ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN
VAIKUTUKSISTA
Citycon siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään. Siirtymisaikataulu ei ole muuttunut. Citycon
esittää nyt ne keskeiset vaikutukset, jotka aiheutuvat siirtymisestä
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS =Finnish Accounting
Standards) IFRS-standardeihin.

Tässä tiedotteessa esitetään alustava avaava IFRS-tase 1.1.2004 sekä
alustavat vertailutiedot vuoden 2004 ensimmäiseltä ja toiselta
vuosineljännekseltä. Kolmannen vuosineljänneksen IFRS-vertailutiedot
Citycon julkaisee 21.10.2004 osavuosikatsauksensa yhteydessä. Koko
tilikauden vertailutiedot Citycon julkaisee tilinpäätöstiedotteessaan.
IFRS 1 -standardin (Ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto)
edellyttämät lopulliset täsmäytyslaskelmat Citycon esittää vuoden 2005
ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan.

Avaava IFRS -tase sekä vertailutiedot ensimmäiseltä ja toiselta
vuosineljännekseltä on laadittu viimeisimpiä IFRS -standardeja
noudattaen. Viite-sarakkeessa on viitattu lisätietoihin, jotka on
annettu erillisenä osana tiedotetta. Yhteenveto Cityconin kannalta
merkittävimmistä IFRS -raportoinnissa noudatetuista tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista on tiedotteen lopussa.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Alustava yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksista omaan pääomaan
1.1.2004

Me
Oma pääoma FAS 31.12.2003 278,0
IAS 40 Muutos sijoituskiinteistöjen arvostamisessa +16,0
IAS 39 Muutos korkojohdannaisten käyvässä arvossa -10,9
IAS 32 Omien osakkeiden uudelleenluokittelu -4,7
IAS 32 Pääomalainan uudelleenluokittelu -68,5
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja –velat -7,7
Oma pääoma IFRS 1.1.2004 202,2

Avainluvut
FAS IFRS FAS IFRS FAS IFRS
Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2
Kum. Kum.
Tulos/osake, euroa 0,04 0,08 0,04 0,06 0,08 0,14
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 0,04 0,08 0,04 0,06 0,08 0,14
Oma pääoma / osake,
euroa 1,91 1,88 1,95 1,99 1,95 1,99
Oman pääoman tuotto
(ROE), % 8,4 17,5 8,6 12,7 8,5 14,8
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), % 6,0 7,6 6,2 7,7 6,1 7,7
Omavaraisuusaste, %,
viite g 35,6 25,6 36,2 27,1 36,2 27,1

Alustava avaavan IFRS-taseen täsmäytyslaskelma 1.1.2004
Me
Viite FAS IFRS Alustava
31.12.03 Muutos IFRS
1.1.04
Varat

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 4,5 -4,3 0,2
Aineelliset hyödykkeet 729,0 -727,6 1,5
Sijoituskiinteistöt a 726,3 726,3
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä b 55,5 -55,5
Omat osakkeet c 4,7 -4,7
Muut sijoitukset 23,1 -21,8 1,3
Sijoitukset yhteensä 83,3 -82,0 1,3
Laskennalliset verosaamiset d
Pitkäaikaiset varat yhteensä 816,9 -87,6 729,3

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 3,4 -0,5 2,9
Rahavarat 15,1 -0,4 14,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,5 -0,9 17,5

Varat yhteensä 835,3 -88,5 746,8

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 142,8 142,8
Ylikurssirahasto 28,3 28,3
Omien osakkeiden rahasto c 4,7 -4,7
Omat osakkeet c -4,7 -4,7
Arvonmuutosrahasto e -7,7 -7,7
Muut rahastot 6,6 6,6
Kertyneet voittovarat a,b,d 13,0 9,7 22,7
Tilikauden voitto 14,3 14,3
Pääomalaina f 68,5 -68,5
Oma pääoma yhteensä 278,0 -75,8 202,2

Vähemmistöosuus 99,8 -99,8

Velat
Pitkäaikaiset korolliset
velat f 428,3 79,4 507,8
Laskennalliset verovelat d 7,7 7,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 428,3 87,1 515,5

Lyhytaikaiset velat 29,2 29,2

Lyhytaikaiset velat yhteensä 29,2 29,2

Velat yhteensä 457,5 87,1 544,6

Oma pääoma ja velat yhteensä 835,3 -88,5 746,8

Alustavat IFRS Q1 2004 vertailutiedot
Tuloslaskelma
Me Viite FAS Muutos Alustava
Q1 Q1 IFRS Q1

Liikevaihto 21,9 -0,9 21,0
Muut tuotot
Sijoituskiinteistöjen
käyvän arvon muutos a
Kulut
Poistot ja arvonalentumiset 1,8 -1,8
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta b 0,1 -0,1
Muut liiketoiminnan kulut 7,8 -0,7 7,1

Liikevoitto 12,2 1,7 13,9

Rahoituskulut (netto) 6,5 6,5

Voitto ennen veroja 5,7 1,7 7,4

Tuloverot d -1,6 2,6 1,0

Tilikauden voitto 4,1 4,3 8,4

Tulos/osake, EUR 0,04 0,04 0,08
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,04 0,04 0,08

Alustavat IFRS Q2 2004 vertailutiedot
Tuloslaskelma
Me Viite FAS Muutos Alus- FAS Muutos Alus-
Q2 Q2 tava Q2 Q2 tava
IFRS Kum. Kum. IFRS
Q2 Q2
Kum.

Liikevaihto 22,1 -0,9 21,2 44,0 -1,8 42,2
Muut tuotot 0,1 -0,1 0,1 -0,1
Sijoituskiinteistöjen
käyvän arvon muutos a
Kulut
Poistot ja arvon-
alentumiset 2,0 -2,0 3,8 -3,8
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta b 0,2 -0,2
Muut liiketoiminnan
kulut 7,9 -0,3 7,6 15,7 -1,0 14,7
Liikevoitto 12,3 1,3 13,6 24,5 3,0 27,5

Rahoituskulut (netto) 6,4 6,4 12,9 12,9

Voitto ennen veroja 5,9 1,3 7,2 11,6 3,0 14,6

Tuloverot d -1,7 0,9 -0,8 -3,3 3,5 0,2

Tilikauden voitto 4,2 2,2 6,3 8,4 6,2 14,6

Tulos/osake, EUR 0,04 0,02 0,06 0,08 0,06 0,14
Tulos/osake, laimennettu,
EUR 0,04 0,02 0,06 0,08 0,06 0,14

Alustavat IFRS Q1, Q2 2004 vertailutiedot
Tase
Me Viite FAS Muutos Alus- FAS Muutos Alus-
31.3. tava 30.6. tava
2004 IFRS 2004 IFRS
31.3.04 30.6.04

Varat

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 4,7 -4,3 0,4 4,8 -4,4 0,4
Aineelliset hyödykkeet 739,4 -738,0 1,3 740,0 -738,9 1,1
Sijoitus-
kiinteistöt a 735,4 735,4 737,5 737,5
Sijoitukset
Osuudet osakkuus-
yrityksissä b 55,4 -55,4 55,4 -55,4
Omat osakkeet c 4,7 -4,7 4,7 -4,7
Muut sijoitukset 21,4 -21,4 21,4 -20,2 1,2
Sijoitukset yhteensä 81,5 -81,5 81,5 -80,3 1,2
Laskennalliset
verosaamiset d
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 825,6 -88,4 737,1 826,3 -86,0 740,3

Lyhtyaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 3,6 -0,5 3,1 3,1 -0,5 2,7
Rahavarat 7,2 -0,5 6,7 4,8 -0,5 4,3
Lyhtyaikaiset varat
yhteensä 10,8 -1,0 9,8 7,9 -1,0 7,0

Varat yhteensä 836,4 -89,5 746,9 834,2 -87,0 747,2

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 142,8 142,8 142,8 142,8
Ylikurssirahasto 28,3 28,3 28,3 28,3
Omien osakkeiden
rahasto c 4,7 -4,7 4,7 -4,7
Omat osakkeet c -4,7 -4,7 -4,7 -4,7
Arvonmuutosrahasto e -12,4 -12,4 -7,6 -7,6
Muut rahastot 6,6 6,6 6,6 6,6
Kertyneet
voittovarat a,b,d 13,0 9,6 22,6 13,0 9,6 22,6
Tilikauden voitto 4,1 4,3 8,4 8,4 6,2 14,6
Pääomalaina f 68,5 -68,5 68,5 -68,5
Oma pääoma yhteensä 267,8 -76,3 191,5 272,1 -69.5 202,6

Vähemmistöosuus 101,2 -101,2 101,2 -101,2

Velat
Pitkäaikaiset
korolliset velat f 433,1 85,1 518,2 426,5 79,0 505,5
Laskennalliset
verovelat d 3,1 3,1 4,8 4,8
Pitkäaikaiset velat
yhteensä 433,1 88,2 521,3 426,5 83,8 510,3

Lyhytaikaiset
korolliset velat 34,1 -0,1 34,0 34,4 -0,1 34,3
Lyhytaikaiset velat
yhteensä 34,1 -0,1 34,0 34,4 -0,1 34,3

Velat yhteensä 467,3 88,0 555,3 460,9 83,7 544,6

Oma pääoma ja velat
yhteensä 836,4 -89,5 746,9 834,2 -87,0 747,2

Alustava laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Me Osake- Yli- Käyvän Omat Kertyneet Oma
pääoma kurssi arvon osak- voitovarat pää-
rahasto muutos keet ja oma
ja muut rahasto pääoma- yht.
rahastot laina

FAS oma pääoma
31.12.2003 142.8 34.8 73.1 27.3 278.0

IFRS oma pääoma
1.1.2004 142.8 34.8 -7.7 -4.7 36.9 202.2

Rahavirran suojaus -4.7 -4.7
Tilikauden tulos 8.4 8.4
Kaudella kirjatut
tuotot
ja kulut yhteensä -4.7 8.4 3.6
Osingonjako -14.3 -14.3

IFRS oma pääoma
31.3.2004 142.8 34.8 -12.4 -4.7 31.0 191.5

Rahavirran suojaus 4.8 4.8
Tilikauden tulos 6.3 6.3
Kaudella kirjatut
tuotot
ja kulut yhteensä 4.8 6.3 11.1

IFRS oma pääoma
30.6.2004 142.8 34.8 -7.6 -4.7 37.3 202.6

Rahavirtalaskelmat
Rahavirtalaskelmia ei esitetä, koska IFRS-periaatteiden ja
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman
välillä ei arvioida olevan olennaisia eroja.

Viitteet avaavaan IFRS-taseen täsmäytyslaskelmaan sekä vuoden 2004
ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen vertailutietoihin

a) Sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on
kirjattu tuloslaskelmaan ja avaavassa taseessa omaan pääomaan.
b) Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden konsolidointiperiaatteita on
muutettu.
c) Omia osakkeita ei esitetä varoina, vaan ne on vähennetty omasta
pääomasta.
d) Laskennalliset verot on kirjattu IAS 12 Tuloverot – standardin
mukaisesti.
e) Rahavirran suojausjohdannaiset on arvostettu avaavassa taseessa
käypään arvoon ja arvon muutos on kirjattu oman pääoman käyvän arvon
muutosrahastoon.
f) Pääomalainat on luokiteltu velaksi IFRS-taseessa.
g) Rahoitussopimusten kovenanttilaskenta ei muutu

Yhteenveto Cityconin kannalta merkittävimmistä IFRS-tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista
Cityconin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan IFRS
(International Financial Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita
noudattaen. Suomen tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot
vuodelta 2004 oikaistaan IFRS:n mukaisiksi.

Konsolidointiperiaatteet
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella
konsolidoinnilla, jolloin Cityconin osuus yhtiön varoista, veloista,
tuotoista ja kuluista yhdistetään rivi riviltä vastaaviin riveihin
Cityconin tilinpäätöksessä.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistö on kiinteistö (maa-alue tai rakennus, tai osa
rakennuksesta, tai molemmat), jota pidetään vuokratuottojen
hankkimiseksi ja/tai omaisuuden arvonnousun takia. Citycon on
päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -
standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen
arvon määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-
standardien mukaisesti (International Valuation Standards) vähintään
kerran vuodessa.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet (muut kuin sijoituskiinteistöt) arvostetaan
hankintamenoon ja poistetaan hyödykkeiden arvioitujen taloudellisten
pitoaikojen mukaisesti. Koneet ja laitteet poistetaan 4–10 vuoden
aikana.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia.
Ne kirjataan hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden
aikana.

Arvonalentuminen
Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden osalta arvioidaan, onko arvonalentumisesta viitteitä.
Mikäli arvon alentumisesta on viitteitä, omaisuuserästä
kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli kirjanpitoarvo
ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan.

Myynnin tuloutus
Cityconin tuotot muodostuvat pääosin sijoituskiinteistöjen
vuokratuotoista. Vuokratuotot jaksotetaan tasaisesti
vuokrasopimuskaudelle.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa Citycon on vuokralle ottajana, luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjataan varoiksi ja veloiksi, mikäli
riskit ja edut ovat siirtyneet. Vuokrasopimukset luokitellaan muiksi
vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut
eivät ole olennaisilta osin siirtyneet.

Eläke-etuudet
Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta.
Maksuperusteisiin järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan
tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat. Mahdolliset
etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien
perusteella.

Osakeoptiot
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia on sovellettu optioihin,
jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole
alkanut ennen 1.1.2005. Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon
niiden myöntämispäivänä ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi optioiden
ansainta-aikana.

Pääomalaina
Pääomalaina esitetään IFRS-periaatteiden mukaan velkana.

Hankitut omat osakkeet
Omat osakkeet vähennetään omasta pääomasta.

Johdannaiset
Korkojohdannaisia käytetään suojausinstrumentteina. Niillä
suojaudutaan vaihtuvien korkojen aiheuttamilta muutoksilta tulevien
korkomaksujen kassavirtoihin. Suojausinstrumentit arvostetaan käypään
arvoon ja suojauksen tehokkaaseen osaan liittyvä arvonmuutos
kirjataan suoraan omaan pääomaan. Tehoton osuus, mikäli sellaista on,
kirjataan tuloslaskelmaan. Käyvän arvon muutos sisällytetään omaan
pääomaan kunnes suojattu rahavirta toteutuu.
Varaukset
Varaus kirjataan, kun Cityconilla on laillinen tai tosiasiallinen
velvoite aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen
toteutuminen on todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan
arvioida luotettavasti.

Verot
Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat
verot, edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten
verojen muutokset. Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan
varojen ja velkojen verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n mukaisten
kirjanpitoarvojen välistä eroista. Laskennallisten verojen
määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä
verokantaa.

Helsingissä 31. elokuuta 2004

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Pirkko Salminen
Puhelin +358 9 6803 6730 tai + 358 50 3022 485
pirkko.salminen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus yleisluonteisesta tarkastuksesta Citycon Oyj:n hallitukselle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n alustavan
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun avaavan
taseen 1.1.2004 sekä alustavat vertailutiedot vuoden 2004
ensimmäiseltä ja toiselta kvartaalilta. Yhtiön johto on vastuussa
näiden laskelmien laatimisesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta
koskevan kansainvälisen tilintarkastusalan suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, etteivät laskelmat
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin
tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten
tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet
tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei IFRS -periaatteiden
mukaan laadittu alustava avaava tase 1.1.2004 tai alustavat
vertailutiedot vuoden 2004 ensimmäiseltä ja toiselta kvartaalilta
sisällä merkittävimpiä oikaisuja suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja
IFRS -periaatteiden välillä.

Helsingissä 31. elokuuta 2004

Ari Ahti Jaakko Nyman
KHT KHT