Citycon Oyj Pörssitiedote 28.10.2015 kello 09.00

VUODEN 2015 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 
- Liikevaihto nousi 86,0 miljoonaan euroon (Q3/2014: 61,4 milj. euroa) johtuen lähinnä norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n (Sektor) hankinnasta. Sektorin liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti positiivisesti myös nettovuokratuottoihin, jotka olivat 59,7 miljoonaa euroa (44,2 milj. euroa).
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 9,4 miljoonaa euroa eli 31,7 % 38,9 miljoonaan euroon erityisesti Sektorin hankinnan seurauksena. Sektorin vaikutus operatiiviseen liikevoittoon oli 16,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) laski 0,046 euroon (0,047 euroa) johtuen korkeammasta osakemäärästä, joka nousi heinäkuussa toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena.
- Tulos/osake oli 0,03 euroa (0,04 euroa). Lasku oli seurausta lähinnä kertaluonteisista Sektorin hankintaan liittyvistä hankinnan kuluista (6,0 milj. euroa), korkeammasta osakemäärästä ja suuremmista kiinteistöjen myyntitappioista.

TAMMIKUU – SYYSKUU 2015
- Liikevaihto nousi 206,2 miljoonaan euroon (Q1–Q3/2014: 184,5 milj. euroa) johtuen lähinnä Sektorin hankinnasta. Divestoinnit laskivat liikevaihtoa 4,6 miljoonaa euroa.
- Nettovuokratuotot nousivat 14,2 miljoonaa euroa eli 11,1 % ja olivat 142,1 miljoonaa euroa (127,8 milj. euroa), johtuen lähinnä edellä esitetyistä syistä. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa eli 0,6 % ilman valuuttakurssien muutosta.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 20,9 miljoonaa euroa eli 27,7 % lähinnä Sektorin hankinnan seurauksena. Lisäksi matalammat operatiiviset rahoituskulut kasvattivat operatiivista tulosta 7,2 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,136 euroa (0,141 euroa).
- Tulos/osake oli 0,12 euroa (0,11 euroa).
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake nousi 0,14 euroon (0,11 euroa) johtuen pääasiassa Sektorin hankinnasta ja alhaisemmista maksetuista koroista.

AVAINLUVUT

IFRS:n mukaiset   tunnusluvut Q3/ Q3/ %1) Q1-Q3/ Q1-Q3/ % 1) 2014
2015 2014 2015 2014
Liikevaihto Me 86 61,4 40,1 206,2 184,5 11,8 245,3
Nettovuokratuotto Me 59,7 44,2 35,1 142,1 127,8 11,1 169,4
Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille Me 22 20,2 9 84,1 61,2 37,6 84,5
Tulos/osake2) EUR 0,03 0,04 -18 0,12 0,11 3,4 0,15
Liiketoiminnan   nettorahavirta/
osake2)
EUR 0,08 0,06 44,2 0,14 0,11 26,9 0,12
Sijoituskiinteistöjen
käypä arvo
Me 4036,10 2759,0 46,3 4 036,1 2759,0 46,3 2769,1
Luototusaste (LTV) % 45,2 36,7 23,3 45,2 36,7 23,3 38,6
EPRA:n mukaiset tunnusluvut
Operatiivinen liikevoitto (EPRA   Operating profit) Me 54,7 40,4 35,4 127,2 114,7 10,8 149,8
Operatiivinen   tulos (EPRA Earnings) Me 38,9 29,6 31,7 96,4 75,5 27,7 99,7
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic) 2)
EUR 0,046 0,047 -2,8 0,136 0,141 -4 0,178
Nettovarallisuus/
osake (EPRA
NAV per share)
EUR 2,83 2,99 -5,3 2,83 2,99 -5,3 3,01

1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2015 ja 2014 väliseen muutokseen.
2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä heinäkuussa 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.

TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:
Tämän vuosineljänneksen ja yksi Cityconin historian tärkeimmistä tapahtumista oli Sektor-yrityskaupan toteutuminen heinäkuussa. Cityconin Norjan-toimintojen tulos, joka on nyt ensimmäistä kertaa mukana Cityconin taloudellisissa luvuissa, vastasi odotuksiamme. Arvioitsijamme vahvisti kiinteistöjen käyvät arvot, jotka olivat linjassa Sektorin hankintahinnan kanssa. 

Ylipäätään Cityconin operatiivinen tulos vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä on ollut vakaa: vertailukelpoiset nettovuokratuotot ovat kasvaneet 0,6 % ja vuokrausaste on noussut 96,7 %:iin. Operatiivinen tulos Ruotsissa oli erityisen vahva, kun taas Suomessa taloustilanne ja vähittäiskaupan toimintaympäristö on jatkunut heikkona. Virossa kilpailu kauppakeskusalalla on kasvanut viime aikoina. 

Varmistimme neljänneksen aikana Sektorin hankinnan jälleenrahoituksen kolmella onnistuneella joukkovelkakirjalainalla, joista yksi oli euromääräinen ja kaksi Norjan kruunumääräistä. Rahoitusasemamme on näin ollen vakaa ja olemme edelleen sitoutuneet 40–45 %:n luototusastetavoitteeseemme (LTV).

Heti Sektorin hankinnan toteuttamisen jälkeen käynnistimme kattavan prosessin toimintojen integroimiseksi Cityconiin. Tehokkaan prosessin ansiosta olemme nopealla vauhdilla saavuttaneet tärkeät virstanpylväät, joita ovat muun muassa One Citycon -organisaatiomallin toteuttaminen, mukaan lukien keskeiset nimitykset, ja Sektorin uudelleenbrändäys Cityconin brändin alle. Olemme valmiita seuraavaan vaiheeseen eli yhtenäistämään liiketoimintaprosesseja ja järjestelmiä ja sitä myötä tehostamaan toimintaa lisää.

Kiinteistökannan parantaminen on edelleen yksi johdon keskeisistä painopistealueista. Jatkoimme ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myyntiä myymällä 13 market- ja myymäläkohteen portfolion Suomessa. Lokakuussa myydyt kaksi kiinteistöä mukaan lukien olemme vuoden 2011 heinäkuun strategiapäivityksen jälkeen myyneet yhteensä 42 kiinteistöä yli 250 miljoonalla eurolla. Aikomuksenamme tällä hetkellä on myydä lisää kiinteistöjä noin 100–150 miljoonan euron arvosta seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Jatkoimme myös portfoliomme vahvistamista aktiivisella kehitysstrategiallamme. Uudistettu ja laajennettu IsoKristiina vietti menestyksekkäästi avajaisiaan Lappeenrannassa, ja Göteborgissa sijaitsevan Mölndal Gallerian rakentaminen käynnistyi. Ison Omenan vuokraus edistyi hyvin, ja vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä avattavan kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen esivuokrausaste on jo 65 %.

SEKTOR GRUPPENIN HANKINTA – CITYCONISTA TULI POHJOISMAIDEN SUURIN LISTATTU KAUPPAKESKUSYHTIÖ
Citycon toteutti 14.7.2015 norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n (Sektor) koko osakekannan hankinnan. Velaton hankintahinta oli noin 1,47 miljardia euroa ja käteiskauppahinta noin 540 miljoonaa euroa. Sektor on konsolidoitu Cityconin taloudellisiin lukuihin 1.7. alkaen.  

Sektor, joka otti käyttöön Cityconin brändin 15.10., on Norjan toiseksi suurin kauppakeskusten omistaja, johtaja ja kehittäjä. Sektorin kiinteistöomaisuus koostuu yhteensä 34 kauppakeskuksesta, joista 20 on kokonaan omistettuja tai enemmistöomisteisia, neljä on vähemmistöomisteisia, kaksi on vuokrattuja ja kahdeksan muiden omistajien puolesta hallinnoituja kauppakeskuksia.

Yrityskauppa vahvisti Cityconin asemaa Pohjoismaiden suurimpana kauppakeskuksiin keskittyneenä listayhtiönä bruttoarvolla (Gross Asset Value, GAV) laskettuna ja Manner-Euroopan kolmanneksi suurimpana listattuna kauppakeskustoimijana. Cityconin toiminta kattaa yrityskaupan myötä kaikki Pohjoismaat ja hankinta kasvatti yhtiön bruttoarvoa 3,4 miljardista eurosta 4,7 miljardiin euroon.

Cityconin Norjan kiinteistöjen käypä arvo oli 1,33 miljardia euroa katsauskauden lopussa. Kauppahinta 1,47 miljardia euroa (12,3 miljardia Norjan kruunua) sisälsi tiettyjä tavanomaisia oikaisuja ja perustui Norjan kruunun vaihtokurssille 8,4. Q3-katsauskauden lopussa vaihtokurssi oli 9,5. Matalammat käyvät arvot Q3-katsauskauden lopussa selittyvät Norjan vaihtokurssin heikkenemisellä. Hankinnasta syntyi liikearvoa 182,8 miljoonaa euroa (katsauskauden lopun vaihtokurssilla), joka koostuu kahdesta osasta, osasta joka syntyi pääosin laskennallisen verovelan seurauksena ja toisesta, joka syntyi valuuttakurssimuutoksesta kiinteän NOK/EUR-kurssin seurauksena. Hankinnan myötä syntyneestä liikearvosta löytyy lisätietoa liitetiedoista sivulta 30.  

Yrityskaupan rahoitus sisälsi noin 600 miljoonan euron merkintäoikeusannin, noin 2,65 miljardia Norjan kruunumääräisiä joukkovelkakirjalainoja ja noin 300 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan. Lisätietoa yrityskaupan rahoituksesta löytyy osiosta ’Rahoitus’.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa pysyttelivät lähes muuttumattomina vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Makrotaloudellinen ympäristö Norjassa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyi vahvana tai melko vahvana, kun taas Suomessa taloudellinen epävarmuus jatkui.

Vuonna 2015 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,5 %. Kasvu noudattaa Norjassa euroalueen tasoa (1,5 %) huolimatta öljyn hinnanlaskun vaikutuksesta ja yltää Ruotsissa (2,5 %), Virossa (2,3 %) ja Tanskassa (1,8 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän vaatimattomalla tasolla (0,3 %) neljättä vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä maan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta.

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on katsauskauden aikana pysynyt vakaana Cityconin toimintamaissa. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Norjassa, Virossa ja keskimäärin koko euroalueella kuluttajien luottamus jäi yhä niukasti negatiiviseksi. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahinnat ovat pysytelleet lähes muuttumattomina edellisvuoteen nähden kaikissa muissa Cityconin toimintamaissa, paitsi Norjassa, jossa hinnat ovat nousseet (2.1 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark) Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,0 %) matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. (Lähde: Eurostat)

Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-elokuun aikana erityisen vahvaa Virossa (8,0 %) ja positiivista Norjassa (3,2 %), Ruotsissa (3,1 %) ja Tanskassa (1,2 %), mutta negatiivista Suomessa (-1,1 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark) 

Suomessa prime-kohteiden vuokrat laskivat noin 2 % verrattuna edeltävään vuosineljännekseen ja noin 3 % suhteessa vuodentakaiseen tilanteeseen. Vähittäiskaupan myynnin heikko kasvuennuste rajoittaa vuokrien nousupotentiaalia ja prime-kohteiden vuokrien ennustetaan edelleen laskevan hieman loppuvuonna 2015. Ruotsissa prime-kohteiden vuokrat nousivat noin 2-3 % verrattuna vuodentakaiseen ja myös tulevan vuoden kasvun ennustetaan olevan vastaavalla tasolla. Virossa voimistunut kilpailu on asettanut vuokrille laskupaineita, mutta prime-kohteiden vuokrien ennustetaan kuitenkin pysyvän muuttumattomana vuonna 2015. (Lähde: JLL) 

Suomessa reaalitalouden vaikeuksista huolimatta investointimarkkinan aktiivisuus on jatkunut ja vuoden 2015 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen transaktiovolyymi on jopa ylittänyt vuoden 2014 koko volyymin. Prime-kohteiden kysyntä on vahvaa ja sijoituskysyntä on laajentunut myös parhaiden kohteiden ulkopuolelle, mitä etenkin uusien rahastojen perustaminen ja kansainvälisten sijoittajien paluu ovat vauhdittaneet. Voimakkaasta sijoituskysynnästä johtuen prime-kohteiden tuottovaateen uskotaan laskevan hieman loppuvuoden 2015 aikana. Ruotsissa investointimarkkinan aktiivisuus on jatkunut vahvana. Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikekiinteistöjen transaktiovolyymi oli noin 17 miljardia Ruotsin kruunua. Prime-kohteiden tuottovaateet ovat laskeneet viimeisen yhdeksän kuukauden aikana vahvan kysynnän, vähäisen tarjonnan sekä alhaisena pysyneen korkotason vuoksi. Myös kakkosluokan kauppakeskusten tuottovaateet ovat laskeneet jonkin verran. Sijoittajien on myös havaittu olevan valmiita maksamaan portfolioista preemiota yksittäisiin kohteisiin verrattuna. Virossa prime-tuottovaateiden laskun odotetaan jatkuvan kiinteistöjen pysyessä houkuttelevana sijoitusluokkana alhaisen korkotason ympäristössä. (Lähde: JLL)

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Vantaan Tikkurilassa, Talvikkitie 7-9:ssä, sijaitsevan ydinliiketoimintaan kuulumattoman kiinteistön myynti toteutui 1.10. Kauppahinta oli noin 9 miljoonaa euroa.

Uumajassa sijaitsevan kauppakeskus Strömpilenin myynti toteutui 1.10. Kauppahinta oli noin 39 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö odottaa vuonna 2015 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,17–0,18 euroa (Q2/2015: 0,155–0,175). Lisäksi Citycon odottaa operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) muuttuvan 23–29 miljoonalla eurolla (Q2/2015: 17–32) ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 28–34 miljoonalla eurolla (Q2/2015: 17–32) edellisvuodesta.

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.Cityconin ennuste sisältää myös heinäkuussa toteutettujen Sektorin hankinnan ja merkintäoikeusannin vaikutuksen. 


Helsinki, 27. lokakuuta 2015
Citycon Oyj
Hallitus


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä lähes 5 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor's:lta (BBB) ja Moody's:lta (Baa2).
Citycon Oyj:n osake on listattu NASDAQ Helsinkiin.