EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon Oyj (“Citycon” tai “Yhtiö”) on päättänyt aloittaa nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan enintään 125.000.000 uuden osakkeen merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) valmistelun. Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää 19.12.2012 julkistetun Tukholmassa sijaitsevan Kista Galleria -kauppakeskuksen hankinnan rahoittamisen lisäksi Yhtiön taseen vahvistamiseen, strategian rahoittamiseen ja muihin yleisen yritystoiminnan tarkoituksiin. Yhtiön hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous, joka pidetään 6.2.2013, valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista. Mikäli valtuutus käytetään kokonaan, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat enintään noin 38,2 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia.

Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän Osakeannin yksityiskohtaisista ehdoista mikäli yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista. Osakeanti on suunniteltu toteutettavan tavanomaisin markkinaehdoin.  

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 6.2.2013 klo. 14:00 Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Yhtiökokouskutsu on julkistettu tänään erillisellä pörssitiedotteella.  Ehdotus uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta sekä muut tiedot ylimääräisestä yhtiökokouksesta ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.citycon.fi.

Helsinki, 16.1.2013

CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh. 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Tässä tiedotteessa viitattuun merkintäetuoikeusantiin ja osakkeiden myöhempään listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä liittyvä esite tullaan laatimaan ja toimittamaan Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi mikäli osakeanti toteutetaan.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti vaatisi esitteen tai muun tarjousdokumentaation laatimista tai olisi laitonta ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei ole esite eikä sijoittajien tule merkitä tai ostaa tässä tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin Yhtiön aikanaan, mikäli osakeanti toteutetaan, julkistaman esitteen perusteella.

Yhdysvallat

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä niitä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.