Vuosi alkoi vertailukelpoisten nettovuokratuottojen 5,0 prosentin kasvulla ja parantuneella 95,5 prosentin vuokrausasteella.

Yhteenveto vuoden 2012 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 57,8 miljoonaan euroon (Q4/2011: 56,0 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia 37,5 miljoonaan euroon (37,3 milj. euroa) johtuen pääasiassa valmistuneista kehityshankkeista ja kuluttajahintaindeksoinneista. Toisaalta korkeammat kiinteistöjen hoitokulut johtuen normaalista kausivaihtelusta alensivat nettovuokratuottoa.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit) kasvoi 2,1 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia 31,0 miljoonaan euroon (28,9 milj. euroa) pääasiassa johtuen alhaisemmista hallinnon kuluista, jotka laskivat matalampien uudelleenorganisointikulujen vuoksi. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS) oli 0,05 euroa (0,05 euroa). EPRA:n tunnuslukuihin ei sisälly operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä kuten sijoituskiinteistön käyvän arvon muutoksia.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 5,9 miljoonaa euroa (-17,0 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 547,8 miljoonaa euroa (2 522,1 milj. euroa), ja keskimääräinen sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimus oli 6,4 prosenttia (6,4 %).

Yhteenveto vuoden 2012 ensimmäisestä vuosineljänneksestä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon

- Liikevaihto kasvoi 57,8 miljoonaan euroon (Q1/2011: 52,0 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 5,1 miljoonaa euroa eli 15,9 prosenttia ja olivat 37,5 miljoonaa euroa (32,4 milj. euroa). Kehityshankkeiden valmistuminen ja kauppakeskus Kristiinen ja Högdalen Centrumin hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 4,2 miljoonalla eurolla.

- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 1,3 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia ilman vahvistuneen Ruotsin kruunun vaikutusta.

- Tulos/osake oli 0,06 euroa (0,05 euroa).

- Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,05 euroa (0,05 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake laski 0,05 euroon (0,09 euroa) johtuen pääasiassa vertailukauden positiivisista kertaluonteisista eristä ja ajoituseroista.

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q1/2012

   Q1/2011

   Change-% 1)

   Q4/2011

   2011

   Liikevaihto, Me

   57,8

   52,0

   11,3 %

   56,0

   217,1

   Nettovuokratuotto, Me

   37,5

   32,4

   15,9 %

   37,3

   144,3

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   15,8

   11,2

   40,8 %

   -5,4

   13,0

   Tulos/osake, euroa

   0,06

   0,05

   24,0 %

   -0,02

   0,05

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa

   0,05

   0,09

   -42,3 %

   0,04

   0,25

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

   2 547,8

   2 386,2

   6,8 %

    

   2 522,1

   Omavaraisuusaste, %

   35,9

   36,3

   -1,1 %

    

   36,0

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

    

    

    

    

    

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit), Me

   31,0

   27,0

   14,8 %

   28,9

   117,4

       % liikevaihdosta

   53,6 %

   51,9 %

   3,1 %

   51,6 %

   54,1 %

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   14,3

   12,6

   13,2 %

   12,5

   53,3

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa

   0,05

   0,05

   -0,3 %

   0,05

   0,21

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

   3,54

   3,70

   -4,3 %

    

   3,62

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa

   3,19

   3,44

   -7,2 %

    

   3,29


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2012 ja 2011 väliseen muutokseen.

Toimitusjohtajan kommentti

Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi alkuvuotta:

”Vuosi 2012 alkoi positiivisesti: pystyimme kasvattamaan vertailukelpoisia nettovuokratuottojamme.

Kauden aikana keskityimme edelleen sisäiseen toiminnan tehostamis- ja kulujensäästöohjelmaan unohtamatta asiaskaslähtöisyyttä. Paremmat ja nopeammat vuokrausprosessit ja specialty leasingin sekä tilalaajennusten synnyttämät lisätuotot ja kulujenhallinta alkavat näkyä. Nämä positiiviset merkit heijastuivat korkeampina tuottoina, jotka puolestaan vaikuttivat positiivisesti kauppakeskustemme arvonnousuun (8,9 miljoonaa euroa vuosineljänneksellä). Onnistuimme myös selvästi vähentämään energiankulutusta kauppakeskuksissa aktiivisilla toimenpiteillämme. Valitettavasti energiaverojen ja -hintojen nousun vuoksi tämä energiansäästö ei täysin näkynyt luvuissamme. Pyrimme jatkossakin vahvistamaan vastuullisuuden ja taloudellisten tulosten tehokasta yhteensovittamista.

Olemme tyytyväisiä sekä myyntien että nettovuokratuottojen selkeään paranemiseen kaikissa niissä kauppakeskuksissa, joita olemme viime aikoina kehittäneet tai uudistaneet.

Jatkossa yhtiön johto keskittyy edelleen tuottojen parantamiseen ja vakaaseen kassavirtaan. Jälleenrahoitus ja vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen löytäminen säilyy myös ykkösprioriteettina.”


Tärkeimmät tapahtumat

Vuokraustoiminta

Kauppakeskusten vuokrausaste parani 97,0 prosenttiin (96,4 %). Vuokrausaste parani etenkin kauppakeskus Kristiinen hankinnan ja Suomessa ja Ruotsissa parantuneiden kauppakeskusten käyttöasteiden johdosta. Koko kiinteistökannan vuokrausaste oli 95,5 prosenttia (94,9%).

Hankinnat ja myynnit

Yhtiö myi kolme ydinliiketoimintaan kuulumatonta kohdetta, kaksi Ruotsissa ja yhden Suomessa. Uusia kohteita ei hankittu kauden aikana.

Kehityshankkeet

Kauppakeskus Koskikeskuksen kehityshanke on yhtiön suurin käynnissä oleva hanke. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo on noin 37,9 miljoonaa euroa. Projekti etenee suunnitellussa aikataulussa. Kauppakeskus on auki ja palvelee asiakkaita koko hankkeen ajan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Citycon on muuttanut konsernirakennettaan 1.4.2012 alkaen. Muutos toteutettiin liiketoimintasiirroilla, joissa Cityconin Suomen kiinteistöliiketoiminnot siirrettiin kahteen uuteen holding-yhtiöön Citycon Finland Oy:hyn ja Etelä-Suomen Kauppakiinteistöt Oy:hyn. Liiketoimintasiirtojen jälkeen nämä yhtiöt omistavat, johtavat ja ylläpitävät Cityconin Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä. Muutos ei vaikuta Cityconin muuhun toimintaan.

Citycon osti 4. huhtikuuta Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Arabian 19,5 miljoonalla eurolla Tapiola-yhtiöiltä. Kiinteistö sopii yhtiön Helsingissä sijaitsevien kiinteistöjen joukkoon ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia tuottojen kasvattamiseen tulevaisuudessa. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 14 000 neliömetriä, josta liiketilan osuus on noin 11 400 neliömetriä. Nettotuotto kauppahinnalle on noin 6 prosenttia, mutta sen odotetaan nousevan nopeasti 7 prosenttiin suunniteltujen kaupallisten kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Lisätietoa kaupasta on saatavilla yhtiön 4.4.2012 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Yhtiö ilmoitti 11. huhtikuuta, että Nils Styf on nimitetty Citycon Oyj:n sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Nils Styf (M.Sc., s. 1976) on Ruotsin kansalainen. Hän siirtyy Cityconiin ruotsalaisesta kiinteistörahasto Areim AB:stä ja hänen arvioidaan aloittavan tehtävässään viimeistään kesäkuussa 2012.

Yhtiö sopi 20. huhtikuuta ostavansa 41,7 prosenttia Kiinteistö Oy Tampereen Koskenrannan osakkeista 6,2 miljoonalla eurolla. Kaupan odotetaan toteutuvan huhtikuun loppuun mennessä. Kaupan jälkeen yhtiö omistaa kauppakeskus Koskikeskuksen kokonaisuudessaan, mikä edesauttaa keskuksessa käynnissä olevan kehityshankkeen sujuvaa toteuttamista.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen strategiaansa yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon.

Suunniteltujen hankkeiden käynnistämistä arvioidaan tarkasti tiukoilla esivuokrauskriteereillä. Yhtiö pyrkii jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistökannan parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Yhtiö harkitsee myös muita kiinteistörahoituslähteitä.

Vuonna 2012 Citycon odottaa jatkavansa vakaan kassavirran tuottamista sekä odottaa liikevaihtonsa kasvavan 12–19 miljoonalla eurolla ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA operating profit) 11–18 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen nykyisellä kiinteistökannalla sisältäen viimeaikaiset hankinnat ja myynnit. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) kasvavan 4–11 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS:n) olevan 0,21–0,23 euroa perustuen nykyiseen kiinteistökantaan ja osakemäärään. Arvio perustuu valmistuneisiin ja valmistuviin kehityshankkeisiin sekä vallitsevaan inflaatio- ja euro-kruunu valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Toimintaympäristön kehitys

Yleisesti ottaen vuoden 2012 alku osoitti positiivisia merkkejä Cityconin toimintamaissa vähittäiskaupan kasvaessa. Markkinoinoilla on silti paljon epävarmuutta euroalueen valtioiden velkakriisin vuoksi.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kaikkiaan vähittäiskauppa kasvoi tammi-helmikuussa Suomessa 8,1 prosenttia, Ruotsissa 4,0 prosenttia ja Virossa 16,0 prosenttia. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia)

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli edelleen vahvaa. Suomessa ja Ruotsissa kuluttajien luottamusindikaattori oli edelleen positiivinen päinvastoin kuin Virossa ja Liettuassa (Eurostat).

Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat liiketiloista saataviin vuokriin. Vuoden alussa kuluttajahinnat jatkoivat kasvuaan kaikissa Cityconin toimintamaissa. Maaliskuussa inflaatio oli Suomessa 2,9 prosenttia, Ruotsissa 1,5 prosenttia, Virossa 4,4 prosenttia ja Liettuassa 3,6 prosenttia. (Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia, Statistics Lithuania)

Kausivaihtelulla tasoitettu työttömyys on Suomessa ja Ruotsissa Euroopan Unionin keskiarvoa (10,2 %) matalampi: helmikuun lopussa kausivaihtelulla tasoitettu työttömyysaste oli Suomessa 7,4 prosenttia ja Ruotsissa 7,5 prosenttia. Virossa ja Liettuassa työttömyysasteet ovat edelleen korkealla: Virossa 11,7 prosentisssa ja Liettuassa 14,6 prosentissa. (Eurostat)

Rahoitusmarkkinoiden Euroopan laajuinen epävakaus vaikuttaa edelleen rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

Kiinteistömarkkinat

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden transaktiovolyymi on pysynyt alhaisella tasolla vuonna 2008 Suomeen rantautuneen finanssikriisin jälkeen. Vaikka sijoituskysyntä on kasvanut, parhaiden kohteiden rajallinen tarjonta on pitänyt transaktiovolyymit matalalla tasolla eikä vuoden 2012 odoteta tuovan tähän merkittävää muutosta. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan parhaiden kohteiden tuottovaatimusten oletetaan pysyvän muuttumattomina. Vähittäiskaupan myynnin positiivisen kehityksen myötä liiketilojen vuokrat ovat jatkaneet nousuaan, painottuen kuitenkin parhaisiin sijainteihin.

Ruotsissa liikekiinteistöjen transaktiovolyymin voidaan olettaa jäävän tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahta edellistä vuotta heikommaksi johtuen ensimmäisen kvartaalin alhaisista kaupankäyntitasoista. Parhaiden kauppakeskusten ja tilaa vievän kaupan tuottovaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina viimeisen kolmen kvartaalin ajan.

Virossa yleisestä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta vähittäiskaupan kehitys näyttää positiiviselta. Suurimmat kauppakeskukset ovat nauttineet 3-5 prosentin vuokrannoususta ja vajaakäyttö pysyttelee lähes 0 prosentissa.

(Lähde: Jones Lang LaSalle Finland Oy)

Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät Cityconin kauppakeskuksissa

Kokonaismyynti Cityconin kauppakeskuksissa kauden aikana kasvoi 9 prosenttia ja kävijämäärät 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynnin kehitys oli positiivinen kaikissa yhtiön toimintamaissa: Suomessa kasvu oli 9 prosenttia, Ruotsissa 7 prosenttia ja Baltian maissa 16 prosenttia. Kävijämäärä kasvoi Suomessa 5 prosenttia, Ruotsissa 6 prosenttia ja laski Baltiassa 11 prosenttia yhden keskuksista ollessa suljettuna kehityshankkeen vuoksi. Positiivinen kehitys myynneissä ja kävijämäärissä johtuu pääosin viime vuosina valmistuneista kehityshankkeista. Vertailukelpoinen kauppakeskusmyynti kasvoi 6 prosenttia ja kävijämäärä 3 prosenttia ja molemmat olivat positiivisia kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön hallituksen arvion mukaan yhtiön kannalta keskeisimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden taloudelliseen kehitykseen, mikä vaikuttaa liiketilojen kysyntään, vajaakäyttöön sekä markkinavuokriin. Keskeisiä lähiajan riskejä ovat myös luottomarginaalien nousu, heikentynyt velkarahoituksen saatavuus sekä kiinteistöjen käyvän arvon kehitys epävarmassa taloudellisessa ympäristössä.

Liiketilojen kysyntään, vajaakäytön pienentämiseen ja markkinavuokratasoihin liittyy haasteita hitaan talouskasvun ympäristössä, joskin talouskriisin vaikutukset liiketilojen vuokratasoon ja vuokrausasteeseen ovat toistaiseksi jääneet verraten vähäisiksi Cityconin liiketoiminta-alueilla. Talouden suuntaukset, erityisesti kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, vaikuttavat kuitenkin väistämättä liiketilojen kysyntään. Vuoden 2012 alkupuolella euroalueen valtioiden velkakriisi jatkui ja talouskasvuennusteisiin kuluvalle vuodelle liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Riskit talouskasvun kehityksen yllä ovat siis edelleen olemassa ja tyypillisesti heikon talouskasvun ympäristössä liiketilojen vuokratasot laskevat, uusien liiketilojen vuokraaminen vaikeutuu ja vajaakäyttö lisääntyy.

Cityconin kasvustrategian toteutus vaatii uuden rahoituksen hankkimista, joten rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat merkittäviä Cityconin kannalta. Pankkien halukkuus lainata rahaa kiinteistösijoitusyhtiöille on edelleen verraten maltillista, rahoituksen saatavuus rajoitettua ja luottomarginaalit ovat pysyneet korkealla tasolla. Tulevaisuudessa tiukentuva pankki- ja vakuutussektoreita koskeva sääntely (Basel III ja Solvency II –säännökset) tullee ylläpitämään velkarahoituksen korkeampia kustannuksia ja rajoittamaan pitkäaikaisen pankkirahoituksen saatavuutta. Tämä on omiaan nostamaan Cityconin uuden lainarahoituksen hintaa. Toistaiseksi entisestään madaltunut korkotaso ja Cityconin aktiivinen rahoituspolitiikka on lieventänyt marginaalien nousun vaikutusta. Vuonna 2012 yhtiöllä ei ole suuria jälleenrahoitustarpeita. Sitä vastoin lähivuosina Cityconin täytyy jälleenrahoittaa ennen rahoituskriisiä alhaisilla luottomarginaaleilla solmittuja lainasopimuksia, jolloin näiden lainojen luottomarginaalit tulevat nousemaan. Nousevat luottomarginaalit todennäköisesti johtavat Cityconin keskikorkotason nousuun tulevaisuudessa, vaikka markkinakorkotasossa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia.

Yhtiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia rahoituslähteitä vähentääkseen pankkirahoitukseen liittyviä riskejä, mutta ei ole takeita siitä, että sellaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä olisi saatavilla kilpailukykyisillä marginaaleilla.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen valtioiden velkaongelmista ja tästä johtuvasta haasteellisesta taloustilanteesta. Yhtiön omistamien sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat monet seikat, kuten yleinen ja paikallinen talouskehitys, korkotaso, odotettavissa oleva inflaatio, markkinavuokrien kehitys, vajaakäyttö sekä kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset ja kilpailutilanne. Tämä epävarmuus heijastuu eniten liikekiinteistöihin, jotka sijaitsevat suurien kaupunkien ulkopuolella tai ovat muuten vähemmän haluttuja kiinteistöjä, koska sijoittajien kysyntä ei juuri nyt kohdistu tällaisiin kiinteistöihin ja myöskään pankit eivät ole erityisen halukkaita rahoittamaan tämän kaltaisia kohteita. Toisaalta parhaiden kauppakeskusten, joihin sijoittajien kysyntä on epävarmuuden keskellä ohjautunut, käyvät arvot ovat myös vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien aikana pysyneet vakaina tai osin jopa nousseet.

Yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, riskienhallintaa ja riskienhallinnan periaatteita käsitellään laajemmin yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/riskienhallinta, vuoden 2011 tilinpäätöksen sivuilla 40–42 sekä vuoden 2011 vuosikertomuksen sivuilla 73–74.

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi.

Helsinki, 24. huhtikuuta 2012

Citycon Oyj

Hallitus

Taloudellinen raportointi vuonna 2012

Citycon julkistaa vielä kaksi osavuosikatsausta tilikaudella 2012. Osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

1-6/2012 keskiviikkona 11.7.2012 noin klo 9.00 ja

1-9/2012 keskiviikkona 10.10.2012 noin klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi