Yhteenveto vuoden 2014 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen


- Liikevaihto nousi 61,9 miljoonaan euroon (Q1/2014: 61,3 milj. euroa) johtuen pääasiassa korkeammista ylläpitovuokrista ja liikevaihtosidonnaisista vuokrista.

- Nettovuokratuotot nousivat  2,7 miljoonaa euroa eli 6,7 % 43,4 miljoonaan euroon (40,7 milj. euroa) johtuen pääasiassa normaalista kausivaihtelusta kiinteistöjen hoitokuluissa ja korkeammasta liikevaihdosta.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit) nousi 2,5 miljoonaa euroa eli 7,0 % 38,6 miljoonaan euroon (36,1 milj. euroa) johtuen pääasiassa korkeammista nettovuokratuotoista.

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 24,0 miljoonaan euroon (22,3 milj. euroa) johtuen lähinnä korkeammasta operatiivisesta liikevoitosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) nousi 0,052 euroon (0,050 euroa) huolimatta korkeammasta osakemäärästä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun annin jälkeen.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,4 miljoonaa euroa (11,9 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 741,5 miljoonaa euroa (2 744,3 milj. euroa), ja sijoituskiinteistöjen keskimääräinen painotettu nettotuottovaatimus pysyi 6,2 %:ssa (6,2 %).


Yhteenveto vuoden 2014 tammi-kesäkuusta verrattuna vuoden 2013 vastaavaan jaksoon

- Liikevaihto laski 123,2 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2013: 124,5 milj. euroa) johtuen lähinnä divestoinneista ja heikommasta Ruotsin kruunusta.

- Nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa eli 1,3 % ja olivat 84,0 miljoonaa euroa (83,0 milj. euroa), johtuen lähinnä tiukasta hoitokulujen hallinnasta. Lisäksi leuto talvi vähensi hoitokuluja. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 2,4 miljoonaa euroa eli 3,6 % ilman heikentyneen Ruotsin kruunun vaikutusta. Lisäksi valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 1,2 miljoonalla eurolla.

- Tulos/osake oli 0,10 euroa (0,07 euroa). Nousu johtui pääasiassa korkeammasta liikevoitosta ja osuudesta yhteisyritysten tuloksesta sekä alhaisemmista rahoituskuluista. Rahoituskulut sisältävät 13,8 miljoonaa euroa kertaluontoisia kuluja liittyen osakeantituotoilla tehtyihin lainojen takaisinmaksuihin.


- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 5,8 miljoonaa euroa eli 14,4 % lähinnä korkeampien nettovuokratuottojen ja matalampien rahoitus- ja hallinnon kulujen ansiosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,102 euroa (0,098 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake nousi 0,06 euroon (0,00 euroa).

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q2/2014

   Q2/2013

   Q1/2014

   Q1-Q2/2014

   Q1-Q2/2013

   Muutos-% 1)

   2013

   Liikevaihto, Me

   61,9

   61,6

   61,3

   123,2

   124,5

   -1,1

   248,6

   Nettovuokratuotto, Me

   43,4

   42,7

   40,7

   84,0

   83,0

   1,3

   168,9

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   13,1

   1,7

   33,6

   46,6

   27,8

   67,7

   93,1

   Tulos/osake, euroa2)

   0,03

   0,00

   0,08

   0,10

   0,07

   52,4

   0,22

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa3)

   0,00

   -0,05

   0,06

   0,06

   0,00

   -

   0,14

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

   2 741,5

   2 711,3

   2 744,3

   2 741,5

   2 711,3

   1,1

   2733,5

   Omavaraisuusaste, %

   49,7

   42,7

   44,2

   49,7

   42,7

   16,3

   45,3

   Luototusaste (LTV), %4)

   39,8

   51,3

   50,3

   39,8

   51,3

    

   49,3

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

   Q2/2014

   Q2/2013

   Q1/2014

   Q1-Q2/2014

   Q1-Q2/2013

   Muutos-% 1)

   2013

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit), Me

   38,6

   37,8

   36,1

   74,7

   73,2

   2,1

   149,1

      % liikevaihdosta

   62,4

   61,2

   58,9

   60,7

   58,8

   -

   60,0

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   24,0

   20,8

   22,3

   46,3

   40,4

   14,4

   86,7

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 2)

   0,052

   0,047

   0,050

   0,102

   0,098

   4,0

   0,203

   EPRA Cost Ratio  (sisältäen vajaakäytön kustannukset), %5)

   19,1

   21,0

   24,1

   21,6

   23,7

   -8,7

   22,4

   EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), %5)

   17,1

   18,6

   21,6

   19,3

   20,7

   -6,9

   20,0

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

   2,99

   2,99

   3,03

   2,99

   2,99

   0,3

   3,10

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA

   NNNAV per share), euroa

   2,72

   2,77

   2,74

   2,72

   2,77

   -2,0

   2,90


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2014 ja 2013 väliseen muutokseen.

2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutuvan merkintäetuoikeusannin seurauksena.

3) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

4) Citycon muutti katsauskaudella luototusasteen raportointa sisällyttämällä "Osuudet yhteisyrityksissä" sijoituskiinteistöihin. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

5) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin. Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos vaikuttaa myös EPRA Cost Ration laskentaan. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.

Tärkeimmät tapahtumat tammi–kesäkuu 2014
  •  Cityconin hallitus päätti kesäkuussa suunnatusta osakeannista ja sitä seuraavasta merkintäetuoikeusannista, joilla yhtiö keräisi yhteensä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 206,4 miljoonan euron suunnattu osakeanti CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.:lle (“CPPIBEH”) toteutettiin 9.6. ja 196,5 miljoonan euron merkintäoikeusannin merkintäaika oli 17.6.-2.7. Lisätietoa järjestelystä on saatavilla kohdissa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”, ”Rahoitus”, ”Osakkeet ja osakkeenomistajat” sekä yhtiön 13.5., 9.6. ja 8.7. julkaisemista pörssitiedotteista.


  •  Jurn Hoeksema aloitti Cityconin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.6. alkaen. Jurn Hoeksema ei omistanut Cityconin osakkeita katsauskauden lopussa. Harri Holmström, edeltävä operatiivinen johtaja, aloitti uudessa tehtävässä Cityconin kaupallisena johtajana ja hän jatkaa myös johtoryhmän jäsenenä.

      Toimitusjohtajan kommentti


Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi katsauskautta:


Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon tulos on ollut vakaa vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvaessa 3,6 % ja vuokrausasteen noustessa hieman 95,7 %:iin. Vallitseva markkinatilanne huomioon ottaen pidämme saavutusta hyvänä. Olemme onnistuneet pitämään sekä hoito- että hallintokulut kurissa, mikä on tärkeää Suomen markkinoiden jatkuessa haasteellisena.


Neljänneksen aikana tiedotimme kahdesta peräkkäisestä osakeannista, joilla vahvistaisimme tasettamme keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. CPPIBEH:lle suunnatulla osakeannilla saimme uuden, globaalisti tunnetun kiinteistösijoittajan Cityconin strategiseksi osakkeenomistajaksi. Suunnatun osakeannin jälkeen toteutimme menestyksekkäästi merkintäetuoikeusannin heti neljänneksen päätyttyä. Noin 300 miljoonaa euroa uudesta pääomasta käytetään yhtiön taseen vahvistamiseen ja luototusasteen laskemiseen noin 40 %:iin. Kokonaisuudessaan nämä järjestelyt vahvistavat Cityconin luottoprofiilia, ja sekä Standard & Poor’s että Moody’s arvioivat Cityconin luottoluokituksen nostoa. Tulemme lisäksi jatkamaan pääoman kierrättämistä arvoa lisäävästi myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia kohteita sekä tekemällä valikoituja kiinteistöhankintoja ja päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten kehityshankkeita tiiviisti asutetuilla alueilla Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen luottamukseen, jota osakkeenomistajat ovat osoittaneet yhtiötä kohtaan tässä järjestelyssä ja haluamme kiittää heitä saamastamme tuesta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättyessä meneillään olleessa ja 2.7. päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 74 166 052 osaketta. Gazit-Globe Ltd. merkitsi merkintätakauksensa nojalla 1.956.885 osaketta vastaten noin 2,64 % tarjotuista osakkeista, minkä seurauksena anti tuli täysimääräisesti merkityksi. CPPIBEH:n antamaa merkintätakausta ei käytetty. Citycon keräsi merkintäetuoikeusannilla bruttomäärältään noin 196,5 miljoonaa euroa. Merkityt osakkeet vastaavat noin 12,5 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä merkintäoikeusannin jälkeen.  Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.7. ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsingissä arviolta 10.7. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäoikeusannin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien laskettujen osakkeiden lukumäärä on 593 328 419 9.7. alkaen.


Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s Rating Services nosti 8.7. Cityconin pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen luokkaan BBB. Näkymät ovat vakaat. Aiempi luokitus oli BBB- (vakaat näkymät).

Tulevaisuuden näkymät


Yhtiö täsmensi ohjeistustaan 8.7. operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS (basic)) osalta, kesä-heinäkuun aikana toteutettujen suunnatun annin ja merkintäoikeusannin seurauksena. Muilta osin näkymät ovat pysyneet muuttumattomina.


Vuonna 2014 Citycon odottaa liikevaihtonsa muuttuvan -1–7 miljoonalla eurolla. Yhtiö odottaa operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) muuttuvan -2–6 miljoonalla eurolla ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 7–15 miljoonalla eurolla (Q1/2014: 2–10 milj. euroa) edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,175–0,195 euroa (Q1/2014: 0,20–0,22).


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Toimintaympäristön kehitys


Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa ovat ristiriitaisia. Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,2 % vuonna 2014. Kasvu yltää Ruotsissa (2,8 %), Virossa (1,9 %), Liettuassa (3,3 %) ja Tanskassa (1,5 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän vaatimattomalla tai negatiivisella tasolla (ennuste 0,2 %) kolmatta vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä Euroopan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta. Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana kuluttajien luottamus on pysynyt vakaana Cityconin toimintamaissa. Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Virossa ja Liettuassa kuluttajien luottamus on edelleen negatiivisella tasolla. Negatiivisena pysyttelevä euroalueen kuluttajien luottamus on kuitenkin jatkanut elpymistään. Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,7 %) huomattavasti matalampi kaikissa maissa paitsi Liettuassa. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahinnat ovat pysyneet kohtalaisen tasaisina tai nousseet hiukan niin Suomessa, Virossa ja Tanskassa kuin koko euroalueellakin. Ruotsissa ja Liettuassa inflaatio on kuitenkin kääntynyt lievästi negatiiviseksi. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Lithuania/Denmark)


Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-toukokuun aikana vahvaa Virossa (6,0 %), Liettuassa (4,8 %) ja Ruotsissa (3,3 %), mutta negatiivista Suomessa (-0,2 %) ja Tanskassa (-0,4 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Lithuania/Denmark) Parhaiden kauppakeskusten vuokrat verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen säilyivät Suomessa muuttumattomina, mutta nousivat Ruotsissa 1,5 %. Virossa parhaiden kauppakeskusten vuokratasot ovat vakiintuneet, kun jätetään huomioimatta ensimmäisellä neljänneksellä vuokriin vaikuttaneet indeksoinnit.  Suomessa vähittäiskaupan myynnin heikentyneet ennusteet rajoittavat vuokrien nousupotentiaalia ja Virossa vuokrien kasvun ennustetaan tasaantuvan. Ruotsissa parhaiden kohteiden vuokrien ennustetaan kasvavan 2,0-2,5 % vähittäiskaupan myynnin kasvun myötä. (Lähde: JLL)


Kiinteistösijoitusmarkkinoiden aktiviteetti on lisääntynyt sekä Suomessa että Ruotsissa. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja näin ollen prime-kauppakeskusten tuottovaateet ovat pysyneet vakaana. Suomessa edellisten vuosineljännesten aikana nähty investointimarkkinoiden aktiivisuus on jatkunut, ja vuoden 2014 ensimmäisen puolikkaan tulos tulee ylittämään vuodentakaisen. Ruotsissa vuoden 2014 toisella neljänneksellä transaktiovolyymi nousi 490 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Virossa kiinteistösijoitusmarkkinat pysyivät aktiivisena ja toisella vuosineljänneksellä tehtiin kaksi suurempaa liikekiinteistöjen kauppaa. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaade Virossa on laskenut 7,3 %:n tasolle ja tuottovaateiden ennakoidaan pysyttelevän muuttumattomina vuonna 2014. (Lähde: JLL)

Riskit ja epävarmuustekijät


Yhtiön keskeiset riskit ja epävarmuustekijät sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet ja periaatteet käsitellään laajemmin vuoden 2013 vuosikertomuksen sivuilla 58–59 ja vuoden 2013 tilinpäätöksen sivuilla 53-56.


Cityconin hallitus arvioi, että vuosikertomuksessa esitetyt riskit ovat säilyneet pääosin muuttumattomina. Keskeiset riskit liittyvät kiinteistökehitysprojekteihin, heikentyneeseen taloudelliseen kehitykseen, hoitokulujen nousuun, ympäristöön ja ihmisiin, sijoituskiinteistöjen käypien arvojen laskuun sekä rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen.

Helsinki, 9. heinäkuuta 2014

Citycon Oyj

Hallitus


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi