Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.2.2013 klo 14.00 alkaen Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 125 000 000 kappaletta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 38,2 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti).

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21. maaliskuuta 2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokou…. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.2.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 25.1.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.2.2013 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisaika alkaa keskiviikkona 16.1.2013 klo 10.30 ja yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ ylimaarainen_yhtiokokous_2013/,

- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,

- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,

- telefaksilla numeroon 020 766 4499, tai

- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Citycon Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 1.2.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Citycon Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajien oikeuksista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 16. tammikuuta 2013 Citycon Oyj:llä on yhteensä 326 880 012 osaketta ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia osakkeita.

Helsingissä tammikuun 16. päivänä 2013

CITYCON OYJ

HallitusLisätietoja:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja

Puhelin 020 766 4427 tai 050 414 3280

anu.tuomola@citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi