OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY

Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt
varsinaisen yhtiökokouksen sille 15.3.2004 myöntämän valtuutuksen
nojalla korottaa Yhtiön osakepääomaa 13.500.000 eurolla eli yhteensä
10.000.000 osakkeella toteuttamalla suunnatun osakeannin enintään
sadalle valikoidulle suomalaiselle ja kansainväliselle
institutionaaliselle sijoittajalle. Suunnatun osakeannin tarkoituksena
on Yhtiön omistusrakenteen laajentaminen Yhtiön tulevan kasvun
tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi.

Hallituksen päätös osakepääoman korottamiseksi 10.000.000 uudella
osakkeella perustuu nk. tarjousmenettelyn kautta 13.9.2004 ja
14.9.2004 välisenä aikana vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.
Osakeannin pääjärjestäjä tulee tiedottamaan merkintäsitoumuksensa
jättäneille institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen
uusien osakkeiden määrän.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 15.9.2004 klo 14.00 ja päättyy 21.9.2004
klo 16.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön
hallitus päätti osakkeen merkintähinnaksi 2,03 euroa osakkeelta ottaen
huomioon tehdyt tarjoukset ja osakkeen markkinahinnan kahden viikon
ajanjaksona ennen osakeannista tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 9,45
prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä
ennen osakeantia ja noin 8,64 prosenttia osakeannin jälkeen
edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeantia
varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa noin
2,4-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 26
instituutiota. Uusista osakkeista allokoidaan 91 prosenttia
ulkomaisille sijoittajille ja 9 prosenttia suomalaisille
sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden
merkintähinta on maksettu. Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille
sijoittajille vahvistuksen osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta
23.9.2004. Uusien osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin
Pörssin päälistalla 27.9.2004. Rahoitustarkastus on myöntänyt Yhtiölle
13.9.2004 poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta tämän
suunnatun osakeannin yhteydessä.

Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 11.8.2004 julkistetun
osavuosikatsauksen jälkeen ei ole tapahtunut mitään, jolla voisi olla
merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan. Hallitus päätti kokouksessaan
11.8.2004 luovuttaa kaikki hallussaan olevat omat osakkeet, 3.874.000
kappaletta, julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.
Kokouksessaan 10.9.2004 hallitus päätti aloittaa valmistelut suunnatun
annin toteuttamiseksi ja samalla hallitus päätti ehdottaa vuoden 2005
varsinaiselle yhtiökokoukselle kyseisten omien osakkeiden
mitätöimistä.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V., hollantilainen
investointipankki, kotipaikkana Amsterdam.

Helsinki 15.9.2004

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Liite

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2004
ANTIEHDOT

Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004
päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004 antaman
valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan
13.500.000,00 eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden merkintä

Osakepääomaa korotetaan 13.500.000,00 eurolla antamalla merkittäväksi
kymmenen miljoonaa
(10.000.000) nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta ("Osakkeet", kukin
erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co N.V:n ja/tai sen
nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten
sijoittajien merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 2,03 euroa Osakkeelta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n
mukaisesti Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön
osoittamalle pankkitilille.

4. Maksuehdot

Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava viimeistään 21.9.2004
klo 16.00 mennessä. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden maksuajan
pidentämisestä.

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön
yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet
Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä.

6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen Yhtiön tulevan
kasvun tukemiseksi ja osakkeiden vaihdon lisäämiseksi. Yhtiön hallitus
on päättänyt, että tulevan kasvun mahdollistaminen ja
omistajarakenteen laajentaminen ovat riittävän painavat syyt
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

7. Alimerkintätilanteet

Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää
siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä
Osakkeita, joita ei ole merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi
kuitenkaan tarjota osapuolelle, joka ei kuulu alkuperäiseen
valikoitujen sijoittajien joukkoon eikä osakeyhtiölain 1 luvun 3 ja 4
pykälien määrittelemälle Yhtiön lähipiiriin kuuluvalle.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä
kokouksessaan 22.9.2004. Hallitus on oikeutettu hyväksymään kokonaan
tai osittain tehdyt osakemerkinnät tai hylätä ne.

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä
seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi