Yhteenveto vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 62,9 miljoonaan euroon (Q4/2012: 62,1 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot laskivat 1,7 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia 40,4 miljoonaan euroon (42,1 milj. euroa) johtuen pääasiassa kiinteistöjen hoitokulujen kausivaihtelusta.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit) kasvoi 1,2 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia 35,4 miljoonaan euroon (34,2 milj. euroa) pääasiassa johtuen operatiivisten hallinnon kulujen laskusta 2,6 miljoonalla eurolla. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS) kasvoi 0,052 euroon (0,046 euroa) johtuen korkeammasta operatiivisesta liikevoitosta, rahoituskulujen laskusta 1,0 miljoonalla eurolla ja 1,1 miljoonalla eurolla kasvaneesta osuudesta yhteisyritysten voitoista. Osuus yhteisyritysten voitoista kasvoi tammikuussa 2013 toteutetun Kista Galleria –kauppakeskuksen hankinnan johdosta. EPRA:n tunnuslukuihin ei sisälly operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä kuten sijoituskiinteistön käyvän arvon muutoksia.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 11,8 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 730,9 miljoonaa euroa (2 714,2 milj. euroa), ja keskimääräinen sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimus oli 6,3 prosenttia (6,3 %).

Yhteenveto vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon

- Liikevaihto kasvoi 62,9 miljoonaan euroon (Q1/2012: 57,8 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia ja olivat 40,4 miljoonaa euroa (37,5 milj. euroa). Kehityshankkeiden valmistuminen ja vuoden 2012 aikana toteutetut kauppakeskushankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 1,6 miljoonalla eurolla.

- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia ilman vahvistuneen Ruotsin kruunun vaikutusta.

- Tulos/osake oli 0,07 euroa (0,05 euroa).

- Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,052 euroa (0,046 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake pysyi samalla tasolla ja oli 0,05 euroa (0,05 euroa).


 

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q1/2013

   Q1/2012

   Muutos-% 1)

   Q4/2012

   2012

   Liikevaihto, Me

   62,9

   57,8

   8,7 %

   62,1

   239,2

   Nettovuokratuotto, Me

   40,4

   37,5

   7,5 %

   42,1

   162,0

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   26,1

   15,8

   65,1 %

   20,4

   77,2

   Tulos/osake, euroa2)

   0,07

   0,05

   36,2 %

   0,06

   0,24

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa2)

   0,05

   0,05

   -12,5 %

   0,04

   0,19

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

   2 730,9

   2 547,8

   7,2 %

   2 714,2

   2 714,2

   Omavaraisuusaste, %

   40,4

   35,9

   12,6 %

   37,8

   37,8

   Loan to Value (LTV), %

   51,6

   56,5

   -8,7 %

   54,5

   54,5

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

    

    

    

    

    

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit), Me

   35,4

   31,0

   14,3 %

   34,2

   135,7

       % liikevaihdosta

   56,3 %

   53,6 %

   5,1 %

   55,1 %

   56,7 %

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   19,7

   14,3

   37,5 %

   16,2

   63,9

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa2)

   0,052

   0,046

   13,4 %

   0,046

   0,199

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

   2,99

   3,54

   -15,6 %

   3,49

   3,49

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa

   2,70

   3,19

   -15,4 %

   3,08

   3,08


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2013 ja 2012 väliseen muutokseen.

2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä maaliskuussa 2013 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.

Toimitusjohtajan kommentti

Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi alkuvuotta:

”Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes oli kehitykseltään vakaa. Vertailukelpoiset (like-for-like) nettovuokratuotot kasvoivat 3,5 prosenttia, lisäksi onnistuimme leikkaamaan hallinnon kuluja 1,3 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Tammikuussa Citycon osti yhteisyrityskumppaninsa CPPIB:n kanssa Kista Gallerian. Kauppa vahvistaa huomattavasti asemaamme Ruotsissa, ja olemmekin nyt yksi Ruotsin kauppakeskusmarkkinoiden johtavista toimijoista. Myös kauppakeskussalkkumme jakautuu kaupan myötä entistä tasapainoisemmin Suomen ja Ruotsin välille. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Kista Gallerian tuotto vastasi odotuksia. Yksi Cityconin prioriteeteista on liittää Kista Galleria sujuvasti olemassa olevaan organisaatioon. Tutkimuksen1) mukaan vähittäiskaupan brändejä tulee Pohjoismaissa markkinoille keskimäärin noin 45 prosenttia vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Meillä onkin loistava mahdollisuus houkutella Pohjoismaihin lisää kansainvälisiä vähittäiskauppoja. Kista Galleria vahvistaa asemaamme ja parantaa tarjontaamme vähittäiskauppiaille.

Korotimme merkintäetuoikeusannin avulla yhtiön pääomaa 200 miljoonalla eurolla, mikä on yhtiön historian suurin pääoman korotus. Tällä strategisella toimenpiteellä yhtiön velkaantumisastetta vähennetään pysyvästi. Merkintäetuoikeusannin tuloksena oli 150 prosentin ylimerkintä. Pääoman lisäys antaa ennen kaikkea yhtiölle joustonvaraa keskittyä yhä enemmän liiketoiminnan kehittämiseen, luonnolliseen kasvuun, saneeraukseen ja pääoman kierrätykseen arvonlisäystoimenpiteiden jälkeen. Yhtiö on sitoutunut vahvistamaan tasettaan entisestään pääoman kierrätyksen avulla myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä ja solmimalla yhteisyrityksiin perustuvia kumppanuuksia tietyissä kauppakeskuksissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Citycon allekirjoitti lappeenrantalaisen IsoKristiinan kauppakeskuksen kehitys- ja laajennussopimuksen suomalaisen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Lisäksi Ilmarinen osti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 50 prosentin osuuden olemassa olevasta kauppakeskuksesta. Katsauskauden aikana yhtiö myös allekirjoitti tai toteutti kolmen ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen myynnin.  

Kustannussäästöohjelma jatkuu vuonna 2013, ja sen tavoitteena on leikata hallinnon kuluista jopa 5 miljoonaa vuoteen 2012 verrattuna. Rakenteelliset muutokset ovat tuoneet toivottuja kustannussäästöjä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.”


1) www.retailindex.com


Muut tapahtumat 1.1.–31.3.2013

Rahoitus

Cityconin hallitus päätti 12.2.2013 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta, noin 200 miljoonan euron osakeannista ylimääräisen yhtiökokouksen 6.2.2013 antaman valtuutuksen nojalla. Merkittäviksi tarjottiin 114.408.000 uutta osaketta 1,75 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkoi 21.2. ja päättyi 7.3. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut osakkeet. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 14.3.

Vuokraustoiminta

Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 95,9 prosenttia (97,0 %). Koko kiinteistökannan taloudellinen vuokrausaste oli 95,0 prosenttia (95,5 %). Vuokrausasteen tilapäinen heikkeneminen johtui lähinnä Ruotsissa kasvaneesta vajaakäytöstä ja yhden kehityshankkeen valmistumisesta ja siihen liittyvästä tilapäisestä vajaakäytöstä.

Hankinnat ja myynnit

Yhtiö osti 17. tammikuuta Kista Gallerian kauppakeskuksen Tukholmassa yhdessä CPPIB:n kanssa noin 4,6 miljardilla Ruotsin kruunulla (noin 530 milj. euroa) DNB Livsforsikring ASA:lta. Citycon ja CPPIB omistavat kumpikin kauppakeskuksesta puolet. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 90 000 neliömetriä, josta noin 60 000 neliömetriä on liikepinta-alaa. Kista Gallerian kävijämäärä on Tukholman korkein eli noin 18 miljoonaa vuodessa ja myynti 280 miljoonaa euroa vuodessa. Lisätietoa kaupasta on saatavilla yhtiön 17.1. julkaisemasta pörssitiedotteesta.  

Cityconin raportoinnissa Kista Galleria käsitellään yhteisyrityksenä eikä kauppakeskuksen tulos tai käypä arvo vaikuta kokonaisuudessaan konsernin liikevaihtoon, nettovuokratuottoihin tai kiinteistöjen käypiin arvoihin. Kauppakeskus yhdistellään pääomaosuusmenetelmän mukaan ja se esitetään laajan konsernituloslaskelman rivillä ”Osuus yhteisyritysten voitoista” ja konsernitaseessa rivillä ”Osuudet yhteisyrityksissä”.


Citycon allekirjoitti 22. tammikuuta sopimuksen myydä Ruotsissa Göteborgin alueella sijaitsevan liike- ja toimistokiinteistön Lindomen paikalliselle toimijalle 81 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 9,7 milj. euroa). Kauppa toteutui katsauskauden jälkeen.

Citycon myi 27. helmikuuta rakentamattoman Vantaalla sijaitsevan tontin Ultima Oy:n YIT Rakennus Oy:lle noin 4,4 miljoonalla eurolla.

Citycon myi 28. helmikuuta 50 prosentin osuuden Lappeenrannassa sijaitsevasta kauppakeskus IsoKristiinasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myynti liittyy alkavaan kehityshankkeeseen.

Yhtiö myi 7. maaliskuuta Ruotsissa Göteborgin alueella sijaitsevan liike- ja toimistokiinteistön Hindåsin 12 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 1,4 milj. euroa) paikalliselle toimijalle. 

Kehityshankkeet

Citycon päätti helmikuussa Lappeenrannan ydinkeskustassa sijaitsevan kauppakeskus IsoKristiinan laajentamisesta ja uudistamisesta. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan hieman yli 100 miljoonaa euroa. Uudistuksessa kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala kasvaa 19 800 neliömetristä 34 000 neliömetriin. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen osti 50 prosentin osuuden olemassa olevasta kauppakeskus IsoKristiinasta ja on mukana hankkeessa 50 prosentin osuudella.

Organisaatiomuutokset ja muut tapahtumat

Suomen liiketoimintojen uudelleenorganisointiin liittyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen 30. tammikuuta. Neuvotteluiden tuloksena Citycon vähensi Suomen liiketoiminnoista yhteensä 10 henkilöä. Samassa yhteydessä Cityconin kaikissa toimintamaissa siirryttiin klusteriorganisaatioon, jossa useista kauppakeskuksista muodostettavia kokonaisuuksia johtavat kaupalliset johtajat.    

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Citycon allekirjoitti 3. huhtikuuta sopimuksen myydä Helsingin alueella sijaitsevan toimistorakennuksen Wavulinintien ELF Invest Oy:lle 1,4 miljoonalla eurolla. Kaupan odotetaan toteutuvan 30. huhtikuuta. 

Cityconin 22. tammikuuta allekirjoittama sopimus myydä liike- ja toimistokiinteistö Lindome noin 9,7 miljoonalla eurolla toteutui 16. huhtikuuta.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen strategiaansa yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon.

Suunniteltujen hankkeiden käynnistämistä arvioidaan tarkasti tiukoilla esivuokrauskriteereillä. Yhtiö pyrkii jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistökannan parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Yhtiö harkitsee myös muita kiinteistörahoituslähteitä.

Vuonna 2013 Citycon odottaa jatkavansa vakaan kassavirran tuottamista sekä odottaa liikevaihtonsa kasvavan 5-20 miljoonalla eurolla ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA operating profit) 5-20 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen nykyisellä kiinteistökannalla sisältäen viimeaikaiset hankinnat ja myynnit. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) kasvavan 15-30 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS (basic)) olevan 0,19–0,24 euroa nykyiseen kiinteistökantaan ja kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen. Osakekohtaista operatiivista tulosta koskeva arvio heijastaa osakeannin seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää.


Arvio perustuu valmistuneisiin ja valmistuviin kehityshankkeisiin sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Toimintaympäristön kehitys

Yleisesti ottaen taloudellinen epävarmuus on jatkunut vuoden 2013 alussa Cityconin toimintamaissa.

 

Alkuvuonna vähittäiskaupan myynnin kasvu oli vahvaa Virossa ja positiivista Suomessa ja Ruotsissa. Kaikkiaan vähittäiskauppa kasvoi tammi-helmikuussa Suomessa 2,0 prosenttia, Ruotsissa 0,9 prosenttia ja Virossa 3,2 prosenttia. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia)

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen vahvistui Suomessa ja Ruotsissa alkuvuonna. Virossa ja Liettuassa kuluttajien luottamusindikaattori oli negatiivinen, mutta kehittyi myönteisesti katsauskauden aikana. (Eurostat)

Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat liiketiloista saataviin vuokriin. Vuoden alussa kuluttajahinnat jatkoivat kasvuaan Suomessa ja Virossa. Maaliskuussa inflaatio oli Suomessa 1,7 prosenttia, Ruotsissa 0,0 prosenttia ja Virossa 3,5 prosenttia. (Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia)

Kausivaihtelulla tasoitettu työttömyys on Suomessa ja Ruotsissa Euroopan Unionin keskiarvoa (10,9 %) matalampi: helmikuun lopussa kausivaihtelulla tasoitettu työttömyysaste oli Suomessa 8,1 prosenttia ja Ruotsissa 8,2 prosenttia. Virossa ja Liettuassa työttömyysasteet ovat edelleen korkealla: tammikuun lopussa työttömyysaste Virossa oli 9,9 prosentissa ja Liettuassa 13,3 prosentissa. (Eurostat)

Rahoitusmarkkinoiden Euroopan laajuinen epävakaus vaikuttaa edelleen rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

Kiinteistömarkkinat

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa tehtiin vain muutama yksittäinen liikekiinteistökauppa transaktiovolyymin jäädessä selvästi alle sadan miljoonan euron. Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla sijoituskysyntä on säilynyt suhteellisen vakaana, mutta parhaiden kohteiden rajallinen tarjonta on pitänyt transaktiovolyymit matalalla tasolla. Myöskään ennuste vuodelle 2013 ei odota tilanteeseen merkittäviä muutoksia. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina, mutta kakkosluokan kohteissa kääntyneet lievään nousuun. Vähittäiskaupan heikentyneistä tulevaisuudennäkymistä huolimatta liiketilojen vuokrat ovat jatkaneet nousuaan, painottuen kuitenkin parhaisiin sijainteihin.

Liikekiinteistöjen transaktiovolyymi Ruotsissa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 1,6 miljardia Ruotsin kruunua ollen hieman korkeampi kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana (0,6 miljardia Ruotsin kruunua), mutta kuitenkin huomattavasti matalampi kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä (7,6 miljardia Ruotsin kruunua). Sijoittajien kiinnostus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat hyvällä sijainnilla ja joissa on suhteellisen vahvat vuokralaiset sekä alhainen vajaakäyttö, on vahvaa. Sen sijaan niiden kohteiden myyminen, jotka eivät täytä joitakin tai kaikkia näistä kriteereistä, on huomattavasti haastavampaa. Prime-kauppakeskusten tuottovaatimus on tällä hetkellä 5,50 prosenttia. Luvut ovat pysyneet vakaina vuoden 2011 puolivälistä saakka.

Virossa vahva myynnin kasvu on lisännyt liiketilojen kysyntää erityisesti Tallinnan keskustassa ja moderneissa kauppakeskuksissa. Vajaakäyttö Tallinnan kauppakeskuksissa on lähellä nollaa ja vuokrat ovat nousseet lähes kaksi prosenttia. Myös sijoitusmarkkinat ovat aktivoituneet ja tuottovaatimukset ovat laskeneet alle 8 prosenttiin. Liettuassa sijoitusaktiivisuus liikekiinteistömarkkinoilla on kasvanut vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin.

(Lähde: Jones Lang LaSalle Finland Oy)

Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät Cityconin kauppakeskuksissa

Kokonaismyynti Cityconin kauppakeskuksissa kauden aikana kasvoi yhden prosentin ja kävijämäärät kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Suomessa myynnit laskivat prosentin, Ruotsissa myynnit olivat vertailukauden tasolla ja Baltiassa ja uusilla markkinoilla myynnit kasvoivat 6 prosenttia. Myyntien kehitykseen vaikutti etenkin vertailukautta alhaisempi kauppapäivien lukumäärä sekä viivästynyt kevät. Kävijämäärä laski Suomessa 3 prosenttia, kasvoi Ruotsissa 9 prosenttia ja Baltiassa 22 prosenttia. Positiivinen kehitys kävijämäärissä johtuu pääosin Liljeholmstorgetista, myös Magistralin kehityshankkeen valmistuminen vaikutti kävijämääriin, sillä keskus oli kiinni vertailukaudella. Vertailukelpoinen kauppakeskusmyynti laski prosentin ja kävijämäärä oli vertailukauden tasolla. Myynti- ja kävijämääräluvuissa on mukana arvioita.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön hallituksen arvion mukaan yhtiön kannalta keskeisimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden taloudelliseen kehitykseen, mikä vaikuttaa liiketilojen kysyntään, vajaakäyttöön sekä markkinavuokriin. Keskeisiä lähiajan riskejä ovat nousevat rahoituskulut korkeampien luottomarginaalien ja korkojen seurauksena, alentunut velkarahoituksen saatavuus sekä kiinteistöjen käyvän arvon kehitys epävarmassa taloudellisessa ympäristössä.

Liiketilojen kysyntään, vajaakäytön pienentämiseen ja laskeviin markkinavuokratasoihin liittyy haasteita hitaan talouskasvun ympäristössä, joskin talouskriisin vaikutukset liiketilojen vuokratasoon ja vuokrausasteeseen ovat toistaiseksi jääneet verraten vähäisiksi Cityconin liiketoiminta-alueilla. Talouden suuntaukset, erityisesti kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, vaikuttavat kuitenkin väistämättä liiketilojen kysyntään. Vuoden 2013 kuluessa euroalueen valtioiden velkakriisi on jatkunut ja talouskasvuennusteisiin kuluvalle vuodelle liittyy paljon epävarmuutta. Riskit talouskasvun kehityksen yllä ovat siis edelleen olemassa ja tyypillisesti heikon talouskasvun ympäristössä liiketilojen vuokratasot laskevat, uusien liiketilojen vuokraaminen vaikeutuu ja vajaakäyttö lisääntyy.

Cityconin strategian toteutus vaatii jatkossa uuden rahoituksen hankkimista, joten rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat merkittäviä Cityconin kannalta. Pankkien halukkuus lainata rahaa kiinteistösijoitusyhtiöille on pysynyt maltillisena, rahoituksen saatavuus rajoitettua ja luottomarginaalit ovat pysyneet korkealla tasolla tai jopa nousseet entisestään. Tulevaisuudessa tiukentuva pankki- ja vakuutussektoreita koskeva sääntely (Basel III ja Solvency II –säännökset) tullee ylläpitämään velkarahoituksen korkeampia kustannuksia ja rajoittamaan pitkäaikaisen pankkirahoituksen saatavuutta. Tämä on omiaan nostamaan Cityconin uuden lainarahoituksen hintaa. Toistaiseksi entisestään madaltunut korkotaso ja Cityconin aktiivinen rahoituspolitiikka on lieventänyt marginaalien nousun vaikutusta. Lähivuosina Cityconin täytyy jälleenrahoittaa ennen rahoituskriisiä alhaisilla luottomarginaaleilla solmittuja lainasopimuksia, jolloin näiden lainojen luottomarginaalit tulevat nousemaan. Nousevat luottomarginaalit ja markkinakorot todennäköisesti johtavat Cityconin keskikorkotason nousuun tulevaisuudessa.

Yhtiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia rahoituslähteitä vähentääkseen pankkirahoitukseen liittyviä riskejä, ja pystyi toukokuussa 2012 laskemaan liikkeeseen 150 miljoonan euron kotimaisen joukkolainan, mutta ei ole takeita siitä, että sellaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä olisi jatkossa saatavilla kilpailukykyisillä marginaaleilla. Yhtiön syyskuussa 2012 allekirjoittama 360 miljoonan euron suuruinen luottosopimus Pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa, lokakuussa 2012 tehty 90 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti sekä maaliskuussa 2013 tehty 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti on merkittävästi vahvistanut tasetta, parantanut likviditeettiä ja pienentänyt vuoden 2013 ja 2014 jälleenrahoitusriskiä.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen valtioiden velkaongelmista ja tästä johtuvasta haasteellisesta taloustilanteesta. Yhtiön omistamien sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat monet seikat, kuten yleinen ja paikallinen talouskehitys, korkotaso, odotettavissa oleva inflaatio, markkinavuokrien kehitys, vajaakäyttö sekä kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset ja kilpailutilanne. Tämä epävarmuus heijastuu eniten liikekiinteistöihin, jotka sijaitsevat suurien kaupunkien ulkopuolella tai ovat muuten vähemmän haluttuja kiinteistöjä, koska sijoittajien kysyntä ei juuri nyt kohdistu tällaisiin kiinteistöihin ja myöskään pankit eivät ole erityisen halukkaita rahoittamaan tämän kaltaisia kohteita. Toisaalta parhaiden kauppakeskusten, joihin sijoittajien kysyntä on epävarmuuden keskellä ohjautunut, käyvät arvot ovat myös vuoden 2013 aikana pysyneet vakaina tai osin jopa nousseet.

Yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, riskienhallintaa ja riskienhallinnan periaatteita käsitellään laajemmin yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/riskienhallinta, vuoden 2012 tilinpäätöksen sivuilla 43-46 sekä vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilla 50-51.

Helsinki, 23. huhtikuuta 2013

Citycon Oyj

Hallitus


Taloudellinen raportointi vuonna 2013

Citycon julkistaa vielä kaksi osavuosikatsausta tilikaudella 2013. Osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

1-6/2013 keskiviikkona 10.7.2013 noin klo 9.00 ja

1-9/2013 keskiviikkona 16.10.2013 noin klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi.


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi