CITYCON OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
20.3.2003. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2002 sekä myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta
1.1.-31.12.2002 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön
omistamille omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
25.3.2003 ja osinko maksetaan 1.4.2003.

Yhtiökokous päätti valita nykyiset hallituksen jäsenet Stig-Erik
Bergströmin, Heikki Hyppösen, Juhani Järven, Jorma Lehtosen,
Carl G. Nordmanin sekä Juha Olkinuoran uudelleen seuraavalle
toimikaudelle.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen seuraavalle
toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kokouspalkkiona 420 euroa
kokoukselta, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 14.400 euroa ja
kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille
vuosipalkkiona 12.000 euroa ja kokouspalkkiona 350 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkion maksamisen ehtona on, että
hallituksen jäsen allekirjoittaa sitoumuksen, joka koskee yhtiön
osakkeiden hankkimista palkkion netto-osuudella.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 21.085.106
kappaletta yhtiön uusia nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä
osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 28.464.893,10 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään
osakemäärä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa jo olevien osakkeiden nimellisarvon kanssa vastaa
hankinnan jälkeen 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla omia
osakkeita voidaan siten hankkia enintään 1.414.892 kappaletta.
Omia osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai
yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää kaikkien hallitukselle
annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai
osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun
omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset ilmenevät
kokonaisuudessaan 27.2.2003 julkaistusta pörssitiedotteesta.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätiedot Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256

Jakelu  Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet