ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2004 KOLMANNELTA VUOSINELJÄNNEKSELTÄ

Citycon esittää tässä tiedotteessa alustavat IFRS-vertailutiedot vuoden 2004
kolmannelta vuosineljännekseltä. Yhtiö esitti 31.8.2004 julkaistussa
tiedotteessa alustavan avaavan IFRS-taseen 1.1.2004, alustavat vertailutiedot
ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä sekä keskeiset vaikutukset, jotka
aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS = Finnish
Accounting Standards) IFRS-standardeihin (IFRS = International Financial
Reporting Standards).

Koko tilikauden alustavat vertailutiedot Citycon julkaisee vuoden 2004
tilinpäätöstiedotteessaan. IAS 14 edellyttämät segmenttitiedot tullaan
esittämään 2005 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Myös IFRS 1 -
standardin (ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto) edellyttämät lopulliset
täsmäytyslaskelmat Citycon esittää vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksessaan.

Vertailutiedot on laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Viite-
sarake ohjaa lisätietoihin, jotka on annettu erillisenä osana tiedotetta.
Yhteenveto Cityconin kannalta merkittävimmistä IFRS-raportoinnissa noudatetuista
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista on tiedotteen lopussa.

Citycon siirtyy raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuonna 2005
osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Siirtymisaikataulu ei ole
muuttunut.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Avainluvut
Viite FAS Alustava FAS Alustava
Q3 IFRS Q3 IFRS
Q3 Kum. Q3 Kum.
Tulos/osake, euroa 0,04 0,06 0,13 0,20
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,04 0,06 0,12 0,20
Oma pääoma / osake, euroa 2,00 2,02 2,00 2,02
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,9 11,9 8,5 13,8
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % 6,4 8,2 6,2 7,9
Omavaraisuusaste, % g 38,1 29,3 38,1 29,3

Alustavat IFRS Q3 2004 vertailutiedot
Tuloslaskelma
Me FAS Q3 Muutos Alustava FAS Q3 Muutos Alustava
Q3 IFRS Kum. Q3 IFRS
Q3 Kum. Q3 Kum.
Liikevaihto 22,0 -0,9 21,1 66,1 -2,8 63,3
Muut tuotot 0,2 0 0,2 0,3 -0,1 0,2
Sijoituskiinteistöjen
käyvän arvon muutos ,
viite a
Kulut
Poistot ja arvon-
alentumiset 1,9 -1,7 0,2 5,7 -5,5 0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta, viite b 0,1 -0,1 0 0,3 -0,3 0
Muut liiketoiminnan
kulut 7,2 -1,3 5,9 22,8 -2,2 20,6

Liikevoitto 13,0 2,1 15,2 37,5 5,1 42,7

Rahoituskulut (netto) -6,8 0,2 -6,6 -19,7 0,2 -19,5

Voitto ennen veroja 6,2 2,4 8,6 17,8 5,3 23,2

Tuloverot, viite d -1,7 -3,3 -2,4 -5,0 0 -2,3

Tilikauden voitto 4,5 1,8 6,2 12,8 8,0 20,9

Tulos/osake, EUR 0,04 0,02 0,06 0,13 0,07 0,20
Tulos/osake,
laimennettu, EUR 0,04 0,02 0,06 0,12 0,07 0,20

Alustavat IFRS Q3 2004 vertailutiedot 
Tase
ME Viite FAS Muutos Alustava IFRS
30.9.04 30.9.04
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 4,7 -4,3 0,3
Aineelliset hyödykkeet 740,5 -739,4 1,1
Sijoituskiinteistöt a 740,0 740,0
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä b 55,3 -55,3 0
Omat osakkeet c 4,7 -4,7 0
Muut sijoitukset 21,4 -21,2 0,2
Sijoitukset yhteensä 81,4 -81,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset d
Pitkäaikaiset varat yhteensä 826,6 -84,9 741,6

Lyhtyaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 2,9 -0,4 2,4
Rahavarat 27,9 -0,6 27,3
Lyhtyaikaiset varat yhteensä 30,8 -1,0 29,8

Varat yhteensä 857,3 -86,0 771,4

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 156,3 0 156,3
Ylikurssirahasto 35,1 -0,1 34,9
Omien osakkeiden rahasto c 4,7 -4,7 0
Omat osakkeet c 0 -4,7 -4,7
Arvonmuutosrahasto e -10,9 -10,8
Muut rahastot 6,6 0 6,6
Kertyneet voittovarat a,b,d 13,0 9,7 22,7
Tilikauden voitto 12,8 8,0 20,9
Pääomalaina f 68,5 -68,5 0
Oma pääoma yhteensä 296,9 -71,1 225,7

Vähemmistöosuus 101,3 -101,3 0

Velat
Pitkäaikaiset korolliset
velat f 426,5 82,7 509,2

Laskennalliset verovelat d 4,3 4,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 426,5 87,0 513,5

Lyhytaikaiset velat 32,8 -0,5 32,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,8 -0,5 32,2

Velat yhteensä 459,2 86,4 545,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 857,3 -86,0 771,4

Alustava laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Me Osake- Yli- Käyvän Omat Kerty- Oma
pääoma kurssi- arvon osak- neet pää-
rahasto muutos ja keet voitto- oma
ja muut rahasto ja varat yht.
rahastot pääoma-
laina

FAS Oma pääoma
31.12.2003 142,8 34,8 73,1 27,3 278,0

IFRS oma pääoma
1.1.2004 142,8 34,8 -7,7 -4,7 36,9 202,2

Rahavirran suojaus -4,7 -4,7
Tilikauden tulos 8,4 8,4
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä -4,7 8,4 8,4
Osingonjako -14,3 -14,3

IFRS oma pääoma
31.3.2004 142,8 34,8 -12,4 -4,7 31,0 191,5

Rahavirran suojaus 4,8 4,8
Tilikauden tulos 6,3 6,3
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä 4,8 6,3 11,1

IFRS oma pääoma
30.6.2004 142,8 34,8 -7,6 -4,7 37,3 202,6

Rahavirran suojaus -3,3 -3,3
Tilikauden tulos 6,2 6,2
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä -3,3 6,2 3,0
Osakeanti 13,5 6,7 20,2
IFRS oma pääoma
30.9.2004 156,3 41,5 -10,9 -4,7 43,5 225,7

Rahavirtalaskelmat
Rahavirtalaskelmia ei esitetä, koska IFRS-periaatteiden ja suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman välillä ei arvioida
olevan olennaisia eroja.

Suunnattu osakeanti ja sen IFRS vertailutiedot

Ilman Muutos Osakeannin Ilman Muutos Osake-
osake- jälkeen osake- annin
antia FAS antia jälkeen
IFRS IFRS
Osakepääoma, Me 142,8 13,5 156,3 142,8 13,5 156,3
Oma pääoma, Me,
viite h) 276,6 20,3 296,9 205,6 20,2 225,7
Osakkeiden lukumäärä,
kpl 105,8 10,0 115,8 105,8 10,0 115,8

Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin syyskuussa 2004
julkaisemista pörssitiedotteista.

Viitteet vuoden 2004 kolmannen vuosineljänneksen vertailutietoihin

a) Sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu
tuloslaskelmaan ja avaavassa taseessa omaan pääomaan.
b) Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden konsolidointiperiaatteita on muutettu.
c) Omia osakkeita ei esitetä varoina, vaan ne on vähennetty omasta pääomasta.
d) Laskennalliset verot on kirjattu IAS 12 Tuloverot – standardin mukaisesti
e)Rahavirran suojausjohdannaiset on arvostettu avaavassa taseessa käypään arvoon
ja arvon muutos on kirjattu oman pääoman käyvän arvon muutosrahastoon.
f) Pääomalainat on luokiteltu velaksi IFRS-taseessa.
g) Rahoitussopimusten kovenanttilaskenta ei muutu.
h) Oman pääoman hankintaan liittyvät transaktiomenot on kirjattu oman pääoman
vähennyksenä tuloverolla oikaistuna.

Yhteenveto Cityconin kannalta merkittävimmistä IFRS-tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista
Cityconin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan IFRS (International
Financial Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita noudattaen. Suomen
tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004 oikaistaan IFRS:n
mukaisiksi.

Konsolidointiperiaatteet
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella konsolidoinnilla,
jolloin Cityconin osuus yhtiön varoista, veloista, tuotoista ja kuluista
yhdistetään rivi riviltä vastaaviin riveihin Cityconin
tilinpäätöksessä.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistö on kiinteistö (maa-alue tai rakennus, tai osa rakennuksesta,
tai molemmat), jota
pidetään vuokratuottojen hankkimiseksi ja/tai omaisuuden arvonnousun takia.
Citycon on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -
standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen
arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen arvon
määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-standardien mukaisesti
(International Valuation Standards) vähintään kerran vuodessa.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet (muut kuin sijoituskiinteistöt) arvostetaan
hankintamenoon ja poistetaan hyödykkeiden arvioitujen taloudellisten pitoaikojen
mukaisesti. Koneet ja laitteet poistetaan 4–10
vuoden aikana.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia. Ne
kirjataan hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden aikana.

Arvonalentuminen
Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta
arvioidaan, onko arvonalentumisesta viitteitä. Mikäli arvon alentumisesta on
viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli
kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan.

Myynnin tuloutus
Cityconin tuotot muodostuvat pääosin sijoituskiinteistöjen vuokratuotoista.
Vuokratuotot jaksotetaan tasaisesti vuokrasopimuskaudelle.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa Citycon on vuokralle ottajana, luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjataan varoiksi ja veloiksi, mikäli riskit ja
edut ovat siirtyneet. Vuokrasopimukset luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät
ole olennaisilta osin siirtyneet.

Eläke-etuudet
Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Maksuperusteisiin
järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita
ne koskevat. Mahdolliset etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan
aktuaarilaskelmien perusteella.

Osakeoptiot
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia on sovellettu optioihin, jotka on
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen
1.1.2005. Tällaiset optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi optioiden ansainta-aikana.

Osakeantimenot
Oman pääoman hankintaan liittyvät transaktiomenot on käsitelty oman pääoman
vähennyksenä tuloverolla oikaistuna.

Pääomalaina
Pääomalaina esitetään IFRS-periaatteiden mukaan velkana.

Hankitut omat osakkeet
Omat osakkeet vähennetään omasta pääomasta.

Johdannaiset
Korkojohdannaisia käytetään suojausinstrumentteina. Niillä suojaudutaan
vaihtuvien korkojen aiheuttamilta muutoksilta tulevien korkomaksujen
kassavirtoihin. Suojausinstrumentit arvostetaan käypään arvoon ja suojauksen
tehokkaaseen osaan liittyvä arvonmuutos kirjataan suoraan omaan
pääomaan. Tehoton osuus, mikäli sellaista on, kirjataan tuloslaskelmaan. Käyvän
arvon muutos sisällytetään omaan pääomaan kunnes suojattu rahavirta toteutuu.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun Cityconilla on laillinen tai tosiasiallinen velvoite
aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on
todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti.

Verot
Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot,
edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan varojen ja velkojen
verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välistä
eroista. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään
mennessä säädettyä verokantaa.

Helsingissä 21. lokakuuta 2004

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Olkinuora
Puhelin +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja Pirkko Salminen
Puhelin +358 9 6803 6730 tai + 358 50 3022 485
pirkko.salminen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus yleisluonteisesta tarkastuksesta Citycon Oyj:n hallitukselle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n alustavan kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun avaavan taseen 1.1.2004 sekä
alustavat vertailutiedot vuoden 2004 kolmannelta kvartaalilta. Yhtiön johto on
vastuussa näiden laskelmien laatimisesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan
kansainvälisen tilintarkastusalan suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen
tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden
saavuttamiseksi siitä, etteivät laskelmat sisällä olennaisia virheitä tai
puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön
henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin
tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen
varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna
tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka
antaisivat aihetta olettaa, ettei IFRS-periaatteiden mukaan laadittu alustava
avaava tase 1.1.2004 tai alustavat vertailutiedot vuoden 2004 kolmannelta
kvartaalilta sisällä merkittävimpiä oikaisuja suomalaisen tilinpäätöskäytännön
ja IFRS-periaatteiden välillä.

Helsingissä 21. lokakuuta 2004

Ari Ahti Jaakko Nyman
KHT KHT