EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon Oyj:n (“Citycon” tai ”Yhtiö”) noin 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti päättyi eilen onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 172.092.027 osaketta, mikä vastaa noin 150,4 prosenttia tarjotuista 114.408.000 osakkeesta.


Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 99,7 prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput osakkeista merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 14.3.2013.


”Osakeanti on strateginen toimenpide, jonka tarkoituksena on pysyvästi vähentää Cityconin velkaantuneisuutta ja sitä kautta luoda Yhtiölle vahvempi perusta toteuttaa liiketoimintastrategiaansa, joka keskittyy yhä vahvemmin osakekohtaisen tuloksen kasvattamiseen pääomia kierrättämällä. Olen erittäin tyytyväinen Cityconin osakkeenomistajien Yhtiötä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja haluaisin kiittää heitä tästä tuesta. Osallistumalla osakeantiin osakkeenomistajamme ovat osoittaneet tukevansa Yhtiön strategiaa, mukaan lukien äskettäin toteutettua Kista Gallerian hankintaa Tukholmassa”, kommentoi Marcel Kokkeel, Cityconin toimitusjohtaja.


Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta 14.3.2013, lukuun ottamatta oikeutta 21.3.2013 pidettävälle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotettuun ja siellä päätettävään 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksettavaan osinkoon sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavaan pääoman palautukseen (nämä varojenjaot yhdessä ”Vuoden 2012 Osinko”). Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivän jälkeen uudet osakkeet oikeuttavat myös Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon yhtenevästi Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.


Koska uusia osakkeita ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä Yhtiön osakasluetteloon ennen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2013 olevaa täsmäytyspäivää, uudet osakkeet eivät oikeuta osallistumaan 21.3.2013 pidettävään Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen.


Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 8.3.2013. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.3.2013. Uudet osakkeet jatkavat julkisen kaupankäynnin kohteena väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnuksella FI4000060272) Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivään saakka. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009002471) Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivänä, arviolta 26.3.2013. Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen 13.3.2013 yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.

 Helsinki, 8.3.2013CITYCON OYJHallitus

 Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fiEero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja

Puh.  020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fiJakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi


HUOMAUTUS


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited ja näiden konserniyhtiöt toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta tässä tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen eivätkä pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan tällaisiin seikkoihin liittyen eivätkä ole vastuussa mitä muuta tahoa kohtaan asiakassuojan järjestämisestä tai tällaisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta.


Yhdysvallat

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (arvopaperilaki, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.


Euroopan talousalue


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, joihin sisältyy muun muassa oikeus tarjota arvopapereita alle 150 sijoittajalle kutakin Relevanttia jäsenvaltiota kohden (riippumatta näiden sijoittajien kokeneisuudesta), vaikka Yhtiö ei olekaan antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tällaisessa Relevantissa jäsenvaltiossa.


Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.