EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Osakeanti


Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt noin 90,7 miljoonan euron suuruisesta merkintäetuoikeusannista (“Osakeanti”). Citycon tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa enintään 49.032.002 uutta osaketta (”Osakkeet”). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 17,6 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia.

Osakkeiden merkintähinta on 1,85 euroa Osakkeelta. Merkintäaika alkaa 17.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 1.10.2012 klo 16.30.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.9.2012 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, saavat automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 24.9.2012 klo 18:30. Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus osallistua toissijaiseen merkintään.

Citycon julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 5.10.2012. Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen kasvustrategiaansa Yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, kehityshankkeisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon. Citycon pyrkii myös jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistöomistuksen parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi.

Kasvustrategiaansa toteuttaessaan Yhtiö aikoo hyödyntää omaa pääomaansa, oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä lainarahoitusta joustavalla tavalla varmistaakseen Yhtiön optimaalisen taserakenteen ottaen huomioon investointisuunnitelmien edistyminen.

Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 89,7 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Cityconin Osakeannista saamat nettotuotot aiotaan käyttää Yhtiön strategian mukaisesti kehityshankkeiden ja potentiaalisten hankintojen rahoittamiseen, Yhtiön taseen vahvistamiseen, olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja muihin yleisen yritystoiminnan tarkoituksiin.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. 23.551.221 Osaketta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4.401.708 Osaketta. Annetut kaksi merkintäsitoumusta edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Gazit-Globe Ltd.:n antama merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Gazit-Globe Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että se on hakenut tällaista poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta.

Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Osakeannista seuraava täsmennys osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA EPS) koskevaan ennusteeseen

Cityconin 11.7.2012 julkistaman tulevaisuuden näkymät -katsauksen mukaan Yhtiö ennusti osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) vuonna 2012 olevan 0,21–0,23 euroa perustuen nykyiseen kiinteistökantaan ja osakemäärään. Koska osakekohtaista operatiivista tulosta koskeva ennuste perustuu Yhtiön osakkeiden lukumäärään, Citycon tarkistaa tätä ennustetta heijastamaan Osakeannin seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää. Olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Citycon ennustaa nyt osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) olevan 0,195–0,215 euroa nykyiseen kiinteistökantaan ja Osakeannin seurauksena kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen.

Vaihtovelkakirjalainan 2006 vaihtohinnan tarkistaminen

Osakeannin johdosta Cityconin hallitus on tänään päättänyt tarkistaa 22.8.2006 listatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti Osakeannin ehdoissa kuvatulla tavalla. Hallitus päätti tarkistaa vaihtohintaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 6(b)(iv) mukaisesti 4,20 eurosta 4,05 euroon. Uusi vaihtohinta on voimassa 2.10.2012 alkaen edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti Osakeannin ehdoissa kuvatulla tavalla. Olettaen, että uusi vaihtohinta tulee voimaan, vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävien osakkeiden kokonaismäärä on 10.185.185 ja Yhtiön osakepääoman korotus merkintöjen johdosta on enintään 13.749.999,75 euroa.

Optio-ohjelman 2011 ehtojen tarkistaminen

Yhtiön osakkeenomistajien ja optio-ohjelman 2011 mukaisten optio-oikeuksien haltijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on Osakeannin johdosta tänään tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2011A—D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin.

Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta hallitus on myös tarkistanut optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden enimmäismäärän 8.106.085 osakkeeseen hallituksella Osakeannin toteuttamisen jälkeen olevan osakeantivaltuutuksen mahdollistamalla tavalla.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 8.10.2012 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.


Helsinki, 7.9.2012

CITYCON OYJ

Hallitus

LIITE: Osakeannin ehdot


Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh. 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE:  OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) 21.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet, saa olla yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista tänään 7.9.2012. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tämän valtuutuksen nojalla on annettu hallituksen 29.5.2012 tekemän päätöksen perusteella 36.713 uutta osaketta osana Yhtiön pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, josta päätettiin 26.4.2007.

Yhtiön hallitus päätti 7.9.2012 laskea liikkeelle yllä olevan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 49.032.002 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 15,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Merkintäoikeus

Ensisijainen Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 12.9.2012 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus FI4000047311) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemäätoista (17) Merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Toissijainen Merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuksien nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintä”).

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. 23.551.221 Osaketta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4.401.708 Osaketta.

Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 1,85 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 25 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 17.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 1.10.2012 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintä­oikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:


 
  •  OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina;

     

      


  •  OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola -ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja 
  •  sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. 


Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkinnän perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 1.10.2012, raukeavat arvottomina.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Osakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 17.9.2012 klo 9.30 ja 24.9.2012 klo 18.30 välisenä aikana.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden osakkeenomistajien ja sijoittajien kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 8.10.2012. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 5.10.2012. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 5.10.2012.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000047329), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009002471) arviolta 9.10.2012. Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 8.10.2012.Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 8.10.2012.

Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Yhtiön hallituksen 3.5.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen (”Optio-oikeudet 2011”) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla on sama tai samanarvoinen oikeus kuin osakkeenomistajalla, mikäli Yhtiö päättää ennen Optio-oikeuksilla 2011 tapahtuvaa osakemerkintää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 7.9.2012 Osakeannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2011A—D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8.106.085.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 8.10.2012 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

Cityconin 22.8.2006 liikkeeseen laskeman pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(b)(iv) mukaan muun muassa vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa muutetaan kun Yhtiö toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajilleen hintaan, joka on alle 95 prosenttia osakkeiden markkinahinnasta. Pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(f) mukaan Yhtiön on annettava ilmoitus vaihtovelkakirjan haltijoille kaikista vaihtohintaan tehdyistä muutoksista sen jälkeen, kun muutoksista on päätetty. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 7.9.2012 päättänyt muuntaa vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05 euroon edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisenä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa 2.10.2012 alkaen. Ilmoitus uudesta vaihtohinnasta annetaan vaihtovelkakirjan haltijoille arviolta 10.9.2012.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.