CITYCON OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKE

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.9.2004 klo 08.00 CITYCON OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 13.9.2004 Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan rajoitetulle määrälle suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Merkintään oikeutettuja sijoittajia on alle sata kappaletta. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 10.000.000 uutta osaketta. Osakeannin taustaa Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon keskittyy kannattavaan kasvuun laajentamalla kiinteistöomistustaan, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla toimintaprosessejaan ja tutkimalla laajentumista uusille maantieteellisille alueille. Yhtiön kyky hankkia, kehittää ja jalostaa vähittäiskaupan tiloja ja palveluja avaa uusia mahdollisuuksia kasvulle. Tällä hetkellä Citycon keskittyy toiminnassaan Suomeen. Prosessi liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi Skandinaviassa ja Baltian maissa on aloitettu toukokuussa 2004. Tulevan kasvun mahdollistamiseksi hallitus on päättänyt valmistella osakeantia institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta johtuu yhtiön halusta laajentaa omistusrakennettaan yhtiön kasvun tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi. Hallitus on päättänyt, että tulevan kasvun rahoittaminen ja omistajapohjan laajentaminen ovat riittävän painavia syitä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen päätös osakeannin järjestämisestä perustuu 15.3.2004 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Hallitus tulee ehdottamaan keväällä 2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, lukumäärältään 3.874.000, mitätöimistä. Osakeannin toteuttaminen Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding), jossa erikseen määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa 13.9.2004 klo 9.00 ja päättyy viimeistään 14.9.2004 klo 16.00, mikäli tarjousten vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo ennen 14.9.2004 kello 16.00, aikaisintaan kuitenkin 13.9.2004 kello 16.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 27.9.2004 edellyttäen, että kaikki tarvittavat luvat on siihen mennessä saatu. Uudet osakkeet vastaavat noin 9,45 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 8,64 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V., hollantilainen investointipankki, kotipaikkana Amsterdam. Helsinki 10.9.2004 CITYCON OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AMERIKAN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AMERIKAN YHDYSVALTOIHIN TAI AMERIKAN YHDYSVALLOISTA, KANADAAN TAI KANADASTA, AUSTRALIAAN TAI AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN. Citycon Oyj Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö omistaa, vuokraa, johtaa ja jalostaa aktiivisesti kiinteistöomaisuuttaan. Cityconin omistamien kiinteistöjen kirjanpitoarvo 30.6.2004 oli 731,0 miljoonaa euroa. Yhtiö omistaa 16 kauppakeskusta ja 130 market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa. Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Vuonna 2003 Cityconin liikevaihto oli 78,1 miljoonaa euroa, voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 19,1 miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,14 euroa. Kesäkuun lopussa 2004 Cityconin liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa (38,7 milj. euroa), voitto ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 11,6 miljoonaan euroon (9,9 milj. euroa) ja tulos/osake oli 0,08 euroa (0,07 euroa). Cityconin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö kuuluu kansainvälisiin kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ja GPR 250 Property Securities Index toimivat kansainvälisten sijoittajien vertailuindekseinä. LIITE CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2004 1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset Osakepääomaa on tarkoitus korottaa vähintään 1,35 eurolla ja enintään 13.500.000,00 eurolla antamalla merkittäväksi vähintään yksi (1) ja enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000) 1,35 euron nimellisarvoista arvoista Citycon Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osakkeet", kukin "Osake"). Kaikki Osakkeet on tarkoitus tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Merkintäsitoumusten tulee käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja niiden on oltava jaollisia tuhannella. Osakkeiden merkintä toteutetaan siten, että Yhtiön hallitus vastaanottaa 10.9.2004 tekemänsä päätöksen nojalla enintään sadalta (100) valikoidulta institutionaaliselta sijoittajalta Osakkeita koskevia merkintäsitoumuksia. Tämä Osakeanti ei ole tarkoitettu osakeyhtiölain 1 luvun, 3 ja 4 pykälän tarkoittamille Yhtiön lähipiiriläisille. Merkintäsitoumusten antamiselle varatun ajan jälkeen Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 15.3.2004 saamansa valtuutuksen perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta 15.9.2004. Muilla kuin erikseen määritellyillä institutionaalisilla sijoittajilla ei ole oikeutta osallistua osakeantiin. 2. Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja -paikka Merkintäsitoumusten vastaanotto alkaa 13.9.2004 klo 09.00 ja päättyy 14.9.2004 klo 16.00, mikäli vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Kempen & Co N.V. osoitteessa Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Hollanti (+31 20 348 8218) tai sähköpostilla vwil@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäsitoumusten vastaanottoaikaa. 3. Merkintähinta ja perusteet Osakkeiden merkintähinnan määrittämiselle Sijoittajat tekevät merkintäsitoumuksia, joiden perusteella Yhtiön hallitus tekee tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen lopullisesta osakekohtaisesta merkintähinnasta. Osakkeen hinnoittelussa otetaan huomioon rajoitetun suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien tekemät ostotarjoukset ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelua koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. 4. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 5. Syyt merkintäoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa, koska osakeannin tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen ja tulevan kasvun rahoittaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt. 6. Tarjousmenettelyn ennenaikainen päättäminen Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo ennen 14.9.2004 kello 16.00, aikaisintaan kuitenkin 13.9.2004 kello 16.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella. 7. Muut seikat Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä annettuja merkintäsitoumuksia. Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta 15.9.2004 pidettävässä kokouksessa. Tuolloin päätetään muun muassa Osakkeiden merkintähinnasta ja maksuehdoista, merkintäajasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä ja mahdollisesta hylkäämisestä. Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme