Citycon Q1: Vakaasti alkanut vuosi


TAMMIKUU-MAALISKUU 2015

- Liikevaihto laski 60,1 miljoonaan euroon (Q1/2014: 61,3 milj. euroa), johtuen lähinnä divestoinneista sekä heikommasta Ruotsin kruunusta. Tämä vaikutti edelleen nettovuokratuottoihin, jotka olivat 39,8 miljoonaa euroa (40,1 milj. euroa).

- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa eli 2,4 % ilman heikentyneen Ruotsin kruunun vaikutusta. Kasvuun vaikutti positiivisesti erityisesti Ruotsin liiketoimintayksikön tulos.

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 5,6 miljoonaa euroa eli 26,0 % erityisesti alhaisempien operatiivisten rahoituskulujen ansiosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,046 euroa (0,049 euroa).

- Tulos/osake oli 0,05 euroa (0,06 euroa). Lasku oli seurausta lähinnä alhaisemmista nettovoitoista sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon, mutta myös korkeammasta keskimääräisestä osakemäärästä kesä-heinäkuussa 2014 toteutettujen osakeantien jälkeen. Toisaalta nettorahoituskulut laskivat 4,5 miljoona euroa eli 32,9 % johtuen lähinnä pienemmästä velan määrästä, heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja alhaisemmasta keskikorosta.


Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

    

   Q1/2015

   Q1/2014

   %1)

   2014

   Liikevaihto

   Me

   60,1

   61,3

   -2,0

   245,3

   Nettovuokratuotto

   Me

   39,8

   40,1

   -0,7

   169,4

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille

   Me

    

   27,0

    

   28,6

    

   -5,8

    

   84,5

   Tulos/osake

   EUR

   0,05

   0,06

   -29,7

   0,16

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake

   EUR

   0,05

   0,06

   -27,9

   0,13

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

   Me

   2 801,7

   2 744,3

   2,1

   2 769,1

   Luototusaste (LTV)

   %

   40,8

   50,3

   -

   38,6

    

    

    

    

    

    

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

    

   Q1/2015

   Q1/2014

   %1)

   2014

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit)

   Me

    

   34,9

    

   35,5

    

   -1,7

    

   149,8

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)

   Me

   27,2

   21,6

   26,0

   99,7

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic)

   EUR

    

   0,046

    

   0,049

    

   -6,0

    

   0,191

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share)

   EUR

    

   2,92

    

   3,04

    

   -4,0

    

   3,01


1) % on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2015 ja 2014 väliseen muutokseen.


TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

”Cityconin vuosi alkoi vakaissa merkeissä: vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu oli 2,4 %, kiinteistöomaisuuden arvostus pysyi lähes muuttumattomana ja vuokrausaste säilyi vahvana. Ruotsissa toimintamme kehittyi vahvasti, kun taas Suomessa vähittäiskaupan toimintaympäristö pysyi edelleen haastavana. Myös käynnissä olevien kehityshankkeiden tilapäinen vaikutus ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynti näkyvät tämän vuoden liikevaihdossa Suomessa.  


Viime vuonna tehtyjen huomattavien rahoitusjärjestelyjen seurauksena Cityconin keskimääräinen rahoituskustannus on historiallisen alhaisella tasolla. Ensimmäisellä neljänneksellä osakekohtainen operatiivinen tuloksemme (EPRA Earnings per share) oli miltei viime vuoden tasolla, mitä voi pitää hyvänä tuloksena, kun ottaa huomioon merkittävästi vahvemman taseen ja kasvaneen osakemäärän. 


Arviomme mukaan markkinatilanne pysyy Suomessa haastavana vuonna 2015. Uskomme kuitenkin, että vahva päivittäistavaravetoinen kaupunkiympäristöjen kiinteistökanta ja jatkuva keskittyminen toiminnan tehokkuuteen auttavat meitä saavuttamaan hyvän tuloksen jatkossakin. Vuoden 2015 ohjeistus säilyy ennallaan.”   

 


TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa pysyttelivät lähes muuttumattomina vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  Makrotaloudellinen ympäristö Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyi vahvana, kun taas Suomessa taloudellinen epävarmuus jatkui edelleen.

Vuonna 2015 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,3 %. Kasvu yltää Ruotsissa (2,3 %), Virossa (2,3 %) ja Tanskassa (1,7 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän melko vaatimattomalla tasolla (0,8 %) neljättä vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä maan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta.

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on katsauskauden aikana pysynyt suhteellisen vakaana Cityconin toimintamaissa. Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on pysytellyt selvästi positiivisena, kun taas Virossa kuluttajien luottamus jäi niukasti negatiiviseksi. Koko euroalueella kuluttajien luottamus on edelleen keskimäärin negatiivisella tasolla. (Lähde: Eurostat) Vuosineljänneksen aikana kuluttajahinnat nousivat hiukan Ruotsissa ja Tanskassa, kun taas Suomessa, Virossa ja koko euroalueella inflaatio oli lievästi negatiivinen. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Denmark) Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,3 %) huomattavasti matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. (Lähde: Eurostat)


Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-helmikuun aikana vahvaa Virossa (8,0 %) ja Ruotsissa (4,8 %), positiivista Tanskassa (0,8 %) ja negatiivista Suomessa (-1,6 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Denmark) Parhaiden kauppakeskusten vuokrat verrattuna edeltävään neljännekseen säilyivät Suomessa muuttumattomina, mutta laskivat hieman verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Ruotsissa parhaiden kauppakeskusten vuokrat nousivat 2-3 % verrattuna vuodentakaiseen. Virossa parhaiden kauppakeskusten vuokrat pysyivät ennallaan verrattuna edeltävään vuosineljännekseen. Suomessa vähittäiskaupan myynnin heikentyneet ennusteet rajoittavat vuokrien nousupotentiaalia ja parhaiden kohteiden vuokrien odotetaan pysyvän ennallaan. Virossa vuokrien kasvun ennustetaan pysyvän marginaalisena ja johtuvan pääosin indeksoinneista. Ruotsissa parhaiden kauppakeskusten vuokrien ennustetaan nousevan noin 2 % vuonna 2015 ja jatkuvan kakkosluokan kohteiden vuokrien nousua vahvempana. (Lähde: JLL)  


Suomessa investointimarkkinan aktiivisuuden kasvu vuoden 2014 aikana jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja prime-kauppakeskusten tuottovaateet ovat pysyneet vakaana. Suomen parhaiden kauppakeskusten tuottovaateiden ennustetaan pysyvän ennallaan vuonna 2015. Virossa tuottovaateiden hienoisen laskun voidaan odottaa jatkuvan myös vuonna 2015 parhaiden kauppakeskusten vähäisestä tarjonnasta sekä investointimarkkinan yleisestä aktiivisuuden kasvusta johtuen. Ruotsissa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikekiinteistöjen transaktiovolyymi oli noin 6,3 miljardia Ruotsin kruunua. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaatimukset ovat laskeneet viimeisen kuuden kuukauden aikana vahvan kysynnän, vähäisen tarjonnan sekä alhaisena pysyneen korkotason vuoksi. (Lähde: JLL)TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2015 Citycon odottaa operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) muuttuvan -8–0 miljoonalla eurolla ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 6–14 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,175–0,195 euroa. 


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.


Helsinki, 29. huhtikuuta 2015

Citycon Oyj

Hallitus


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.comEero Sihvonen

Talous- ja varatoimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.com


  

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.


Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor's:lta (BBB) ja Moody's:lta (Baa2). Citycon Oyj:n osake on listattu NASDAQ Helsinkiin.