EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Finanssivalvonta on tänään 20.2.2013 hyväksynyt Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) esitteen, joka koostuu 20.2.2013 päivätystä suomenkielisestä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä sekä 30.11.2012 päivätystä suomenkielisestä perusesitteestä (arvopaperiliite, tiivistelmä ja perusesite yhdessä ”Esite”) koskien Yhtiön 12.2.2013 julkistamaa merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”), jossa Citycon tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 114.408.000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”).

Suomenkielinen Esite on saatavilla viimeistään ennen merkintäajan alkamista 21.2.2013 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.citycon.fi/sijoittajille/perusesite sekä viimeistään 25.2.2013 alkaen Yhtiön toimipisteestä osoitteesta Citycon Oyj, Korkeavuorenkatu 35, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen Esite on saatavilla viimeistään ennen merkintäajan alkamista 21.2.2013 alkaen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimiseen asti (arviolta 14.3.2013) SEB Enskilda Corporate Financen internetsivuilta osoitteesta www.seb.fi.

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.2.2013 klo 9.30 ja päättyy 7.3.2013 klo 16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.2.2013 ja 28.2.2013 välisenä aikana.

Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 196,2 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Osakeannista saatavat nettotuotot aiotaan käyttää ensisijaisesti rahoittamaan 19.12.2012 julkistetun Kista Galleria –ostoskeskuksen hankintaa maksamalla takaisin noin 133 miljoonaa euroa investointia varten nostettuja olemassa olevia lainafasiliteetteja ja luottolimiittejä. Lisätietoja Kista Galleriasta ja sen hankinnasta on saatavilla Yhtiön 20.2.2013 päivätystä arvopaperiliitteestä. Osakeannin odotetaan nostavan Yhtiön omavaraisuusasteen 42,74 prosenttiin ja siten välittömästi ja pysyvästi vahvistavan Yhtiön tasetta. Lieventääkseen osakekohtaista tulosvaikutusta Yhtiö aikoo myös jatkaa olemassa olevien ostoskeskusten kehittämistä ja/tai laajentamista, minkä odotetaan kasvattavan osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA earnings) vuodesta 2014 lähtien. Citycon sitoutuu myös implementoimaan strategista suunnitelmaansa keskittymällä edelleen toiminnallisiin parannuksiin ja pääoman kierrättämiseen. Yhtiö ennustaa sen osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA earnings) olevan 0,19–0,24 euroa 31.12.2013 päättyvältä vuodelta.

Osakeannilla on täysi merkintätakaus Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Gazit-Globe Ltd:n antaman, sille allokoitavia merkintäoikeuksia koskevan merkintäsitoumuksen sekä UBS Limitedin annin loppuosalle antaman merkintätakauksen kautta.


Citycon tiedotti 12.2.2013, että sen suurin osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. aikoo sitoutua merkitsemään Uusia Osakkeita Osakeannissa omistuksensa suhteessa. Gazit-Globe Ltd. on 20.2.2013 antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaan se sitoutuu merkitsemään 56.069.860 Uutta Osaketta Osakeannissa, mikä edustaa noin 49 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden maksimimäärästä. Gazit-Globe Ltd.:lla on oikeus irtisanoa merkintäsitoumus, mikäli UBS Limitedin kanssa 20.2.2013 tehty merkintätakaussopimus on irtisanottu, sekä eräiden muiden tavanomaisten ehtojen mukaisesti.  Merkintäsitoumus on ehdollinen myös sille, että Finanssivalvonta myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Gazit-Globe Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että Finanssivalvonta on 20.2.2013 myöntänyt mainitun pysyvän poikkeusluvan Gazit-Globe Ltd:lle. Poikkeuksen ehtona on, ettei Gazit-Globe Ltd. hanki tai merkitse lisää Cityconin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Cityconissa sen jälkeen, kun se on merkinnyt Uusia Osakkeita merkintäsitoumuksensa mukaisesti.

Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääville Uusille Osakkeille on UBS Limitedin antama merkintätakaus Cityconin ja UBS Limitedin välillä tänään 20.2.2013 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää tavanomaisia ehtoja ja irtisanomisoikeuksia. Merkintätakaus kattaa Gazit-Globe Ltd.:n merkintäsitoumuksen ulkopuolelle jäävän osan Osakeannista, eli noin 51 prosenttia Uusista Osakkeista.

SEB Enskilda ja UBS Investment Bank toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä.


Helsinki, 20.2.2013

CITYCON OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja

Puh.  020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited ja näiden konserniyhtiöt toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta tässä tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen eivätkä pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan tällaisiin seikkoihin liittyen eivätkä ole vastuussa mitä muuta tahoa kohtaan asiakassuojan järjestämisestä tai tällaisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta.

Yhdysvallat

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (arvopaperilaki, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, joihin sisältyy muun muassa oikeus tarjota arvopapereita alle 150 sijoittajalle kutakin Relevanttia jäsenvaltiota kohden (riippumatta näiden sijoittajien kokeneisuudesta), vaikka Yhtiö ei olekaan antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tällaisessa Relevantissa jäsenvaltiossa.

Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.