainvälisiin
kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index ja GPR 250 Property Securities Index toimivat
kansainvälisten sijoittajien vertailuindekseinä.

Cityconin vuoden 1999 A/B-optio-oikeudet listattiin Helsingin
Pörssin päälistalla 23.4.2004 alkaen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon arvioi liiketilojensa kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen pysyvän hyvinä pääkaupunkiseudulla ja Suomen
suurimmissa kaupungeissa. Citycon arvioi kuluvan vuoden
liikevaihdon ja tuloksen kasvavan myönteisten markkinanäkymien
sekä vuoden 2003 lopussa ja 2004 alussa tekemiensä
kauppakeskushankintojen ansiosta.

Helsingissä 27.4.2004

Citycon Oyj
Hallitus


1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
KONSERNITULOSLASKELMA, Me

Liikevaihto 21,9 19,4 78,1
Muut tuotot 0,0 0,0 -0,5

Kulut
Materiaalit ja palvelut 5,8 4,7 18,7
Henkilöstökulut 0,7 0,7 2,6
Poistot ja arvonalentumiset 1,8 1,6 6,5
Vuokrat ja vastikkeet 0,8 1,0 4,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,1 0,1 0,4
Muut liiketoiminnan kulut 0,5 0,6 1,9
Kulut yhteensä 9,7 8,7 34,3

Liikevoitto 12,2 10,8 43,3
Rahoitustuotot ja -kulut -6,5 -5,9 -24,2
Voitto ennen satunnaiseriä
ja veroja 5,7 4,8 19,1

Välittömät verot -1,6 -1,3 -4,9
Tilikauden voitto 4,1 3,5 14,3

KONSERNITASE, Me

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4,7 4,1 4,5
Aineelliset hyödykkeet 739,4 624,0 729,1
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä 55,4 74,9 55,5
Omat osakkeet 4,7 3,9 4,7
Muut sijoitukset 21,4 22,3 23,1
Sijoitukset yhteensä 81,5 101,2 83,3
Pysyvät vastaavat yhteensä 825,6 729,2 816,9

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 3,6 3,2 3,4
Rahat ja pankkisaamiset 7,2 13,4 15,1
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä 10,8 16,6 18,5

Vastaavaa yhteensä 836,4 745,8 835,3

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 142,8 142,8 142,8
Ylikurssirahasto 28,3 28,3 28,3
Omien osakkeiden rahasto 4,7 3,9 4,7
Muut rahastot 6,6 6,6 6,6
Edellisten tilikausien voitto 13,0 13,0 13,0
Tilikauden voitto 4,1 3,5 14,3
Pääomalaina 68,5 68,5 68,5
Oma pääoma yhteensä 267,8 266,5 278,0

Vähemmistöosuus 101,2 90,5 99,8

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 433,2 371,8 428,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 34,1 17,0 29,2
Vieras pääoma yhteensä 467,3 388,8 457,5

Vastattavaa yhteensä 836,4 745,8 835,3

Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin 9,4 0,2 84,2
% liikevaihdosta 42,9 0,8 107,9
Suunnitelman mukaiset
poistot ja arvonalennukset 1,8 1,6 6,5
Henkilöstö keskimäärin 39 32 33

RAHAVIRTALASKELMA, Me
1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto ennen
satunnaisia eriä 5,7 4,8 19,1
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1,8 1,6 6,5
Rahoitustuotot ja kulut 6,5 5,9 24,2
Muut oikaisut 0,1 0,1 0,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta 14,2 12,4 50,8
Käyttöpääoman muutos 0,1 0,4 0,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 14,2 12,9 50,7
Maksetut korot ja maksut
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -1,4 -1,4 -24,1
Saadut osingot ja korot
liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,5
Maksetut välittömät verot -1,1 -1,0 -4,7
Liiketoiminnan rahavirta (A) 11,9 10,6 22,4

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -3,1 -0,2 -4,9
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -7,5 -77,1
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,1 1,4
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,8
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 1,6
Muut erät 0,1
Investointien rahavirta(B) -10,5 0,2 -79,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaiset lainojen
nostot 0,2 2,1
Pitkäaikaisten lainojen
nostot 4,9 67,9
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -0,5 -0,2
Maksetut osingot ja muu
voitonjako -13,7 -9,1 -9,2
Rahoituksen rahavirta(C) -9,2 -9,1 60,6

Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys(+)/vähennys(-) -7,9 1,7 3,3

Rahavarat tilikauden alussa 15,1 11,7 11,7
Rahavarat tilikauden lopussa 7,2 13,4 15,1

TUNNUSLUKUJA 1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003

Tulos/osake, euroa 0,04 0,03 0,14
Oma pääoma/osake, euroa 1,91 1,91 2,01
Oman pääoman tuotto, % 8,4 7,2 7,1
Oman pääoman tuotto kun
vähemmistöosuus otetaan
huomioon, % 5,6 4,9 4,9
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % 6,0 6,0 5,8
Omavaraisuusaste, % 43,8 47,6 44,9
Omavaraisuusaste kun
pääomalaina ei sisälly
omaan pääomaan, % 35,6 38,4 36,7

OMAT OSAKKEET 1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003

25.11.1999-31.3.2004
Lukumäärä, milj. kpl 3,9 3,9 3,9
Yhteenlaskettu nimellisarvo, Me 5,2 5,2 5,2
Osuus osakepääomasta, % 3,7 3,7 3,7
Osuus äänimäärästä, % 3,7 3,7 3,7
Suoritettu vastike, Me 4,7 4,7 4,7

Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 31.3.2004 vastasi hankintahintaa,
joka oli tilinpäätöspäivän markkina-arvoa alhaisempi. Omien
osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me
1-3 2004 1-3 2003 1-12 2003
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 338,4 323,4 338,4
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 85,3 78,4
Muut pantatut osakkeet 76,7 96,9 76,7
Muut annetut vakuudet 0,1 1,0 3,2

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me
31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Nimellisarvot Nimellisarvot Nimellisarvot
Korkojohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
2004 erääntyvät 50,0
2007 erääntyvät 78,2 78,2
2008 erääntyvät 50,0 50,0
2009 erääntyvät 131,0 66,0 91,0
2010 erääntyvät 83,0 83,0 83,0
Yhteensä 342,2 199,0 302,2

Korko-optiosopimukset
Ostetut korkokattosopimukset
2004 erääntyvät 53,8 53,8 53,8
Yhteensä 53,8 53,8 53,8

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me
31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Käyvät arvot Käyvät arvot Käyvät arvot
Korkojohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
2004 erääntyvät -1,7
2007 erääntyvät -0,3 1,1
2008 erääntyvät -2,6 -1,3
2009 erääntyvät -8,5 -6,1 -5,4
2010 erääntyvät -7,7 -6,5 -5,8
Yhteensä -19,2 -14,3 -11,4

Korko-optiosopimukset
Ostetut korkokattosopimukset
2004 erääntyvät 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten arvoa,
mikäli kaikki sopimukset olisi suljettu tilinpäätöspäivän
markkinahintoihin.
Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun
suojaamistarkoituksessa.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvät tilikauden kertyneet korot
1,7 Me (1,0 Me) on kirjattu korkokuluihin.

Veroina käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTPERIAATTEET
Tilinpäätöksessä 31.12.2003 esitettyjä tilinpäätöksen
laadintaperiaatteita on noudatettu myös tässä
osavuosikatsauksessa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Citycon Oyj julkaisee vuoden 2004 muut osavuosikatsaukset
seuraavasti:
tammi-kesäkuu 11.8.2004
tammi-syyskuu 21.10.2004

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 6803 6738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Pirkko Salminen
Puhelin (09) 6803 6730 tai 050 3022 485
pirkko.salminen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi