Citycon Oyj valmistelee suunnattua osakeantia valikoiduille institutionaalisille
sijoittajille; merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa tänään 25.7.2005

EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut
liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan
rajoitetulle määrälle valikoituja suomalaisia ja kansainvälisiä
institutionaalisia sijoittajia. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään
12.000.000 uutta osaketta.

Osakeannin taustaa
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon keskittyy
pitkän tähtäimen kannattavaan kasvuun laajentamalla kiinteistöomistustaan
ostoilla, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla toimintaprosessejaan ja
laajentamalla toimintaansa uusille maantieteellisille alueille. Yhtiön kyky
hankkia, kehittää ja jalostaa vähittäiskaupan tiloja ja palveluja avaa uusia
mahdollisuuksia kasvulle. Cityconin maantieteellinen pääliiketoiminta-alue on
Suomi, vaikkakin Yhtiö samalla tutkii laajentumismahdollisuuksia Skandinaviaan ja
Baltian maihin. Heinäkuun 2005 alussa Yhtiön operatiivinen toiminta laajeni
Ruotsiin Yhtiön ostettua Åkersbergan kauppakeskuksen Tukholman
ympäristössä. Rahoittaakseen osaksi 21.7.2005 toteutetun Tallinnassa Virossa
sijaitsevan Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinnan Yhtiön hallitus on päättänyt
valmistella osakeantia institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta johtuu tarpeesta rahoittaa kyseinen
Rocca al Maren kauppakeskuksen kauppa tehokkaalla tavalla. Hallitus on päättänyt,
että kiinteistökauppojen rahoittaminen on painava taloudellinen syy
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen päätös
osakeannin järjestämisestä perustuu 5.4.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle myöntämään valtuutukseen.

Tulevien kiinteistöhankintojen rahoittamiseksi hallitus tulee käyttämään sekä
pääoma- että velkainstrumentteja. Mikäli lähitulevaisuudessa toteutuu uusia
hankintoja, tulee hallitus harkitsemaan näiden osittaista rahoittamista
merkintäetuoikeusannilla.

Osakeannin toteuttaminen
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding), jossa erikseen
määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia
uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa 25.7.2005 klo 9.00 ja päättyy
viimeistään 26.7.2005 klo 18.00, mikäli tarjousten vastaanottoaikaa ei päätetä
pidentää. Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin
pääjärjestäjän kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00, aikaisintaan kuitenkin
25.7.2005 kello 18.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta
tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla arviolta
3.8.2005 edellyttäen, että kaikki tarvittavat luvat on siihen mennessä saatu.
Yhtiö tulee julkistamaan listalleottoesitteen ennen kaupankäynnin aloittamista.

Uudet osakkeet vastaavat noin 10,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 9,6 prosenttia osakeannin jälkeen
edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki,
jonka kotipaikkana on Amsterdam.

Helsinki 25.7.2005

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI
HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA.

OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ
VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE
(ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE) HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA
TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN
TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ,
JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ,
SEN HALLINNOSTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ.

TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUELLISTEN
ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA, EIKÄ
NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA, ELLEIVÄT NE OLE
SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA TAI ELLEI
NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA VAATIMUKSISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA
OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ
SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN
LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AUSTRALIAAN TAI
AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI
LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI
PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.

Citycon Oyj
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA
Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.
Yhtiö omistaa, vuokraa, johtaa ja kehittää aktiivisesti kiinteistöomaisuuttaan.
Cityconin omistamien kiinteistöjen käypä arvo 30.6.2005 oli 754,7 miljoonaa
euroa. Yhtiö omisti 30.6.2005 16 kauppakeskusta ja 127 market- ja
myymäläkiinteistöä Suomessa. Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja Suomessa.

Vuonna 2004 Cityconin liikevaihto oli 88,6 miljoonaa euroa, voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 24,2 miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,17 euroa.
Kesäkuun lopussa 2005 Cityconin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa (42,2 milj.
euroa), voitto ennen veroja oli 17,2 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa) ja
tulos/osake oli 0,11 euroa (0,14 euroa).

Cityconin osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö kuuluu
kansainvälisiin kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index ja GPR 250 Property Securities Index toimivat kansainvälisten
sijoittajien vertailuindekseinä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE
EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2005

1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset
Osakepääomaa on tarkoitus korottaa vähintään 1,35 eurolla ja enintään
16.200.000,00 eurolla antamalla merkittäväksi vähintään yksi (1) ja enintään
kaksitoistamiljoonaa (12.000.000) 1,35 euron nimellisarvoista arvoista Citycon
Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osakkeet", kukin "Osake"). Kaikki Osakkeet on
tarkoitus tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
merkintäsitoumuksia antaneiden suomalaisten ja kansainvälisten
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Merkintäsitoumusten tulee
käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja niiden on oltava jaollisia tuhannella.

Osakkeiden merkintä toteutetaan siten, että Yhtiön hallitus vastaanottaa
25.7.2005 tekemänsä päätöksen nojalla valikoiduilta institutionaalisilta
sijoittajilta Osakkeita koskevia merkintäsitoumuksia. Merkintäsitoumusten
antamiselle varatun ajan jälkeen Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 5.4.2005
saamansa valtuutuksen perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja
ehdoista arviolta 26.7.2005. Muilla kuin valikoiduilla institutionaalisilla
sijoittajilla ei ole oikeutta osallistua osakeantiin.

2. Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja -paikka
Merkintäsitoumusten vastaanotto alkaa 25.7.2005 klo 09.00 ja päättyy 26.7.2005
klo 18.00, mikäli vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Merkintäsitoumuksia
vastaanottaa Kempen & Co osoitteessa Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam,
Hollanti (+31 20 348 8213) tai sähköpostilla wkas@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi
pidentää merkintäsitoumusten vastaanottoaikaa.

3. Merkintähinta ja perusteet Osakkeiden merkintähinnan määrittämiselle
Sijoittajat tekevät merkintäsitoumuksia, joiden perusteella Yhtiön hallitus tekee
tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen lopullisesta
osakekohtaisesta merkintähinnasta.
Osakkeen hinnoittelussa otetaan huomioon suomalaisten
ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien tekemät merkintäsitoumukset
ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella
välittömästi hinnoittelua koskevan päätöksen tekemisen jälkeen.

4. Osinko-oikeus ja muut oikeudet
Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon
1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää
jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut
oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet
lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

5. Syyt merkintäoikeudesta poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa, koska osakeannin
tarkoituksena on rahoittaa Tallinnassa sijaitsevan Rocca al Maren kauppakeskuksen
hankinta. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

6. Tarjousmenettelyn ennenaikainen päättäminen
Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän
kanssa jo ennen 26.7.2005 kello 18.00, aikaisintaan kuitenkin 25.7.2005 kello
18.00. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan välittömästi
pörssitiedotteella.

7. Muut seikat
Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä annettuja merkintäsitoumuksia.
Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta
26.7.2005 pidettävässä kokouksessa. Tuolloin päätetään muun muassa Osakkeiden
merkintähinnasta ja maksuehdoista, merkintäajasta sekä merkintäsitoumusten
hyväksymisestä ja mahdollisesta hylkäämisestä.

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman korotukseen
liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.