Citycon Oyj valmistelee suunnattua osakeantia

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.7.2005 klo 8.35 Citycon Oyj valmistelee suunnattua osakeantia valikoiduille institutionaalisille sijoittajille; merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa tänään 25.7.2005 EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan rajoitetulle määrälle valikoituja suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 12.000.000 uutta osaketta. Osakeannin taustaa EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon keskittyy pitkän tähtäimen kannattavaan kasvuun laajentamalla kiinteistöomistustaan ostoilla, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla toimintaprosessejaan ja laajentamalla toimintaansa uusille maantieteellisille alueille. Yhtiön kyky hankkia, kehittää ja jalostaa vähittäiskaupan tiloja ja palveluja avaa uusia mahdollisuuksia kasvulle. Cityconin maantieteellinen pääliiketoiminta-alue on Suomi, vaikkakin Yhtiö samalla tutkii laajentumismahdollisuuksia Skandinaviaan ja Baltian maihin. Heinäkuun 2005 alussa Yhtiön operatiivinen toiminta laajeni Ruotsiin Yhtiön ostettua Åkersbergan kauppakeskuksen Tukholman ympäristössä. Rahoittaakseen osaksi 21.7.2005 toteutetun Tallinnassa Virossa sijaitsevan Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinnan Yhtiön hallitus on päättänyt valmistella osakeantia institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta johtuu tarpeesta rahoittaa kyseinen Rocca al Maren kauppakeskuksen kauppa tehokkaalla tavalla. Hallitus on päättänyt, että kiinteistökauppojen rahoittaminen on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen päätös osakeannin järjestämisestä perustuu 5.4.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Tulevien kiinteistöhankintojen rahoittamiseksi hallitus tulee käyttämään sekä pääoma- että velkainstrumentteja. Mikäli lähitulevaisuudessa toteutuu uusia hankintoja, tulee hallitus harkitsemaan näiden osittaista rahoittamista merkintäetuoikeusannilla. Osakeannin toteuttaminen EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding), jossa erikseen määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa 25.7.2005 klo 9.00 ja päättyy viimeistään 26.7.2005 klo 18.00, mikäli tarjousten vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00, aikaisintaan kuitenkin 25.7.2005 kello 18.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 3.8.2005 edellyttäen, että kaikki tarvittavat luvat on siihen mennessä saatu. Yhtiö tulee julkistamaan listalleottoesitteen ennen kaupankäynnin aloittamista. Uudet osakkeet vastaavat noin 10,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 9,6 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki, jonka kotipaikkana on Amsterdam. Helsinki 25.7.2005 CITYCON OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA. OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE (ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE) HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ, JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ, SEN HALLINNOSTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ. TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUELLISTEN ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA, ELLEIVÄT NE OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA TAI ELLEI NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA VAATIMUKSISTA. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AUSTRALIAAN TAI AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN. Citycon Oyj EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö omistaa, vuokraa, johtaa ja kehittää aktiivisesti kiinteistöomaisuuttaan. Cityconin omistamien kiinteistöjen käypä arvo 30.6.2005 oli 754,7 miljoonaa euroa. Yhtiö omisti 30.6.2005 16 kauppakeskusta ja 127 market- ja myymäläkiinteistöä Suomessa. Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Vuonna 2004 Cityconin liikevaihto oli 88,6 miljoonaa euroa, voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 24,2 miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,17 euroa. Kesäkuun lopussa 2005 Cityconin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa (42,2 milj. euroa), voitto ennen veroja oli 17,2 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa) ja tulos/osake oli 0,11 euroa (0,14 euroa). Cityconin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö kuuluu kansainvälisiin kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ja GPR 250 Property Securities Index toimivat kansainvälisten sijoittajien vertailuindekseinä. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi LIITE EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2005 1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset Osakepääomaa on tarkoitus korottaa vähintään 1,35 eurolla ja enintään 16.200.000,00 eurolla antamalla merkittäväksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksitoistamiljoonaa (12.000.000) 1,35 euron nimellisarvoista arvoista Citycon Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osakkeet", kukin "Osake"). Kaikki Osakkeet on tarkoitus tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkintäsitoumuksia antaneiden suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Merkintäsitoumusten tulee käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja niiden on oltava jaollisia tuhannella. Osakkeiden merkintä toteutetaan siten, että Yhtiön hallitus vastaanottaa 25.7.2005 tekemänsä päätöksen nojalla valikoiduilta institutionaalisilta sijoittajilta Osakkeita koskevia merkintäsitoumuksia. Merkintäsitoumusten antamiselle varatun ajan jälkeen Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 5.4.2005 saamansa valtuutuksen perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta 26.7.2005. Muilla kuin valikoiduilla institutionaalisilla sijoittajilla ei ole oikeutta osallistua osakeantiin. 2. Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja -paikka Merkintäsitoumusten vastaanotto alkaa 25.7.2005 klo 09.00 ja päättyy 26.7.2005 klo 18.00, mikäli vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Kempen & Co osoitteessa Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Hollanti (+31 20 348 8213) tai sähköpostilla wkas@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäsitoumusten vastaanottoaikaa. 3. Merkintähinta ja perusteet Osakkeiden merkintähinnan määrittämiselle Sijoittajat tekevät merkintäsitoumuksia, joiden perusteella Yhtiön hallitus tekee tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen lopullisesta osakekohtaisesta merkintähinnasta. Osakkeen hinnoittelussa otetaan huomioon suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien tekemät merkintäsitoumukset ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelua koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. 4. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 5. Syyt merkintäoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa, koska osakeannin tarkoituksena on rahoittaa Tallinnassa sijaitsevan Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 6. Tarjousmenettelyn ennenaikainen päättäminen Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00, aikaisintaan kuitenkin 25.7.2005 kello 18.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella. 7. Muut seikat Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä annettuja merkintäsitoumuksia. Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta 26.7.2005 pidettävässä kokouksessa. Tuolloin päätetään muun muassa Osakkeiden merkintähinnasta ja maksuehdoista, merkintäajasta sekä merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja mahdollisesta hylkäämisestä. Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme