EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Merkintäaika Citycon Oyj:n (“Citycon” tai ”Yhtiö”) noin 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa päättyi eilen. Alustavan tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 72.207.376 osaketta, mikä vastaa noin 97,36 prosenttia tarjotuista 74.166.052 osakkeesta. Merkintäetuoikeusannille on täysimääräinen merkintätakaus Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien Gazit-Globe Ltd.:n, CPP Investment Board European Holdings S.àr.l:n (”CPPIBEH”) sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen antamien merkintäsitoumusten sekä Gazit-Globe Ltd.:n ja CPPIBEH:n antamien merkintätakausten johdosta.


Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 95,72 prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput 1,64 prosenttia merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH ovat sitoutuneet merkitsemään loput merkintäetuoikeusannissa annettavat osakkeet antamiensa merkintätakausten mukaisesti. Alustavan tuloksen perusteella Gazit-Globe Ltd.:n merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden määrä on noin 1.958.676 osaketta vastaten noin 2,64 prosenttia tarjotuista osakkeista, minkä seurauksena anti tulee täysimääräisesti merkityksi. CPPIBEH:n antamaa merkintätakausta ei siten alustavan tuloksen mukaan käytetä.


Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien tekemät merkinnät hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän perusteella allokoitavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.7.2014.


“Tämä merkintäetuoikeusanti yhdessä aikaisemmin toteutetun CPPIBEH:lle suunnatun osakeannin kanssa vahvistaa Cityconin tasetta merkittävästi sekä antaa joustavuutta tulevien investointien tekemiseen. Olemme hyvin tyytyväisiä osakkeenomistajiemme Yhtiöön osoittamasta luottamuksesta ja haluamme kiittää heitä kaikkia heidän antamastaan tuesta”, Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi.


Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta 9.7.2014.


Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 3.7.2014. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.7.2014, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin arviolta 9.7.2014. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Cityconin muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009002471) arviolta 10.7.2014.

Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen 8.7.2014 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä sekä merkintätakausten nojalla tehdyt merkinnät.

Pohjola Pankki Oyj toimii merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä.

Helsinki, 3.7.2014CITYCON OYJ Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh.  020 766 4459


eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi

 


HUOMAUTUS


Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. 


Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.


Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.


Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 


Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.