Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedotteet - 14.3.2006


Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
päätti vuoden 2005 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 17.3.2006 ja osinko maksetaan 24.3.2006. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin diplomi-insinööri Gideon Bolotowsky, 58. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista ja osakepääoman korottamisesta
sekä hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2005 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Amir Gal, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki,
Carl G. Nordman, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink sekä uutena
jäsenenä Gideon Bolotowsky, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsenenä vuodesta
2000 ja puheenjohtajana vuodesta 2002 toiminut Stig-Erik Bergström ei ollut
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä muille
hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajalle
maksetaan 600 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille 400
euron kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen
valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen
jäsenille sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita
vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä.

Hallituksen ehdotukset

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
merkintäetuoikeusannilla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 67 500 000 eurolla antamalla yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi
enintään 50 000 000 uutta nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista,
merkintähinnasta sekä merkinnän muista ehdoista. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus toteuttaa pian varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen edellyttäen, että markkinatilanne on suotuisa, mutta valtuutus on
voimassa 14.3.2007 saakka. Osakeanti tai
-annit on tarkoitus järjestää yhtiön kasvustrategian vaatiman rahoituksen
turvaamiseksi ja vahvan taseen säilyttämiseksi.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 14.3.2007 mennessä yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio-
oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
37 025 733 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan
tarjota enintään 27 426 468 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Optio-oikeuksia ei voida käyttää
henkilöstön kannustinjärjestelmänä.

3. Yhtiöjärjestyksen 8, 9 ja 10 §:ien muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevaa 9 §:ää
siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
tilintarkastajien määrän muuttumisesta aiheutuvat teknisluonteiset muutokset
yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:iin.

Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Tuija Korpelainen.

Helsingissä 14.3.2006

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero Sihvonen, puhelin (09) 6803 6730 tai
matkapuhelin 050 557 9137

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi