Cityconin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002

Cityconin tuloskehitys jatkui myönteisenä
- Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 8,7
prosenttia ja oli 19,2 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa)
- Liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia 79,4 milj. euroon (77,7 milj.
euroa)
- Liikevoitto laski 2,2 prosenttia ja oli 43,9 milj. euroa (44,9
milj. euroa)
- Tulos/osake oli 0,14 euroa (0,12 euroa).
- Osinkoehdotus yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville
osakkeille on 0,09 euroa/osake (0,08 euroa/osake), mikä vastaa
66,5 prosenttia tuloksesta.
- Markkinakehitys jatkui Cityconin kannalta myönteisenä.
Liiketilojen kysyntä ja käyttöaste säilyivät hyvinä

AVAINLUVUT
1-12 2002 1-12 2001

Liikevaihto, Me 79,4 77,7
Liikevaihto, kasvu % 2,2 2,2
Liikevoitto, Me 43,9 44,9
% liikevaihdosta 55,3 57,8
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me 19,2 17,6
Henkilöstö katsauskauden
lopussa 33 29

Tulos/osake, euroa 0,14 0,12
Oma pääoma/osake, euroa 1,96 1,91
P/E-luku 8 8
Osinko/osake, euroa
(hallituksen esitys) 0,09 0,08
Oman pääoman tuotto, % 4,8 4,5
Oman pääoman tuotto ilman
vähemmistöosuutta, % 7,1 6,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 6,1
Omavaraisuusaste, % 39,1 38,2
Omavaraisuusaste, % (pääoma-
laina käsitelty osana omaa
pääomaa) 48,4 47,3
Kiinteistökannan nettovuokra-
tuotto, % 8,6 8,3
Liiketilojen taloudellinen
käyttöaste, % 98 98

LIIKEVAIHDON JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Cityconin liikevaihto muodostuu pääosin vähittäiskaupan
liiketilojen vuokratuotoista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli
79,4 miljoonaa euroa (77,7 milj. euroa), josta
bruttovuokratuottojen osuus oli 73,7 miljoonaa euroa (71,3 milj.
euroa). Kauppakeskukset ja 15 suurinta markettia muodostavat 75
prosenttia Cityconin liiketoiminnan tuotoista. Muu liikevaihto
koostuu lähinnä kiinteistöomaisuuden myynneistä, joista vuonna
2002 Cityconille kertyi myyntivoittoja yhteensä 0,4 miljoonaa
euroa (1,7 milj. euroa).

Cityconin liikevaihto ja vuokrasopimukset kehittyivät vuonna 2002
ennakoidusti. Liiketilojen kysyntä Helsingin seudulla ja Suomen
suurimmissa kaupungeissa säilyi vahvana. Talouden yleisestä
epävarmuudesta huolimatta kuluttajien luottamus omaan talouteensa
oli hyvä ja kulutuskysyntä säilyi vilkkaana. Tilastokeskuksen
mukaan vähittäiskaupan myynti ilman autokauppaa kasvoi 3,7
prosenttia ja päivittäistavarakauppa kasvoi 4,7 prosenttia.

Kulutuskysynnän kasvu ylläpiti liiketilojen vahvaa kysyntää.
Liiketilojen käyttöasteet säilyivät yleisesti korkeina
uudisrakentamishankkeista huolimatta. Hyvien uusien
vähittäiskaupan liiketilojen saatavuus oli edelleen heikkoa
kaavoituksen ja rakentamisen hitaudesta johtuen.

ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN KEHITYS

Vuoden 2002 päättyessä Cityconilla oli noin 700 vuokralaista,
joiden kanssa oli tehty 1 150 vuokrasopimusta. Cityconin
vuokrasopimuskannasta 18,2 prosenttia on pitkiä määräaikaisia
vuokrasopimuksia. Määräaikaiset sopimukset ovat voimassa
keskimäärin 4,2 vuotta.

Vuoden aikana solmittujen vuokrasopimusten yhteenlaskettu
vuosivuokra oli noin 6,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet
sopimukset tehtiin Keskon ja HOK Liiketoiminta Oy:n kanssa.
Cityconin vuokratuotoista 69,2 prosenttia muodostuu 10 suurimman
asiakkaan kanssa solmituista vuokrasopimuksista. Yhtiön
liiketilojen vajaakäyttöaste säilyi vähäisenä ja oli 2,0
prosenttia.

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

Kiinteistöomaisuuden nettovuokratuotot olivat vuonna 2002 yhteensä
56,2 miljoonaa euroa (54,5 milj. euroa). Nettovuokratuotoista 49,3
prosenttia tuli kauppakeskuksista ja 50,7 prosenttia marketeista
ja myymälöistä. Koko kiinteistökannan nettovuokratuotto oli 8,6
prosenttia (8,3 %) Kiinteistötalouden instituutin (KTI)
suositusten mukaan laskettuna. Kauppakeskusten nettotuottoaste
yhteensä oli 8,2 prosenttia (7,6 %) ja markettien ja myymälöiden
nettotuottoaste yhteensä 9,1 prosenttia (9,0 %). Cityconin
liiketilojen taloudellinen vuokrausaste oli 98 prosenttia.

Tilikauden 2002 liikevoitto oli 43,9 miljoonaa euroa (44,9 milj.
euroa) ja tilikauden voitto vastaavasti 13,8 miljoonaa euroa (12,6
milj. euroa). Myönteinen tuloskehitys oli seurausta Porin
IsoKarhun laajennuksen valmistumisesta, aktiivisesta
vuokraustoiminnasta ja toimialan suotuisasta markkinakehityksestä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET

Cityconin kiinteistöomaisuus oli tilikaudella 2002 jaettu kahteen
sijoitussalkkuun: Kauppakeskus-salkkuun ja Marketit ja myymälät –
salkkuun.

Kauppakeskusten merkittävimmät kehityshankkeet kohdistuivat vuonna
2002 Vantaan Myyrmannin, Porin IsoKarhun ja Espoon Lippulaivan
kauppakeskusten laajennusten suunnitteluun. Laajennuksilla
pyritään kauppakeskusten markkina-aseman parantamiseen ja
tuottojen lisäämiseen.

Marketeissa ja myymälöissä merkittävimmät kehityshankkeet vuonna
2002 keskittyivät kiinteistöjen peruskorjauksiin ja asiakkaiden
liiketoiminnan edellyttämiin muihin muutostöihin.

KAUPPAKESKUS MYYRMANNIN TAPAHTUMIEN VAIKUTUS CITYCONIIN

Kauppakeskus Myyrmannin lokakuussa 2002 tapahtuneen räjähdyksen
vaikutukset Cityconin tulokseen olivat vähäiset. Citycon Oyj:n ja
Kiinteistö Oy Myyrmannin ottamat vakuutukset kattoivat aineelliset
vahingot ja sulkemisajalta aiheutuneet vuokranmenetykset.
Kiinteistö Oy Myyrmanni osallistui uhrien avustamista varten
perustetun rahaston varojen kartuttamiseen.

KIINTEISTÖHANKINNAT JA MYYNNIT

Tilikauden 2002 aikana Citycon keskittyi yhä vahvemmin yhtiön
valitsemille maantieteellisille alueille ja hankki omistukseensa
liikekiinteistöjä tai niiden osuuksia Helsingin seudulta ja myi
strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä.

Citycon osti liiketiloja Heikintori Oy:stä Espoon Tapiolassa.
Kauppojen myötä Heikintori Oy:stä tuli Cityconin tytäryhtiö 52,1
prosentin omistusosuudella. Citycon lisäsi omistustaan tilikauden
aikana myös Kiinteistö Oy Saturnuksessa Annankadulla Helsingin
keskustassa. Kaupan jälkeen Citycon omistaa Kiinteistö Oy
Saturnuksen kaikki liikehuoneistot.

Tilikauden 2002 aikana Citycon myi myyntiohjelmansa mukaisesti
koko osakekannan 18 kohteesta (20 kohdetta) ja vähensi omistustaan
kahdessa kohteessa (5 kohdetta). Myytyjen kohteiden kauppahinta
oli yhteensä 6,4 miljoonaa euroa (11,5 milj. euroa). Kohteista
saatu myyntivoitto 0,4 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) on
esitetty osana liikevaihtoa.

TASE JA RAHOITUS

Citycon omisti vuoden 2002 lopussa 152 kiinteistökohdetta, joiden
kirjanpitoarvo oli yhteensä 649,2 miljoonaa euroa (655,3 milj.
Kohteiden markkina-arvo oli 650,1 miljoonaa euroa (666,6 milj.
euroa. Taseen loppusumma 31.12.2002 oli 746,3 miljoonaa euroa
(748,9 milj. euroa), josta likvidit kassavarat olivat 11,7
miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa), eli 1,6 prosenttia taseen
loppusummasta.

Konsernitaseen tilinpäätöshetken vieras pääoma oli yhteensä 383,3
miljoonaa euroa (392,5 milj. euroa). Korollista velkaa oli 440,5
miljoonaa euroa (451,5 milj. euroa), josta oman pääoman ehtoinen
velka oli 68,5 miljoonaa euroa (68,5 milj. euroa). Rahoituskulut
olivat 25,0 miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa). Velan keskikorko
oli 5,3 prosenttia (5,8 %). Keskimääräinen laina-aika oli 4,9
vuotta (5,8 vuotta) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 4,1
vuotta (5,0 vuotta). Konsernin omavaraisuusaste oli 39,1
prosenttia (38,2 %) ja pääomalaina omiin pääomiin lukien 48,4
prosenttia (47,3 %).

Cityconin velkasalkusta 84 prosenttia oli vaihtuvakorkoista,
joista puolet oli muutettu kiinteäkorkoiseksi
koronvaihtosopimuksilla ja kolmannes oli suojattu
korkokattosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli 199
miljoonaa euroa ja korkokattosopimusten 133 miljoonaa euroa.
Velanhoitokate eli tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja
suhteessa nettorahoituskuluihin oli 2,1 (1,9).

Konsernin rahoitustilanne säilyi koko vuoden hyvänä. Citycon
allekirjoitti 25.11.2002 sopimuksen 360 miljoonan euron
syndikoidusta lainajärjestelystä. Luoton koordinaattorina ja
pääjärjestäjänä toimi Nordea Pankki Suomi Oyj yhdessä järjestäjien
Svenska Handelsbanken AB:n ja EuroHypo AG:n kanssa.
Lainajärjestelyn tarkoituksena on Cityconin rahoituspohjan
laajentaminen, tulevien investointien rahoituksen turvaaminen sekä
nykyisen lainakannan uudelleenjärjestely. Järjestely mahdollistaa
Cityconille vähintään 150 miljoonan euron uusien
kiinteistöinvestointien rahoituksen tulevaisuudessa.

Vuonna 2002 konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 5,9
miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa). Ne kohdistuivat uusien
kohdeosuuksien hankintaan ja kiinteistöjen perusparannuksiin.

HENKILÖSTÖ JA PALKAT

Henkilöstön lukumäärä kasvoi maltillisesti vuoden 2002 aikana.
Citycon–konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 33
(29) henkilöä, joista 27 (23) oli emoyhtiön palveluksessa.

Citycon konsernin maksamat palkat ja palkkiot olivat 2,0 miljoonaa
euroa, josta toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille
maksettiin 0,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiössä palkkoja maksettiin
1,7 miljoonaa euroa, josta toimitusjohtajalle ja hallitukselle
maksettiin 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.8.2002 alkaen
diplomi-insinööri Petri Olkinuora ja varatoimitusjohtajaksi
oikeustieteen kandidaatti Olli-Pekka Mikkola. Mikkolan toimisuhde
päättyi 31.12.2002.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vuoden 2003 alussa Citycon täsmensi liiketoimintarakennettaan ja
organisaatiotaan. Yhtiö jakoi kiinteistöliiketoimintansa
kiinteistötyyppien mukaan kolmeen ryhmään: Kauppakeskukset-
liiketoimintaryhmään, Marketit ja myymälät-liiketoimintaryhmään ja
Retail Parkit-liiketoimintaryhmään. Yhtiö panostaa jatkossa yhä
vahvemmin vähittäiskaupan liikekiinteistöjen jalostamiseen ja
uusien liikekeskusten kuten esimerkiksi Retail Parkien
kehittämiseen.

Uusi täsmennetty liiketoimintarakenne vahvistaa Cityconin asemaa
Suomen johtavana vähittäiskaupan liikekiinteistöihin
erikoistuneena yhtiönä. Retail Park-kehityshankkeiden myötä
Citycon pystyy laajentamaan asiakaskohderyhmäänsä, palvelemaan
entistä kattavammin vähittäiskaupan eri toimialoja ja tarjoamaan
monipuolisia liiketilaratkaisuja asiakkaiden liiketoiminnan
tueksi. Kiinteistöomaisuus keskitetään jatkossakin Suomen
suurimpiin kaupunkeihin, joissa Citycon pyrkii kehitys- ja
jalostushankkeiden myötä saavuttamaan yhä vahvemman aseman
parhaiden liiketilojen tarjoajana ja asiakkaiden pitkäaikaisena
yhteistyökumppanina.

CITYCONIN OSAKE

Citycon Oyj:n osakepääoma 31.12.2002 oli 142 800 108,30 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen nimellisarvo on 1,35
euroa.

Tilikauden aikana osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 8 581
070 osaketta ja 9 060 607,20 euroa (4 652 941 osaketta ja 4,7
milj. euroa). Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa
olevien osakkeiden määrä oli 908 500 kappaletta eli 0,87
prosenttia osake- ja äänimäärästä.

Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,12 euroa (1,07) ja alin 0,98
euroa (0,93). Katsauskauden painotettu keskikurssi oli 1,06 euroa
(1,01) ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus 1,10 euroa
(1,02). Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 112,1
miljoonaa euroa, kun omien osakkeiden vaikutus on huomioitu.

Vuoden 2002 aikana HEX-yleisindeksi laski 34,4 prosenttia ja –
portfolioindeksi 16,7 prosenttia. Pörssinoteerattujen
kiinteistösijoitusyhtiöiden kurssikehitystä kuvaava indeksi sen
sijaan nousi 5,3 prosenttia ajalla 1.1.-31.12.2002.

Citycon Oyj:n omistajarakenne pysyi lähes ennallaan. Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa yhteensä 1 123 osakkeenomistajaa. Kymmenen
suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2002 yhteensä 82,4
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Suurimmat
osakkeenomistajat olivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Kesko tytär- ja
osakkuusyhtiöineen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja Etra-Invest
Oy Ab, joiden omistuksessa oli yhteensä 78,0 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä. Citycon Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat
31.12.2002 yhteensä 108 257 osaketta, mikä oli 0,1 prosenttia
yhtiön osake- ja äänimäärästä. Cityconin toimitusjohtaja ja
johtoryhmä eivät omistaneet yhtiön osakkeita.

Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000 yhtiön
omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 4 675 812,76
euroa alimman osakekohtaisen hinnan ollessa 1,10 euroa ja ylimmän
1,35 euroa. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 3,7
prosenttia osake- ja äänimäärästä.

VALTUUTUKSET

Cityconin 26.3.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä siten, että osakepääoma kasvaa enintään
21 085 106 osakkeella eli 28 464 893,10 eurolla. Lisäksi
yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää omien
osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta siten, että enintään 5
271 276 nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta voidaan valtuutuksen
voimassaoloaikana ostaa tai luovuttaa. Vuoden 2002 lopussa kaikki
annetut valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä. Valtuutukset
ovat voimassa 20.3.2003 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Cityconin hallitukseen valittiin 26.3.2002 kauppatieteiden tohtori
Stig-Erik Bergström, ekonomi Heikki Hyppönen, kauppatieteiden
maisteri Juhani Järvi, diplomi-insinööri Jorma Lehtonen,
teollisuusneuvos Carl G. Nordman ja diplomi-insinööri Juha
Olkinuora. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stig-Erik
Bergström ja varapuheenjohtajaksi Jorma Lehtonen.

Tilintarkastajina toimivat KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman.
Varatilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Cityconin hallitus ehdottaa 20.3.2003 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville
osakkeille 0,09 euroa/osake. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 25.3.2003 ja osinko maksetaan
osakkeenomistajille 1.4.2003.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liiketilojen kysynnän, käyttöasteiden ja vuokratasojen arvioidaan
säilyvän hyvinä Helsingin seudulla ja Suomen suurimmissa
kaupungeissa. Hyville liiketiloille riittää edelleen kysyntää,
sillä kuluttajien luottamus omaan talouteensa on vahva ja
yksityinen kulutuskysyntä kasvussa. Vähittäiskaupan myönteinen
kehitys synnyttää jatkuvasti uusia tilatarpeita ja vahvistaa
liiketilojen kysyntää. Kysyntää tukee uudisrakentamisesta
huolimatta niukkana säilynyt liiketilojen tarjonta.

Cityconin täsmentynyt liiketoimintarakenne ja etenkin uudet
kehityshankkeet luovat yhtiölle pitkän aikavälin
kasvupotentiaalia. Cityconin vuoden 2003 liikevaihdon ja tuloksen
odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

1000 euro 1-12 2002 1-12 2001
KONSERNITULOSLASKELMA

Liikevaihto 79 398 77 716
Muut tuotot 287 105
Liikevoitto 43 895 44 895
Rahoituskulut (netto) -24 715 -27 252
Voitto ennen satunnaiseriä,
ja veroja 19 180 17 643
Tilikauden voitto 13 801 12 595

KONSERNITASE

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 036 5 494
Aineelliset hyödykkeet 625 508 616 548
Sijoitukset 97 710 112 987
Omat osakkeet 4 261 3 951
Pysyvät vastaavat yhteensä 731 515 738 980
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 3 088 4 177
Rahat- ja pankkisaamiset 11 730 5 770
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 818 9 948
Vastaavaa yhteensä 746 333 748 928

Vastattavaa
Oma pääoma 204 045 198 086
Pääomalaina 68 452 68 452
Vähemmistöosuus 90 521 89 918

Vieras pääoma 383 315 392 471
Pitkäaikainen 371 769 354 873
Lyhytaikainen 11 545 37 598
Vastattavaa yhteensä 746 333 748 928

Bruttoinvestoinnit
taseen pysyviin vastaaviin 5 854 20 368
% liikevaihdosta 7,4 26,2
Suunnitelman mukaiset poistot
ja arvonalennukset 7 620 6 792
Henkilöstö keskimäärin 33 26

TUNNUSLUKUJA

Tulos/osake/euro 0,14 0,12
Oma pääoma/osake/euro 1,96 1,91
Omavaraisuusaste % 39,1 38,2
Omavaraisuusaste %
(pääomalaina käsitelty
osana omaa pääomaa) 48,4 47,3

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Pantatut osakkeet
(kirjanpitoarvo) 96 506 111 614
Tytäryhtiöosakkeet 441 000
Muut annetut vakuudet 633 1 663
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 323 440 15 541

Koronvaihtosopimukset 1999
(5 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo - 50 000
kohde-etuuden käypäarvo - 447

Koronvaihtosopimukset 1999
(10 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo - 66 000
kohde-etuuden käypäarvo 430

Koronvaihtosopimukset 1999
(11 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo - 82 412
kohde-etuuden käypäarvo - -231

Koronvaihtosopimukset 2002
(2 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 50 000 -
kohde-etuuden käypäarvo 1 491 -

Koronvaihtosopimukset 2002
(7 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 66 000 -
kohde-etuuden käypäarvo 5 111

Koronvaihtosopimukset 2002
(8 vuoden kiinteä korko)
kohde-etuuden nimellisarvo 83 000 -
kohde-etuuden käypäarvo 5 418

Korko-optiosopimus 1998 ja 1999
(5 vuoden korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo - 132 512
kohde-etuuden käypäarvo - - 195

Korko-optiosopimus 2002
(5 vuoden korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo 78 712 -
kohde-etuuden käypäarvo 0 -

Korko-optiosopimus 2002
(2 vuoden korkokatto)
kohde-etuuden nimellisarvo 53 800 -
kohde-etuuden käypäarvo 1 -

Marraskuussa 2002 tehtyjen lainajärjestelyjen johdosta Citycon
järjesteli myös lainojen suojaukset uuden lainasalkun mukaisiksi.
Johdannaiset on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän
markkinahintoja. Laskelmissa on noudatettu Rahoitustarkastuksen
luottolaitoksille kohdistamia määräyksiä johdannaiskauppojen
arvostamisesta tilinpäätöksessä.
Yhtiö käyttää johdannaisia ainoastaan taseessa olevien riskien
alentamiseen tai poistamiseen.

OMAT OSAKKEET
25.11.1999-31.12.2002
Lukumäärä 1000 kpl 3 874
Yhteenlaskettu nimellisarvo 5 212
Osuus osakepääomasta % 3,7
Osuus äänimäärästä % 3,7
Suoritettu vastike 4 676

Omat osakkeet on arvostettu alkuperäistä hankintamenoa alempaan
31.12.2002 tilinpäätöspäivän kurssiin.
Veroina käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.