CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.– 30.6.2003
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 9,9 milj.
euroa(10,4 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden
myyntitappioita 0,1 milj.euroa (myyntivoittoja 0,4 milj.
euroa).
- Liikevaihto oli 38,7 milj. euroa (39,8 milj. euroa)
- Tulos/osake oli 0,07 euroa (0,07 euroa)
- Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät
katsauskaudella edelleen vahvoina

AVAINLUVUT
1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002
Liikevaihto, Me 38,7 39,8 79,0
Liikevoitto, Me 21,6 22,8 43,9
% liikevaihdosta 55,8 57,3 55,6
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja , Me 9,9 10,4 19,2
% liikevaihdosta 25,5 26,1 24,2
Henkilöstö 30.6.2003 36 33 33

Tulos/osake, euroa 0,07 0,07 0,14
Oma pääoma/osake, euroa 1,94 1,90 1,96
Oman pääoman tuotto, % 5,0 5,3 4,8
Oman pääoman tuotto ilman
vähemmistöosuutta, % 7,3 7,8 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 6,2 6,0
Omavaraisuusaste, % 48,3 47,3 48,4
Omavaraisuusaste, kun
pääomalaina ei sisälly
omaan pääomaan, % 39,1 38,1 39,1
Kiinteistökannan
nettovuokratuotto, % 8,4 8,6 8,6
Liiketilojen taloudellinen
käyttöaste, % 97,1 98,0 97,8

TOIMINTATAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Yksityinen kulutuskysyntä oli Suomessa edelleen muuta
euroaluetta paremmalla tasolla. Vaikka vähittäiskaupan
myynnin kasvuvauhti on hidastunut edellisvuodesta, oli
kasvu katsauskaudella edelleen vahvaa: tilastokeskuksen
mukaan tammi-kesäkuussa tavaratalokauppa kasvoi 5,1
prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,7 prosenttia
edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna.

Vähittäiskaupan myynnin myönteinen kehitys ylläpiti
liiketilojen vahvaa kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja
muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Keskeisillä
liikepaikoilla sijaitsevien vähittäiskaupan liiketilojen
vuokrauskysyntä säilyi katsauskaudella edelleen hyvällä
tasolla. Liiketilojen vajaakäyttöasteet pysyivät
pääkaupunkiseudulla alkuvuoden tasolla.

Liiketilojen ja toimistotilojen väliset kysyntäerot
säilyivät katsauskaudella merkittävinä. Toimistotilojen
kysyntä ja vuokratasot eivät kohentuneet, ja
pääkaupunkiseudulla on tyhjää toimistotilaa runsaasti.

ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN KEHITYS
Cityconin asiakasrakenteessa ja vuokrasopimuskannassa ei
tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia.
Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 700 vuokralaista,
joiden kanssa oli tehty 1 124 vuokrasopimusta.
Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika on 3,8 vuotta.
Yhtiö solmi katsauskauden aikana yhteensä 84
vuokrasopimusta, joista 62 kohdistui kauppakeskusten
liiketiloihin ja 22 market- ja myymäläkiinteistöihin.

Cityconin kauppakeskuksissa solmituista vuokrasopimuksista
uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia oli 41
kappaletta ja vanhojen vuokralaisten kanssa solmittuja
korvaavia sopimuksia 21 kappaletta. Solmittujen
vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 7 076 m2.
Merkittävimmät uudet sopimukset neuvoteltiin Tampereen
Koskikeskuksessa (750 m2) ja Rovaniemen Sampotalossa (544
m2). Kauppakeskusten taloudellinen käyttöaste säilyi
edelleen vahvana ja oli katsauskauden lopussa 97,6
prosenttia. Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimääräin 3,1
vuotta.

Cityconin market- ja myymäläkiinteistöissä solmituista
vuokrasopimuksista uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä
sopimuksia oli 14 kappaletta ja vanhojen vuokralaisten
kanssa solmittuja korvaavia sopimuksia 8 kappaletta.
Solmittujen vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli
5 308 m2. Market- ja myymäläkiinteistöjen taloudellinen
käyttöaste säilyi myös hyvänä ja oli katsauskauden lopussa
96,6 prosenttia. Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimäärin
4,6 vuotta.

VUOKRATUOTOT
Cityconin vuokratuotoista noin 70 prosenttia muodostuu 10
suurimman asiakkaan kanssa solmituista vuokrasopimuksista.
Merkittävimpänä asiakasryhmänä ovat Keskon eri ketjut.
Muita merkittäviä vuokralaisia ovat käyttötavarakaupan
kansainväliset ketjut sekä pankki- ja rahoitusalan
yritykset.

Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat
katsauskaudella yhteensä 27,1 miljoonaa euroa (28,0 milj.
euroa). Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 49,6
prosenttia (49,3 %) ja markettien ja myymälöiden osuus 50,4
prosenttia (50,7 %).

Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden nettovuokratuottoaste
kuluneella katsauskaudella oli 8,4 prosenttia (8,6 %)
Kiinteistötalouden instituutin suositusten mukaan
laskettuna. Kauppakeskusten nettotuottoaste säilyi
alkuvuoden tasolla ja oli yhteensä 7,9 prosenttia (8,1 %).
Markettien ja myymälöiden nettotuottoaste säilytti myös
tasonsa ja oli 8,9 prosenttia (9,2 %). Cityconin
liiketilojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,1
prosenttia (98,0 %).

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO
Cityconin liikevaihto katsauskaudella oli 38,7 miljoonaa
euroa (39,8 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus
liikevaihdosta oli 36,1 miljoonaa euroa (37,1 milj. euroa).
Cityconin omistamista 13 kauppakeskuksesta ja 15
suurimmasta marketista saadaan yli 75 prosenttia yhtiön
liiketoiminnan tuotoista.
Katsauskauden liikevoitto oli 21,6 miljoonaa euroa (22,8
milj. euroa) ja tilikauden tulos 7,1 miljoonaa euroa (7,4
milj. euroa). Katsauskauden tulos sisältää käyttöomaisuuden
myyntitappioita 0,1 miljoonaa euroa ( myyntivoittoja 0,4
milj.euroa).

TASE JA RAHOITUS
Cityconin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo katsauskauden
lopussa oli 644,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen lukumäärä
oli 149 kpl, joista 13 kohdetta oli kauppakeskuksia ja 136
market- tai myymäläkiinteistöä. Taseen loppusumma 30.6.2003
oli 742,7 miljoonaa euroa (748,7 milj. euroa), josta
likvidit kassavarat olivat 12,2 miljoonaa euroa (9,2 milj.
euroa).

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä.
Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääoma
yhteensä 381,7 miljoonaa euroa (392,3 milj. euroa).
Korollista velkaa oli 440,3 miljoonaa euroa (446,6 milj.
euroa), josta oman pääoman ehtoista velkaa oli 68,5
miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa). Rahoituskulut laskivat
ja olivat 12,0 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa). Velan
keskikorko oli 5,4 prosenttia (5,5 %). Keskimääräinen
laina-aika oli noin 4,4 vuotta (5,5 vuotta) ja
keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 4,4 vuotta (4,3
vuotta). Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3 prosenttia
(47,3 %), jos pääomalaina ei sisälly omiin pääomiin,
omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (38,1 %).

Cityconin velkasalkusta 84 prosenttia oli vaihtuvakorkoisia
lainoja, joista 75 prosenttia on muutettu
kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla ja 15 prosenttia
oli suojattu korkokattosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten
nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 277 miljoonaa euroa
ja korkokattosopimusten 54 miljoonaa euroa. Velanhoitokate
eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja
ja poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin oli 2,1.

Cityconin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat
yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa).
Investoinnit suunnattiin kiinteistöjen yleisiin
perusparannuksiin ja muutostöihin sekä kehityshankkeiden
suunnitteluun.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET
Citycon keskittää kiinteistöomaisuutensa Suomen suurimpiin
kaupunkeihin. Yhtiö pyrkii kehitys- ja jalostushankkeidensa
myötä saavuttamaan yhä vahvemman aseman parhaiden
liiketilojen tarjoajana ja asiakkaiden pitkäaikaisena
yhteistyökumppanina. Cityconin liiketoiminta on jaettu
kolmeen asiakkuuksiin perustuvan liiketoimintaryhmään:
Kauppakeskukset-, Marketit ja myymälät- sekä Retail Park –
ryhmään.

Vuoden alussa perustettu Retail Park –liiketoimintaryhmä
vastaa uusien liikekeskusten suunnittelusta, kehittämisestä
ja markkinoinnista. Lisäksi Retail Park –ryhmä osallistuu
kauppakeskusten sekä markettien ja myymälöiden laajennus-
ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.
Katsauskauden aikana Retail Park –ryhmä jatkoi uusien
liikekeskusten kaupallisten edellytysten tutkimista
pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun markkina-
alueilla. Citycon panosti maanhankinta- ja
kaavoitusprosessien etenemiseen katsauskaudella
suunnitellusti.

Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä käynnistyneen kauppakeskus IsoKarhun
laajennushankkeen toteutusta. Hankkeen rakennusvaihe
käynnistyi ja laajennuksen arvioidaan valmistuvan elokuussa
2004. Uusien vuokrattavien tilojen kysyntä on ollut
vilkasta ja niistä on vuokrattu jo 75 prosenttia. Laajennus
vahvistaa IsoKarhun markkina-asemaa, lisää kauppakeskuksen
kävijämääriä ja vuosimyyntiä. Lisäksi Kauppakeskukset –
ryhmä jatkoi vuoden 2002 aikana käynnistyneiden Vantaan
Myyrmannin ja Espoon Lippulaivan kauppakeskusten
laajennusten suunnittelua.

Marketit ja myymälät -ryhmä aloitti yhdessä vuokralaisen
kanssa Porin Citymarketin kehityshankkeen. Cityconin
tavoitteena on kehittää kohdetta vastaamaan paremmin
vähittäiskaupan nykyvaatimuksia. Lisäksi katsauskaudella
ryhmä toteutti kiinteistöjen peruskorjauksia ja muita
asiakkaiden liiketoiminnan edellyttämiä muutostöitä.

Katsauskauden aikana Citycon myi myyntiohjelmansa
mukaisesti omistuksensa kokonaan neljästä kohteesta ja
vähensi omistustaan kahdessa kohteessa. Citycon ei tehnyt
katsauskaudella kiinteistöomaisuuden ostoja.

HENKILÖSTÖ
Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa
yhteensä 36 (33) henkilöä, joista 29 (27) oli emoyhtiön
palveluksessa.

YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset on
esitelty kokonaisuudessaan 27.2.2003 julkaistussa
pörssitiedotteessa. Katsauskauden lopussa kaikki annetut
valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä.

CITYCONIN OSAKE JA OMISTUS
Cityconin osakepääoma oli katsauskauden lopussa 142 800
108,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen
nimellisarvo on 1,35 euroa.

Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 4,6 miljoonaa osaketta ja 4,9 miljoonaa
euroa. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,16 euroa ja alin
1,00 euroa. Jakson painotettu osakekohtainen keskikurssi
oli 1,07 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.6.2003)
noteeraus 1,08 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
katsauskauden lopussa oli 110,1 miljoonaa euroa, kun omien
osakkeiden osuus on vähennetty.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 164
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan
hallussa oli 30.6.2003 yhteensä 81,9 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä. Suurimmat osakkeenomistajat olivat
Nordea Pankki Suomi Oyj, Kesko Oyj tytär- ja
osakkuusyhtiöineen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä
Etra Invest Oy Ab, joiden omistuksessa oli yhteensä 78,0
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa

olevien osakkeiden määrä oli 3 700 629 kappaletta eli 3,5
prosenttia osake- ja äänimäärästä.

Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000
yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä
4 675 812,76 euroa alimman osakekohtaisen hinnan ollessa
1,10 euroa ja ylimmän 1,35 euroa. Yhtiön hallussa olevat
osakkeet edustavat 3,7 prosenttia koko osake- ja
äänimäärästä. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.6.2003 oli
4,2 miljoonaa euroa. Osakkeet on arvostettu alkuperäistä
hankintamenoa alempaan 30.6.2003 tilinpäätöspäivän
kurssiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon arvioi liiketilojen kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen säilyvän edelleen hyvinä pääkaupunkiseudulla
ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiö arvioi koko
vuoden liikevaihdon ja tuloksen olevan edellisen vuoden
tasolla.

Helsinki 28.8.2003
Citycon Oyj
Hallitus

1000 euroa
1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002
KONSERNITULOSLASKELMA
Liikevaihto 38 690 39 760 78 950
Muut tuotot -140 705 735
Liikevoitto 21 596 22 790 43 895
Rahoituskulut (netto) -11 746 -12 404 -24 715
Voitto ennen satunnaiseriä
ja veroja 9 850 10 386 19 180
Tilikauden voitto 7 140 7 444 13 801

KONSERNITASE
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 066 3 888 4 036
Aineelliset hyödykkeet 621 314 629 666 625 508
Sijoitukset 97 251 98 034 97 710
Omat osakkeet 4 184 4 068 4 261
Pysyvät vastaavat yhteensä 726 814 735 654 731 515
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 3 695 3 910 3 088
Rahat ja pankkisaamiset 12 150 9 181 11 730
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä 15 845 13 091 14 818
Vastaavaa yhteensä 742 659 748 746 746 333

Vastattavaa
Oma pääoma 201 938 197 492 204 045
Pääomalaina 68 452 68 452 68 452
Vähemmistöosuus 90 567 90 454 90 521

Vieras pääoma 381 702 392 347 383 315
Pitkäaikainen 371 719 355 632 371 769
Lyhytaikainen 9 983 36 715 11 545
Vastattavaa yhteensä 742 659 748 746 746 333

Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin 926 4 884 5 854
% liikevaihdosta 2,4 12,3 7,4
Suunnitelman mukaiset
poistot ja arvonalennukset 3 212 3 499 7 620
Henkilöstö keskimäärin 33 31 33

RAHAVIRTALASKELMA

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1-6 2003 1-12 2002

Voitto (tappio) ennen
satunnaisia eriä 9 850 19 180
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 3 211 7 620
Muut tuotot ja kulut, joihin
ei liity maksua 204 283
Rahoitustuotot ja –kulut 11 746 24 715
Muut oikaisut 100 -448
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta 25 112 51 350

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys(-)/
vähennys(+) 397 19
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys(+)/vähennys(-) 779 -13
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 26 288 51 356

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista -14 471 -23 814
Saadut osingot liiketoiminnasta 17 18
Saadut korot liiketoiminnasta 208 228
Maksetut välittömät verot -2 245 -3 626
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 9 797 24 162
Liiketoiminnan rahavirta (A) 9 797 24 162

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -740 -1 943
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 109 0
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 -9
Lainasaamisten takaisinmaksut 1 3
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -5 850
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 225 1 215
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -156 -1 320
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 479 5 192
Saadut korot investoinneista 3 59
Investointien rahavirta (B) -84 -2 654

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Vähemmistön rahastosuoritukset 25 78
Lyhytaikaiset lainojen nostot 5 17
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -7 105
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 924
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -154 -4 311
Maksetut osingot ja muu voitonjako -9 171 -8 152
Rahoituksen rahavirta (C) -9 295 -15 548

Rahavarojen muutos (A+B+C)lisäys(+)/
vähennys(-) 418 5 960

Rahavarat tilikauden alussa 11 730 5 770
Rahavarat tilikauden lopussa 12 150 11 730

TUNNUSLUKUJA 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002

Tulos/osake, euro 0,07 0,07 0,14
Oma pääoma /osake, euro 1,94 1,90 1,96
Oman pääoman tuotto, % 5,0 5,3 4,8
Oman pääoman tuotto
ilman vähemmistöosuutta, % 7,3 7,8 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 6,2 6,0
Omavaraisuusaste, % 48,3 47,3 48,4
Omavaraisuusaste, kun pääomalaina
ei sisälly omaan pääomaan, % 39,1 38,1 39,1

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Pantatut osakkeet
(kirjanpitoarvo) 97 031 97 389 96 506
Tytäryhtiöosakkeet 453 037
Muut annetut vakuudet 1 350 598 633
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 337 196 11 951 323 440
Koronvaihtosopimukset 2002
(2 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 50 000 50 000
kohde-etuuden käypä arvo 1 737 1 491
Koronvaihtosopimukset 2002
(7 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 66 000 66 000
kohde-etuuden käypä arvo 7 406 5 111
Koronvaihtosopimukset 2002
(8 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 83 000 83 000
kohde-etuuden käypä arvo 8 652 5 418
Koronvaihtosopimukset 2003
(4 vuoden 5 kk kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 78 200
kohde-etuuden käypä arvo 259
Korko-optiosopimus 1998
(5 v korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo 78 712
kohde-etuuden käypä arvo 0
Korko-optiosopimus 2002
(2 vuoden korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo 53 800 53 800
kohde-etuuden käypä arvo 0 1

Johdannaiset on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän
markkinahintoja. Laskelmissa on noudatettu
Rahoitustarkastuksen luottolaitoksille kohdistamia
määräyksiä johdannaiskauppojen arvostamisesta
tilinpäätöksessä. Johdannaissopimuksilla on suojattu
lainakantaa korkotason nousulta.
Yhtiö käyttää johdannaisia ainoastaan taseessa olevien
riskien alentamiseen tai poistamiseen.

OMAT OSAKKEET 1-6 2003 1-6 2002 1-12 2002

Hankittu 25.11.1999-30.6.2003
Lukumäärä 1000 kpl 3 874 3 874 3 874
Yhteenlaskettu nimellisarvo 5 230 5 230 5 230
Osuus osakepääomasta, % 3,7 3,7 3,7
Osuus äänimäärästä, % 3,7 3,7 3,7
Suoritettu vastike 4 676 4 676 4 676

Omat osakkeet on arvostettu alkuperäistä hankintamenoa
alempaan 30.6.2003 tilinpäätöspäivän kurssiin.

Muut tuotot sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka
on aikaisemmin esitetty osana liikevaihtoa. Vertailuvuoden
luvut on korjattu vastaavasti.

Veroina käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Citycon Oyj julkaisee seuraavan, tammi-syyskuun
osavuosikatsauksen torstaina 30.10.2003.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

TIEDOTUSTILAISUUS
Yhtiö järjestää lehdistö- ja analyytikkotilaisuuden tänään
torstaina 28.8.2003 klo 13.30 alkaen Citycon Oyj:n
toimitiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 AB.
Tilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Olkinuora kertoo
katsauskauden toiminnasta ja tuloksista sekä tulevaisuuden
näkymistä. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on
luettavissa tilaisuuden jälkeen Cityconin verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi