CITYCON HAKEE VUODEN 1999 A/B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA
HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Citycon Oyj hakee vuoden 1999 A/B-optio-oikeuksien ottamista
Helsingin Pörssin päälistalle arviolta 23.4.2004 alkaen.

A/B-optio-oikeuksia on yhteensä 3.600.000 kappaletta. Kukin A/B-
optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Citycon
Oyj:n osakkeen. Yhteensä A/B-optio-oikeuksilla voi merkitä
enintään 3.600.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta A/B-
optio-oikeuksilla on 1,54 euroa/osake. Merkintähinnasta
vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Osakkeiden merkintäaika A/B-optio-oikeuksilla on alkanut
1.9.2000/1.9.2002 ja päättyy 30.9.2007.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

LIITE
Optio-oikeuksien 1999 ehdot

Citycon Oyj:n (ent. Kiinteistösijoitus Oyj Citycon) optio-oikeudet

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 4.11.1999 päättänyt
antaa optio-oikeuksia Citycon- konsernin henkilöstölle seuraavin
ehdoin. Ehdot päivitetty euromääräisiksi varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2002 päätöksellä.

I Optio-oikeuksien ehdot

1.Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 5.500.000 kpl, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 5.500.000 Citycon Oyj:n osaketta.

2.Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 1.800.000 merkitään kirjaimella A, 1.800.000
kirjaimella B ja 1.900.000 kirjaimella C.

Yhtiö lähettää option saajille kirjallisen ilmoituksen optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun option
saajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen.
Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun
merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety
arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta
poiketen Citycon-konsernin henkilöstölle ja Veniamo-Invest Oy:lle.
Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
kannustusjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Veniamo-Invest
Oy:lle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta
Citycon-konsernin henkilöstölle. Citycon Oyj:n hallitus päättää
tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin
Citycon-konsernin työsuhteisille henkilöille.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän
aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta
poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen
aikaisemminkin.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Citycon-konserniin
kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen 1.9.2004 muusta syystä kuin
työntekijän tai toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle
siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2
mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä ollut alkanut.

II Osakemerkinnän ehdot

1.Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1)
euron ja kolmenkymmenenviidensentin (1,35 euroa) nimellisarvoisen
Citycon Oyj:n osakkeen. Citycon Oyj:n osakepääoma voi nousta
merkintöjen seurauksena enintään 5.500.000 uudella osakkeella eli
enintään 7.425.000 eurolla.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä alkaa:

Optio-oikeudella A 1.9.2000
Optio-oikeudella B 1.9.2002
Optio-oikeudella C 1.9.2004

Osakkeiden merkintä päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 30.9.2007.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Citycon Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
merkittävä maksettaessa.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kaksi (2) euroa. Osakkeen merkintähintaa
alennetaan 4.11.1999 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa
ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia siten, että näiden
merkitseminen tai saaminen perustuu Citycon Oyj:n osakkuuteen, on
optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön
hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien
osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi
olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa
alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa,
muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta
vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla
tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan,
varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen
selvitystilaan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua,
annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet
hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optiota koskevia toimenpiteitä. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy
osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden
osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee optio-oikeuksien omistajille
antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä
optio-oikeuksiaan lunastajalle.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin,
että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja
yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttaminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat
asiakirjat ovat nähtävissä Citycon Oyj:n pääkonttorissa.