Finanssivalvonta on 24.9.2010 hyväksynyt Citycon Oyj:n ("Yhtiö")
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja Yhtiöstä
sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta ("Perusesite"). Perusesite
on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta.

Perusesite on tästä päivästä, 28.9.2010, alkaen sen voimassaoloajan saatavilla
suomenkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.citycon.fi/perusesite
sekä paperikopiona suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Citycon
Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Helsinki 28.9.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1447191]