yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.3.2008 Finlandia-talossa
Helsingissä klo 14.00 alkaen. Hallitus tekee varsinaiselle
yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

1. Ehdotus voitonjaoksi ja varojen jakamiseksi sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta

Kuten yhtiö ilmoitti tilinpäätöstiedotteessaan 14.2.2008, hallitus
ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
tilinpäätöksen perusteella kertyneistä voittovaroista maksetaan
osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus
ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan 2.4.2008. Osinko
ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty yhtiön
osakasluetteloon.

2. Ehdotus optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamiseksi

Koska hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingonjaon lisäksi
yhtiö palauttaisi pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta,
hallitus ehdottaa, että optio-ohjelman 2004 ehtoja muutetaan
seuraavasti:

Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin
osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella
osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta palautettavasta määrästä.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan tekemään vastaava
muutos optio-ohjelman 2004 osakemerkinnän ehtoihin.

3. Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajalta on saatu suostumus valintaan.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun
mukaan.

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi ja heidän
palkkioikseen on julkistettu pörssitiedotteella 14.2.2008.

Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan perjantaina
22.2.2008 Helsingin Sanomissa sekä pörssi-ilmoituksena. Kokouskutsu
ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat samasta päivästä alkaen nähtävillä
myös yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi.

Helsinki 20.2.2008

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi