EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) 2.7.2014 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 74.166.052 osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 70.990.292 osaketta, mikä vastaa noin 95,72 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 1.218.875 osaketta, mikä vastaa noin 1,64 prosenttia tarjotuista osakkeista. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien Gazit-Globe Ltd.:n, CPP Investment Board European Holdings S.àr.l.:n (”CPPIBEH”) sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen antamien merkintäsitoumusten sekä Gazit-Globe Ltd.:n ja CPPIBEH:n antamien merkintätakausten johdosta merkintäetuoikeusannille oli täysimääräinen merkintätakaus. Gazit-Globe Ltd.:n merkintätakauksen nojalla merkittiin yhteensä 1.956.885 osaketta, mikä vastaa noin 2,64 prosenttia tarjotuista osakkeista. Osakeanti merkittiin siten täysimääräisesti.


Citycon keräsi merkintäetuoikeusannilla bruttomäärältään noin 196,5 miljoonaa euroa. Merkintäetuoikeusantia edelsi 9.6.2014 toteutettu 77.874.355 osakkeen suunnattu osakeanti CPPIBEH:lle, jolla Citycon keräsi bruttomäärältään noin 206,4 miljoonaa euroa (merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti yhdessä ”Järjestely”).


Cityconin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 17.6.2014 – 2.7.2014 järjestetyssä merkintäetuoikeusannissa ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla tehdyt merkinnät sekä toissijaisessa merkinnässä ja Gazit-Globe Ltd.:n merkintätakauksen nojalla tehdyt merkinnät merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Gazit-Globe Ltd. merkitsi merkintätakauksensa nojalla 1.956.885 osaketta vastaten noin 2,64 prosenttia tarjotuista osakkeista, minkä seurauksena anti tuli täysimääräisesti merkityksi. CPPIBEH:n antamaa merkintätakausta ei siten käytetty.


Ensisijaisessa merkinnässä merkityt uudet osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina 3.7.2014 alkaen. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.7.2014, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin arviolta 9.7.2014. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Cityconin muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009002471) arviolta 10.7.2014.


Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena Cityconin osakkeiden lukumäärä nousee 593.328.419 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.


Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta 9.7.2014.


Pohjola Pankki Oyj toimii merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä.


Järjestelyn johdosta seuraava täsmennys operatiivista tulosta (EPRA Earnings) ja osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA EPS, basic) koskevaan ennusteeseen


Cityconin 24.4.2014 julkistaman ennusteen mukaan Yhtiö arvioi, että sen operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvaisi vuonna 2014 2–10 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2013, ja että sen osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) olisi vuonna 2014 olemassa olevien osakkeiden perusteella 0,20-0,22 euroa. Koska Järjestely vaikuttaa sekä operatiiviseen tulokseen että osakkeiden lukumäärään, Citycon ilmoitti 9.6.2014 täsmentävänsä operatiivista tulosta (EPRA Earnings) ja osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA EPS, basic) koskevia ennusteitaan. Citycon vahvistaa nyt Järjestelystä seuraavat täsmennykset, joiden mukaan sen operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvaa 7-15 miljoonalla eurolla ja sen osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) on 0,175-0,195 euroa vuonna 2014 nykyiseen kiinteistökantaan sekä Järjestelyn toteuttamisen jälkeiseen kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen.


Optio-ohjelman 2011 ehtojen tarkistaminen


Merkintäetuoikeusannin seurauksena Cityconin hallitus on tänään 8.7.2014 myös vahvistanut Cityconin optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi 8.6.2014 tehdyt tarkistukset optio-oikeuksien 2011 ehtoihin. Optio-oikeuksien 2011A-D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,3446 ja merkintähinta 2,7820 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A-D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,3446 ja merkintähinta 2,8862 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A-D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,3446 ja merkintähinta 2,3804 euroa osakkeelta. Osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 9.748.350.


Merkintäetuoikeusannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun ne tulevat rekisteröidyiksi kaupparekisteriin arviolta 9.7.2014Helsinki, 8.7.2014CITYCON OYJ

HallitusLisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh.  020 766 4459


eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi

 


HUOMAUTUS


Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi.


Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.


Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.


Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 


Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.