EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 2,65 miljardin Norjan kruunun joukkovelkakirjalainojen tarjoamisen jaettuna 10 vuoden kiinteäkorkoiseen ja 5,5 vuoden vaihtuvakorkoiseen lainaan (”Lainat”). Lainojen liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. 1,4 miljardin Norjan kruunun suuruinen 10 vuoden laina erääntyy syyskuussa 2025 ja lainalle maksetaan kiinteää 3,90 prosentin vuotuista korkoa vuosittain. 1,25 miljardin Norjan kruunun suuruinen 5,5 vuoden laina erääntyy maaliskuussa 2021 ja lainalle maksetaan vaihtuvaa 1,55 prosentin korkoa kolmen kuukauden NIBOR-koron päälle kvartaaleittain. 

Lainat merkitsi laaja joukko pohjoismaisia sijoittajia. Citycon Treasury B.V. hakee joukkovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Oslon pörssin säännellyllä markkinalla.

Lainoista saatavat tuotot käytetään olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin tarkoituksiin.

"Olemme tyytyväisiä Cityconin kahden ensimmäisen Norjan kruunumääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun menestykseen markkinoilla. Lainat myytiin muutamassa tunnissa. Hyvä tulos korostaa luottoasemamme vahvuutta. Strategisten Norjan kruunumääräisten joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskulla saadut varat käytetään lähinnä Sektorin yrityskaupan rahoittamiseksi otettujen siltalainojen uudelleenrahoitukseen ja ne pidentävät näin ollen keskimääräistä velkojen takaisinmaksuaikaa", toteaa varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen.

Danske Bank A/S Norjan sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslon sivuliike toimivat pääjärjestäjinä.

Helsinki, 24.8.2015

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen

Talous- ja varatoimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.com

Cityconista

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi  


TÄRKEÄ
HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä mitään osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä maissa.