CITYCON OYJ Pörssitiedote 11.2.2016 klo 9.02

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2016 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon Veranda 4 -salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti ovista M4 ja K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

7.     Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

9.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja päättäminen osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,01 euroa osakkeelta ja että osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,0275 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksettaisiin 29.3.2016. Maksettavan osingon ja pääoman palautuksen yhteismäärä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään täyteen eurosenttiin osakkeenomistajakohtaisesti.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,1125 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan pääoman palautusta kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset pääoman palautuksesta siten, että pääoman palautusten maksupäivät ovat 30.6.2016, 30.9.2016 ja 31.12.2016. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen pääoman palautusta koskevan päätöksen yhteydessä.

10.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 80 000 euron ja hallituksen jäsenille 60 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 6 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 000 euron kokouskohtainen palkkio, joka maksettaisiin myös hallituksen erityistä tarkoitusta varten perustamien tilapäisten tai ad hoc -valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.

Hallitus ehdottaa edelleen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettaisiin 1 000 euron päivittäinen korvaus osallistumisesta kohdevierailuihin ja vastaaviin hallituksen ja valiokuntien kokousten ulkopuolella tehtäviin erityisiin tehtäviin.

12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen.

13.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Kirsi Komi, Rachel Lavine, Andrea Orlandi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja Ariella Zochovitzky valitaan uudelleen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Dor J. Segal. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ronen Ashkenazi jää pois hallituksesta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2016. Tiedot uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä on esitetty lisäksi tämän kokouskutsun lopussa.

14.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

15.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 85 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 5,61 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

18.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi/yhtiokokous2016. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 30.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 4.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 11.3.2016 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2016,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2016.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2016.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 11. helmikuuta 2016 Citycon Oyj:llä on 889 992 628 osaketta ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia osakkeita.

CITYCON OYJ
Hallitus


Tietoa uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetusta henkilöstä
Dor J. Segal
Syntynyt 1962
USA:n kansalainen
Riippumaton yhtiöstä

Päätoimi:
Gazit-Globe Ltd., hallituksen varapuheenjohtaja
First Capital Realty Inc., hallituksen puheenjohtaja
Equity One Inc., hallituksen varapuheenjohtaja

Download images