KORJAUS EDELLISEEN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN, JULKAISTU KLO 11.30

UUSI YHTIÖKOKOUSKUTSU

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2003 KLO 11.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 20 päivänä
2003 kello 10.00 alkaen Kansallissalissa, 2. kerroksessa,
osoitteessa Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n
mukaan kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä
yhteensä enintään 21.085.106 kappaletta yhtiön uusia
nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä osakkeita ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 28.464.893,10
eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista ja
muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yhtiön osakaspohjan laajentaminen, kiinteistö- tai osakekaupan
rahoittaminen tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun
omaisuuden hankinnan rahoittaminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on
oikeutettu päättämään että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitukselle 26.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ehdotetaan peruutettavaksi.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu
nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien osakkeiden
nimellisarvon kanssa vastaa hankinnan jälkeen 5 % yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan siten hankkia
enintään 1.414.892 kappaletta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai
osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun
omaisuuden hankinnoissa tai muuten edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
Omien osakkeiden hankinta toteutettaisiin muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa arvopapereiden
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön
koko osakemäärästä ja kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitukselle 26.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutus
käsittäisi kaikkien hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen
perusteella hankittujen ja yhtiöllä muutoin jo olevien omien
osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita. Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai osakekaupoissa tai
yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun omaisuuden hankinnoissa
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää osakkeiden luovutushinnasta
ja sen määrittelyperusteista sekä oikeuden luovuttaa osakkeita
muuta kuin rahavastiketta vastaan taikka käyttämällä
kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitukselle 26.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään
torstaista 13.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite
Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on maanantaina 10.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka
osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 17.3.2003
kello 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Citycon Oyj,
Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon
(09) 680 3670, Raija Rinne-Ingberg, telefaksilla numeroon (09)
680 36788 tai sähköpostilla osoitteeseen
raija.rinneingberg@citycon.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin edelleen
kuusi ja että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Stig-Erik
Bergström, Heikki Hyppönen, Juhani Järvi, Jorma Lehtonen, Carl
G. Nordman ja Juha Olkinuora, valittaisiin uudelleen seuraavalle
toimikaudelle. Edellä mainituilta hallituksen jäseniltä on
saatu suostumukset tehtävään.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
tulevansa ehdottamaan, että yhtiön varsinaisiksi
tilintarkastajiksi valittaisiin edelleen KHT Ari Ahti ja KHT
Jaakko Nyman sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri
Oy Ab.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. –
31.12.2002 jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta, ei kuitenkaan
yhtiön omistamille omille osakkeille. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä tiistaina
25.3.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon
maksupäivä on tiistai 1.4.2003.

Helsingissä helmikuun 27 päivänä 2003

CITYCON OYJ
HallitusLisätietoja: toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin 0400 333
256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet
46854
5