yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 kello 14.00 alkaen
Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13e, Helsinki
(sisäänkäynti ovista M3 ja K3).

Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan
kuuluvat asiat ja hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset:

1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3. Tilinpäätöksen vahvistaminen

4. Voitonjaosta päättäminen ja päättäminen varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella kertyneistä voittovaroista
maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus
ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan 2.4.2008. Osinko
ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty yhtiön
osakasluetteloon.

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio, hallituksen
varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen
jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että
hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien
puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien
muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun
mukaan.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään nykyinen kahdeksan.

8. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset
jäsenet Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes
Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink valitaan uudelleen
seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitysvaliokunta
ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan
diplomi-insinööri Per-Håkan Westin (s. 1946) ja LL.M. Amir Bernstein
(s. 1969).

Per-Håkan Westin on Ruotsin kansalainen ja toiminut aikaisemmin AP
Fastigheter AB:n toimitusjohtajana. AP Fastigheter AB on yksi Ruotsin
suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Amir Bernstein on Israelin
kansalainen ja kansainvälisen kiinteistösijoitus- ja
varainhallintayhtiön Sveitsin maajohtaja, mutta siirtymässä
lähiaikoina Gazit-Globe Ltd.:n Euroopan toiminnoista vastaavaksi
johtajaksi. Gazit-Globe Ltd. on israelilainen, Tel Avivin pörssissä
noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö ja Cityconin suurin
osakkeenomistaja.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla yhtiön kotisivuilta
www.citycon.fi/yhtiokokous2008.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä teollisuusneuvos Carl G. Nordman ja
toimitusjohtaja Amir Gal eivät enää ole käytettävissä
uudelleenvalintaan.

9. Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

10. Hallituksen ehdotus yhtiön optio-ohjelman 2004 ehtojen
muuttamiseksi
Koska hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingonjaon lisäksi
yhtiö palauttaisi pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta,
hallitus ehdottaa, että optio-ohjelman 2004 ehtoja muutetaan
seuraavasti:

Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin
osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella
osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta palautettavasta määrästä.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan tekemään vastaava
muutos optio-ohjelman 2004 osakemerkinnän ehtoihin.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
Citycon Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat
nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2008.
Mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä myös yhtiön
pääkonttorissa ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle,
joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka
1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja
2) on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina
10.3.2008 klo 16.00.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat
osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Merkintä on tehtävä viimeistään 3.3.2008.
Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajaa pyydetään
ottamaan yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko
- täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön kotisivuilla
www.citycon.fi/ilmoittautuminen_yhtiokokoukseen,
- sähköpostitse osoitteeseen satu.inkilainen@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon (09) 6803 670 / Satu Inkiläinen,
- telefaksilla numeroon (09) 6803 6788 tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi
35 AB, 00100 Helsinki.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiön osakasluettelon nähtävilläpitopaikka
Yhtiön yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukainen osakasluettelo on
4.3.2008 alkaen nähtävillä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C,
Helsinki.

Helsinki 22.2.2008

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi