Cityconin suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 9.00 Cityconin suunnattu osakeanti toteutetaan; merkintähinta päätetty EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 26.7.2005 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2005 myöntämän valtuutuksen nojalla korottaa Yhtiön osakepääomaa 16 200 000 eurolla eli yhteensä 12 000 000 osakkeella toteuttamalla suunnatun osakeannin valikoiduille suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on osaksi rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa, Virossa, sijaitseva Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinta. Hallituksen päätös osakepääoman korottamisesta perustuu nk. tarjousmenettelyn kautta 25.7.2005 ja 26.7.2005 välisenä aikana vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin. Osakeannin pääjärjestäjä tiedottaa merkintäsitoumuksensa jättäneille institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen uusien osakkeiden määrän. Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.7.2005 klo 11.00 ja päättyy 1.8.2005 klo 11.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt osakkeen merkintähinnaksi 3,01 euroa osakkeelta ottaen huomioon tehdyt tarjoukset ja osakkeen markkinahinnan 30 päivän ajanjaksona ennen osakeannin valmistelusta tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 10,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja noin 9,6 prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeantia varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa noin 1,7-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 29 sijoittajaa. Uusista osakkeista allokoidaan 99 prosenttia ulkomaisille sijoittajille ja yksi prosentti suomalaisille sijoittajille. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta on maksettu. Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille sijoittajille vahvistuksen osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.7.2005. Uusien osakkeiden listauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla 3.8.2005. Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 20.7.2005 julkistetun osavuosikatsauksen jälkeen ei Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinnan lisäksi ole tapahtunut mitään, jolla voisi olla merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co, hollantilainen investointipankki, jonka kotipaikka on Amsterdam. Helsinki 26.7.2005 CITYCON OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS KOSKIEN CITYCON OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ TAI HANKINTAA YHDYSVALLOISSA TAI MUULLA ALUEELLA. OSAKKEITA EI REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 MUUTOKSINEEN, "ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI JA NIITÄ VOIDAAN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA AINOASTAAN YHDYSVALTALAISILLE (ARVOPAPERILAIN REGULATION S:SSÄ MÄÄRITELLYILLE) HENKILÖILLE TAI HEIDÄN LUKUUNSA TAIKKA JOS REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON OLEMASSA POIKKEUS. OSAKKEIDEN TARJOAMINEN YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TEHDÄÄN AINOASTAAN KÄYTTÄMÄLLÄ ESITETTÄ, JOKA ON SAATAVILLA YHTIÖSTÄ JA JOKA SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTIÖSTÄ, SEN HALLINNOSTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ. TÄSSÄ TARKOITETUT OSAKKEET EIVÄT OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUELLISTEN ARVOPAPERILAKIEN ("KANADAN ALUEELLISET LAIT") MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTOIN SIIRTÄÄ TAI PANTATA, ELLEIVÄT NE OLE SOVELTUVIEN KANADAN ALUEELLISTEN LAKIEN MUKAISEN ESITTEEN MUKAISIA TAI ELLEI NIIHIN SOVELLU POIKKEUS YLLÄ MAINITUISTA VAATIMUKSISTA. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN MAHDOLLISTA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ, HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN AUSTRALIAAN TAI AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE. NÄITTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN TAPAUKSESSA SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN. LIITE EI JULKAISTAVAKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2005 ANTIEHDOT Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 26.7.2005 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 antaman valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00 eurolla seuraavin ehdoin: 1. Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset Osakepääomaa korotetaan 16 200 000,00 eurolla antamalla merkittäväksi kaksitoista miljoonaa (12 000 000) nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta ("Osakkeet", kukin erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co:n ja/tai sen nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. 2. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta on 3,01 euroa Osakkeelta. 3. Merkintäaika ja -paikka Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. 4. Maksuehdot Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava 27.7.2005 klo 11.00 ja 1.8.2005 klo 11.00 välisenä aikana. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden maksuajan pidentämisestä. 5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on osaksi rahoittaa 21.7.2005 toteutettu Tallinnassa, Virossa, sijaitseva Rocca al Maren kauppakeskuksen hankinta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että strategian mukaisten kiinteistöhankintojen rahoittaminen on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. 7. Alimerkintätilanteet Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei kuulu alkuperäiseen valikoitujen sijoittajien joukkoon. 8. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä kokouksessaan 1.8.2005. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan tai osittain tehdyt osakemerkinnät tai hylkäämään ne. Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme