CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2003
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 4,8 milj.
euroa(5,6 milj. euroa)
- Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,0
milj.euroa (0,9 milj. euroa)
- Liikevaihto oli 19,4 milj. euroa (19,8 milj. euroa)
- Tulos/osake oli 0,03 euroa (0,04 euroa)
- Markkinakehitys jatkui Cityconin kannalta edelleen
myönteisenä. Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät
vahvoina.

AVAINLUVUT
1-3 2003 1-3 2002 1-12 2002
Liikevaihto, Me 19,4 19,8 79,0
Liikevoitto, Me 10,8 11,8 43,9
% liikevaihdosta 56 59 56
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja , Me 4,8 5,6 19,2
% liikevaihdosta 25 28 24
Henkilöstö 31.3.2003 33 31 33

Tulos/osake, euroa 0,03 0,04 0,14
Oma pääoma/osake, euroa 1,91 1,86 1,96
Oman pääoman tuotto, % 4,9 5,7 4,8
Oman pääoman tuotto ilman
vähemmistöosuutta, % 7,2 8,4 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6.0 6,5 6,0
Omavaraisuusaste, % 38,4 37,6 39,1
Omavaraisuusaste, kun
pääomalaina on käsitelty
osana omaa pääomaa, % 47,6 46,7 48,4
Kiinteistökannan
nettovuokratuotto, % 8,4 8,5 8,6
Liiketilojen taloudellinen
käyttöaste, % 97,3 97,0 97,8

TOIMINTATAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta yksityinen
kulutuskysyntä säilyi Suomessa selvästi muuta euroaluetta
paremmalla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan
myynti on jatkanut alkuvuonna kasvuaan: tammi-helmikuussa
tavaratalokauppa kasvoi 2,3 prosenttia ja
päivittäistavarakauppa 4,4 prosenttia edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vähittäiskaupan myynnin kasvu ylläpiti liiketilojen vahvaa
kysyntää katsauskaudella etenkin pääkaupunkiseudulla ja
muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Hyvillä
liikepaikoilla sijaitsevien vähittäiskaupan liiketilojen
vuokrauskysyntä säilyi tammi-maaliskuussa vahvana.
Liiketilojen vajaakäyttöasteet pysyivät pääkaupunkiseudulla
matalina ja olivat keskimäärin kaksi prosenttia.

Liiketilojen ja toimistotilojen väliset kysyntäerot ovat
merkittävät, sillä toimistotilojen kysyntä ja vuokratasot
eivät ole kohentuneet, ja pääkaupunkiseudulla tyhjien
toimistotilojen määrä on edelleen hieman lisääntynyt.
Toimistotilojen vajaakäyttöasteet olivat pääkaupunkiseudulla
noin kuusi prosenttia.

ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN KEHITYS

Katsauskauden päättyessä Cityconilla oli 700 vuokralaista,
joiden kanssa oli tehty 1 135 vuokrasopimusta.
Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika oli 4 vuotta.
Yhtiö solmi katsauskauden aikana yhteensä 45
vuokrasopimusta, joista 36 koski kauppakeskusten
liiketiloja ja 9 marketteja ja myymäläkiinteistöjä.

Cityconin kauppakeskuksissa solmituista vuokrasopimuksista
uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä sopimuksia oli 25
kappaletta ja vanhojen vuokralaisten kanssa solmittuja
korvaavia sopimuksia 11 kappaletta. Solmittujen
vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 3 304 m2.
Merkittävimmät uudet sopimukset neuvoteltiin Kauppakeskus
Tikkurissa Vantaalla (280 m2) ja Kauppakeskus
IsoKristiinassa Lappeenrannassa (260 m2). Kauppakeskusten
taloudellinen käyttöaste oli katsauskauden lopussa 97,7
prosenttia. Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimäärin 3,3
vuotta.

Cityconin marketit- ja myymäläkiinteistöissä solmituista
vuokrasopimuksista uusien asiakkaiden kanssa tehtyjä
sopimuksia oli 5 kappaletta ja vanhojen vuokralaisten
kanssa solmittuja korvaavia sopimuksia 4 kappaletta.
Solmittujen vuokrasopimusten yhteenlaskettu pinta-ala oli 2
038 m2. Marketit- ja myymäläkiinteistöjen taloudellinen
käyttöaste oli katsauskauden lopussa 96,9 prosenttia.
Vuokrasopimukset ovat voimassa keskimäärin 4,8 vuotta.

VUOKRATUOTOT

Cityconin vuokratuotoista noin 70 prosenttia muodostuu 10
suurimman asiakkaan kanssa solmituista vuokrasopimuksista.
Merkittävimpänä asiakasryhmänä ovat Keskon eri ketjut.
Muita merkittäviä vuokralaisia ovat käyttötavarakaupan
kansainväliset ketjut sekä pankki- ja rahoitusalan
yritykset.

Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat
katsauskaudella yhteensä 13,5 miljoonaa euroa (13,8 milj.
euroa). Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 49,2
prosenttia (47,8) ja markettien ja myymälöiden osuus 50,8
prosenttia (52,2).

Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden nettovuokratuotto oli 8,4
prosenttia (8,5 %) Kiinteistötalouden instituutin
suositusten mukaan laskettuna. Kauppakeskusten
nettotuottoaste oli yhteensä 7,9 prosenttia (7,8 %) ja
markettien ja myymälöiden nettotuottoaste oli 9,0
prosenttia (9,2 %). Cityconin liiketilojen taloudellinen
vuokrausaste säilyi katsauskaudella korkeana ja oli 97,3
prosenttia.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO

Cityconin liikevaihto oli katsauskaudella 19,4 miljoonaa
euroa (19,8 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus
liikevaihdosta oli 18,1 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa).
Cityconin omistamat 13 kauppakeskusta ja 15 suurinta
markettia muodostavat yli 75 prosenttia yhtiön
liiketoiminnan tuotoista.

Katsauskauden liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (11,8
milj. euroa) ja tilikauden tulos 3,5 miljoonaa euroa (4,0
milj. euroa). Tuloksen lasku johtuu käyttöomaisuuden
myyntivoittojen pienenemisestä, myyntivoittoja oli
katsauskaudella 40 433 euroa (857 627 euroa).

TASE JA RAHOITUS

Citycon omisti katsauskauden lopussa 151 (161)
kiinteistökohdetta, joiden kirjanpitoarvo oli yhteensä
646,6 miljoonaa euroa (656,6 milj. euroa). Taseen
loppusumma 31.3.2003 oli 745,8 miljoonaa euroa (751,7 milj.
euroa), josta likvidit kassavarat olivat 13,4 miljoonaa
euroa (7,3 milj. euroa).
Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä.
Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääoma
yhteensä 388,8 miljoonaa euroa (398,6 milj. euroa).
Korollista velkaa oli 440,4 miljoonaa euroa (446,1 milj.
euroa), josta oman pääoman ehtoista velkaa oli 68,5
miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa). Rahoituskulut olivat
6,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa). Velan keskikorko oli
5,4 prosenttia (5,5 %). Keskimääräinen laina-aika oli noin
4,7 vuotta (5,7 vuotta) ja keskimääräinen
korkosidonnaisuusaika 3,8 vuotta (4,7 vuotta). Konsernin
omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (37,6 %) ja
pääomalaina omiin pääomiin lukien 47,6 prosenttia (46,7 %).

Cityconin velkasalkusta 84 prosenttia oli vaihtuvakorkoisia
lainoja, joista noin puolet on muutettu kiinteäkorkoiseksi
koronvaihtosopimuksilla ja 15 prosenttia oli suojattu
korkokattosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo
oli katsauskauden lopussa 199,0 miljoonaa euroa ja
korkokattosopimusten 53,8 miljoonaa euroa. Velanhoitokate
eli edellisen 12 kuukauden tulos ennen korkokuluja, veroja
ja poistoja suhteessa nettorahoituskuluihin oli 2,1.

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2
miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Investoinnit
kohdistuivat kiinteistöjen perusparannuksiin ja
muutostöihin.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET

Citycon keskittää kiinteistöomaisuutensa Suomen suurimpiin
kaupunkeihin. Yhtiö pyrkii kehitys- ja jalostushankkeidensa
myötä saavuttamaan yhä vahvemman aseman parhaiden
liiketilojen tarjoajana ja asiakkaiden pitkäaikaisena
yhteistyökumppanina. Osana tätä kehitystä Citycon täsmensi
katsauskauden alussa liiketoimintarakennettaan ja jakoi
toimintansa kolmeen liiketoimintaryhmään: Kauppakeskukset-,
Marketit ja myymälät - ja Retail Park -ryhmään.

Uusi Retail Park -liiketoimintaryhmä vastaa uusien
liikekeskusten suunnittelusta, kehittämisestä ja
markkinoinnista. Tämä laajentaa Cityconin liiketoimintaa
liikekiinteistöjen omistamisen, vuokrauksen ja
hallinnoinnin lisäksi myös uusien liikekeskusten
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lisäksi Retail Park -
ryhmä osallistuu kauppakeskusten sekä markettien ja
myymälöiden laajennus- ja kehittämistoimenpiteiden
suunnitteluun.

Kauppakeskukset-ryhmän merkittävin käynnissä oleva
kehityshanke on kauppakeskus IsoKarhun laajennushanke,
johon investoidaan vuosien 2003-2004 aikana 10 miljoonaa
euroa. Laajennus lisää kauppakeskuksen vuokrattavaa
liikepinta-alaa lähes 40 prosenttia. Laajennus vahvistaa
IsoKarhun markkina-asemaa, lisää kauppakeskuksen
kävijämääriä ja vuosimyyntiä sekä kasvattaa Cityconin
nettovuokratuottoja. Citycon omistaa Porissa sijaitsevan
kauppakeskus IsoKarhun kokonaan. Lisäksi Kauppakeskukset-
ryhmä jatkoi katsauskaudella vuoden 2002 aikana
käynnistyneiden Vantaan Myyrmannin ja Espoon Lippulaivan
kauppakeskusten laajennusten suunnittelua.

Marketit ja myymälät -ryhmä keskittyi kiinteistöjen
peruskorjauksiin ja asiakkaiden liiketoiminnan
edellyttämiin muihin muutostöihin. Merkittävin kehityshanke
käynnistyi Porin Citymarketissa, missä Cityconin
tavoitteena on kehittää kohdetta yhdessä vuokralaisen
kanssa vastaamaan paremmin vähittäiskaupan nykyvaatimuksia.

Retail Park -liiketoimintaryhmä jatkoi Retail Park-
liikekeskusten kaupallisten edellytysten tutkimista.
Maanhankinta- ja kaavoitusprosesseja vietiin eteenpäin ja
markkinointitoimenpiteitä suunnattiin valittuihin
avainasiakassegmentteihin.

Citycon ei tehnyt katsauskaudella merkittäviä
kiinteistöomaisuuden ostoja tai myyntejä.

HENKILÖSTÖ

Citycon-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa
yhteensä 33 (31) henkilöä, joista 27 (25) oli emoyhtiön
palveluksessa.

YHTIÖKOKOUS

Cityconin varsinainen yhtiökokous 20.3.2003 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 jaetaan osinkoa 0,09 euroa
osakkeelta ei kuitenkaan yhtiön omille osakkeille, ja että
loput voitosta kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.
Osinko maksettiin osakkeenomistajille
1.4.2003.

Hallitus
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi
kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi
kauppatieteiden tohtori Stig-Erik Bergströmin, ekonomi
Heikki Hyppösen, talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Järven,
kiinteistöjohtaja Jorma Lehtosen, teollisuusneuvos Carl G.
Nordmanin sekä yksikönjohtaja Juha Olkinuoran uudelleen
seuraavalle toimikaudelle. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Stig-Erik Bergströmin ja
varapuheenjohtajaksi Jorma Lehtosen.

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin seuraavalle
toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

Valtuutukset
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten,
että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 21
085 106 kappaletta yhtiön uusia nimellisarvoltaan 1,35
euron määräisiä osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 28 464 893,10 eurolla. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös valtuutuksen yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Yhtiön
omia osakkeita voidaan hankkia enintään osakemäärä, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo
olevien osakkeiden nimellisarvon kanssa vastaa hankinnan
jälkeen 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla
omia osakkeita voidaan siten hankkia enintään 1 414 892
kappaletta. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi
käsittää kaikkien hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin jo olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Omia
osakkeita voidaan hankkia ja luovuttaa esimerkiksi
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai
osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun
omaisuuden hankinnoissa.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset on
esitelty kokonaisuudessaan 27.2.2003 julkaistussa
pörssitiedotteessa. Katsauskauden lopussa kaikki annetut
valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä.

CITYCONIN OSAKE JA OMISTUS

Cityconin osakepääoma oli katsauskauden lopussa 142 800
108,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen
nimellisarvo on 1,35 euroa.

Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 1,1 miljoonaa osaketta ja 1,2 miljoonaa
euroa. Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,16 euroa ja alin
1,00 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,12 euroa ja
jakson viimeisen pörssipäivän (31.3.2003) noteeraus 1,01
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päättyessä oli 102,9 miljoonaa euroa, kun omien osakkeiden
osuus on vähennetty.

Cityconin omistuksessa ei ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa yhteensä 1 165 osakkeenomistajaa.
Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.3.2003
yhteensä 82,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
Suurimmat osakkeenomistajat olivat Nordea Pankki Suomi Oyj,
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, Kesko Oyj tytär- ja
osakkuusyhtiöineen sekä Etra Invest Oy Ab, joiden
omistuksessa oli yhteensä 78,0 prosenttia yhtiön osakkeista
ja äänistä. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa
omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli 4 036 147
kappaletta eli 3,9 prosenttia osake- ja äänimäärästä.

Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000
yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä
4 675 812,76 euroa alimman osakekohtaisen hinnan ollessa
1,10 euroa ja ylimmän 1,35 euroa. Yhtiön hallussa olevat
osakkeet edustavat 3,7 prosenttia koko osake- ja
äänimäärästä. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 31.3.2003 oli
3,9 miljoonaa euroa. Osakkeet on arvostettu alkuperäistä
hankintamenoa alempaan 31.3.2003 tilinpäätöspäivän
kurssiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon arvioi liiketilojen kysynnän, käyttöasteiden ja
vuokratasojen säilyvän edelleen hyvinä pääkaupunkiseudulla
ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiö arvioi koko
vuoden liikevaihdon ja tuloksen pysyvän edellisen vuoden
tasolla.

Helsinki 8.5.2003
Citycon Oyj
Hallitus

1000 euroa
1-3 2003 1-3 2002 1-12 2002
KONSERNITULOSLASKELMA
Liikevaihto 19 386 19 808 78 950
Muut tuotot 40 884 735
Liikevoitto 10 753 11 753 43 895
Rahoituskulut (netto) -5 941 -6 184 -24 715
Voitto ennen satunnaiseriä
ja veroja 4 812 5 568 19 180
Tilikauden voitto 3 489 3 972 13 801

KONSERNITASE
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 074 3 692 4 036
Aineelliset hyödykkeet 623 963 631 793 625 508
Sijoitukset 97 256 100 135 97 710
Omat osakkeet 3 913 3 951 4 261
Pysyvät vastaavat yhteensä 729 206 739 571 731 515
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 3 241 4 816 3 088
Rahat ja pankkisaamiset 13 382 7 260 11 730
Vaihtuvat vastaavat
yhteensä 16 623 12 077 14 818
Vastaavaa yhteensä 745 829 751 648 746 333

Vastattavaa
Oma pääoma 198 016 193 903 204 045
Pääomalaina 68 452 68 452 68 452
Vähemmistöosuus 90 542 90 687 90 521

Vieras pääoma 388 819 398 605 383 315
Pitkäaikainen 371 781 355 673 371 769
Lyhytaikainen 17 037 42 932 11 545
Vastattavaa yhteensä 745 829 751 648 746 333

Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin 157 2 737 5 854
% liikevaihdosta 0,8 13,8 7,4
Suunnitelman mukaiset
poistot ja arvonalennukset 1 625 1 719 7 620
Henkilöstö keskimäärin 32 30 33

RAHAVIRTALASKELMA

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1-3 2003 1-12 2002

Voitto (tappio) ennen
satunnaisia eriä 4 812 19 180
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 625 7 620
Muut tuotot ja kulut, joihin
ei liity maksua 92 283
Rahoitustuotot ja –kulut 5 941 24 715
Muut oikaisut -34 -448
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta 12 435 51 350

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys(-)/
vähennys(+) -257 19
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys(+)/vähennys(-) 688 -13
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 12 867 51 356

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista -1 388 -23 814
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 18
Saadut korot liiketoiminnasta 98 228
Maksetut välittömät verot -1 020 -3 626
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 10 557 24 162
Liiketoiminnan rahavirta (A) 10 557 24 162

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -190 -1 943
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 9 0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 3
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -5 850
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 1 215
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0 -1 320
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 404 5 192
Saadut korot investoinneista 1 59
Investointien rahavirta (B) 223 -2 654

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Vähemmistön rahastosuoritukset 10 78
Lyhytaikaiset lainojen nostot 5 17
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -7 105
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 924
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -33 -4 311
Maksetut osingot ja muu voitonjako -9 112 -8 152
Rahoituksen rahavirta (C) -9 129 -15 548

Rahavarojen muutos (A+B+C)lisäys(+)/
vähennys(-) 1 652 5 960

Rahavarat tilikauden alussa 11 730 5 770
Rahavarat tilikauden lopussa 13 382 11 730

TUNNUSLUKUJA 1-3 2003 1-3 2002 1-12 2002

Tulos/osake, euro 0,03 0,04 0,14
Oma pääoma /osake, euro 1,91 1,86 1,96
Oman pääoman tuotto, % 4,9 5,7 4,8
Oman pääoman tuotto
ilman vähemmistöosuutta, % 7,2 8,4 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6.0 6,5 6,0
Omavaraisuusaste, % 38,4 37,6 39,1
Omavaraisuusaste, % (pääomalaina
käsitelty osana omaa pääomaa) 47,6 46,7 48,4

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Pantatut osakkeet
(kirjanpitoarvo) 96 927 99 383 96 506
Tytäryhtiöosakkeet 453 808
Muut annetut vakuudet 1 041 2 806 633
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 323 440 11 951 323 440
Koronvaihtosopimukset 2002
(2 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 50 000 50 000
kohde-etuuden käypä arvo 1 667 1 491
Koronvaihtosopimukset 2002
(7 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 66 000 66 000
kohde-etuuden käypä arvo 6 098 5 111
Koronvaihtosopimukset 2002
(8 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 83 000 83 000
kohde-etuuden käypä arvo 6 549 5 418
Korko-optiosopimus 1998
(5 v korkokatto)
kohde etuuden nimellisarvo 78 712
kohde-etuuden käypä arvo 0
Korko-optiosopimus 2002
(2 vuoden korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo 53 800 53 800
kohde-etuuden käypä arvo 0 1

Johdannaiset on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän
markkinahintoja. Laskelmissa on noudatettu
Rahoitustarkastuksen luottolaitoksille kohdistamia
määräyksiä johdannaiskauppojen arvostamisesta
tilinpäätöksessä. Johdannaissopimuksilla on suojattu
lainakantaa korkotason nousulta.
Yhtiö käyttää johdannaisia ainoastaan taseessa olevien
riskien alentamiseen tai poistamiseen.

OMAT OSAKKEET 1-3 2003 1-3 2002 1-12 2002

Hankittu 25.11.1999-31.3.2003
Lukumäärä 1000 kpl 3 874 3 874 3 874
Yhteenlaskettu nimellisarvo 5 230 5 212 5 230
Osuus osakepääomasta, % 3,7 3,7 3,7
Osuus äänimäärästä, % 3,7 3,7 3,7
Suoritettu vastike 4 676 4 676 4 676

Omat osakkeet on arvostettu alkuperäistä hankintamenoa
alempaan 31.3.2003 tilinpäätöspäivän kurssiin. Omien
osakkeiden nimellisarvon muutos johtuu euromuunnoksen
seurauksena tehdystä osakkeen nimellisarvon pyöristyksestä.

Muut tuotot sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka
on aikaisemmin esitetty osana liikevaihtoa. Vertailuvuoden
luvut on korjattu vastaavasti.

Vuoden 2002 katsauskauden 1-3 velkoihin sisältyy 31.3.2002
maksamaton osinko 8,2 miljoonaa euroa.

Veroina käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Citycon Oyj julkaisee vuoden 2003 muut osavuosikatsaukset
seuraavasti:
tammi-kesäkuu  28.8.2003
tammi-syyskuu  30.10.2003

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta
www.citycon.fi.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi