CITYCON OYJ HAKEE VUODEN 1999 C-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN
PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Citycon Oyj hakee vuoden 1999 C-optio-oikeuksien ottamista Helsingin
Pörssin päälistalle arviolta 1.9.2004 alkaen. Ennen listausta C-optio-
oikeudet yhdistellään listattuihin vuoden 1999 A/B-optio-oikeuksiin.

C-optio-oikeuksia on yhteensä 1.900.000. Kukin C-optio-oikeus
oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Citycon Oyj:n osakkeen.
Yhteensä C-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 1.900.000 osaketta.
Osakkeen tämänhetkinen merkintähinta A/B- ja C-optio-oikeuksilla on
1,54 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat
osingot.

Osakkeiden merkintäaika C-optio-oikeuksilla alkaa 1.9.2004 ja päättyy
30.9.2007.

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

LIITE
Optio-oikeuksien 1999 ehdot

Citycon Oyj:n (ent. Kiinteistösijoitus Oyj Citycon) optio-oikeudet

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 4.11.1999 päättänyt antaa
optio-oikeuksia Citycon- konsernin henkilöstölle seuraavin ehdoin.
Ehdot päivitetty euromääräisiksi varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2002
päätöksellä.

I Optio-oikeuksien ehdot

1.Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 5.500.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 5.500.000 Citycon Oyj:n osaketta.

2.Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 1.800.000 merkitään kirjaimella A, 1.800.000
kirjaimella B ja 1.900.000 kirjaimella C.

Yhtiö lähettää option saajille kirjallisen ilmoituksen optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun option saajalta
on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle
annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optiolla on
alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen
Citycon-konsernin henkilöstölle ja Veniamo-Invest Oy:lle.
Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Veniamo-Invest Oy:lle
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Citycon-
konsernin henkilöstölle. Citycon Oyj:n hallitus päättää tytäryhtiölle
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Citycon-konsernin
työsuhteisille henkilöille.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Citycon-konserniin kuuluvaan
yhtiöön päättyy ennen 1.9.2004 muusta syystä kuin työntekijän tai
toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen,
on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-
oikeudet, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei
työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.

II Osakemerkinnän ehdot

1.Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) euron
ja kolmenkymmenenviidensentin (1,35 euroa) nimellisarvoisen Citycon
Oyj:n osakkeen. Citycon Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen
seurauksena enintään 5.500.000 uudella osakkeella eli enintään
7.425.000 eurolla.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä alkaa:

Optio-oikeudella A 1.9.2000
Optio-oikeudella B 1.9.2002
Optio-oikeudella C 1.9.2004

Osakkeiden merkintä päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 30.9.2007.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Citycon Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
merkittävä maksettaessa.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kaksi (2) euroa. Osakkeen merkintähintaa
alennetaan 4.11.1999 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä
tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-
oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu
Citycon Oyj:n osakkuuteen, on optio-oikeuden haltijalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella
merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilaan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan
optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optiota
koskevia toimenpiteitä. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy
osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien
osakkeisiin, tulee optio-oikeuksien omistajille antaa
osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-
oikeuksiaan lunastajalle.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttaminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat
ovat nähtävissä Citycon Oyj:n pääkonttorissa.