EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Finanssivalvonta on tänään 11.9.2012 hyväksynyt Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) esitteen, joka koostuu 11.9.2012 päivätystä suomenkielisestä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä ja 23.9.2011 päivätystä suomenkielisestä perusesitteestä (arvopaperiliite, tiivistelmä ja perusesite yhdessä ”Esite”) koskien Yhtiön 7.9.2012 julkistamaa merkintäoikeusantia, jossa Citycon tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 49.032.002 uutta osaketta (”Osakkeet”).

Suomenkielinen Esite on saatavilla 13.9.2012 alkaen Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.citycon.fi sekä Yhtiön toimipisteestä osoitteesta Citycon Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen Esite on saatavilla 13.9.2012 alkaen Osakkeiden listaukseen arviolta 9.10.2012 asti Pohjola Corporate Financen internetsivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta.


Citycon tiedotti 7.9.2012, että sen suurin osakkeenomistaja Gazit-Globe Ltd. on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se merkitsee merkintäoikeusannissa 23.551.221 Osaketta. Merkintäsitoumus oli ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi Gazit-Globe Ltd.:n suhteellista omistusosuutta Yhtiössä vastaavan merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön äänimäärästä merkintäoikeusannin seurauksena. Gazit-Globe Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että Finanssivalvonta on tänään myöntänyt mainitun pysyvän poikkeusluvan Gazit-Globe Ltd:lle. Poikkeuksen ehtona on, ettei Gazit-Globe Ltd. hanki tai merkitse lisää Cityconin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Cityconissa sen jälkeen, kun se on merkinnyt Osakkeita merkintäsitoumuksensa mukaisesti. Gazit-Globe Ltd. voi kuitenkin mainitun poikkeusluvan mukaan lisätä omistusosuuttaan Cityconissa ennen Osakkeiden merkitsemistä merkintäsitoumuksensa mukaisesti edellyttäen, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ei ylitä 50 prosenttia Yhtiön äänimäärästä tällaisen lisäyksen seurauksena.


Helsinki, 11.9.2012


CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fiLisätietoja:Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi

 


HUOMAUTUS


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.


Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.


Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.


Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.