Cityconin suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty

EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti kokouksessaan 19.10.2005 lopettaa
tarjousmenettelyn 19.10.2005 kello 23.20 ja korottaa Yhtiön osakepääomaa
15 120 000 eurolla eli yhteensä 11 200 000 osakkeella toteuttamalla suunnatun
osakeannin valikoiduille suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on rahoittaa suur-Tukholman
alueella sijaitsevien Åkermyntanin, Kallhällin ja Fruängenin liikekeskusten
hankinta sekä tulevia kiinteistökauppoja.

Hallituksen päätös osakepääoman korottamisesta perustuu varsinaisen
yhtiökokouksen sille 5.4.2005 myöntämään valtuutukseen ja nk. tarjousmenettelyn
kautta 19.10.2005 vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin. Tarjousmenettely
lopetettiin ennenaikaisesti, koska yhtiö oli saanut riittävän määrän
merkintäsitoumuksia osakeannin toteuttamiseksi. Osakeannin pääjärjestäjä
tiedottaa merkintäsitoumuksensa jättäneille institutionaalisille sijoittajille
heille suunnattujen uusien osakkeiden määrän arviolta 20.10.2005.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.10.2005 kello 11.00 ja päättyy 25.10.2005 kello
11.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt
osakkeen merkintähinnaksi 3,08 euroa osakkeelta ottaen huomioon tehdyt tarjoukset
ja osakkeen markkinahinnan. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat 8,96 prosenttia
Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja 8,22
prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan. Osakeantia varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä,
joka vastaa noin 1,7-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 27
sijoittajaa. Uusista osakkeista allokoidaan 99 prosenttia ulkomaisille
sijoittajille ja yksi prosentti suomalaisille sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta
on maksettu. Uusien osakkeiden listauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin
päälistalla 27.10.2005.

Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 18.10.2005 julkistetun osavuosikatsauksen
jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista, jolla voisi olla merkittävää
vaikutusta Yhtiön asemaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki,
jonka kotipaikka on Amsterdam.

Helsinki 19.10.2005

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI
HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA.

OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ
VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE
(ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE) HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA
TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN
TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ,
JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ,
SEN HALLINNOSTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ.

TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUELLISTEN
ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA, EIKÄ
NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA, ELLEIVÄT NE OLE
SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA TAI ELLEI
NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA VAATIMUKSISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA
OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ
SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN
LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AUSTRALIAAN TAI
AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI
PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.

LIITE

EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI LOKAKUU 2005
ANTIEHDOT

Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 19.10.2005 päättänyt
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 antaman valtuutuksen nojalla, että
Yhtiön osakepääomaa korotetaan 15 120 000,00 eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset

Osakepääomaa korotetaan 15 120 000,00 eurolla antamalla merkittäväksi 11 200 000
nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta ("Osakkeet", kukin erikseen "Osake").
Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Kempen & Co:n ja/tai sen nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 3,08 euroa Osakkeelta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti
Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille.

4. Maksuehdot

Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava 20.10.2005 kello 11.00 ja
25.10.2005 kello 11.00 välisenä aikana. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden
maksuajan pidentämisestä.

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon
1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää
jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on rahoittaa suur-Tukholman alueella sijaitsevien Åkermyntanin,
Kallhällin ja Fruängenin liikekeskusten hankinta ja tulevia kiinteistökauppoja.
Yhtiön yhtiökokous on päättänyt, että kiinteistöhankintojen rahoittaminen on
painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle.

7. Alimerkintätilanteet

Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä
on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole
merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei
kuulu alkuperäiseen valikoitujen sijoittajien joukkoon.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä kokouksessaan
25.10.2005. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan tai osittain tehdyt
osakemerkinnät tai hylkäämään ne.

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.