Finanssivalvonta on 23.9.2009 hyväksynyt Citycon Oyj:n ("Yhtiö")
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja
Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta
("Perusesite"). Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen
julkistamisesta.

Perusesitteen hyväksyminen on seurausta Cityconin uudesta
käytännöstä, jonka mukaisesti Yhtiön Perusesite tullaan
tulevaisuudessa pitämään voimassa jatkuvasti.

Perusesite on tästä päivästä, 25.9.2009 alkaen, sen voimassaoloajan
saatavilla suomen- ja englanninkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta
osoitteesta www.citycon.fi/perusesite sekä paperikopiona Yhtiöstä
osoitteesta Citycon Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki ja
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.

Helsinki 25.9.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi