CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 30.6.200

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.8.2003 KLO 9.30 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.– 30.6.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 9,9 milj. euroa(10,4 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntitappioita 0,1 milj.euroa (myyntivoittoja 0,4 milj. euroa). - Liikevaihto oli 38,7 milj. euroa (39,8 milj. euroa) - Tulos/osake oli 0,07 euroa (0,07 euroa) - Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät katsauskaudella edelleen vahvoina AVAINLUVUT 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002 Liikevaihto, Me 38,7 39,8 79,0 Liikevoitto, Me 21,6 22,8 43,9 % liikevaihdosta 55,8 57,3 55,6 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja , Me 9,9 10,4 19,2 % liikevaihdosta 25,5 26,1 24,2 Henkilöstö 30.6.2003 36 33 33 Tulos/osake, euroa 0,07 0,07 0,14 Oma pääoma/osake, euroa 1,94 1,90 1,96 Oman pääoman tuotto, % 5,0 5,3 4,8 Oman pääoman tuotto ilman vähemmistöosuutta, % 7,3 7,8 7,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 6,2 6,0 Omavaraisuusaste, % 48,3 47,3 48,4 Omavaraisuusaste, kun pääomalaina ei sisälly omaan pääomaan, % 39,1 38,1 39,1 Kiinteistökannan nettovuokratuotto, % 8,4 8,6 8,6 Liiketilojen taloudellinen käyttöaste, % 97,1 98,0 97,8 TOIMINTATAYMPÄRISTÖN KEHITYS Yksityinen kulutuskysyntä oli Suomessa edelleen muuta euroaluetta paremmalla tasolla. Vaikka vähittäiskaupan myynnin kasvuvauhti on hidastunut edellisvuodesta, oli kasvu katsauskaudella edelleen vahvaa: tilastokeskuksen mukaan tammi-kesäkuussa tavaratalokauppa kasvoi 5,1 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Vähittäiskaupan myynnin myönteinen kehitys ylläpiti liiketilojen vahvaa kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Keskeisillä liikepaikoilla sijaitsevien vähittäiskaupan liiketilojen vuokrauskysyntä säilyi katsauskaudella edelleen hyvällä tasolla. Liiketilojen vajaakäyttöasteet pysyivät pääkaupunkiseudulla alkuvuoden tasolla. Liiketilojen ja toimistotilojen väliset kysyntäerot säilyivät katsauskaudella merkittävinä. Toimistotilojen kysyntä ja vuokratasot eivät kohentuneet, ja pääkaupunkiseudulla on tyhjää toimistotilaa runsaasti. ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN KEHITYS Cityconin asiakasrakenteessa ja vuokrasopimuskannassa ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 700 vuokralaista, joiden kanssa oli tehty 1 124 vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika on 3,8 vuotta. Yhtiö solmi katsauskauden aikana yhteensä 84 vuokrasopimusta, joista 62 kohdistui kauppakeskusten liiketiloihin ja 22 market- ja myymäläkiinteistöihin. Cityconin kauppakeskuksissa solmituista vuokrasopimuksista uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia oli 41 kappaletta ja vanhojen vuokralaisten kanssa solmittuja korvaavia sopimuksia 21 kappaletta. Solmittujen vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 7 076 m2. Merkittävimmät uudet sopimukset neuvoteltiin Tampereen Koskikeskuksessa (750 m2) ja Rovaniemen Sampotalossa (544 m2). Kauppakeskusten taloudellinen käyttöaste säilyi edelleen vahvana ja oli katsauskauden lopussa 97,6 prosenttia. Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimääräin 3,1 vuotta. Cityconin market- ja myymäläkiinteistöissä solmituista vuokrasopimuksista uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia oli 14 kappaletta ja vanhojen vuokralaisten kanssa solmittuja korvaavia sopimuksia 8 kappaletta. Solmittujen vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 5 308 m2. Market- ja myymäläkiinteistöjen taloudellinen käyttöaste säilyi myös hyvänä ja oli katsauskauden lopussa 96,6 prosenttia. Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimäärin 4,6 vuotta. VUOKRATUOTOT Cityconin vuokratuotoista noin 70 prosenttia muodostuu 10 suurimman asiakkaan kanssa solmituista vuokrasopimuksista. Merkittävimpänä asiakasryhmänä ovat Keskon eri ketjut. Muita merkittäviä vuokralaisia ovat käyttötavarakaupan kansainväliset ketjut sekä pankki- ja rahoitusalan yritykset. Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat katsauskaudella yhteensä 27,1 miljoonaa euroa (28,0 milj. euroa). Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 49,6 prosenttia (49,3 %) ja markettien ja myymälöiden osuus 50,4 prosenttia (50,7 %). Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden nettovuokratuottoaste kuluneella katsauskaudella oli 8,4 prosenttia (8,6 %) Kiinteistötalouden instituutin suositusten mukaan laskettuna. Kauppakeskusten nettotuottoaste säilyi alkuvuoden tasolla ja oli yhteensä 7,9 prosenttia (8,1 %). Markettien ja myymälöiden nettotuottoaste säilytti myös tasonsa ja oli 8,9 prosenttia (9,2 %). Cityconin liiketilojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,1 prosenttia (98,0 %). LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Cityconin liikevaihto katsauskaudella oli 38,7 miljoonaa euroa (39,8 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus liikevaihdosta oli 36,1 miljoonaa euroa (37,1 milj. euroa). Cityconin omistamista 13 kauppakeskuksesta ja 15 suurimmasta marketista saadaan yli 75 prosenttia yhtiön liiketoiminnan tuotoista. Katsauskauden liikevoitto oli 21,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) ja tilikauden tulos 7,1 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Katsauskauden tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntitappioita 0,1 miljoonaa euroa ( myyntivoittoja 0,4 milj.euroa). TASE JA RAHOITUS Cityconin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo katsauskauden lopussa oli 644,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen lukumäärä oli 149 kpl, joista 13 kohdetta oli kauppakeskuksia ja 136 market- tai myymäläkiinteistöä. Taseen loppusumma 30.6.2003 oli 742,7 miljoonaa euroa (748,7 milj. euroa), josta likvidit kassavarat olivat 12,2 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä. Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääoma yhteensä 381,7 miljoonaa euroa (392,3 milj. euroa). Korollista velkaa oli 440,3 miljoonaa euroa (446,6 milj. euroa), josta oman pääoman ehtoista velkaa oli 68,5 miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa). Rahoituskulut laskivat ja olivat 12,0 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa). Velan keskikorko oli 5,4 prosenttia (5,5 %). Keskimääräinen laina-aika oli noin 4,4 vuotta (5,5 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 4,4 vuotta (4,3 vuotta). Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3 prosenttia (47,3 %), jos pääomalaina ei sisälly omiin pääomiin, omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (38,1 %). Cityconin velkasalkusta 84 prosenttia oli vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 75 prosenttia on muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla ja 15 prosenttia oli suojattu korkokattosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 277 miljoonaa euroa ja korkokattosopimusten 54 miljoonaa euroa. Velanhoitokate eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin oli 2,1. Cityconin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Investoinnit suunnattiin kiinteistöjen yleisiin perusparannuksiin ja muutostöihin sekä kehityshankkeiden suunnitteluun. LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET Citycon keskittää kiinteistöomaisuutensa Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Yhtiö pyrkii kehitys- ja jalostushankkeidensa myötä saavuttamaan yhä vahvemman aseman parhaiden liiketilojen tarjoajana ja asiakkaiden pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen asiakkuuksiin perustuvan liiketoimintaryhmään: Kauppakeskukset-, Marketit ja myymälät- sekä Retail Park – ryhmään. Vuoden alussa perustettu Retail Park –liiketoimintaryhmä vastaa uusien liikekeskusten suunnittelusta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Lisäksi Retail Park –ryhmä osallistuu kauppakeskusten sekä markettien ja myymälöiden laajennus- ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Katsauskauden aikana Retail Park –ryhmä jatkoi uusien liikekeskusten kaupallisten edellytysten tutkimista pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun markkina- alueilla. Citycon panosti maanhankinta- ja kaavoitusprosessien etenemiseen katsauskaudella suunnitellusti. Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistyneen kauppakeskus IsoKarhun laajennushankkeen toteutusta. Hankkeen rakennusvaihe käynnistyi ja laajennuksen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2004. Uusien vuokrattavien tilojen kysyntä on ollut vilkasta ja niistä on vuokrattu jo 75 prosenttia. Laajennus vahvistaa IsoKarhun markkina-asemaa, lisää kauppakeskuksen kävijämääriä ja vuosimyyntiä. Lisäksi Kauppakeskukset – ryhmä jatkoi vuoden 2002 aikana käynnistyneiden Vantaan Myyrmannin ja Espoon Lippulaivan kauppakeskusten laajennusten suunnittelua. Marketit ja myymälät -ryhmä aloitti yhdessä vuokralaisen kanssa Porin Citymarketin kehityshankkeen. Cityconin tavoitteena on kehittää kohdetta vastaamaan paremmin vähittäiskaupan nykyvaatimuksia. Lisäksi katsauskaudella ryhmä toteutti kiinteistöjen peruskorjauksia ja muita asiakkaiden liiketoiminnan edellyttämiä muutostöitä. Katsauskauden aikana Citycon myi myyntiohjelmansa mukaisesti omistuksensa kokonaan neljästä kohteesta ja vähensi omistustaan kahdessa kohteessa. Citycon ei tehnyt katsauskaudella kiinteistöomaisuuden ostoja. HENKILÖSTÖ Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 36 (33) henkilöä, joista 29 (27) oli emoyhtiön palveluksessa. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset on esitelty kokonaisuudessaan 27.2.2003 julkaistussa pörssitiedotteessa. Katsauskauden lopussa kaikki annetut valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä. CITYCONIN OSAKE JA OMISTUS Cityconin osakepääoma oli katsauskauden lopussa 142 800 108,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen nimellisarvo on 1,35 euroa. Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 4,6 miljoonaa osaketta ja 4,9 miljoonaa euroa. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,16 euroa ja alin 1,00 euroa. Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,07 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.6.2003) noteeraus 1,08 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 110,1 miljoonaa euroa, kun omien osakkeiden osuus on vähennetty. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 164 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2003 yhteensä 81,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Suurimmat osakkeenomistajat olivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Kesko Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä Etra Invest Oy Ab, joiden omistuksessa oli yhteensä 78,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli 3 700 629 kappaletta eli 3,5 prosenttia osake- ja äänimäärästä. Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000 yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 4 675 812,76 euroa alimman osakekohtaisen hinnan ollessa 1,10 euroa ja ylimmän 1,35 euroa. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 3,7 prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.6.2003 oli 4,2 miljoonaa euroa. Osakkeet on arvostettu alkuperäistä hankintamenoa alempaan 30.6.2003 tilinpäätöspäivän kurssiin. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Citycon arvioi liiketilojen kysynnän, käyttöasteiden ja vuokratasojen säilyvän edelleen hyvinä pääkaupunkiseudulla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla. Helsinki 28.8.2003 Citycon Oyj Hallitus 1000 euroa 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002 KONSERNITULOSLASKELMA Liikevaihto 38 690 39 760 78 950 Muut tuotot -140 705 735 Liikevoitto 21 596 22 790 43 895 Rahoituskulut (netto) -11 746 -12 404 -24 715 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 9 850 10 386 19 180 Tilikauden voitto 7 140 7 444 13 801 KONSERNITASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 4 066 3 888 4 036 Aineelliset hyödykkeet 621 314 629 666 625 508 Sijoitukset 97 251 98 034 97 710 Omat osakkeet 4 184 4 068 4 261 Pysyvät vastaavat yhteensä 726 814 735 654 731 515 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 3 695 3 910 3 088 Rahat ja pankkisaamiset 12 150 9 181 11 730 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 845 13 091 14 818 Vastaavaa yhteensä 742 659 748 746 746 333 Vastattavaa Oma pääoma 201 938 197 492 204 045 Pääomalaina 68 452 68 452 68 452 Vähemmistöosuus 90 567 90 454 90 521 Vieras pääoma 381 702 392 347 383 315 Pitkäaikainen 371 719 355 632 371 769 Lyhytaikainen 9 983 36 715 11 545 Vastattavaa yhteensä 742 659 748 746 746 333 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 926 4 884 5 854 % liikevaihdosta 2,4 12,3 7,4 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset 3 212 3 499 7 620 Henkilöstö keskimäärin 33 31 33 RAHAVIRTALASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1-6 2003 1-12 2002 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 9 850 19 180 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 3 211 7 620 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 204 283 Rahoitustuotot ja –kulut 11 746 24 715 Muut oikaisut 100 -448 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25 112 51 350 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/ vähennys(+) 397 19 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 779 -13 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 26 288 51 356 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -14 471 -23 814 Saadut osingot liiketoiminnasta 17 18 Saadut korot liiketoiminnasta 208 228 Maksetut välittömät verot -2 245 -3 626 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 9 797 24 162 Liiketoiminnan rahavirta (A) 9 797 24 162 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -740 -1 943 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 109 0 Investoinnit muihin sijoituksiin -4 -9 Lainasaamisten takaisinmaksut 1 3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -5 850 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 225 1 215 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -156 -1 320 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 479 5 192 Saadut korot investoinneista 3 59 Investointien rahavirta (B) -84 -2 654 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Vähemmistön rahastosuoritukset 25 78 Lyhytaikaiset lainojen nostot 5 17 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -7 105 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 924 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -154 -4 311 Maksetut osingot ja muu voitonjako -9 171 -8 152 Rahoituksen rahavirta (C) -9 295 -15 548 Rahavarojen muutos (A+B+C)lisäys(+)/ vähennys(-) 418 5 960 Rahavarat tilikauden alussa 11 730 5 770 Rahavarat tilikauden lopussa 12 150 11 730 TUNNUSLUKUJA 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002 Tulos/osake, euro 0,07 0,07 0,14 Oma pääoma /osake, euro 1,94 1,90 1,96 Oman pääoman tuotto, % 5,0 5,3 4,8 Oman pääoman tuotto ilman vähemmistöosuutta, % 7,3 7,8 7,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 6,2 6,0 Omavaraisuusaste, % 48,3 47,3 48,4 Omavaraisuusaste, kun pääomalaina ei sisälly omaan pääomaan, % 39,1 38,1 39,1 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) 97 031 97 389 96 506 Tytäryhtiöosakkeet 453 037 Muut annetut vakuudet 1 350 598 633 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 337 196 11 951 323 440 Koronvaihtosopimukset 2002 (2 vuoden kiinteä korko) kohde-etuuden nimellisarvo 50 000 50 000 kohde-etuuden käypä arvo 1 737 1 491 Koronvaihtosopimukset 2002 (7 vuoden kiinteä korko) kohde-etuuden nimellisarvo 66 000 66 000 kohde-etuuden käypä arvo 7 406 5 111 Koronvaihtosopimukset 2002 (8 vuoden kiinteä korko) kohde-etuuden nimellisarvo 83 000 83 000 kohde-etuuden käypä arvo 8 652 5 418 Koronvaihtosopimukset 2003 (4 vuoden 5 kk kiinteä korko) kohde-etuuden nimellisarvo 78 200 kohde-etuuden käypä arvo 259 Korko-optiosopimus 1998 (5 v korkokatto) kohde-etuuden nimellisarvo 78 712 kohde-etuuden käypä arvo 0 Korko-optiosopimus 2002 (2 vuoden korkokatto) kohde-etuuden nimellisarvo 53 800 53 800 kohde-etuuden käypä arvo 0 1 Johdannaiset on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän markkinahintoja. Laskelmissa on noudatettu Rahoitustarkastuksen luottolaitoksille kohdistamia määräyksiä johdannaiskauppojen arvostamisesta tilinpäätöksessä. Johdannaissopimuksilla on suojattu lainakantaa korkotason nousulta. Yhtiö käyttää johdannaisia ainoastaan taseessa olevien riskien alentamiseen tai poistamiseen. OMAT OSAKKEET 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002 Hankittu 25.11.1999-30.6.2003 Lukumäärä 1000 kpl 3 874 3 874 3 874 Yhteenlaskettu nimellisarvo 5 230 5 230 5 230 Osuus osakepääomasta, % 3,7 3,7 3,7 Osuus äänimäärästä, % 3,7 3,7 3,7 Suoritettu vastike 4 676 4 676 4 676 Omat osakkeet on arvostettu alkuperäistä hankintamenoa alempaan 30.6.2003 tilinpäätöspäivän kurssiin. Muut tuotot sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka on aikaisemmin esitetty osana liikevaihtoa. Vertailuvuoden luvut on korjattu vastaavasti. Veroina käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Citycon Oyj julkaisee seuraavan, tammi-syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 30.10.2003. Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää lehdistö- ja analyytikkotilaisuuden tänään torstaina 28.8.2003 klo 13.30 alkaen Citycon Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Olkinuora kertoo katsauskauden toiminnasta ja tuloksista sekä tulevaisuuden näkymistä. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on luettavissa tilaisuuden jälkeen Cityconin verkkosivuilta. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme