Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden 2008
osingoksi yhtiökokous päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi
yhtiökokous päätti 0,10 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman
palautuksen täsmäytyspäivä on 23.3.2009 ja osinko ja pääoman palautus
maksetaan 3.4.2009. Entisten hallituksen jäsenten uudelleenvalinnan
lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ariella Zochovitzky.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
osittaisesta muuttamisesta sekä valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nousi kahdeksasta yhdeksään ja
hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Amir
Bernstein, Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes
Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink ja Per-Håkan Westin. Uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin B.A., MBA ja CPA Ariella Zochovitzky
(s. 1957), joka on Israelin kansalainen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät
ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000
euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron
vuosipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 40 000 euron
vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille
500 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi päätettiin, että
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille
korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja
majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija
Korpelainen.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 §:ää hallituksen jäsenten enimmäismäärän osalta
siten, että hallitukseen voi kuulua enintään kymmenen jäsentä ja 11
§:ää yhtiökokouskutsun julkaisemisen osalta siten, että kutsu
julkaistaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta myös yhtiön
internet-sivuilla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus
valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Helsinki 18.3.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi