EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ "YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.


Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. Euromääräisen taatun Lainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä 16.9.2022. Lainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 16.9.


Citycon Treasury B.V. on hakenut Lainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB Standard & Poors:lta ja Baa2 Moody’s:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset.     


Lainasta saatavat varat käytetään pääosin Sektor Gruppen AS:n hankintaan liittyvien Sektorin olemassa olevien lainojen osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Citycon-konserni voi myös käyttää liikkeeseenlaskusta saatuja tuottoja yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, velkojen takaisinmaksuun, nykyisten kiinteistöjen kehityshankkeisiin, uusien kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien kasvattamiseen yhteisyrityksissä.


"Euromääräisen joukkovelkakirjalainamme vastaanotto markkinoilla oli vahva ja laina tarjottiin laajalle joukolle eurooppalaisia sijoittajia. Laina ylimerkittiin ja myytiin muutamassa tunnissa. Tämän euromääräisen joukkovelkakirjalainan sekä muutaman viikon takaisten Norjan kruunumääräisten joukkovelkakirjalainojen myötä suurin osa Sektor-yrityskaupan rahoittamiseksi otetuista siltalainoista on uudelleenrahoitettu", toteaa varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen.


Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Markets ja Pohjola Markets toimivat pääjärjestäjinä.Helsinki 8.9.2015CITYCON OYJLisätiedot:


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fiTärkeää tietoa sääntelyrajoituksista


Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.


Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.


Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").